Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B7-0278/2010/REV1Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B7-0278/2010/REV1

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan mukaisesti
joka korvaa poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
ALDE (B7-0278/2010)
PPE (B7-0279/2010)
S&D (B7-0280/2010)
Verts/ALE (B7-0281/2010)
ECR (B7-0289/2010)
Thaimaasta
Cristian Dan Preda, Ioannis Kasoulides, Mario Mauro, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, László Tőkés, Thomas Mann, Csaba Sógor, Martin Kastler
PPE-ryhmän puolesta
Véronique De Keyser, Marc Tarabella
S&D-ryhmän puolesta
Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells
ALDE-ryhmän puolesta
Barbara Lochbihler, Heidi Hautala
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Julie Girling, Zbigniew Ziobro, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Czarnecki, Edvard Kožušník
ECR-ryhmän puolesta
Fiorello Provera, Juozas Imbrasas, Lorenzo Fontana
EFD-ryhmän puolesta

19.5.2010


Menettely : 2010/2665(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B7-0278/2010
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B7-0278/2010
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: