Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B7-0296/2010Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B7-0296/2010

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimo išvadų (gegužės 31 d.–birželio 1 d.)

15.6.2010

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 4 dalį
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:
S&D (B7‑0296/2010)
GUE/NGL (B7‑0297/2010)
ECR (B7‑0298/2010)
PPE (B7‑0299/2010)
ALDE (B7‑0300/2010)

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Ria Oomen-Ruijten, Filip Kaczmarek, Bogusław Sonik, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Joachim Zeller, Krzysztof Lisek, Alojz Peterle, Sławomir Witold Nitras PPE frakcijos vardu
Adrian Severin, Hannes Swoboda, Knut Fleckenstein, Kristian Vigenin S&D frakcijos vardu
Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff ALDE frakcijos vardu
Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal, Marek Henryk Migalski, Roberts Zīle, Mirosław Piotrowski ECR frakcijos vardu
Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu


Procedūra : 2010/2709(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
RC-B7-0296/2010
Pateikti tekstai :
RC-B7-0296/2010
Priimti tekstai :

Europos Parlamento rezoliucija dėl ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimo išvadų (gegužės 31 d.–birželio 1 d.)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į galiojantį Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Rusijos Federacijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą[1] ir 2008 m. prasidėjusias derybas dėl naujo ES ir Rusijos susitarimo,

–   atsižvelgdamas į bendrame pareiškime, paskelbtame pasibaigus 2003 m. gegužės 31 d. Sankt Peterburge vykusiam 11-ajam ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimui, nurodytą bendrą ES ir Rusijos tikslą sukurti bendrą ekonominę erdvę, bendrą laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, bendrą bendradarbiavimo išorės saugumo klausimais erdvę ir bendrą mokslinių tyrimų ir švietimo, įskaitant kultūrinius aspektus, erdvę (keturios bendrosios erdvės),

–   atsižvelgdamas į ankstesnius savo pranešimus ir rezoliucijas dėl Rusijos ir dėl ES ir Rusijos santykių, ypač į savo 2009 m. lapkričio 12 d. rezoliuciją[2], priimtą prieš 2009 m. lapkričio 18 d. Stokholme vykusį ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimą, į savo 2009 m. rugsėjo 17 d. rezoliuciją dėl žmogaus teisių gynėjų nužudymo atvejų Rusijoje ir į 2009 m. rugsėjo 17 d. rezoliuciją dėl energetinio saugumo išorės aspektų[3];

–   atsižvelgdamas į ES ir Rusijos konsultacijas žmogaus teisių klausimais,

–   atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 31 d. ir birželio 1 d. Rostove prie Dono vykusio ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimo metu pasirašytus susitarimus ir bendrus pareiškimus,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 4 dalį,

A. kadangi ES ir toliau įsipareigojusi stiprinti ir vystyti ES ir Rusijos santykius, kaip parodė jos ryžtas dėti daug pastangų derantis dėl naujo pagrindų susitarimo, skirto tolesniam ES ir Rusijos santykių plėtojimui,

B.  kadangi ES ir Rusija, kuri yra JT Saugumo Tarybos narė, dalijasi atsakomybe už visuotinio stabilumo išsaugojimą ir kadangi glaudesnis ES ir Rusijos bendradarbiavimas bei geri kaimyniniai santykiai itin svarbūs siekiant užtikrinti Europos stabilumą, saugumą ir gerovę,

C. kadangi ES ir Rusijos Federacijos strateginės partnerystės susitarimo sudarymas vis dar yra itin svarbus siekiant toliau plėtoti ir skatinti dviejų partnerių bendradarbiavimą,

D. kadangi svarbu, kad ES, palaikydama santykius su Rusijos Federacija, kalbėtų vienu balsu, veiktų solidariai ir vieningai ir kad šie santykiai būtų grindžiami abipusiais interesais ir bendromis vertybėmis,

E.  kadangi iš ekonominių ir prekybinių ES ir Rusijos santykių akivaizdžiai matyti vis didėjanti jų tarpusavio priklausomybė, todėl būtina dėti bendras pastangas ir prisiimti bendrus įsipareigojimus siekiant užtikrinti jos ilgalaikį augimą,

F.  kadangi Rusija, kaip Europos Tarybos ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) narė, įsipareigojo saugoti ir skatinti žmogaus teises, pilietines laisves ir teisinės valstybės principus, taip pat gerbti kaimyninių Europos šalių suverenumą, kadangi ES ir Rusijos santykių srityje per pastaruosius metus būta rimtų sunkumų, ypač susijusių su problemomis, susijusiomis su demokratijos ir žmogaus teisių padėtimi Rusijoje,

G. kadangi Rusijos įstojimas į Pasaulio prekybos organizaciją (toliau – PPO) būtų labai naudingas siekiant toliau gerinti ES ir Rusijos ekonominius santykius, jeigu Rusija įsipareigotų vykdyti visus PPO įpareigojimus ir pareigas, ir sudarytų sąlygas abiem partnerėms sudaryti abišališkumu grindžiamą plataus masto ir visapusiškos ekonominės integracijos susitarimą ir kadangi Rusija 2010 m. sausio 1 d. įsteigė muitų sąjungą su Kazachstanu ir Baltarusija,

H. kadangi tai, kad Rusijos Federacija ir JAV 2010 m. balandžio 8 d. pasirašė Strateginės ginkluotės mažinimo sutartį (angl. START) ir tai, kad jų nuomonės branduolinių ginklų neplatinimo ir Irano, Artimųjų Rytų taikos proceso, Afganistano ir Pakistano klausimais tapo panašesnės, rodo, kad dialogas su Rusija įvairiais užsienio ir saugumo santykių aspektais tapo intensyvesnis,

I.   kadangi nustatyti aiškūs ir objektyvūs bevizio režimo įvedimo kriterijai; kadangi Europos ir Rusijos piliečiai teisėtai suinteresuoti turėti teisę laisvai judėti savo šalyje ir kirsti valstybių sienas,

1.  dar kartą patvirtina savo įsitikinimą, kad kuriant ilgalaikį bendradarbiavimą Rusija yra viena iš svarbiausių ES partnerių, kad ji įsipareigojusi dirbti drauge tam, kad būtų sprendžiami bendri uždaviniai taikant subalansuotą ir į rezultatus orientuotą metodą, pagrįstą demokratijos ir teisinės valstybės principais, ir kad bendri yra ne tik ne tik ekonominiai ir prekybos interesai, bet ir tikslas, vadovaujantis tarptautine teise, veikti kartu glaudžiai bendradarbiaujant pasaulio lygmeniu ir bendroje kaimynystės erdvėje;

2.  ragina ES ir Rusiją intensyvinti derybas dėl naujo Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo ir dar kartą primena, kad labai pritaria tam, kad būtų sudarytas išsamus, visa apimantis ir teisiškai privalomas susitarimas, kuriame būtų aptariama ne vien tik ekonominis bendradarbiavimas, bet, kaip neatskiriami dalykai, taip pat ir demokratijos, teisinės valstybės principų, pagarbos žmogaus ir pagrindinėms teisėms klausimai; atkreipia dėmesį į susitarimą dėl Partnerystės modernizavimui skatinti ir pritaria Rusijos ekonomikos ir ES ir Rusijos prekybos santykių įvairinimui; ragina Komisiją ir Rusijos vyriausybę parengti detalesnę Partnerystę modernizavimui skatinti; pabrėžia, kad atsižvelgiant į iki šiol pasiektus rezultatus, susijusius su ES ir Rusijos keturiomis bendromis erdvėmis, reikia skubiai parengti išsamų ir detalų veiksmų planą; pabrėžia, kad svarbu užtikrinti veiksmingą teismų sistemos veikimą ir stiprinti kovą su korupcija;

3.  palankiai vertina protokolo dėl įslaptintos informacijos apsaugos pasirašymą ir Komisijos pirmininko pavaduotojos-Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai C. Ashton ir Rusijos Užsienio reikalų ministro S. Lavrovo bendrą pareiškimą dėl Gazos ruožo;

4.  džiaugiasi, kad pirmasis po Lisabonos sutarties įsigaliojimo vykęs ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimas vyko konstruktyviai ir kad jo metu buvo padaryta tam tikra pažanga;

5.  pakartoja, kad palaiko Rusijos tikslą įstoti į Pasaulio prekybos organizaciją (PPO), siekiant padėti Rusijai pritraukti daugiau užsienio investicijų ir įvairinti jos ekonomiką; laikosi nuomonės, kad Rusijai įsteigus muitų sąjungą su Baltarusija ir Kazachstanu gali atsirasti papildomų kliūčių Rusijos Federacijai siekti PPO narystės; pabrėžia, kad būtina stojimo į PPO sąlyga – bet kokių protekcionistinių priemonių atsisakymas;

6.  palankiai vertina tai, kad Rusija ratifikavo Europos žmogaus teisių konvencijos 14-ąjį protokolą, ir tai, kad padaryti teisės aktų pakeitimai tam, kad visoje šalyje būtų pradėtas vykdyti teisminis nagrinėjimas dalyvaujant prisiekusiesiems, tačiau siūlo, kas jie dalyvautų taip pat nagrinėjant kaltinimo terorizmu bylas; palankiai vertina tai, kad patvirtintas mirties bausmės vykdymo moratoriumas – tai yra kitas teigiamas pokytis, ir tikisi, kad tai yra pirmasis žingsnis, susijęs su Rusijos išreikštu ketinimu labiau gerbti žmogaus teises; dar kartą ragina Rusijos valdžios institucijas vykdyti visus Europos žmogaus teisių teismo nutarimus;

7.  palankiai vertina tai, kad pasirašytas susitarimas dėl įslaptintos informacijos apsaugos palengvins su krizės valdymu susijusį bendradarbiavimą, tačiau prašo visapusiškai informuoti Parlamentą apie šio susitarimo turinį ir aprėptį ir ragina sparčiai įvertinti, kiek šis susitarimas yra abipusiškas; prašo Tarybos šiuo tikslu visapusiškai pasinaudoti pagal 2002 m. tarpinstitucinį susitarimą numatyto Europos saugumo ir gynybos politikos specialiojo komiteto paslaugomis;

8.  ragina Tarybą ir Komisiją dėti dvigubai daugiau pastangų sprendžiant problemas, susijusias su ES ir Rusijos sienų kirtimu, remti konkrečius projektus ir visapusiškai naudotis naująja Europos kaimynystės ir partnerystės priemone bei programos INTERREG lėšomis, kurios skirtos pasienio bendradarbiavimui finansuoti, ir visiškai įgyvendinti ankstesnį susitarimą dėl skrydžių per Sibirą;

9.  palankiai vertina tai, kad pasirašytas ES ir Rusijos susitarimas dėl išankstinio įspėjimo sistemos energetinio saugumo srityje sukūrimo, apimantis pranešimą, konsultavimąsi ir įgyvendinimą, ir ragina Tarybą ir Komisiją toliau bendradarbiauti su Rusijos valdžios institucijomis ir energetikos bendrovėmis, kad būtų išvengta bet kokio tiekimo nutraukimo, kuris pasitaikė per pastaruosius kelerius metus, pasikartojimo;

10. pakartoja, kad ES ir Rusijos bendradarbiavimas energetikos srityje turi būti grindžiamas Energetikos chartijoje ir Tranzito protokole išdėstytais principais; ši chartija turi būti panaudota naujame ES ir Rusijos pagrindų susitarime, siekiant užtikrinti skaidrias ir sąžiningas abišalių investicijų sąlygas, vienodą prieigą bei taisyklėmis pagrįstą rinką;

11. susidomėjęs atkreipia dėmesį į diskusijas dėl klimato kaitos ir dėl galimų konkretaus bendradarbiavimo būdų dėl priemonių, skirtų sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, dėl energijos vartojimo efektyvumo ir tvarios energetikos plėtros; pabrėžia, kad būtina susitarti dėl to, kaip padaryti pažangą vykdant tarptautines derybas dėl klimato kaitos rengiantis Kankūno konferencijai, įvyksiančiai 2010 m. gruodžio mėn.;

12. pabrėžia, kad labai svarbi Europos Sąjungos stebėjimo misija (ESSM), kuri parodė ES norą ir gebėjimą imtis ryžtingų veiksmų skatinant taiką ir stabilumą ir padėjo sudaryti sąlygas, reikalingas siekiant įgyvendinti 2008 m. rugpjūčio 12 d. ir rugsėjo 8 d. susitarimus; vėl pakartoja savo įsipareigojimą gerbti Gruzijos teritorinį vientisumą atsižvelgiant į tarptautiniu mastu pripažintas sienas ir ragina visas šalis visiškai laikytis savo įsipareigojimų; pažymi, kad ESSM turi įgaliojimus visoje šalyje, ir ragina šiai misijai nedelsiant suteikti netrukdomą prieigą į Abchaziją ir Pietų Osetiją, kurią iki šiol buvo atsisakoma suteikti; dar kartą patvirtina, kad visiškai laikosi Ženevos derybų ir kad ir toliau bus užtikrinamas bendras ES, JT ir ESBO pirmininkavimas šiam forumui; reiškia nusivylimą tuo, kad Rusijos federalinės saugumo tarnybos Sienų direktoratas paskelbė sprendimą tarp Pietų Osetijos ir Gruzijos įrengti modernią pasienio užkardų infrastruktūrą

13. pabrėžia poreikį, kad Rusija įsitrauktų į ES Baltijos jūros strategiją, ir poreikį skubiai kartu su Rusija įsipareigoti gerinti jūrų saugumą ir užtikrinti aukšto lygio aplinkos apsaugą pažeidžiamoje Baltijos jūroje;

14. palankiai vertina, tai, kad 2010 m. balandžio 8 d. pasirašyta Rusijos Federacijos ir JAV Strateginės ginkluotės mažinimo sutartis (angl. START); džiaugiasi, kad padaryta pažanga tęsiant Rusijos Federacijos ir JAV dialogą saugumo klausimais, įskaitant priešraketinio gynybos skydo temą;

15. pakartoja raginimą sustiprinti ES ir Rusijos dialogą žmogaus teisių klausimais ir sudaryti sąlygas šiame procese veiksmingai dalyvauti Europos Parlamentui ir Rusijos Valstybės Dūmai dalyvaujant atitinkamiems Briuselio ir Maskvos generaliniams direktoratams ir ministerijoms, atsakingiems už teisingumą, vidaus reikalus ir užsienio reikalus; ragina piliečių visuomenę, NVO ir žmogaus teisių organizacijas labiau įsitraukti į kas dvejus metus vykstančius ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimus;

16. pritaria įsipareigojimui siekti ilgalaikio tikslo įvesti bevizį kelionių tarp ES ir Rusijos režimą, kuris būtų įvedamas po truputį, atsižvelgiant į esmę ir į praktinę pažangą; pabrėžia, kad šis dialogas turėtų būti derinamas su Rytų partnerystės programoje dalyvaujančių šalių vizų režimo palengvinimo procesu;

17. ragina Tarybą ir Komisiją tęsti bendras su Rusijos vyriausybe iniciatyvas, skirtas saugumui ir stabilumui pasaulyje, ypač mūsų bendroje kaimynystės erdvėje, didinti, taip pat vadovaujantis tarptautine teise taikiai išspręsti konfliktus Moldovoje ir Pietų Kaukaze;

18. atkreipia dėmesį į Europos saugumo sutarties projektą, kurį 2009 m. lapkričio 29 d. pasiūlė Rusija, tačiau pažymi, kad naujas pasiūlymas neturi pakenkti dabartiniams ES valstybių narių saugumo įsipareigojimams, ir ragina Europos Vadovų Tarybą parengti bendrą poziciją dėl jo;

19. prieš Didžiojo dvidešimtuko (G20) aukščiausiojo lygio susitikimą Toronte džiaugdamasis pažymi, kad ES ir Rusija susitarė dėl finansinės sistemos reformos, ir tikisi, kad aukščiausiojo lygio susitikime bus aptartos priemonės, kuriomis būtų galima sumažinti nuolat iškylančius pavojus, ir kad bus susitarta dėl principo, kad finansinės institucijos ateityje turėtų prisidėti padengiant finansų krizių sąnaudas;

20. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių ir Rusijos Federacijos vyriausybėms ir parlamentams.