Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B7-0346/2010Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B7-0346/2010

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl potvynių Vidurio Europos šalyse, visų pirma Lenkijoje, Čekijoje, Slovakijoje ir Vengrijoje

16.6.2010

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 4 dalį
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:
PPE (B7‑0346/2010)
ALDE (B7‑0399/2010)
GUE/NGL (B7‑0400/2010)
S&D (B7‑0402/2010)
ECR (B7‑0403/2010)

Bogusław Sonik, Lambert van Nistelrooij, Anna Záborská, Jan Březina, Tamás Deutsch, Danuta Maria Hübner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, László Surján, György Schöpflin, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Krzysztof Lisek, Barbara Matera, Nuno Teixeira, Jan Olbrycht, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Lívia Járóka, Jolanta Emilia Hibner, Monika Hohlmeier, Andrzej Grzyb, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Tadeusz Zwiefka, Richard Seeber, Filip Kaczmarek, Markus Pieper, Sabine Verheyen, Lena Kolarska-Bobińska, Peter Št'astný, Csaba Sógor, Jarosław Leszek Wałęsa, Artur Zasada, Paweł Zalewski, Enikő Győri, Csaba Őry, Jerzy Buzek, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys, Jarosław Kalinowski, Miroslav Mikolášik, Czesław Adam Siekierski, Edit Bauer, Danuta Jazłowiecka, Rafał Trzaskowski, Marian-Jean Marinescu, Ádám Kósa, András Gyürk, Jacek Protasiewicz, Małgorzata Handzlik, Sławomir Witold Nitras PPE frakcijos vardu
Constanze Angela Krehl, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Zigmantas Balčytis, Wojciech Michał Olejniczak, Vilija Blinkevičiūtė, Georgios Stavrakakis, Justas Vincas Paleckis, Monika Smolková, Edit Herczog, Edite Estrela, Zuzana Brzobohatá, Csaba Sándor Tabajdi S&D frakcijos vardu
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu ALDE frakcijos vardu
Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu
Michał Tomasz Kamiński, Zbigniew Ziobro, Marek Józef Gróbarczyk, Tadeusz Cymański, Jacek Olgierd Kurski, Jacek Włosowicz, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Janusz Wojciechowski, Mirosław Piotrowski, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Oldřich Vlasák, Lajos Bokros, Paweł Robert Kowal, Konrad Szymański, Marek Henryk Migalski ECR frakcijos vardu
Jaromír Kohlíček, Miloslav Ransdorf, Willy Meyer, Helmut Scholz, João Ferreira GUE/NGL frakcijos vardu


Procedūra : 2010/2713(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
RC-B7-0346/2010

Europos Parlamento rezoliucija dėl potvynių Vidurio Europos šalyse, visų pirma Lenkijoje, Čekijoje, Slovakijoje ir Vengrijoje

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į ES sutarties 3 straipsnį ir Sutarties dėl ES veikimo 191 ir 349 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl reglamento, įsteigiančio Europos Sąjungos solidarumo fondą (ESSF) (COM(2005)0108), ir į savo 2006 m. gegužės 18 d. poziciją,

–   atsižvelgdamas į savo 2002 m. rugsėjo 5 d. rezoliuciją dėl potvynių Europoje[1], į savo 2005 m. rugsėjo 8 d. rezoliuciją dėl stichinių nelaimių (gaisrų ir potvynių) šią vasarą Europoje[2], į savo 2006 m. gegužės 18 d. rezoliucijas dėl gaivalinių nelaimių (miškų gaisrų, sausrų ir potvynių) įtakos žemės ūkiui, regioninės plėtros aspektų ir aplinkosaugos aspektų[3] ir į 2006 m. rugsėjo 7 d. rezoliuciją dėl miškų gaisrų ir potvynių[4],

 

–   atsižvelgdamas į Komisijos Baltąją knygą „Prisitaikymas prie klimato kaitos. Europos veiksmų programos kūrimas“ (COM(2009)147) ir į Komisijos komunikatą „Bendrijos stichinių ir žmogaus sukeltų nelaimių prevencija“ (COM(2009)0082),

–   atsižvelgdamas į Komisijos tarnybų darbo dokumentą „Regionai 2020 m. ES regionų ateities uždavinių vertinimas“ (SEC(2008)2868),

–   atsižvelgdamas į 2010 m. vasario 24 d. Komisijos pareiškimą dėl didelės gaivalinės nelaimės Madeiros autonominėje srityje ir į 2010 m. kovo 11 d. savo rezoliuciją dėl didelės gaivalinės nelaimės Madeiros autonominėje srityje ir uragano „Ksintija“ padarinių Europoje[5],

 

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 4 dalį,

A. kadangi įvairiose Europos Sąjungos valstybėse narėse, visų pirma Lenkijoje, Čekijoje, Slovakijoje ir Vengrijoje, taip pat Vokietijoje ir Austrijoje įvyko didelė gaivalinė nelaimė kilus potvyniams, kurios metu žuvo ir buvo sužeisti žmonės ir buvo būtina evakuoti tūkstančius gyventojų,

B.  kadangi dėl minėtos nelaimės kilo didelė žala, taip pat infrastruktūrai, įmonėms ir žemės ūkio paskirties žemei, taip pat buvo suniokoti gamtos ir kultūrinio paveldo elementai ir galbūt kilo pavojus visuomenės sveikatai,

C. kadangi reikia imtis tvaraus nelaimės sugriautų ar pažeistų sričių atstatymo siekiant kompensuoti jų ekonominius ir socialinius nuostolius,

D. kadangi pastaraisiais metais Europoje greitai daugėjo stichinių ir žmogaus sukeltų nelaimių, jos tapo rimtesnės, sudėtingesnės ir turėjo didesnį poveikį,

1.  išreiškia savo simpatiją nelaimės paveiktų regionų gyventojams ir savo solidarumą su jais, tinkamai atsižvelgia į galimą rimtą ekonominį poveikį ir išreiškia savo pagarbą bei užuojautą aukų šeimoms;

2.  pripažįsta paieškos ir gelbėjimo tarnybų nuolatines pastangas gelbstint gyvybes ir mažinant žalą nelaimės paliestose srityse;

3.  teigiamai vertina veiksmus, kurių ėmėsi valstybės narės teikdamos paramą nelaimės paliestoms sritims, nes Europos solidarumas pasireiškia abipuse parama sudėtingose situacijose;

4.  ragina Komisiją ir valstybes nares peržiūrėti planavimą, tvaraus žemės panaudojimo politiką, ekosistemos įsisavinimo gebėjimą ir geriausią praktiką atsižvelgiant į didėjančią potvynių riziką, kuri kyla dėl žemės, buveinių ir drenažo valdymo būdo, ir didinti potvynių kontrolės ir drenažo infrastruktūros pajėgumus siekiant apriboti smarkių liūčių žalą;

5.  ragina valstybes nares ir nelaimės paveiktus regionus ypač didelį dėmesį skirti atitinkamiems tvariems atstatymo planams, taip pat apsvarstyti ilgalaikių investicijų į valstybių narių politiką, susijusią su nelaimių prevencija ir reagavimu į jas, įgyvendinamumą;

6.  ragina valstybes nares įgyvendinti ES Potvynių direktyvoje nustatytus reikalavimus ir įgyvendinti šią direktyvą; primygtinai ragina vykdant teritorinio planavimo valdymą atsižvelgti į potvynių rizikos žemėlapius; pabrėžia, kad veiksminga potvynių prevencija turi būti paremta tarpvalstybinėmis strategijomis; ragina kaimynines valstybes nares stiprinti bendradarbiavimą sprendžiant gaivalinių nelaimių prevencijos klausimą, tokiu būdu užtikrinant geriausią galimą šiam tikslui skirtų ES lėšų panaudojimą;

7.  ragina Komisiją ir valstybes nares kuo greičiau suteikti paramą sritims, kurias paveikė nelaimės ekonominiai ir socialiniai padariniai;

8.  pakartoja, kad norint lanksčiau ir veiksmingiau spręsti gaivalinių nelaimių sukeltas problemas būtinas naujas ESSF reglamentas, kuris būtų grindžiamas Komisijos pasiūlymu dėl šio fondo įsteigimo (COM(2005)0108); nepritaria tam, kad Taryba sustabdė šio dokumento svarstymą, nors Parlamentas savo poziciją priėmė didele balsų dauguma per pirmąjį 2006 m. gegužės mėn. įvykusį svarstymą; ragina ES pirmininkaujančią Belgiją ir Komisiją nedelsiant rasti sprendimą ir atnaujinti šio reglamento persvarstymą siekiant sukurti stipresnę ir lankstesnę priemonę, kurią taikant būtų galima veiksmingai reaguoti į naujus klimato kaitos iššūkius;

9.  ragina Komisiją nacionalinėms ir regioninėms valdžios institucijoms pateikus atitinkamus atkūrimo planus nedelsiant imtis priemonių siekiant užtikrinti, kad reikalingi finansiniai ištekliai iš ESSF būtų išmokėti kuo greičiau, veiksmingiau ir lanksčiau;

10. primygtinai ragina Komisiją, nepaisant ESSF panaudojimo, būti atvira ir lanksčia vykstant deryboms su nacionalinėmis ir regioninėmis valdžios institucijomis dėl regioninių veiksmų programų 2007–2013 m., kurios finansuojamos iš Europos rekonstrukcijos ir plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, peržiūrėjimo; ragina Komisiją kuo greičiau atlikti šią peržiūrą;

11. ragina Komisiją atsižvelgti į nelaimės paveiktų regionų skirtumus (nes tarp jų yra kalnuotų ir pakrančių sričių), kad aukoms būtų galima teikti geriausią pagalbą;

12. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir regioninės bei vietos valdžios institucijoms nelaimių paveiktose srityse.