Fælles beslutningsforslag - RC-B7-0283/2010Fælles beslutningsforslag
RC-B7-0283/2010

    FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om situationen i Burma/Myanmar

19.5.2010

jf. forretningsordenens artikel 122, stk. 5,
til erstatning af beslutningsforslag af:
ALDE (B7‑0283/2010)
EFD (B7‑0284/2010)
PPE (B7‑0285/2010)
S&D (B7‑0286/2010)
Verts/ALE (B7‑0287/2010)
GUE/NGL (B7‑0288/2010)
ECR (B7‑0290/2010)

Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, László Tőkés, Csaba Sógor, Martin Kastler for PPE-Gruppen
Véronique De Keyser, Marc Tarabella for S&D-Gruppen
Metin Kazak, Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Anneli Jäätteenmäki, Niccolò Rinaldi, Ramon Tremosa i Balcells for ALDE-Gruppen
Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Julie Girling, Zbigniew Ziobro, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Czarnecki, Edvard Kožušník for ECR-Gruppen
Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen
Fiorello Provera, Juozas Imbrasas, Oreste Rossi for EFD-Gruppen

Procedure : 2010/2702(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B7-0283/2010
Indgivne tekster :
RC-B7-0283/2010
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Burma/Myanmar

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til sine tidligere beslutninger om Burma/Myanmar,

–   der henviser til artikel 18-21 i verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

–   der henviser til artikel 25 i den internationale konvention fra 1966 om borgerlige og politiske rettigheder,

–   der henviser til udtalelsen fra FN's særlige rapportør Thomas Ojea Quintana af 5. maj 2010,

–   der henviser til Rådets konklusioner om Burma/Myanmar, der blev vedtaget på det 3009. møde i Rådet (udenrigsanliggender), som blev afholdt i Luxembourg den 26. april 2010,

–   der henviser til udtalelsen fra EU's højtstående repræsentant Catherine Ashton af 1. marts 2010 om afvisningen af Aung San Suu Kyis appel til højesteret i Burma/Myanmar,

–   der henviser til formandens udtalelse fra det 16. ASEAN-topmøde, der blev afholdt i Hanoi den 9. april 2010,

–   der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner – erklæring om Burma/Myanmar af 19. juni 2010,

–   der henviser til Rådets konklusioner om Burma/Myanmar, der blev vedtaget på det 2938. møde i Rådet (udenrigsanliggender), som blev afholdt i Luxembourg den 27. april 2010,

–   der henviser til EU-formandskabets erklæring af 23. februar 2010 med opfordring til en altomfattende dialog mellem myndighederne og de demokratiske bevægelser i Burma/Myanmar,

–   der henviser til rapporten fra FN's generalsekretær af 28. august 2009 om menneskerettighedssituationen i Burma/Myanmar,

–   der henviser til resolutionen fra FN's Menneskerettighedsråd af 26. marts 2010 om menneskerettighedssituationen i Burma/Myanmar,

–   der henviser til erklæringen fra formandskabet på vegne af EU af 14. maj 2010 om arrestationen af Daw Aung San Suu Kyi,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 122, stk. 5,

A. A. der henviser til meddelelsen fra de burmesiske myndigheder om nationalt valg i 2010, det første siden 1990,

B.  der henviser til, at de fem valglove og fire dekreter, således som de er offentliggjort, krænker alle demokratiske principper og umuliggør afholdelsen af frie valg, navnlig ved at udelukke landets 2 200 identificerede politiske fanger; der henviser til, at medlemmer af religiøse ordener i Burma/Myanmar, herunder et anslået antal på 400 000 buddhistiske munke, udtrykkeligt har forbud mod at stemme, hvilket understreger den vedvarende forskelsbehandling fra militærjuntaens side på grundlag af religion eller status,

C. der henviser til, at disse love krænker de grundlæggende principper om ytringsfrihed og foreningsfrihed; der henviser til, at burmesiske nyhedsmedier med base i udlandet, der udgør den primære kilde til nyheder for det burmesiske folk, stadig har forbud mod at arbejde i Burma/Myanmar,

D. der henviser til, at disse love er baseret på forfatningen af 2010, der garanterer straffrihed for forbrydelser begået af det nuværende regime, og fastsætter en fuldstændig ophævelse af de grundlæggende rettigheder på ubestemt tid i tilfælde af undtagelsestilstand; der henviser til, at Burmas/Myanmars nye forfatning har til formål at opretholde et diktatur i en civil forklædning og ikke fastsætter nogen menneskerettigheder eller giver udsigt til reelle forandringer,

E.  der henviser til, at ethvert udtryk for divergerende politiske holdninger systematisk og brutalt undertrykkes (f.eks. gennem vilkårlige anholdelser, uretfærdig rettergang, fængsling, tortur og udenretslige henrettelser),

F.  der henviser til, at valg ikke kan betragtes som frie og retfærdige, hvis oppositionen ikke er inddraget,

G. der henviser til, at Den Nationale Liga for Demokrati (NLD), der var den store vinder ved det seneste demokratiske valg, har besluttet at boykotte dette valg på grund af betingelserne for deltagelse; der henviser til, at NLD blev opløst ved lov den 6. maj 2010, efter at den ikke havde indskrevet sig til valget,

H. der henviser til erklæringen fra det 16. ASEAN-topmøde, der understregede betydningen af forsoning og afholdelse af frie og regulære parlamentsvalg, der er åbne for alle,

I.   der henviser til, at FN's særlige rapportør for Burma/Myanmar har fordømt grove og systematiske menneskerettighedskrænkelser begået af Burmas/Myanmars diktatur, og samtidig erklæret, at de udgør en statslig politik, der inddrager myndigheder i den udøvende magt, militæret og retsvæsenet på alle niveauer, og har opfordret til oprettelsen af en FN-undersøgelseskommission vedrørende krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden begået af diktaturet,

J.   der henviser til regeringen i Burma/Myanmar fortsat nægter EU's særlige udsending til Burma at besøge landet og indgå i dialog trods gentagne anmodninger over mange måneder,

K.  der henviser til, at regeringen i Burma/Myanmar siden 2003 har afvist ethvert forslag fra FN og det internationale samfund om at revidere dens 7-trins "køreplan for demokrati",

L.  der henviser til, at der i dag er 2 200 kendte politiske fanger, som tilbageholdes for deres fredelige aktiviteter i Burma/Myanmar, og der henviser til, at over 140 politiske fanger bevidst nægtes medicinsk behandling, herunder lederen af studentergruppen 88 Generation Ko Mya Aye, som har en livstruende hjertesygdom,

M.  der henviser til, at militæret fortsat begår overtrædelser af menneskerettighederne mod civile i områder med etniske konflikter, herunder udenretslige henrettelser, tvangsarbejde og kønsbetinget vold,

N.  der henviser til, at angrebene mod civile fra etniske mindretal i det østlige Burma/Myanmar fortsætter, hvilket resulterer i hundredtusinder af fordrevne personer, hvoraf mange på grund af begrænsninger af den humanitære bistand fra diktaturet side kun kan nås gennem grænseoverskridende støtte fra nabolande,

O.  der henviser til Aung San Suu Kyi, lederen af oppositionspartiet NLD, har været i husarrest siden 2003, og at myndighederne arresterede hende den 14. maj 2010 på grund af anklager om, at hun havde brudt sin husarrest ved at tillade et besøg af amerikaneren John Yettaw, der henviser til, at en straffedomstol i Insein-fængslet i Rangoon den 11. august 2010 idømte Aung San Suu Kyi tre års fængsel for at bryde sin husarrest, en dom som senere blev reduceret til 18 måneders husarrest; der henviser til, at højesteret i Burma/Myanmar den 1. marts 2010 afviste Aung San Suu Kyis appel af den uretfærdige dom fra 2009,

P.  der henviser til, at EU fortsat er en stor donor til Burma/Myanmar og står parat til at øge sin bistand til befolkningen i landet yderligere for at forbedre dens sociale og økonomiske forhold,

Q.  der henviser til, at ECHO har reduceret midlerne til flygtninge på grænsen mellem Thailand og Burma på trods af, at antallet af flygtninge fortsat er næsten uændret, og har standset finansieringen af kostskoler i flygtningelejre,

R.  der henviser til, at FN's Sikkerhedsråd, FN's Generalforsamling, FN's Menneskerettighedsråd, EU og mange andre regeringer har sagt, at løsningen på Burmas problemer er en reel trepartsdialog mellem Aung San Suu Kyi og NLD, ægte etniske repræsentanter og regeringen i Burma, og der henviser til at regeringen i Burma stadig nægter at indgå i en sådan dialog,

1.  bekræfter på ny sit urokkelige tilsagn over for befolkningen i Burma/Myanmar;

2.  fordømmer afholdelsen af valg under fuldstændig udemokratiske forhold og på grundlag af regler, der udelukker det største demokratiske oppositionsparti, og som fratager flere hundrede tusinde burmesiske borgere deres stemmerettigheder og retten til at stille op til valg i et klart forsøg på at udelukke landets samlede opposition fra afstemningen;

 

3.  beklager det forhold, at militæret under den nye forfatning garanteres mindst 25 % af pladserne i parlamentet og vil have beføjelse til at suspendere de borgerlige frihedsrettigheder og den lovgivende myndighed, når det skønner det nødvendigt af hensyn til den nationale sikkerhed;

4.  opfordrer indtrængende regeringen i Burma/Myanmar til omgående at tage de nødvendige skridt til at sikre en fri, retfærdig og gennemsigtig valgproces, herunder deltagelse af alle vælgere, alle politiske partier og alle andre relevante aktører i valgprocessen og acceptere tilstedeværelsen af internationale observatører; opfordrer til at ophæve de love, der blev offentliggjort i marts 2010, og som ikke giver mulighed for at afholde frie og gennemsigtige valg;

5.  opfordrer myndighederne i Burma/Myanmar til at rette sig efter opfordringerne fra det internationale samfund om at tillade Aung San Suu Kyi og alle andre samvittighedsfanger at deltage i den politiske proces;

6.  opfordrer indtrængende det internationale samfund til at bestræbe sig til det yderste på at sikre, at der bliver afholdt frie og demokratiske valg;

7.  opfordrer kraftigt regeringen i Burma/Myanmar til at ophæve restriktionerne på forsamlingsfrihed, foreningsfrihed, bevægelighed og ytringsfriheden, herunder for frie og uafhængige medier, bl.a. ved at sikre åben tilgængelighed til internettet og mobiltelefontjenester og ophøre med at anvende censur;

8.  fordømmer på det kraftigste de systematiske brud på befolkningen i Burmas/Myanmars menneskerettigheder, grundlæggende frihedsrettigheder og demokratiske rettigheder, der for tiden finder sted; opfordrer myndighederne i Burma/Myanmar til at stoppe krænkelser af internationale menneskerettigheder og humanitær ret;

9.  opfordrer indtrængende regeringen i Burma/Myanmar til at løslade alle samvittighedsfanger omgående og uden betingelser og med fuld genoprettelse af deres politiske rettigheder og til at afstå fra yderligere politisk motiverede anholdelser;

10. opfordrer den højtstående repræsentant og medlemsstaterne til at offentligt at støtte henstillingen fra FN's særlige rapportør for Burma/Myanmar om, at FN opretter en undersøgelseskommission vedrørende krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden i Burma/Myanmar, og til at medtage denne anmodning i beslutningsforslaget på FN's Generalforsamling i 2010;

11. understreger, at de politiske og socioøkonomiske udfordringer, som Burma/Myanmar står over for, kun kan tackles gennem reel dialog med alle aktører, herunder også de etniske grupper og oppositionen;

12. bekræfter den afgørende betydning af en reel dialog og national forsoning for en overgang til demokrati; opfordrer regeringen i Burma/Myanmar til omgående at indlede en reel dialog med alle andre partier og etniske grupper; glæder sig i denne forbindelse over den mæglingsindsats, som FN's generalsekretær og FN's særlige rapportør for Burma/Myanmar yder;

13. opfordrer indtrængende regeringerne i Kina, Indien og Rusland til at anvende deres betydelige økonomiske og politiske indflydelse over for de burmesiske myndigheder til at skabe væsentlige forbedringer i Burma/Myanmar og til at standse leveringen af våben og andre strategiske ressourcer til landet; opfordrer regeringerne i ASEAN-lande og Kina, som har et "privilegeret forhold" til Burma/Myanmar, til især at anvende deres mellemkomster til at forsøge at vende Burmas politik om etnisk udrensning af Rohingyaer, der resulterer i, at flere hundrede tusinde flygter over grænsen til Bangladesh og øger trængslerne for de yderst fattige mennesker, der bor i Cox Basar-regionen;

14. udtrykker sin stærke støtte til det arbejde, som EU’s særlige udsending har udført, og opfordrer Burma/Myanmars myndigheder til fuldt ud at samarbejde med ham;

15. glæder sig over Rådets beslutning om at forlænge de restriktive foranstaltninger, der er fastsat i EU's nuværende afgørelse, med endnu et år, og understreger, at det er rede til at revidere, ændre eller styrke de foranstaltninger, der allerede er vedtaget, i lyset af udviklingen på stedet;

16. opfordrer Kommissionen til at vende nedskæringer til støtte til flygtninge på grænsen mellem Thailand og Burma og straks begynde at finansiere grænseoverskridende støtte, navnlig lægehjælp;

17. gentager sin opfordring til at finde en løsning på problemet med Rohingyaflygtningene i Bangladesh; opfordrer indtrængende Bangladesh's regering til at give dem mulighed for at blive officielt registreret som flygtninge og myndighederne i Burma/Myanmar til at standse enhver form for forfølgelse af Rohingyaerne og fuldt ud respektere deres grundlæggende rettigheder som religiøse og etniske mindretal;

18. glæder sig over EU's støtte til en global våbenembargo og opfordrer de europæiske regeringer og Kommissionen til at indlede et aktivt arbejde med henblik på at opbygge en global konsensus om et sådant forbud;

19. støtter mæglingsbestræbelserne fra FN's generalsekretær og glæder sig over hans engagement i dette spørgsmål;

20. pålægger sin delegationer med ASEAN, Kina, Rusland, USA, Indien, landene i Sydasien og Japan at sætte Burma/Myanmar på dagsordenen for deres møder med deres modparter og samtalepartnere i disse lande;

21. pålægger sin formand at sende denne beslutning til viceformand for Kommissionen/EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, EU's særlige udsending til Burma, Det Nationale Råd for Fred og Udvikling i Burma, regeringerne i ASEAN- og ASEM-medlemsstaterne, ASEM's sekretariat, ASEAN's interparlamentariske Myanmar-gruppe, Daw Aung San Suu Kyi, FN's generalsekretær, FN's højkommissær for menneskerettigheder og FN's særlige rapportør for Burma/Myanmar.