Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B7-0278/2010/REV1Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B7-0278/2010/REV1

  ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
  σύμφωνα με το άρθρο 122, παράγραφος 5, του Κανονισμού
  που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
  ALDE (B7-0278/2010)
  PPE (B7-0279/2010)
  S&D (B7-0280/2010)
  Verts/ALE (B7-0281/2010)
  ECR (B7-0289/2010)
  σχετικά με την κατάσταση στην Ταϊλάνδη
  Cristian Dan Preda, Ιωάννης Κασουλίδης, Mario Mauro, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, László Tőkés, Thomas Mann, Csaba Sógor, Martin Kastler
  εξ ονόματος της Ομάδας PPE
  Véronique De Keyser, Marc Tarabella
  εξ ονόματος της Ομάδας S&D
  Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells
  εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
  Barbara Lochbihler, Heidi Hautala
  εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
  Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Julie Girling, Zbigniew Ziobro, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Czarnecki, Edvard Kožušník
  εξ ονόματος της Ομάδας ECR
  Fiorello Provera, Juozas Imbrasas, Lorenzo Fontana
  εξ ονόματος της Ομάδας EFD

  19.5.2010


  Διαδικασία : 2010/2665(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  RC-B7-0278/2010
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  RC-B7-0278/2010
  Ψηφοφορία :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: