Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B7-0278/2010/REV1Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B7-0278/2010/REV1

  YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
  työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan mukaisesti
  joka korvaa poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
  ALDE (B7-0278/2010)
  PPE (B7-0279/2010)
  S&D (B7-0280/2010)
  Verts/ALE (B7-0281/2010)
  ECR (B7-0289/2010)
  Thaimaasta
  Cristian Dan Preda, Ioannis Kasoulides, Mario Mauro, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, László Tőkés, Thomas Mann, Csaba Sógor, Martin Kastler
  PPE-ryhmän puolesta
  Véronique De Keyser, Marc Tarabella
  S&D-ryhmän puolesta
  Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells
  ALDE-ryhmän puolesta
  Barbara Lochbihler, Heidi Hautala
  Verts/ALE-ryhmän puolesta
  Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Julie Girling, Zbigniew Ziobro, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Czarnecki, Edvard Kožušník
  ECR-ryhmän puolesta
  Fiorello Provera, Juozas Imbrasas, Lorenzo Fontana
  EFD-ryhmän puolesta

  19.5.2010


  Menettely : 2010/2665(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  RC-B7-0278/2010
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  RC-B7-0278/2010
  Äänestykset :
  Hyväksytyt tekstit :

  Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: