Gezamenlijke ontwerpresolutie - RC-B7-0238/2010/REV1Gezamenlijke ontwerpresolutie
RC-B7-0238/2010/REV1

  GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE
  ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement
  ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de fracties:
  PPE (B7-0238/2010)
  S&D (B7-0239/2010)
  ALDE (B7-0240/2010)
  GUE/NGL (B7-0241/2010)
  over een algeheel verbod op het gebruik van cyanide in de mijnbouw in de Europese Unie
  János Áder, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Zuzana Roithová, Alajos Mészáros
  namens de PPE-Fractie
  Daciana Octavia Sârbu, Kriton Arsenis, Csaba Sándor Tabajdi
  namens de S&D-Fractie
  Chris Davies, Renate Weber
  namens de ALDE-Fractie
  Michail Tremopoulos
  namens de Verts/ALE-Fractie
  Edvard Kožušník
  amens de ECR-Fractie
  Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, João Ferreira, Jiří Maštálka, Nikolaos Chountis
  namens de GUE/NGL-Fractie

  28.4.2010


  Procedure : 2010/2593(RSP)
  Stadium plenaire behandeling
  Documentencyclus :  
  RC-B7-0238/2010
  Ingediende teksten :
  RC-B7-0238/2010
  Debatten :
  Aangenomen teksten :

  Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: