Gezamenlijke ontwerpresolutie - RC-B7-0278/2010/REV1Gezamenlijke ontwerpresolutie
RC-B7-0278/2010/REV1

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE
ingediend overeenkomstig artikel 122, lid 5, van het Reglement
ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de fracties:
ALDE (B7-0278/2010)
PPE (B7-0279/2010)
S&D (B7-0280/2010)
Verts/ALE (B7-0281/2010)
ECR (B7-0289/2010)
over Thailand
Cristian Dan Preda, Ioannis Kasoulides, Mario Mauro, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, László Tőkés, Thomas Mann, Csaba Sógor, Martin Kastler
namens de PPE-Fractie
Véronique De Keyser, Marc Tarabella
namens de S&D-Fractie
Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells
namens de ALDE-Fractie
Barbara Lochbihler, Heidi Hautala
namens de Verts/ALE-Fractie
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Julie Girling, Zbigniew Ziobro, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Czarnecki, Edvard Kožušník
namens de ECR-Fractie
Fiorello Provera, Juozas Imbrasas, Lorenzo Fontana
namens de EFD-Fractie

19.5.2010


Procedure : 2010/2665(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
RC-B7-0278/2010
Ingediende teksten :
RC-B7-0278/2010
Aangenomen teksten :

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: