Fælles beslutningsforslag - RC-B7-0247/2010Fælles beslutningsforslag
RC-B7-0247/2010

    FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om massegrusomheder i Jos, Nigeria

3.5.2010

jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 4,
til erstatning af beslutningsforslag af:
Verts/ALE (B7‑0247/2010)
S&D (B7‑0248/2010)
ECR (B7‑0249/2010)
PPE (B7‑0252/2010)
ALDE (B7‑0253/2010)

Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Mario Mauro, Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen
Thijs Berman, Veronique De Keyser, Richard Howitt, Ana Gomes for S&D-Gruppen
Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells, Fiona Hall for ALDE-Gruppen
Bart Staes, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen
Peter van Dalen for ECR-Gruppen

Procedure : 2010/2660(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B7-0247/2010

Europa-Parlamentets beslutning om massegrusomheder i Jos, Nigeria

Europa-Parlamentet,

- der henviser til sine tidligere beslutninger om menneskerettighedskrænkelser i Nigeria,

- der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966, som blev ratificeret af Nigeria den 29. oktober 1993,

- der henviser til det afrikanske charter om menneskerettigheder og befolkningers rettigheder fra 1981, som blev ratificeret af Nigeria den 22. juni 1983,

- der henviser til Forbundsrepublikken Nigerias forfatning, særlig bestemmelserne om beskyttelse af religionsfrihed i kapitel IV om retten til tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed,

- der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 4.

A. der er chokeret over udbruddene af vold i januar og marts i år i og omkring Jos på skillevejen mellem Nigerias muslimske nordlige del og kristne sydlige del, hvorunder mange hundrede mennesker blev dræbt i religiøse og etniske sammenstød,

B. der henviser til, at militæret spillede en central rolle ved at gribe ind og bringe situationen under kontrol, men at der samtidig er blevet rapporteret om udenretslige drab begået af militæret og også af politiet,

C. der henviser til, at der regelmæssigt er forekommet konflikter mellem de forskellige befolkningsgrupper i Jos, og at der fandt større sammenstød sted i 2001, 2004 og 2008,

D. der henviser til, at over 14 000 mennesker ifølge rapporter om menneskerettighederne er blevet dræbt i religiøse eller etniske sammenstød siden militærstyrets ophør i 1999,

E. der henviser til, at en Røde Kors-medarbejder er blevet citeret for at have udtalt, at mindst to andre bebyggelser i nærheden også blev hjemsøgt i dette område tæt på, hvor flere hundrede mennesker døde under sekteriske sammenstød i januar,

F. der henviser til, at Røde Kors beretter, at mindst 5 600 mennesker som følge af volden er flygtet fra området af frygt for deres liv,

G. der henviser til, at problemerne i området omkring Jos skyldes manglende økonomisk udvikling, klimaændringernes uheldige følger og spændinger med rod i årtiers bitterhed mellem oprindelige befolkningsgrupper, især kristne og animister, der strides om kontrollen over den frugtbare landbrugsjord med migranter og bosættere fra den hausa-talende, muslimske nordlige del af Nigeria,

H. der henviser til, at det ikke er muligt systematisk at placere muslimer og kristne i rollen som enten aggressorer eller ofre, eftersom de historisk set har været begge dele,

I. der henviser til, at den nuværende mangel på stabilitet understreger den skrøbelige situation, som Afrikas folkerigeste nation befinder sig i nu, hvor landet nærmer sig valgkampen op til valget i 2011, og hvor der hersker usikkerhed omkring dets politiske ledelse på grund af præsident Yar'Aduas sygdom,

J. der henviser til, at stabilitet og demokrati i Nigeria har stor betydning hinsides landets umiddelbare grænser på grund af dets førende rolle i regionen og i Afrika syd for Sahara (Nigeria er medlem af FN's Sikkerhedsråd og er en af verdens største olieproducenter, et ledende medlem af ECOWAS, en vigtig bidrager til fredsbevarende operationer og en stabiliserede magt i Vestafrika),

K. der henviser til, at EU yder stor finansiel støtte til Nigeria, og til, at Kommissionen og Nigerias forbundsregering den 12. november 2009 undertegnede Nigeria-EU-landestrategipapiret og det nationale vejledende program for perioden 2008-2013, inden for hvis rammer EU vil finansiere projekter med henblik på bl.a. sikring af fred og sikkerhed og menneskerettigheder,

L. der henviser til, at en fredelig løsning på konflikter i et olierigt land som Nigeria også forudsætter fair adgang til ressourcerne og omfordeling af indtægterne,

M. der henviser til, at størstedelen af Nigerias 148 mio. indbyggere lever under fattigdomsgrænsen, selv om landet er verdens ottendestørste olieproducent,

N. der henviser til, at EU ifølge artikel 8 i den ændrede Cotonou-aftale skal føre en regelmæssig politisk dialog med Nigeria om menneskerettigheder og demokratiske principper, herunder etnisk, religiøs og racemæssig forskelsbehandling,

1. fordømmer på det kraftigste den seneste tids vold og de tragiske tab af liv i og omkring Jos og udtrykker medfølelse med de efterladte og tilskadekomne;

2. opfordrer alle parter til at udvise tilbageholdenhed og forsøge at finde fredelige metoder til at løse problemerne mellem religiøse og mellem etniske grupper i Nigeria;

3. opfordrer den nigerianske forbundsregering til at efterforske årsagerne til de senest forekommende tilfælde af vold og sørge for, at gerningsmændene til voldshandlinger bliver retsforfulgt på retfærdig og gennemsigtig vis;

4. opfordrer den nigerianske forbundsregering til straks at træffe konkrete foranstaltninger til fremme af dialog mellem forskellige etniske grupper og forskellige religiøse grupper og glæder sig over det initiativ, som den fungerende præsident, Goodluck Jonathan, har taget til at samle religiøse og lokale ledere;

5. kræver, at der foretages en omfattende undersøgelse af de underliggende årsager til konflikten, herunder sociale, økonomiske og etniske spændinger, og at man sørger for at undgå brede og overforenklede forklaringer alene baseret på religion, som ikke vil skabe basis for en langsigtet og varig løsning på problemerne i denne region;

6. opfordrer den nigerianske forbundsregering til at beskytte befolkningen ved at foretage regelmæssige patruljeringer i hele området og til at tage fat om de underliggende årsager til volden ved at sikre alle borgere lige rettigheder og søge at løse problemerne i forbindelse med kontrol over frugtbar landbrugsjord, adgang til ressourcer, arbejdsløshed, fattigdom og afbødning af klimaændringerne; kræver, at de borgere, der er blevet tvunget til at flygte på grund af massakrerne, får mulighed for at vende tilbage til deres hjem i sikkerhed;

7. opfordrer indtrængende EU til at fortsætte sin politiske dialog med Nigeria i overensstemmelse med artikel 8 i den ændrede Cotonou-aftale og til omgående at tage fat på spørgsmål vedrørende tanke-, samvittigheds-, religions- og trosfrihed således som forankret i universelle, regionale og nationale menneskerettighedsinstrumenter;

8. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Nigerias forbundsregering, Den Afrikanske Unions institutioner, FN's generalsekretær, FN's Generalforsamling, formændene for Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU og Det Panafrikanske Parlament (PAP).