Postup : 2010/2660(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B7-0247/2010

Předložené texty :

RC-B7-0247/2010

Rozpravy :

PV 06/05/2010 - 4
CRE 06/05/2010 - 4

Hlasování :

PV 06/05/2010 - 7.11
CRE 06/05/2010 - 7.11
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0157

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 140kWORD 75k
3. 5. 2010
PE439.768v01-00}
PE439.769v01-00}
PE439.770v01-00}
PE439.773v01-00}
PE439.775v01-00} RC1
 
B7-0247/2010}
B7-0248/2010}
B7-0249/2010}
B7-0252/2010}
B7-0253/2010} RC1

předložený v souladu s čl. 110 odst. 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

Verts/ALE (B7‑0247/2010)

S&D (B7‑0248/2010)

ECR (B7‑0249/2010)

PPE (B7‑0252/2010)

ALDE (B7‑0253/2010)


o masových zvěrstvech v nigerijském městě Džos


Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Mario Mauro, Cristian Dan Preda za skupinu PPE
Thijs Berman, Véronique De Keyser, Richard Howitt, Ana Gomes za skupinu S&D
Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells, Fiona Hall za skupinu ALDE
Bart Staes, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Jean Lambert za skupinu Verts/ALE
Peter van Dalen za skupinu ECR

Usnesení Evropského parlamentu o masových zvěrstvech v nigerijském městě Džos  

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o porušování lidských práv v Nigérii,

–   s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966 ratifikovaný Nigérií dne 29. října 1993,

–   s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů z roku 1981 ratifikovanou Nigérií dne 22. června 1983,

–   s ohledem na ústavu Nigerijské federativní republiky, a zejména na její ustanovení o ochraně svobody náboženského vyznání uvedená v kapitole IV Právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženské vyznání,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A.  šokován výbuchy násilí, ke kterým došlo v lednu a březnu tohoto roku ve městě Džos a jeho okolí, ležícím v Nigérii na křižovatce muslimského severu a křesťanského jihu, a během nichž byly v náboženských a etnických srážkách zabity stovky lidí,

B.  vzhledem k tomu, že armáda hrála klíčovou úlohu při zásahu, jehož cílem bylo dostat situaci pod kontrolu, avšak vzhledem k tomu, že současně existují zprávy o popravách bez řádného soudu prováděných armádou a také policií,

C. vzhledem k tomu, že ke konfliktům mezi komunitami dochází ve městě Džos pravidelně, přičemž k vážnějším střetům došlo v letech 2001, 2004 a 2008,

D. vzhledem k tomu, že podle zpráv organizací na ochranu lidských práv bylo od skončení vojenské vlády v roce 1999 zabito v náboženských a etnických střetech více než 14 000 lidí,

E.  vzhledem k tomu, že podle prohlášení zástupce Červeného kříže byly terčem těchto útoků minimálně dvě další nedaleké obce, které se nacházejí blízko oblasti, v níž byly v lednu v rámci sektářského násilí zabity stovky osob,

F.  vzhledem k tomu, že Červený kříž hlásí, že v důsledku tohoto násilí opustilo tuto oblast ze strachu o svůj život nejméně 5600 osob,

G. vzhledem k tomu, že problémy v oblasti města Džos pramení z nedostatečného hospodářského rozvoje a neblahého vlivu změny klimatu, přičemž kořeny napětí tkví v desetiletích záště mezi domorodými skupinami obyvatel, většinou křesťany či animisty, soupeřícími o kontrolu nad úrodnou zemědělskou půdou s hausky mluvícími migranty a usedlíky z muslimského severu,

H. vzhledem k tomu, že není možné systematicky stavět muslimy nebo křesťany do role buď agresora, nebo oběti, protože v průběhu konfliktu byly obě skupiny obojím,

I.   vzhledem k tomu, že s blížící se kampaní před volbami v roce 2011 podtrhují stávající problémy nestabilitu nejpočetnějšího národa Afriky a nejistotu ohledně politického vedení způsobenou onemocněním prezidenta Yar'Aduy,

J.   vzhledem k tomu, že kvůli vedoucí úloze Nigérie v regionu a subsaharské Africe má stabilita a demokracie v této zemi velký význam i za jejími bezprostředními hranicemi (Nigérie je členem Rady bezpečnosti OSN, globálním producentem ropy, vůdčí zemí organizace ECOWAS, zemí, která významným způsobem přispívá k udržování míru a ke stabilizaci v Západní Africe),

K. vzhledem k tomu, že EU poskytuje Nigérii významné finanční prostředky, a vzhledem k tomu, že Komise a federální vláda Nigérie podepsaly dne 12. listopadu 2009 strategický dokument mezi ES a Nigérií pro tuto zemi a národní orientační program na období 2008–2013, podle něhož bude EU financovat projekty zaměřené mimo jiné na zajištění míru, bezpečnosti a dodržování lidských práv,

L.  vzhledem k tomu, že mírové řešení konfliktů předpokládá také spravedlivý přístup ke zdrojům a přerozdělování výnosů v tak bohaté zemi na ropu, jakou je Nigérie,

M. vzhledem k tomu, že přestože je Nigérie celosvětově osmým největším producentem ropy, většina z jejích 148 milionů obyvatel žije pod hranicí chudoby,

N. vzhledem k tomu, že podle článku 8 revidované dohody z Cotonou se EU zapojuje do pravidelného politického dialogu s Nigérií o lidských právech a demokratických zásadách a také o etnické, náboženské a rasové diskriminaci,

1.  rozhodně odsuzuje nedávné násilí a tragické ztráty na životech ve městě Džos a jeho okolí a vyjadřuje svou soustrast pozůstalým a podporu zraněným;

2.  nabádá všechny zúčastněné strany, aby se chovaly zdrženlivě a usilovaly o nenásilné způsoby řešení sporů mezi náboženskými a etnickými skupinami v Nigérii;

3.  vyzývá federální vládu Nigérie, aby vyšetřila příčiny nejnovějšího násilí a zajistila, že pachatelé násilných činů budou postaveni před soud v rámci spravedlivého a transparentního procesu;

4.  vyzývá federální vládu Nigérie, aby učinila konkrétní a bezodkladná opatření na podporu dialogu mezi příslušníky různých etnických skupin a různého náboženského vyznání, a vítá iniciativu úřadujícího prezidenta Goodlucka Jonathana zaměřenou na sblížení náboženských a společenských vůdců;

5.  vyzývá k hlubšímu prozkoumání základních příčin konfliktu, včetně příčin sociálního, ekonomického a etnického napětí, a k tomu, aby se zabránilo povrchním a zjednodušeným vysvětlením založeným pouze na náboženském vyznání, která by nemohla tvořit základ dlouhodobého a trvalého vyřešení problémů tohoto regionu;

6.  vyzývá federální vládu Nigérie, aby chránila své obyvatelstvo zavedením pravidelných hlídek v této oblasti a aby se snažila vyřešit hlavní příčiny násilí tím, že zajistí všem občanům rovná práva a že bude řešit problém kontroly nad úrodnou zemědělskou půdou, přístupu ke zdrojům, problém nezaměstnanosti, chudoby a zmírňování změny klimatu; požaduje, aby těm, kteří byli nuceni utéci v důsledku krveprolití, bylo umožněno se bezpečně vrátit do svých domovů;

7.  naléhavě vyzývá EU, aby podle článku 8 revidované dohody z Cotonou pokračovala v politickém dialogu s Nigérií a aby se bez prodlení zabývala otázkami týkajícími se svobody myšlení, svědomí a náboženského vyznání nebo víry, které jsou zakotveny v mezinárodních, regionálních a vnitrostátních nástrojích na ochranu lidských práv;

8.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě EU, Komisi, místopředsedkyni / vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, federální vládě Nigérie, institucím Africké unie, generálnímu tajemníkovi OSN, Valnému shromáždění OSN, spolupředsedům Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU a Panafrickému parlamentu (PAP).

 

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí