Wspólny projekt rezolucji - RC-B7-0238/2010/REV1Wspólny projekt rezolucji
RC-B7-0238/2010/REV1

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
PPE (B7-0238/2010)
S&D (B7-0239/2010)
ALDE (B7-0240/2010)
GUE/NGL (B7-0241/2010)
w sprawie całkowitego zakazu wykorzystania technologii wydobywczych z zastosowaniem cyjanku w Unii Europejskiej
János Áder, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Zuzana Roithova, Alajos Mészáros
w imieniu grupy politycznej PPE
Daciana Sarbu, Kriton Arsenis, Csaba Tabajdi
w imieniu grupy politycznej S&D
Chris Davies, Renate Weber
w imieniu grupy politycznej ALDE
Michail Tremopoulos
on behalf of the Verts/ALE Group
Edvard Kožunšnik
w imieniu grupy politycznej ECR
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Joao Ferreira, Jiri Mastalka, Nikolaos Chountis
w imieniu grupy politycznej GUE/NGL

28.4.2010


Procedura : 2010/2593(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
RC-B7-0238/2010
Teksty złożone :
RC-B7-0238/2010
Debaty :
Teksty przyjęte :

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: