Gezamenlijke ontwerpresolutie - RC-B7-0238/2010/REV1Gezamenlijke ontwerpresolutie
RC-B7-0238/2010/REV1

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE
ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement
ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de fracties:
PPE (B7-0238/2010)
S&D (B7-0239/2010)
ALDE (B7-0240/2010)
GUE/NGL (B7-0241/2010)
over een algeheel verbod op het gebruik van cyanide in de mijnbouw in de Europese Unie
János Áder, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Zuzana Roithová, Alajos Mészáros
namens de PPE-Fractie
Daciana Octavia Sârbu, Kriton Arsenis, Csaba Sándor Tabajdi
namens de S&D-Fractie
Chris Davies, Renate Weber
namens de ALDE-Fractie
Michail Tremopoulos
namens de Verts/ALE-Fractie
Edvard Kožušník
amens de ECR-Fractie
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, João Ferreira, Jiří Maštálka, Nikolaos Chountis
namens de GUE/NGL-Fractie

28.4.2010


Procedure : 2010/2593(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
RC-B7-0238/2010
Ingediende teksten :
RC-B7-0238/2010
Debatten :
Aangenomen teksten :

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: