Gezamenlijke ontwerpresolutie - RC-B7-0271/2010Gezamenlijke ontwerpresolutie
RC-B7-0271/2010

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE over de godsdienstvrijheid in Pakistan

19.5.2010

ingediend overeenkomstig artikel 122, lid 5, van het Reglement
ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de fracties:
ALDE (B7‑0271/2010)
EFD (B7‑0272/2010)
ECR (B7‑0273/2010)
PPE (B7‑0274/2010)
S&D (B7‑0275/2010)
Verts/ALE (B7‑0276/2010)

Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Anna Záborská, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, László Tőkés, Tadeusz Zwiefka, Martin Kastler, Thomas Mann namens de PPE-Fractie
Véronique De Keyser, Adrian Severin, Hannes Swoboda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Richard Howitt namens de S&D-Fractie
Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Anneli Jäätteenmäki, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland namens de ALDE-Fractie
Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen namens de Verts/ALE-Fractie
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko namens de ECR-Fractie
Fiorello Provera, Oreste Rossi namens de EFD-Fractie

Procedure : 2010/2663(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
RC-B7-0271/2010
Ingediende teksten :
RC-B7-0271/2010
Aangenomen teksten :

Resolutie van het Europees Parlement over de godsdienstvrijheid in Pakistan

Het Europees Parlement,

- onder verwijzing naar zijn eerdere resoluties over de mensenrechten en de democratie in Pakistan, met name die van 12 juli 2007[1], en 25 oktober 2007[2] en 15 november 2007[3],

 

- gezien de conclusies van de Raad van 16 november 2009 over vrijheid van godsdienst of geloof, waarin het strategische belang van deze vrijheid en van het bestrijden van religieuze onverdraagzaamheid wordt benadrukt,

 

- gezien de gezamenlijke verklaring EU-Pakistan van 17 juni 2009, waarin beide partijen het belang van een geïntegreerde langetermijnstrategie voor onder meer sociaal-economische ontwikkeling en ontwikkeling van de rechtsstaat benadrukten, alsook het belang van het gebruik van niet-militaire middelen bij de bestrijding van terrorisme,

 

- gezien op het feit dat op 4 juni 2010 de tweede topbijeenkomst EU-Pakistan zal plaatsvinden,

 

- gezien de resolutie tegen de "belastering van godsdiensten" die op 25 maart 2009 met een krappe meerderheid werd aangenomen in de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties, die elk jaar door Pakistan wordt voorgesteld namens de Organisatie van de Islamitische Conferentie (OIC),

 

- gezien de verklaring van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, Catherine Ashton, over de aanvallen in Pakistan van 4 april 2010 en over de aanneming van de 18de grondwetswijziging van 20 april 2010,

 

- gezien artikel 18 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 1948,

 

- gelet op de Verklaring van de VN van 1981 inzake de uitbanning van alle vormen van intolerantie en discriminatie gebaseerd op religie of geloof,

 

- gelet op artikel 122, lid 5, van zijn Reglement,

 

A.  overwegende dat in artikel 3, lid 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie wordt bepaald dat de bevordering van democratie en van eerbiediging van de mensenrechten en de burgerlijke vrijheden een fundamenteel beginsel en een fundamentele doelstelling van de Europese Unie is en een gemeenschappelijke basis vormt voor de betrekkingen van de EU met derde landen,

 

B.  overwegende dat het soennisme de godsdienst van de meerderheid van de bevolking en de staatsgodsdienst van Pakistan is en dat de religieuze minderheidsgroeperingen gevormd worden door christenen, hindoes, sikhs, sjiieten, Ahmadi-moslims, boeddhisten, parsi, baha'i en anderen die geen geloofsovertuiging aanhangen,

 

C.  overwegende dat Pakistan een sleutelrol speelt bij de bestrijding van terrorisme en de verbreiding van gewelddadig extremisme,

 

D.  overwegende dat de interne stabiliteit en de democratische instellingen van het land zwaar op de proef worden gesteld door het toenemende aantal gewelddadige aanvallen van extremisten, die vrijwel dagelijks plaatsvinden,

 

E.  overwegende dat gecoördineerde internationale inspanningen om de economische en sociale ontwikkeling in Pakistan te steunen en te versterken steeds dringender worden vanwege de niet-aflatende dreiging van radicale moslimgroepringen die aan beide zijden van de Pakistaans-Afghaanse grens opereren,

 

F.  overwegende dat gelijke rechten voor minderheden deel uitmaakten van de visie van de stichter van de staat Pakistan, Mohammed Ali Jinnah, die in zijn redevoering voor de constituerende vergadering in 1947 verklaarde: "Tot welke godsdienst, kaste of geloofsovertuiging je ook behoort – dat heeft niets met de staat van doen ... We gaan uit van het grondbeginsel dat we allemaal burgers zijn, burgers van één staat",

 

G.  overwegende dat in het aan de grondrechten gewijde hoofdstuk van de Pakistaanse grondwet van 1973 de "vrijheid van godsdienstbeleving en van het beheren van religieuze instellingen" garandeert (artikel 20), alsook de gelijkheid van alle burgers (artikel 25) en de "legitieme rechten en belangen van minderheden" (artikel 26),

 

H.  overwegende dat daarentegen in artikel 260 van de grondwet onderscheid wordt gemaakt tussen moslims en niet-moslims, waarmee discriminatie op grond van godsdienst mogelijk wordt gemaakt,

 

I.  overwegende dat uit verslagen en analyses van onafhankelijke organisaties blijkt dat de minderheden in Pakistan verstoken zijn van elementaire burgerlijke vrijheden en gelijke kansen in het beroepsleven, in het onderwijs en qua politieke vertegenwoordiging,

 

J.  overwegende dat naar schatting 85% van de vrouwen in Pakistan blootstaan aan huiselijk misbruik, zowel fysiek en psychologisch; dat geweld tegen meisjes en vrouwen, in de vorm van onder meer verkrachting, huiselijk geweld en gedwongen huwelijken, nog steeds een ernstig probleem vormt dat ten dele toe te schrijven is aan de sharia,

 

K.  overwegende dat de regering van Pakistan in november 2008 een woordvoerder van minderheden en lid van het Pakistaanse Parlement, Shabaz Bhatti, tot minister van Minderheidszaken heeft benoemd en dat deze positie daarmee ook voor het eerst op kabinetsniveau werd gecreëerd,

 

L.  overwegende dat de regering van Pakistan sinds november 2008 een quota van 5% heeft vastgesteld voor minderheden op overheidsposten, niet-islamitische feestdagen heeft erkend, 11 augustus heeft uitgeroepen tot nationale minderhedendag en senaatszetels heeft ingeruimd voor vertegenwoordigers van minderheden,

 

M.  overwegende dat President Asif Ali Zardari op 25 december 2009 opnieuw bevestigd heeft dat de Pakistaanse Volkspartij voorstander is van eerbiediging van het recht van alle minderheden om als gelijkwaardige burgers te worden behandeld,

 

N.  overwegende dat er een tegenspraak is tussen het feit dat de Pakistaanse regering zich enerzijds inzet voor godsdienstvrijheid en anderzijds een voortrekkersrol vervult in de OIC bij de "bestrijding van godsdienstbelastering"-campagne in de Verenigde Naties,

 

O.  overwegende dat de in 1982 en 1986 ingevoerde zgn. godslasteringswetten de door de grondwet gewaarborgde grondrechten en religieuze rechten ondermijnen; dat godslastering volgens afdeling 295 C van het Pakistaanse wetboek van strafrecht moet worden bestraft met de doodstraf of met levenslange gevangenisstraf,

 

P.  overwegende dat de godslasteringswetten worden misbruikt door extremistische groeperingen en mensen die persoonlijke rekeningen willen vereffenen, en dat die wetten geleid hebben tot toename van het geweld tegen leden van religieuze minderheden, in het bijzonder de Ahmadi-moslims, maar ook christenen, hindoes, sikhs, sjiieten, boeddhisten, parsi, baha'i en kritische burgers die hun stem durven verheffen tegen onrecht,

 

Q.  overwegende dat de overgrote meerderheid van de op grond van de godslasteringswetten aangeklaagde personen moslims zijn, maar dat aanklachten tegen personen die tot minderheidsgodsdiensten behoren tot onevenredig veel geweld tegen hun gemeenschap in haar geheel kunnen leiden; dat het beschuldigingen van godslastering waren die leidden tot het geweld tegen christenen in Gojra en Korian in de zomer van 2009, waarbij acht doden vielen en ten minste honderd huizen werden verwoest,

 

R.  overwegende dat in 2009 76 mensen aangeklaagd werden wegens godslastering in 25 geregistreerde gevallen, waaronder 17 mensen tegen wie een aanklacht werd ingediend op grond van afdeling 295 C van het Pakistaanse wetboek van strafrecht,

 

S.  overwegende dat advocaten en mensenrechtenactivisten in Pakistan regelmatig met de dood worden bedreigd en worden gepest, en dat vooral advocaten die verdachten van godslastering verdedigen aan dergelijke risico's blootstaan; dat degenen die uiteindelijk vrijgesproken worden vaak voor de rest van hun leven moeten onderduiken,

 

T.  overwegende dat de Pakistaanse premier Gilani in augustus 2009 heeft aangekondigd dat er een commissie zou worden ingesteld om "wetten die schadelijk zijn voor de religieuze harmonie" te herzien en te verbeteren, waarbij hij toespelingen maakte op de godslasteringswetten van 1982 en 1986; dat die herzieningen tot dusverre echter niet hebben plaatsgevonden,

 

U.  overwegende dat de Ahmadi-moslims in Pakistan vaak het slachtoffer zijn van discriminatie en vervolging die gerechtvaardigd worden door de anti-Ahmadi-bepalingen in afdeling 298 van het Pakistaanse wetboek van strafrecht; dat er op 5 januari 2005 nog een gepensioneerde Ahmadi-professor vermoord werd door gemaskerde schutters,

 

V.  overwegende dat Arshed Masih op 19 maart 2010 in Rawalpindi in de provincie Punjab levend verbrand werd door een groep moslimextremisten – hij stierf na een doodstrijd van drie dagen – en dat zijn vrouw verkracht werd omdat zij weigerde zich tot het soennisme te bekeren,

 

W.  overwegende dat de regering van Pakistan momenteel bezig is met het proces met het oog op de ratificatie van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en het VN-Verdrag van 1984 tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing,

 

1.  verwelkomt de maatregelen die de Pakistaanse regering sinds november 1984 heeft genomen in het belang van religieuze minderheden, zoals de invoering van een quota van 5% voor minderheden op overheidsposten, de erkenning van niet-islamitische feestdagen en het uitroepen van een nationale minderhedendag;

 

2.  betuigt zijn volledige steun aan de inspanningen van de bondsminister voor Minderheidszaken om een netwerk van plaatselijke commissies voor religieuze harmonie op te zetten om de dialoog te bevorderen en de religieuze spanningen te verminderen; roept alle andere regeringsniveaus, ook staten, ertoe op deze maatregelen volledig te steunen;

 

3.  is ingenomen met de toezegging van de Pakistaanse premier dat tot minderheden behorende bewoners van sloppenwijken van Islamabad eigendomsrechten zullen krijgen;

 

4.  is ingenomen met de toezegging van de Pakistaanse regering dat vertegenwoordigers van minderheden, ook vrouwen, zitting zullen krijgen in de senaat en hoopt dat die beloften worden nagekomen;

 

5.  verzoekt de Pakistaanse regering om afschaffing van het gebruik om de religieuze identiteit van hun burgers in alle nieuwe paspoorten te vermelden, zulks om discriminatie te voorkomen;

 

6.  geeft uiting aan zijn solidariteit met de regering van Pakistan in haar strijd tegen terrorisme en gewelddadig extremisme;

 

7.  geeft uiting aan zijn ernstige bezorgdheid over het feit dat de godslasteringswetten, waarop in Pakistan de doodstraf staat en die vaak gebruikt worden als excuus voor het muilkorven, criminaliseren, vervolgen en soms zelfs vermoorden van leden van politieke, religieuze of raciale minderheden, zich lenen voor misbruik waarvan aanhangers van elk geloof in Pakistan het slachtoffer kunnen worden;

 

8.  verzoekt de regering van Pakistan om een diepgaande herziening van de godslasteringswetten en de wijze waarop die momenteel worden toegepast, alsook van onder meer afdeling 295 C van het Pakistaanse Wetboek van strafrecht, waarin bepaald wordt dat eenieder die schuldig wordt bevonden aan godslastering, ter dood moet worden veroordeeld; verzoekt haar om tevens de door de bondsminister voor Minderheidszaken voorgestelde wetswijzigingen aan te brengen;

 

9.  verzoekt de regering van Pakistan zich te houden aan haar belofte van 2008 dat alle doodvonnissen zullen worden omgezet in gevangenisstraffen, als eerste stap naar de afschaffing van de doodstraf;

 

10.  herinnert eraan dat de Commissie in antwoord op schriftelijke vragen van het Parlement herhaaldelijk heeft verklaard dat zij de reactie van de Pakistaanse regering op de gewelddadigheden die in Gojra en Koiran hebben plaatsgevonden als gevolg van beschuldigingen van godslastering, nauwlettend volgt; verzoekt de Commissie om Pakistan te vragen om gedetailleerde gegevens over de geboekte vorderingen, met name met betrekking tot het berechten van de daders;

 

11.  is bijzonder bezorgd over de voortdurende discriminatie en vervolging van de Ahmadi-gemeenschap in Pakistan, en roept de regering van Pakistan op afdeling 298 van het Pakistaanse wetboek van strafrecht in te trekken, dat het dagelijks leven van deze groepering ernstig verstoort, en op te treden tegen opruiende evenementen als de "einde van het profeetschap"-conferenties te Lahore;

 

12.  verzoekt de Pakistaanse autoriteiten om volledige uitvoering van de uitspraak van het opperste gerechtshof van Pakistan dat alle stemgerechtigden, ook Ahmadi-moslims, moeten worden opgenomen in de nieuwe kieslijsten;

 

13.  is bijzonder bezorgd over Pakistan's voortrekkersrol bij de campagne tegen "godsdienstbelastering" in de VN, en verwijst naar de conclusies van de Raad van 16 november 2009, waarin verklaard wordt dat het internationale mensenrechtenrecht individuele en groepen burgers beschermt en dat belastering van godsdiensten in dit verband geen mensenrechtenconcept is;

 

14.  verzoekt de regering van Pakistan het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en het VN-Verdrag van 1984 tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing volledig en zonder voorbehoud te ratificeren; is van oordeel dat de vrijheid van geloofsuiting zoals die verankerd is in het VN-Verdrag het juiste kader biedt waaraan alle ondertekenende partijen zich dienen te houden, daar het bescherming biedt voor het recht van hun burgers om hun geloof vrijelijk te belijden;

 

15.  verzoekt de regering van Pakistan de mensenrechten van minderheden te waarborgen zoals die zijn neergelegd in de grondwet en in de Universele Verklaring van de rechten van de mens, en met name in artikel 18 daarvan, waarin wordt bepaald dat eenieder recht heeft op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst;

 

16.  steunt alle initiatieven om de dialoog en het wederzijds respect tussen de gemeenschappen te bevorderen; verzoekt alle politieke en religieuze autoriteiten om verdraagzaamheid te bevorderen en initiatieven tegen haat en gewelddadig extremisme te nemen;

 

17.  verzoekt de regering van Pakistan met klem om uitvoering van de voorgestelde hervormingen van het onderwijsstelsel en om regels voor en inspectie van madrasa's; verzoekt de Pakistaanse autoriteiten alle propaganda voor haat, religieuze superioriteit en belastering van godsdiensten uit de door het bevoegde departement van het ministerie van Onderwijs goedgekeurde schoolboeken te verwijderen;

 

18.  verzoekt de regering van Pakistan een bezoek aan Pakistan van de speciale VN-rapporteur voor de vrijheid van godsdienst of overtuiging, mevrouw Asma Jahangir, te vergemakkelijken;

 

19.  verzoekt de Raad en de Commissie de rechten van minderheden in Pakistan op de agenda van de komende topbijeenkomst te plaatsen, met als doel de aanzet te geven tot een spoedige hervorming van discriminerende godslasteringswetten;

 

20.  verzoekt de Raad het thema religieuze verdraagzaamheid in de samenleving op te nemen in zijn dialoog met Pakistan over terrorismebestrijding, aangezien dat van cruciaal belang is voor de bestrijding van religieus extremisme op de lange termijn;

 

21.  verzoekt de lidstaten en de Commissie financiële steun te blijven verlenen aan mensenrechtenorganisaties en –activisten en praktische maatregelen uit te stippelen om het groeiend maatschappelijk verzet in Pakistan tegen de godslasteringswetten en andere discriminerende wetgeving te ondersteunen;

 

22.  herinnert eraan dat de Commissie in antwoord op schriftelijke vragen van het Parlement herhaaldelijk heeft verklaard dat zij de reactie van de Pakistaanse regering op het geweld tegen christenen in Gojra en Koiran nauwlettend volgt; verzoekt de Commissie Pakistan te vragen om gedetailleerde gegevens over de geboekte vorderingen, met name met betrekking tot het berechten van de daders;

 

23.  verzoekt de Raad en de Commissie erop aan te dringen dat de regering van Pakistan zich houdt aan de in de samenwerkingovereenkomst tussen de Europese Unie en de Islamitische Republiek Pakistan opgenomen clausule inzake democratie en mensenrechten; verzoekt de Commissie een verslag in te dienen over de tenuitvoerlegging van die samenwerkingsovereenkomst en van de clausule inzake democratie en mensenrechten;

 

24.  verzoekt de Raad de regering van Pakistan te steunen bij het opzetten van haar ministerie voor de mensenrechten en bij het instellen van een zinvolle, onafhankelijke en gezaghebbende nationale mensenrechtencommissie;

 

25.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid, de regeringen en parlementen van de lidstaten, en de regering en het parlement van Pakistan.