Návrh spoločného uznesenia - RC-B7-0247/2010Návrh spoločného uznesenia
RC-B7-0247/2010

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o masových zverstvách v Jos v Nigérii

3.5.2010

predložený v súlade s článkom 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
Verts/ALE (B7‑0247/2010)
S&D (B7‑0248/2010)
ECR (B7‑0249/2010)
PPE (B7‑0252/2010)
ALDE (B7‑0253/2010)

Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Mario Mauro, Cristian Dan Preda v mene poslaneckého klubu PPE
Thijs Berman, Véronique De Keyser, Richard Howitt, Ana Gomes v mene skupiny S&D
Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells, Fiona Hall v mene skupiny ALDE
Bart Staes, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE
Peter van Dalen v mene skupiny ECR

Postup : 2010/2660(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B7-0247/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu o masových zverstvách v Jos v Nigérii

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o porušovaní ľudských práv v Nigérii,

–   so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966, ratifikovaný Nigériou 29. októbra 1993,

–   so zreteľom na Africkú chartu o ľudských právach a právach národov z roku 1981, ratifikovanú Nigériou 22. júna 1983,

–   so zreteľom na ústavu Nigérijskej federatívnej republiky, a najmä na jej ustanovenia o ochrane slobody náboženstva, ktoré sú uvedené v kapitole IV – Právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A. otrasený vypuknutím násilností v januári a v marci tohto roku v meste Jos a jeho okolí, ktoré leží na križovatke nigérijského moslimského severu a kresťanského juhu, kde boli počas náboženských a etnických násilností zabité stovky ľudí,

B.  keďže armáda zohrala kľúčovú úlohu pri zásahoch s cieľom dostať túto situáciu pod kontrolu, ale keďže zároveň existovali správy o mimosúdnom zabíjaní vykonávanom armádou, ako aj políciou,

C. keďže v meste Jos sa často opakovali konflikty medzi komunitami, pričom k vážnym zrážkam došlo v rokoch 2001, 2004 a 2008,

D. keďže podľa správ o ľudských právach prišlo v Nigérii od konca vojenskej vlády v roku 1999 pri náboženských alebo etnických zrážkach o život vyše 14 000 osôb,

E.  keďže predstaviteľ Červeného kríža povedal, že prinajmenšom dve ďalšie komunity boli zasiahnuté v oblasti, ktorá je v blízkosti miesta, kde boli v januári počas sektárskych zrážok zabité stovky ľudí,

F.  keďže Červený kríž hlási, že v dôsledku tohto násilia najmenej
5 600 ľudí opúšťa oblasť v strachu o svoje životy;

G. keďže problémy v oblasti mesta Jos pramenia z nedostatočného hospodárskeho rozvoja, nepriaznivých účinkov zmeny klímy a napätia, ktoré má pôvod v nenávisti medzi domorodými skupinami, zväčša kresťanmi a animistami, ktorí súperia o ovládnutie úrodnej poľnohospodárskej pôdy s prisťahovalcami a osadníkmi z moslimského severu, kde sa hovorí jazykom hausa, a to trvá celé desaťročia,

H. keďže moslimom alebo kresťanom nie je možné systematicky pripisovať buď úlohu agresorov, alebo obetí, pretože z historického hľadiska boli oboje,

I.   keďže súčasná nestabilita ešte zdôrazňuje zraniteľnosť najľudnatejšieho afrického štátu v súvislosti s blížiacou sa volebnou kampaňou v roku 2011 a s neistotou spojenou s politickým vedením v dôsledku toho, že ochorel prezident Yar'Adua,

J.   keďže stabilita a demokracia Nigérie majú veľký význam mimo jej hraníc, pretože táto krajina má vedúcu úlohu v regióne a v subsaharskej Afrike (Nigéria je členom Bezpečnostnej rady OSN, globálnym producentom ropy, lídrom Hospodárskeho spoločenstva západoafrických štátov (ECOWAS), krajinou, ktorá sa vo veľkej miere podieľa na udržiavaní mieru, a stabilizačným prvkom západnej Afriky),

K. keďže EÚ je veľkým finančným darcom pre Nigériu a keďže Komisia a federálna vláda Nigérie podpísali 12. novembra 2009 dokument o stratégii krajiny a národný orientačný program na obdobie 2008 – 2013, na základe ktorého bude EÚ financovať projekty zamerané okrem iného na mier, bezpečnosť a ľudské práva;

L.  keďže mierové riešenie konfliktov predpokladá aj spravodlivý prístup k zdrojom a prerozdelenie príjmov v krajine bohatej na ropu, akou je Nigéria,

M. keďže napriek tomu, že Nigéria je ôsmym najväčším producentom ropy na svete, väčšina zo 148 miliónov obyvateľov žije pod hranicou chudoby,

N. keďže na základe článku 8 revidovanej Dohody z Cotonou vedie EÚ s Nigériou pravidelný politický dialóg o ľudských právach a demokratických zásadách, čo zahŕňa aj otázku etnickej, náboženskej a rasovej diskriminácie,

1.  dôrazne odsudzuje nedávne násilnosti a tragické straty životov v meste Jos a jeho okolí a vyjadruje súcit s pozostalými a zranenými;

2.  vyzýva všetky strany, aby zaujali umiernený postoj a snažili sa vyriešiť rozdiely medzi náboženskými a etnickými skupinami v Nigérii mierovou cestou;

3.  vyzýva nigérijskú federálnu vládu, aby zabezpečila vyšetrenie príčin najnovších násilností a aby zabezpečila, že páchatelia násilných činov budú postavení pred spravodlivý a transparentný súd;

4.  vyzýva nigérijskú federálnu vládu, aby prijala konkrétne a urýchlené opatrenia na podporu dialógu medzi etnickými a náboženskými skupinami a víta iniciatívu úradujúceho prezidenta Goodlucka Jonathana priviesť lídrov náboženských skupín a komunít za spoločný stôl;

5.  požaduje, aby sa dôkladnejšie preskúmali základné príčiny konfliktu vrátane sociálnych, hospodárskych a etnických napätí a aby sa zabezpečilo, že sa pritom nebudú používať všeobecné a zjednodušujúce vysvetlenia vychádzajúce iba z náboženského vyznania, ktoré nie sú základom dlhodobého a trvalého riešenia problémov tohto regiónu;

6.  vyzýva nigérijskú federálnu vládu, aby chránila svoje obyvateľstvo tým, že v celej oblasti zriadi pravidelné strážne hliadky, a aby riešila základné príčiny násilia zabezpečením rovnakých práv pre všetkých občanov a riešením problémov týkajúcich sa ovládnutia úrodnej poľnohospodárskej pôdy, prístupu k zdrojom, nezamestnanosti, chudoby a zmiernenia vplyvu zmeny klímy; žiada, aby sa umožnilo ľuďom, ktorí boli nútení v dôsledku masakry ujsť, vrátiť sa bezpečne do svojich domovov;

7.  naliehavo žiada EÚ, aby pokračovala v politickom dialógu s Nigériou podľa článku 8 revidovanej Dohody z Cotonou a aby bezodkladne riešila otázky týkajúce sa slobody myslenia, svedomia a náboženského vyznania alebo presvedčenia, ktoré sú zakotvené vo svetových, v regionálnych a vo vnútroštátnych nástrojoch v oblasti ľudských práv;

8.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, podpredsedníčke/vysokej predstaviteľke EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, federálnej vláde Nigérie, inštitúciám Africkej únie, generálnemu tajomníkovi Spojených národov, Valnému zhromaždeniu Organizácie Spojených národov, spolupredsedom Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ a Panafrickému parlamentu.