Společný návrh usnesení - RC-B7-0346/2010Společný návrh usnesení
RC-B7-0346/2010

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o záplavách ve středoevropských zemích, především v Polsku, v České republice, na Slovensku a v Maďarsku

16. 6. 2010

předložený v souladu s čl. 110 odst. 4 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
PPE (B7‑0346/2010)
ALDE (B7‑0399/2010)
GUE/NGL (B7‑0400/2010)
S&D (B7‑0402/2010)
ECR (B7‑0403/2010)

Bogusław Sonik, Lambert van Nistelrooij, Anna Záborská, Jan Březina, Tamás Deutsch, Danuta Maria Hübner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, László Surján, György Schöpflin, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Krzysztof Lisek, Barbara Matera, Nuno Teixeira, Jan Olbrycht, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Lívia Járóka, Jolanta Emilia Hibner, Monika Hohlmeier, Andrzej Grzyb, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Tadeusz Zwiefka, Richard Seeber, Filip Kaczmarek, Markus Pieper, Sabine Verheyen, Lena Kolarska-Bobińska, Peter Št'astný, Csaba Sógor, Jarosław Leszek Wałęsa, Artur Zasada, Paweł Zalewski, Enikő Győri, Csaba Őry, Jerzy Buzek, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys, Jarosław Kalinowski, Miroslav Mikolášik, Czesław Adam Siekierski, Edit Bauer, Danuta Jazłowiecka, Rafał Trzaskowski, Marian-Jean Marinescu, Ádám Kósa, András Gyürk, Jacek Protasiewicz, Małgorzata Handzlik, Sławomir Witold Nitras za skupinu PPE
Constanze Angela Krehl, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Zigmantas Balčytis, Wojciech Michał Olejniczak, Vilija Blinkevičiūtė, Georgios Stavrakakis, Justas Vincas Paleckis, Monika Smolková, Edit Herczog, Edite Estrela, Zuzana Brzobohatá, Csaba Sándor Tabajdi za skupinu S&D
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu za skupinu ALDE
Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE
Michał Tomasz Kamiński, Zbigniew Ziobro, Marek Józef Gróbarczyk, Tadeusz Cymański, Jacek Olgierd Kurski, Jacek Włosowicz, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Janusz Wojciechowski, Mirosław Piotrowski, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Oldřich Vlasák, Lajos Bokros, Paweł Robert Kowal, Konrad Szymański, Marek Henryk Migalski za skupinu ECR
Jaromír Kohlíček, Miloslav Ransdorf, Willy Meyer, Helmut Scholz, João Ferreira za skupinu GUE/NGL


Postup : 2010/2713(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B7-0346/2010

Usnesení Evropského parlamentu o záplavách ve středoevropských zemích, především v Polsku, v České republice, na Slovensku a v Maďarsku

Evropský parlament,

–   s ohledem na článek 3 Smlouvy o EU a články 191 a 349 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na návrh nařízení Komise o zřízení Fondu solidarity Evropské unie (FSEU) (KOM(2005)0108) a na stanovisko Parlamentu ze dne 18. května 2006,

–   s ohledem na svá usnesení ze dne 5. září 2002 o záplavách v Evropě[1], ze dne 8. září 2005 o přírodních katastrofách (požárech a povodních) tohoto léta v Evropě[2], ze dne 18. května 2006 o přírodních katastrofách (požáry, sucha a povodně) – zemědělská hlediska, aspekty regionálního rozvoje a aspekty životního prostředí[3] a ze dne 7. září 2006 o lesních požárech a povodních[4],

–   s ohledem na bílou knihu Komise nazvanou „Přizpůsobení se změně klimatu: směřování k evropskému akčnímu rámci “ (KOM(2009)0147) a na sdělení Komise nazvané „Přístup Společenství v oblasti prevence přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem“ (KOM(2009)0082),

–   s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise s názvem „Regiony 2020 – Posouzení budoucích výzev pro regiony EU“ (SEK(2008)2868),

–   s ohledem na prohlášení Komise ze dne 24. února 2010 o velké přírodní katastrofě v autonomní oblasti Madeira a na své usnesení ze dne 11. března 2010 o velké přírodní katastrofě v autonomní oblasti Madeira a dopadech bouře Xynthia v Evropě,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že v několika členských státech Evropské unie, především v Polsku, České republice, na Slovensku a v Maďarsku, ale i v Německu a Rakousku, došlo k přírodním katastrofám v podobě záplav, které vedly ke ztrátám na životech a zraněním a které si vyžádaly evakuaci tisíců lidí,

B.  vzhledem k tomu, že zmíněná katastrofa napáchala vážné škody, kterými utrpěla mimo jiné infrastruktura, podniky a orná půda, a že byly zničeny některé prvky přírodního i kulturního dědictví a pravděpodobně ohroženo zdraví obyvatelstva,

C. vzhledem k tomu, že je nezbytné přistoupit k udržitelné obnově oblastí zničených či poškozených katastrofou, aby bylo možné napravit způsobené hospodářské a sociální ztráty,

D. vzhledem k tomu, že se četnost, závažnost, komplikovanost a následky přírodních a člověkem způsobených katastrof v celé Evropě během posledních let výrazně zvýšily,

1.  soucítí s obyvateli regionů zasažených katastrofou a je s nimi solidární; uvědomuje si závažné důsledky, jež mohla tato katastrofa přivodit pro jejich ekonomickou situaci, a vyslovuje svůj respekt a vyjadřuje soustrast rodinám obětí;

2.  oceňuje neutuchající úsilí, které pátrací a záchranné týmy vynaložily, aby zachránily obyvatele postižených oblastí a omezily škody;

3.  oceňuje akce členských států, které poskytly zasaženým oblastem pomoc, jelikož vzájemná pomoc v obtížných situacích je pravým výrazem evropské solidarity;

4.  vyzývá Komisi a členské státy, aby s ohledem na zvýšené nebezpečí záplav, jež způsobují postupy uplatňované při správě půdy, přírodních stanovišť a odvodňovacích systémů, přehodnotily územní plánování, politiky udržitelného využívání půdy, absorpční kapacity ekosystémů a osvědčené postupy a aby zvýšily kapacitu systémů kontroly záplav a odvodňovacích systémů, a tak omezily škody způsobované extrémními srážkami;

5.  vyzývá členské státy a regiony postižené katastrofou, aby věnovaly zvláštní pozornost udržitelnosti svých plánů obnovy a rovněž aby zvážily proveditelnost dlouhodobých investic do politik členských států zaměřených na předcházení katastrofám a reakci na ně;

6.  vyzývá členské státy, aby provedly směrnici EU o záplavách a aby požadavky této směrnice dodržovaly; naléhavě požaduje, aby při řízení územního plánování byly brány v potaz mapy povodňových rizik; zdůrazňuje, že účinně lze povodním předcházet pouze na základě přeshraničních strategií; vybízí sousedící členské státy, aby posílily vzájemnou spolupráci v oblasti předcházení přírodním katastrofám, a tímto způsobem zajistily nejlepší využití prostředků vyčleněných na tyto účely z fondů EU;

7.  vyzývá Komisi a členské státy, aby co nejrychleji podpořily oblasti, které v důsledku této katastrofy trpí ekonomickými a sociálními následky;

8.  opakuje, že mají-li být problémy způsobené přírodními katastrofami řešeny pružněji a efektivněji, je naprosto nezbytné vypracovat na základě návrhu Komise (KOM(2005)0108) nové nařízení o Fondu solidarity EU; kritizuje skutečnost, že Rada přijetí tohoto návrhu blokuje, ačkoli Parlament přijal své stanovisko v prvním čtení v květnu 2006 velkou většinou hlasů; naléhá na belgické předsednictví a Komisi, aby se bez prodlení pokusily najít řešení s cílem obnovit proces přezkumu tohoto nařízení, a vytvořit tak silnější a pružnější nástroj, který bude schopen účinně reagovat na nové náročné úkoly spojené se změnou klimatu;

9.  vyzývá Komisi, aby po předložení příslušných plánů obnovy celostátními a regionálními orgány neprodleně učinila nezbytné kroky pro co nejrychlejší, nejúčinnější a nejpružnější poskytnutí nezbytných finančních prostředků z Fondu solidarity EU;

10. naléhavě vyzývá Komisi, aby kromě uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie byla otevřená a flexibilní při jednáních s celostátními a regionálními orgány o přezkumu regionálních operačních programů na období 2007–2013, které jsou financovány z EFRR, ESF a z Fondu soudržnosti; vyzývá Komisi, aby v práci na tomto přezkumu pokročila co nejdříve;

11. vyzývá Komisi, aby zohlednila rozdíly mezi postiženými regiony, k nimž patří horské oblasti či povodí řek, a umožnila tak maximálně účinnou pomoc obětem této katastrofy;

12. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám členských států a orgánům krajské a místní samosprávy postižených oblastí.