Návrh spoločného uznesenia - RC-B7-0278/2010/REV1Návrh spoločného uznesenia
RC-B7-0278/2010/REV1

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
predložený v súlade s článkom 122 ods. 5 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
ALDE (B7-0278/2010)
PPE (B7-0279/2010)
S&D (B7-0280/2010)
Verts/ALE (B7-0281/2010)
ECR (B7-0289/2010)
o Thajsku
Cristian Dan Preda, Ioannis Kasoulides, Mario Mauro, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, László Tőkés, Thomas Mann, Martin Kastler, Csaba Sógor
v mene poslaneckého klubu PPE
Véronique De Keyser, Marc Tarabella
v mene skupiny S&D
Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells
v mene skupiny ALDE
Barbara Lochbihler, Heidi Hautala
v mene skupiny Verts/ALE
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Julie Girling, Zbigniew Ziobro, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Czarnecki, Edvard Kožušník
v mene skupiny ECR
Fiorello Provera, Juozas Imbrasas, Lorenzo Fontana
v mene skupiny EFD

19.5.2010


Postup : 2010/2665(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B7-0278/2010
Predkladané texty :
RC-B7-0278/2010
Prijaté texty :

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: