Postup : 2010/2709(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B7-0296/2010

Predkladané texty :

RC-B7-0296/2010

Rozpravy :

PV 16/06/2010 - 7
CRE 16/06/2010 - 7

Hlasovanie :

PV 17/06/2010 - 7.10
CRE 17/06/2010 - 7.10

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0234

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA
PDF 146kWORD 90k
15.6.2010
PE441.914v01-00}
PE441.915v01-00}
PE441.916v01-00}
PE441.917v01-00}
PE441.918v01-00} RC1
 
B7-0296/2010}
B7-0297/2010}
B7-0298/2010}
B7-0299/2010}
B7-0300/2010} RC1

predložený v súlade s článkom 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy skupín:

S&D (B7‑0296/2010)

GUE/NGL (B7‑0297/2010)

ECR (B7‑0298/2010)

PPE (B7‑0299/2010)

ALDE (B7‑0300/2010)


o záveroch zo samitu EÚ – Rusko (31. mája – 1. júna)


Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Ria Oomen-Ruijten, Filip Kaczmarek, Bogusław Sonik, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Joachim Zeller, Krzysztof Lisek, Alojz Peterle, Sławomir Witold Nitras v mene skupiny PPE
Adrian Severin, Hannes Swoboda, Knut Fleckenstein, Kristian Vigenin v mene skupiny S&D
Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff v mene skupiny ALDE
Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal, Marek Henryk Migalski, Roberts Zīle, Mirosław Piotrowski v mene skupiny ECR
Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL

Uznesenie Európskeho parlamentu o záveroch zo samitu EÚ – Rusko  (31. mája – 1 júna)  

Európsky parlament,

–   so zreteľom na platnú Dohodu o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Ruskou federáciou na strane druhej(1) a na rokovania o novej dohode medzi EÚ a Ruskom, ktoré sa začali v roku 2008,

–   so zreteľom na cieľ EÚ a Ruska stanovený v spoločnom vyhlásení po 11. samite EÚ – Rusko, konanom 31. marca 2003 v Petrohrade, ktorým je vytvorenie spoločného hospodárskeho priestoru, spoločného priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, spoločného priestoru spolupráce v oblasti vonkajšej bezpečnosti a spoločného priestoru výskumu a vzdelávania vrátane kultúrnych aspektov (štyri spoločné priestory),

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce správy a uznesenia o Rusku a vzťahoch medzi EÚ a Ruskom, najmä na uznesenie z 12. novembra(2) prijaté pred samitom EÚ – Rusko, ktorý sa uskutočnil 18. novembra 2009 v Štokholme, uznesenie zo 17. septembra 2009 o vraždách aktivistov za dodržiavanie ľudských práv v Rusku(3) a uznesenie zo 17. septembra 2009 o vonkajších aspektoch energetickej bezpečnosti(4),

–   so zreteľom na konzultácie medzi EÚ a Ruskom o ľudských právach,

–   so zreteľom dohody a spoločné vyhlásenia, ktoré boli podpísané, resp. vydané na samite EÚ – Rusko v dňoch 31. mája a 1. júna 2010 v Rostove na Done,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže EÚ sa naďalej zasadzuje o ďalšie prehlbovanie a rozvoj vzťahov medzi Európskou úniou a Ruskom, čoho dokladom je odhodlanie EÚ seriózne rokovať o novej rámcovej dohode pre ďalší rozvoj vzťahov medzi EÚ a Ruskom,

B.  keďže EÚ a Rusko, ktoré je stálym členom Bezpečnostnej rady OSN, nesú spoločnú zodpovednosť za udržanie svetovej stability, a keďže posilnená spolupráca a dobré susedské vzťahy medzi EÚ a Ruskom majú osobitný význam pre stabilitu, bezpečnosť a prosperitu v Európe,

C. keďže uzavretie dohody o strategickom partnerstve medzi EÚ a Ruskou federáciou má naďalej zásadný význam pre ďalší vývoj a zintenzívňovanie spolupráce medzi oboma partnermi,

D. keďže je dôležité, aby EÚ vystupovala ako celok, preukazovala solidaritu a jednotnosť vo vzťahoch s Ruskom a aby tieto vzťahy boli založené na vzájomných záujmoch a spoločných hodnotách,

E.  keďže hospodárske a obchodné vzťahy medzi EÚ a Ruskom sú dôkazom rastúcej vzájomnej závislosti, ktorá si vyžaduje spoločné úsilie a odhodlanie v záujme zaručenia trvalo udržateľného rastu,

F.  keďže Rusko sa ako členský štát Rady Európy a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) zaviazalo, že bude chrániť a podporovať ľudské práva, základné slobody a zásady právneho štátu a rešpektovať suverenitu svojich európskych susedov, keďže vzťahy EÚ a Ruska čelia v posledných rokoch mnohým vážnym problémom, najmä pokiaľ ide o znepokojenie nad úrovňou demokracie a dodržiavaním ľudských práv v Rusku,

G. keďže vstup Ruskej federácie do Svetovej obchodnej organizácie (WTO) by pod podmienkou povinného dodržiavania a plného uplatňovania záväzkov a povinností WTO predstavoval výrazný prínos k ďalšiemu zlepšeniu hospodárskych vzťahov medzi EÚ a Ruskom a pripravil by cestu k dohode o rozsiahlej a všestrannej hospodárskej integrácii medzi oboma partnermi založenej na skutočnej reciprocite; a keďže Rusko 1. januára 2010 vytvorilo colnú úniu s Kazachstanom a Bieloruskom 1 januára 2010,

H. keďže podpísanie novej Zmluvy o obmedzení strategických zbraní (START) medzi Ruskou federáciou a USA 8. apríla 2010, zblíženie postojov o nešírení jadrových zbraní a v otázke Iránu, mierového procesu na Blízkom východe a v otázke Afganistan/Pakistan dokazuje zlepšenie situácie v oblasti dialógu s Ruskom o jednotlivých aspektoch zahraničných a bezpečnostných vzťahov,

I.   keďže existujú jasné a objektívne kritéria na zavedenie bezvízového režimu; keďže európski a ruskí občania prejavujú legitímny záujem o získanie práva voľného pohybu jednak v rámci svojich krajín a jednak poza hranice,

1.  opätovne potvrdzuje svoje presvedčenie, že Rusko zostáva jedným z najdôležitejších partnerov EÚ pri budovaní dlhodobej spolupráce, s ktorým má EÚ spoločné nielen hospodárske a obchodné záujmy, ale aj cieľ úzkej spolupráce v celosvetovom meradle i v rámci spoločného susedstva na základe medzinárodného práva, a že spoločne sú odhodlaní spolupracovať pri riešení spoločných výziev v rámci vyrovnaného a na výsledky orientovaného prístupu vychádzajúceho z demokracie a zásady právneho štátu;

2.  vyzýva EÚ a Rusko, aby zintenzívnili rokovania o novej dohode o partnerstve a spolupráci, a opakovane vyjadruje silnú podporu obsiahlej, všestrannej a právne záväznej dohode, ktorá prekročí rámec čisto hospodárskej spolupráce a zahrnie aj oblasti demokracie, právneho štátu a dodržiavania ľudských a základných práv; berie na vedomie dohodu o partnerstve pre modernizáciu a podporuje diverzifikáciu ruského hospodárstva a obchodných vzťahov medzi EÚ a Ruskom; vyzýva Komisiu a ruskú vládu, aby podrobnejšie rozpracovali program Partnerstvo pre modernizáciu; zdôrazňuje potrebu rýchleho vypracovania konkrétneho pracovného plánu v súlade s doteraz dosiahnutými výsledkami v kontexte štyroch spoločných priestorov medzi Európskou úniou a Ruskom; zdôrazňuje význam zabezpečenia účinného fungovania súdnictva a zintenzívnenia boja proti korupcii;

3.  víta podpísanie protokolu o ochrane utajovaných informácií a spoločné vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/ vysokej predstaviteľky Catherine Asthonovej a ministra zahraničných vecí Ruskej federácie Sergeja Lavrova o Gaze;

4.  vyjadruje spokojnosť v súvislosti s tým, že prvý samit EÚ – Rusko konaný od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy bol vedený konštruktívne a priniesol čiastočný pokrok;

5.  opakovane vyjadruje podporu cieľu, ktorým je vstup Ruska do WTO, aby sa pomohlo Rusku pritiahnuť viac zahraničných investícií a diverzifikovať hospodárstvo; domnieva sa, že vytvorenie colnej únie Ruska s Bieloruskom a Kazachstanom môže vytvoriť dodatočné prekážky v smerovaní Ruskej federácie k členstvu vo WTO; zdôrazňuje, že zdržanie sa akýchkoľvek protekcionistických opatrení je predpokladom vstupu do WTO;

6.  víta ratifikáciu Protokolu č. 14 k Európskemu dohovoru o ľudských právach a legislatívne úpravy na rozšírenie súdnych procesov za účasti poroty v celoštátnom meradle , ale navrhuje, aby sa tento formát využíval aj v prípade procesov týkajúcich sa obvinení z terorizmu; ako ďalší pozitívny krok vo vývoji víta moratória na trest smrti, a dúfa, že ide o prvý krok v deklarovanom úmysle Ruska zlepšiť dodržiavanie ľudských práv; opäť pripomína ruským orgánom, aby dodržiavali všetky rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva;

7.  víta podpísanie dohody o ochrane utajovaných informácií, ktorá uľahčí spoluprácu v oblasti krízového riadenia, požaduje však, aby bol Parlament v plnom rozsahu informovaný o obsahu a rozsahu pôsobnosti tejto dohody, a aby sa urýchlene posúdilo, do akej miery sa jej plnenie zakladá na obojstrannosti; žiada Radu, aby na tento účel plne využila osobitný výbor pre EBOP vytvorený na základe MID z roku 2002;

8.  vyzýva Radu a Komisiu, aby zdvojnásobili snahu o vyriešenie problémov pri prechádzaní hraníc EÚ s Ruskom, aby sa zapojili do konkrétnych projektov, aby plne využívali nový nástroj susedstva a partnerstva a fondy z programu INTERREG určené na cezhraničnú spoluprácu a aby plne vykonávali predchádzajúcu dohodu o preletoch nad Sibírou;

9.  víta podpísanie dohody o vytvorení mechanizmu včasného varovania v oblasti energetickej bezpečnosti medzi EÚ a Ruskom, ktorá sa týka oznamovania, konzultácie a realizácie, a vyzýva Radu a Komisiu, aby spolupracovali s ruskými úradmi a energetickými podnikmi s cieľom zabrániť tomu, aby sa opakovali prerušenia dodávok, ku ktorým došlo v uplynulých rokoch;

10. opakovane zdôrazňuje, že spolupráca EÚ a Ruska v oblasti energetiky sa musí zakladať na zásadách energetickej charty a tranzitného protokolu, ktoré musia byť súčasťou novej rámcovej dohody medzi EÚ a Ruskom, aby sa zabezpečili transparentné a spravodlivé podmienky vzájomného investovania, rovnosť prístupu a trh založený na rešpektovaní pravidiel;

11. so záujmom berie na vedomie rokovania o zmene klímy a možných formách konkrétnej spolupráci v opatreniach na zníženie skleníkových plynov, energetickej účinnosti a  rozvoji trvalo udržateľnej energetiky; zdôrazňuje potrebu dohody o ďalšom postupe v medzinárodných rokovaniach o zmene klímy v rámci prípravy konferencie v Cancùne v decembri 2010;

12. zdôrazňuje význam Monitorovacej misie Európskej únie (EUMM), ktorá preukázala ochotu a schopnosť EÚ rozhodne konať v záujme podpory mieru a stability a ktorá prispela k vytvoreniu podmienok potrebných na vykonávanie dohôd z 12. augusta a 8. septembra 2008; znovu pripomína svoj záväzok voči územnej celistvosti Gruzínska v rámci jeho medzinárodne uznaných hraníc a vyzýva všetky zúčastnené strany, aby plne dodržiavali svoje záväzky; pripomína, že EUMM má mandát pre celé územie krajiny, a požaduje bez ďalšieho odkladu voľný prístup EUMM do Abcházska a Južného Osetska, ktorý bol tejto misii doteraz odopieraný; opätovne potvrdzuje svoju plnú podporu ženevským rozhovorom a pokračujúcemu spoločnému vedeniu tohto fóra, na ktorom sa podieľajú EÚ, OSN a OBSE; vyjadruje sklamanie nad rozhodnutím, ktoré oznámilo pohraničné riaditeľstvo FBS, t. j. vybudovať modernú pohraničnú infraštruktúru a vybudovať medzi Južným Osetskom a Gruzínskom;

13. zdôrazňuje, že je potrebné zapojiť Rusko do stratégie EÚ pre oblasť Baltského mora a urýchlene sa s Ruskom dohodnúť na zlepšení námornej bezpečnosti a vysokej úrovni ochrany životného prostredia v citlivom Baltskom mori;

14. víta podpísanie novej Zmluvy o obmedzení strategických zbraní (START) medzi Ruskou federáciou a USA z 8. apríla 2010; s uspokojením berie na vedomie pokrok dosiahnutý v pokračujúcich rozhovoroch medzi Ruskou federáciou a USA o bezpečnostných otázkach vrátane protiraketového obranného štítu;

15. pripomína výzvu na posilnenie dialógu o ľudských právach medzi EÚ a Ruskom a na otvorenie tohto procesu príspevkom zo strany Európskeho parlamentu a ruskej Štátnej dumy, za účasti príslušných generálnych riaditeľstiev a ministerstiev zodpovedných za spravodlivosť, vnútorné veci a zahraničné veci v Bruseli aj v Moskve; požaduje, aby občianska spoločnosť, MVO a organizácie pre ľudské práva boli vo väčšej miere zapojené do samitov medzi EÚ a Ruskom usporadúvaných každé dva roky;

16. opakuje svoj záväzok k dlhodobému cieľu v oblasti bezvízového styku medzi EÚ a Ruskom, založenému na prístupe jednotlivých krokov, ktorý sa zameriava na podstatné javy a praktický pokrok; zdôrazňuje, že tento dialóg by mal prebiehať v súlade s postupom uvoľňovania vízového režimu týkajúcim sa krajín východného partnerstva;

17. vyzýva Radu a Komisiu, aby s ruskou vládou zrealizovali spoločné iniciatívy zamerané na posilnenie bezpečnosti a stability vo svete, a najmä v oblasti spoločného susedstva, ako aj na to, aby sa v rámci medzinárodného práva dosiahlo mierové urovnanie konfliktov v Moldavsku a Zakaukazsku;

18. berie na vedomie návrh dohody o európskej bezpečnosti predložený Ruskom 29. novembra 2009, no upozorňuje na skutočnosť, že nový návrh nesmie ohrozovať súčasné záväzky členských štátov EÚ v oblasti bezpečnosti, a vyzýva Európsku radu, aby vypracovala spoločnú pozíciu k tomuto návrhu;

19. berie s uspokojením na vedomie dohodu pred samitom G20 v Toronte medzi EÚ a Ruskom o reforme finančného systému a očakáva, že na samite sa bude diskutovať o možnostiach znižovania systémových rizík a dospeje sa k dohode na zásade, podľa ktorej by mali finančné inštitúcie prispievať na náklady v prípade každej budúcej finančnej krízy;

20. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Ruskej federácie.

 

(1)

Ú. v. ES L 327, 28.11.1997, s. 1.

(2)

Prijaté texty, P7_TA(2009)0064.

(3)

Prijaté texty, P7_TA(2009)0022.

(4)

Prijaté texty, P7_TA(2009)0021.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia