Fælles beslutningsforslag - RC-B7-0296/2010Fælles beslutningsforslag
RC-B7-0296/2010

    FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om resultaterne af topmødet EU-Rusland (den 31. maj-1. juni 2010)

15.6.2010

jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 4,
til erstatning af beslutningsforslag af:
S&D (B7‑0296/2010)
GUE/NGL (B7‑0297/2010)
ECR (B7‑0298/2010)
PPE (B7‑0299/2010)
ALDE (B7‑0300/2010)

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Ria Oomen-Ruijten, Filip Kaczmarek, Bogusław Sonik, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Joachim Zeller, Krzysztof Lisek, Alojz Peterle, Sławomir Witold Nitras for PPE-Gruppen
Adrian Severin, Hannes Swoboda, Knut Fleckenstein, Kristian Vigenin for S&D-Gruppen
Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff for ALDE-Gruppen
Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal, Marek Henryk Migalski, Roberts Zīle, Mirosław Piotrowski for ECR-Gruppen
Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen


Procedure : 2010/2709(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B7-0296/2010
Indgivne tekster :
RC-B7-0296/2010
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om resultaterne af topmødet EU-Rusland

(den 31. maj-1. juni 2010)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til den nuværende partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Russiske Føderation på den anden side[1] og de forhandlinger, som blev indledt i 2008 om en ny aftale mellem EU og Rusland,

–   der henviser til EU's og Ruslands fælles målsætning, som fastlagt i den fælles erklæring efter det 11. topmøde EU-Rusland i Skt. Petersborg den 31. maj 2003, om at skabe et fælles økonomisk område, et fælles område med frihed, sikkerhed og retfærdighed, et fælles område for samarbejde inden for ekstern sikkerhed og et fælles område for forskning og uddannelse, herunder kulturelle aspekter (de "fire fælles rum"),

–   der henviser til sine tidligere betænkninger og beslutninger om forbindelserne mellem EU og Rusland, navnlig sin beslutning af 12. november 2009[2] forud for EU-Rusland-topmødet i Stockholm den 18. november 2009, sin beslutning af 17. september 2009 om drab på menneskerettighedsforkæmpere i Rusland[3] og sin beslutning af 17. september 2009 om energisikkerhedens eksterne aspekter[4],

–   der henviser til drøftelserne mellem EU og Rusland om menneskerettigheder,

–   der henviser til de aftaler, der blev undertegnet, og de fælles erklæringer, der blev fremsat, ved topmødet EU-Rusland i Rostov-na-Donu den 31. maj-1. juni 2010,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 4,

A. der henviser til, at EU fortsat er engageret i at uddybe og videreudvikle forbindelserne mellem EU og Rusland, hvilket EU har vist ved at forpligte sig til reelt at forhandle om en ny rammeaftale med henblik på en videreudvikling af forbindelserne mellem EU og Rusland,

B.  der henviser til, at EU og Rusland, der er medlem af FN's Sikkerhedsråd, har et fælles ansvar for at bevare den globale stabilitet, og at øget samarbejde og et godt naboskab mellem EU og Rusland er af central betydning for stabilitet, sikkerhed og velstand i Europa,

C. der henviser til, at indgåelsen af en strategisk partnerskabsaftale mellem EU og Den Russiske Føderation stadig er af allerstørste betydning for den fremtidige udvikling og intensiveringen af samarbejdet mellem de to parter,

D. der henviser til, at det er vigtigt, at EU taler med én stemme, viser solidaritet og optræder samlet i forbindelserne med Den Russiske Føderation, og at disse forbindelser baseres på fælles interesser og fælles værdier,

E.  der henviser til, at de økonomiske og handelsmæssige forbindelser mellem EU og Rusland er bevis på en stigende gensidig afhængighed mellem EU og Rusland, som kræver en fælles indsats og vilje for at sikre, at den fortsat kan vokse,

F.  der henviser til, at Rusland som medlem af Europarådet og Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) har forpligtet sig til at fremme og beskytte menneskerettighederne, de grundlæggende frihedsrettigheder og retsstatsprincippet, og til at respektere sine europæiske nabolandes suverænitet; der henviser til, at forbindelserne mellem EU og Rusland i de senere år har stået over for en række alvorlige udfordringer, navnlig med hensyn til bekymring over demokrati- og menneskerettighedssituationen i Rusland,

G. der henviser til, at Ruslands tiltrædelse af Verdenshandelsorganisationen (WTO) vil udgøre et betydeligt bidrag til yderligere forbedring af de økonomiske forbindelser mellem EU og Rusland, forudsat at der gives bindende tilsagn fra Ruslands side om fuld overholdelse og gennemførelse af WTO-forpligtelser og -krav, og at det vil bane vejen for en vidtrækkende og omfattende økonomisk integrationsaftale mellem de to partnere på grundlag af reel gensidighed, og endvidere henviser til, at Rusland den 1. januar 2010 har oprettet en toldunion med Kasakhstan og Belarus,

H. der henviser til, at undertegnelsen af den nye traktat om reduktion af strategiske våben (START) mellem Den Russiske Føderation og USA den 8. april 2010 og tilnærmelsen vedrørende ikke-spredning og Iran-spørgsmålet, fredsprocessen i Mellemøsten og Afghanistan og Pakistan illustrerer, at betingelserne for dialog med Rusland er blevet forbedret for så vidt angår visse aspekter af udenrigs- og sikkerhedsanliggenderne,

I.   der henviser til, at der er klare og objektive kriterier for indførelsen af en visumfri ordning, der henviser til, at europæiske og russiske statsborgere har en legitim interesse i at få ret til fri bevægelighed såvel inden for deres egne lande som på tværs af landegrænserne,

1.  bekræfter på ny sin holdning om, at Rusland fortsat er en af EU's vigtigste partnere i opbygningen af et langsigtet samarbejde og en forpligtelse til at samarbejde for at imødegå fælles udfordringer med en afbalanceret og målrettet tilgang baseret på demokrati og retsstatsprincippet, og at Rusland ikke kun deler økonomiske og handelsmæssige interesser med EU, men også en målsætning om et tæt samarbejde både på verdensplan og med landene i det fælles naboområde, i overensstemmelse med folkeretten;

2.  opfordrer EU og Rusland til at intensivere forhandlingerne om en ny partnerskabs- og samarbejdsaftale og gentager sin stærke støtte til en bred, vidtrækkende og retligt bindende aftale, der går videre end økonomisk samarbejde og også som en integreret del omfatter områderne demokrati, retsstatsprincippet samt respekt for grundlæggende menneskerettigheder; noterer sig aftalen om partnerskab for modernisering, og støtter diversificering af den russiske økonomi og handelsforbindelserne mellem EU og Rusland; opfordrer Kommissionen og den russiske regering til at udvikle detaljerne i partnerskabet for modernisering; understreger behovet for en hurtig udarbejdelse af en konkret handlingsplan i forlængelse af de resultater, der indtil nu er opnået i forbindelse med de fire fælles rum for EU og Rusland; understreger vigtigheden af at sikre, at retssystemet fungerer effektivt, og at intensivere bekæmpelsen af korruption;

3.  glæder sig over undertegnelsen af en protokol om beskyttelse af klassificerede oplysninger samt den fælles erklæring om Gaza fra næstformand i Kommissionen/Unionens Højtstående Repræsentant, Catherine Ashton, og udenrigsminister Lavrov;

4.  giver udtryk for tilfredshed med, at det første topmøde EU-Rusland, der er blevet afholdt siden Lissabontraktatens ikrafttræden, blev afviklet på en konstruktiv måde, og at der blev gjort visse fremskridt;

5.  gentager sin støtte til målsætningen om Ruslands tiltrædelse af WTO med henblik på at hjælpe Rusland med at tiltrække flere udenlandske investorer og diversificere sin økonomi; er af den opfattelse, at Ruslands oprettelse af en toldunion med Belarus og Kasakhstan kan lægge yderligere hindringer i vejen for Den Russiske Føderations optagelse i Verdenshandelsorganisationen; understreger, at opgivelse af enhver protektionistisk foranstaltning er en forudsætning for tiltrædelse af WTO;

6.  glæder sig over Ruslands nylige ratifikation af protokol 14 til den europæiske menneskerettighedskonvention og de lovgivningsmæssige ændringer, der har til formål at udbrede retssager med nævningedomstole til hele landet, men foreslår, at dette format også anvendes på retssager, der involverer anklager om terrorisme; glæder sig endvidere over bekræftelsen af moratoriet for dødsstraf som en yderligere positiv udvikling og håber, at dette er det første skridt i retning af Ruslands erklærede hensigt om at øge respekten for menneskerettighederne; gentager sin opfordring til de russiske myndigheder om at efterleve alle Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols afgørelser;

7.  glæder sig over, at undertegnelsen af en aftale om beskyttelse af klassificerede oplysninger vil lette samarbejdet om krisestyring, men anmoder om, at Europa-Parlamentet orienteres fuldt ud om substansen af og anvendelsesområdet for denne aftale og om en hurtig evaluering af graden af gensidighed i gennemførelsen; anmoder Rådet om fuldt ud at gøre brug af det særlige udvalg om den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik fra IIA 2002 til dette formål;

8.  opfordrer Rådet og Kommissionen til at øge deres bestræbelser på at løse problemerne i forbindelse med passage af grænsen mellem EU og Rusland og til at iværksætte konkrete projekter og fuldt ud udnytte midlerne fra det nye naboskabs- og partnerskabsinstrument og Interreg til grænseoverskridende samarbejde og til fuldt ud at gennemføre den tidligere aftale om overflyvning af Sibirien;

9.  glæder sig over undertegnelsen af en aftale om etablering af en ordning for tidlig varsling for energisikkerhed mellem EU og Rusland, der skal omfatte underretning, samråd og gennemførelse, og opfordrer Rådet og Kommissionen til fortsat at samarbejde med de russiske myndigheder og energiselskaber for at undgå en gentagelse af de strømafbrydelser, der har fundet sted i de senere år;

10. gentager, at energisamarbejdet mellem EU og Rusland skal være baseret på principperne i energicharteret og transitprotokollen, og at disse skal indarbejdes i den nye rammeaftale mellem EU og Rusland, således at der sikres gennemskuelige og rimelige gensidige investeringsvilkår, lige adgang og et regelbaseret marked;

11. bemærker med interesse drøftelserne om klimaforandringer og mulige former for konkret samarbejde om foranstaltninger til nedbringelse af drivhusgasemissioner, om energieffektivitet og om udvikling af bæredygtig energi; understreger behovet for konsensus om, hvordan man kommer videre med den internationale forhandlingsproces om klimaforandringer forud for konferencen i Cancun i december 2010;

12. understreger betydningen af Den Europæiske Unions observatørmission i Georgien (EUMM), som har bevist, at EU er parat og i stand til at handle beslutsomt for at fremme fred og stabilitet, og som har bidraget til at skabe de nødvendige betingelser for gennemførelse af aftalerne af 12. august og 8. september 2008; bekræfter sin støtte til Georgiens territoriale integritet inden for dets internationalt anerkendte grænser, og opfordrer alle parter til at overholde deres forpligtelser i fuldt omfang; minder om, at EUMM Georgien har et landsdækkende mandat, og henstiller, at EUMM Georgien omgående får uhindret adgang til Abkhasien og Sydossetien, hvilket hidtil er blevet nægtet; bekræfter sin fulde støtte til Genève-forhandlingerne og til, at dette forums formandskab også fremover varetages af EU, FN og OSCE; udtrykker skuffelse over, at FSB's grænsedirektorat har besluttet at etablere en moderne grænseinfrastruktur bestående af spærringer mellem Sydossetien og Georgien;

13. understreger nødvendigheden af at inddrage Rusland i EU's Østersøstrategi og af hurtigt at gå ind i en dialog med Rusland om forbedring af søfartssikkerheden og en høj grad af miljøbeskyttelse i den sårbare Østersø.

14. glæder sig over undertegnelsen af den nye traktat om reduktion af strategiske våben (START) mellem Den Russiske Føderation og USA den 8. april 2010; bemærker med tilfredshed de fremskridt, der er gjort i de igangværende drøftelser mellem Den Russiske Føderation og USA om sikkerhedsspørgsmål, herunder om missilskjoldet;

15. gentager opfordringen til at forstærke dialogen mellem EU og Rusland om menneskerettigheder og til at åbne denne proces for et effektivt input fra Europa-Parlamentet og den russiske Statsduma med deltagelse af de respektive generaldirektorater og ministerier med ansvar for retlige, interne og eksterne anliggender i både Bruxelles og Moskva; opfordrer civilsamfundet, ngo'erne og menneskerettighedsorganisationerne til at deltage mere i de halvårlige topmøder mellem EU og Rusland;

16. støtter tilsagnet om den langsigtede målsætning om visumfri rejse mellem EU og Rusland, baseret på en trinvis tilgang med fokus på substans og praktiske fremskridt; understreger, at denne dialog bør være i overensstemmelse med processen for lempelse af visumreglerne for de lande, der deltager i det østlige partnerskab;

17. opfordrer Rådet og Kommissionen til at gennemføre fælles initiativer med den russiske regering med henblik på styrkelse af sikkerheden og stabiliteten i verden og navnlig i det fælles naboområde, og på at opnå en fredelig løsning i overensstemmelse med folkeretten på konflikterne i Republikken Moldova og i det sydlige Kaukasus;

18. bemærker udkastet til en europæisk sikkerhedstraktat, som Rusland foreslog den 29. november 2009, men gør opmærksom på, at det nye forslag ikke må undergrave EU-medlemsstaternes nuværende sikkerhedsforpligtelser, og opfordrer Det Europæiske Råd til at udarbejde en fælles holdning til dette forslag;

19. bemærker med tilfredshed forud for G20-topmødet i Toronto, at der hersker konsensus mellem EU og Rusland om at ændre det finansielle system, og forventer, at der på topmødet vil blive drøftet måder, hvorpå de systemiske risici kan reduceres, og at der opnås enighed om det princip, at de finansielle institutioner skal bidrage til at dække omkostningerne ved eventuelle fremtidige finansielle kriser;

20. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og Den Russiske Føderations regeringer og parlamenter.