Διαδικασία : 2010/2593(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B7-0238/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0238/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 05/05/2010 - 13.55
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0145

28.4.2010
RC-B7-0238/2010/REV1
KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5 του Κανονισμού
που αντικαθιστά τα ψηφίσματα των ομάδων
PPE (B7-0238/2010)
S&D (B7-0239/2010)
ALDE (B7-0240/2010)
GUE/NGL (B7-0241/2010)
σχετικά με τη γενική απαγόρευση της εφαρμογής τεχνικών εξόρυξης με χρήση κυανιδίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
János Áder, Richard Seeber, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Zuzana Roithová, Alajos Mészáros
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Daciana Sarbu, Κρίτων Αρσένης, Csaba Tabajdi
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Chris Davies, Renate Weber
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Μιχάλης Τρεμόπουλος
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Edvard Kožunšnik
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, João Ferreira, Jiří Maštálka, Νικόλαος Χουντής
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 132kWORD 86k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου