Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B7-0278/2010/REV1Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B7-0278/2010/REV1

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
σύμφωνα με το άρθρο 122, παράγραφος 5, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
ALDE (B7-0278/2010)
PPE (B7-0279/2010)
S&D (B7-0280/2010)
Verts/ALE (B7-0281/2010)
ECR (B7-0289/2010)
σχετικά με την κατάσταση στην Ταϊλάνδη
Cristian Dan Preda, Ιωάννης Κασουλίδης, Mario Mauro, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, László Tőkés, Thomas Mann, Csaba Sógor, Martin Kastler
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser, Marc Tarabella
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Barbara Lochbihler, Heidi Hautala
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Julie Girling, Zbigniew Ziobro, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Czarnecki, Edvard Kožušník
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Fiorello Provera, Juozas Imbrasas, Lorenzo Fontana
εξ ονόματος της Ομάδας EFD

19.5.2010


Διαδικασία : 2010/2665(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B7-0278/2010
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B7-0278/2010
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: