Společný návrh usnesení - RC-B7-0358/2010Společný návrh usnesení
RC-B7-0358/2010

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o situaci na Korejském poloostrově

15. 6. 2010

předložený v souladu s čl. 110 odst. 4 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
ECR (B7‑0358/2010)
ALDE (B7‑0359/2010)
PPE (B7‑0361/2010)
S&D (B7‑0366/2010)

Christian Ehler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides za skupinu PPE
Adrian Severin, George Sabin Cutaş, David Martin, Peter Simon za skupinu S&D
Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez za skupinu ALDE
Charles Tannock, Roger Helmer za skupinu ECR


Postup : 2010/2685(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B7-0358/2010
Předložené texty :
RC-B7-0358/2010
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o situaci na Korejském poloostrově

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o otázkách týkajících se Korejského poloostrova,

–   s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/1002/SZBP ze dne 22. prosince 2009,

–   s ohledem na prohlášení vysoké představitelky / místopředsedkyně Catherine Ashtonové týkající se zprávy o potopení jihokorejské lodi Čchonan, která byla zveřejněna dne 20. května 2010,

–   s ohledem na zprávu o výsledku šetření potopení jihokorejské lodi Čchonan,

–   s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006) a 1874 (2009),

–   s ohledem na čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že od potopení lodi Čchonan dne 26. března 2010, při němž tragicky zahynulo 46 osob, se dramaticky vyostřilo napětí na Korejském poloostrově,

B.  vzhledem k tomu, že dne 15. května 2010 byly vyzdviženy z mořského dna části torpéda CHT-02D,

C. vzhledem k tomu, že vysoká představitelka / místopředsedkyně Catherine Ashtonová odsoudila potopení lodi Čchonan jako ohavný a velmi nezodpovědný čin,

D. vzhledem k tomu, že šetření vedené mezinárodní společnou civilně-vojenskou vyšetřovací skupinou, při němž bylo vyšetřování a ověřování prováděné na základě objektivního vědeckého přístupu, jasně a nezvratně potvrdila, že loď Čchonan byla potopena v důsledku podmořského výbuchu vně lodi, který způsobilo torpédo vyrobené v Korejské lidově demokratické republice (KLDR), a vzhledem k tomu, že stejný závěr vyplývá také z nezávislého hodnocení Dozorčí komise neutrálních států,

E.  vzhledem k tomu, že všechny ponorky ostatních sousedních států byly v době incidentu na svých základnách nebo v jejich blízkosti,

F.  vzhledem k tomu, že generální tajemník OSN Pan Ki-mun shledal výsledky šetření uvedené ve zprávě jako „hluboce znepokojující“,

G. vzhledem k tomu, že vláda Korejské republiky požaduje od orgánů KLDR veřejnou omluvu a slib, že nedojde k žádným dalším provokacím,

H. vzhledem k tomu, že vláda KLDR popírá jakoukoli účast na potopení lodi Čchonan a obvinila Korejskou republiku ze lží a pohrozila otevřenou válkou, pokud Korejská republika bude pokračovat v uvalování sankcí,

I.   vzhledem k tomu, že ozbrojené síly KLDR pokračují v provokativních a bezohledných vojenských akcích, jako bylo např. zabití tří čínských občanů na hranici mezi Čínskou lidovou republikou a KLDR, k němuž došlo dne 4. června 2010,

J.  vzhledem k tomu, že v důsledku tohoto incidentu oznámila Korejská republika, že přerušuje veškeré vztahy s KLDR s výjimkou humanitární pomoci a činnosti v průmyslovém komplexu v městě Kaesong,

K. vzhledem k tomu, že vláda Korejské republiky prohlásila, že nebude pokračovat v šestistranných rozhovorech do té doby, než budou proti KLDR přijata vhodná opatření,

L.  vzhledem k tomu, že EU jednoznačně podporuje jaderné odzbrojení na Korejském poloostrově a domnívá se, že pro zachování míru a stability v regionu je zásadní, aby byly obnoveny šestistranné rozhovory,

M. vzhledem k tomu, že vlády Čínské lidové republiky a Ruské federace zatím nezaujaly jednoznačné stanovisko k závěrečné zprávě a závěrům společné vyšetřovací skupiny,

N. vzhledem k tomu, že Korejská republika tuto záležitost formálně postoupila k projednání Radě bezpečnosti OSN, zatímco KLDR zaslala předsedovi Rady bezpečnosti OSN dopis, v němž odmítla jakoukoliv odpovědnost za útok a vyzvala Radu bezpečnosti, aby pomohla KLDR vést její vlastní vyšetřování,

1.  hluboce lituje tragické ztráty životů na palubě jihokorejské korvety Čchonan a v duchu solidarity a přátelství vyjadřuje upřímnou soustrast vládě Korejské republiky, rodinám zesnulých a korejskému lidu;

2.  připojuje se k postoji vysoké představitelky / místopředsedkyně, která útok odsoudila, a chválí zdrženlivost Korejské republiky,

3.  bere na vědomí výsledky závěrečné zprávy společné vyšetřovací skupiny, podle nichž k potopení lodi došlo vinou severokorejského torpéda, a důrazně odsuzuje potopení lodi jako provokativní čin proti míru a stabilitě na Korejském poloostrově;

4.  vyjadřuje politování nad tím, že vlády Čínské lidové republiky a Ruské federace dosud nezaujaly jednoznačné stanovisko k výsledkům uvedeným v závěrečné zprávě, kterou vypracovala společná vyšetřovací skupina;

5.  vyzývá obě strany, aby zachovaly zdrženlivost a využily všech prostředků ke zlepšení vztahů mezi oběma Korejskými republikami a zvýšily úsilí o podporu dlouhodobého míru a bezpečnosti na Korejském poloostrově;

6.  vyzývá vlády Čínské lidové republiky a Ruské federace, které jsou stálými členy Rady bezpečnosti OSN, aby podrobně prozkoumaly závěrečnou zprávu a závěry vyšetřování společné vyšetřovací skupiny;

7.  vyzývá Čínskou lidovou republiku, která je stálým členem Rady bezpečnosti OSN a hlavním obchodním spojencem KLDR, aby vhodným způsobem působila na KLDR a pokusila se zajistit, aby se tento konflikt dále neprohluboval;

8.  vyjadřuje svou podporu vládě Korejské republiky, která tuto záležitost postoupila Radě bezpečnosti OSN;

9.  vyzývá země, které se účastní šestistranných rozhovorů o odzbrojení, aby pokračovaly ve spolupráci a zajistily opětovné zahájení rozhovorů o ukončení severokorejského jaderného programu;

10. žádá Komisi, aby pokračovala ve stávajících programech humanitární pomoci a udržovala zavedené formy komunikace s KLDR, neboť tyto programy pomoci přímo ovlivňují životní podmínky obyvatel KLDR;

11. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení předsedovi Komise, místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, předsedovi Rady, vládám a parlamentům členských států a kandidátských zemí, generálnímu tajemníkovi OSN a vládám Korejské republiky a Korejské lidově demokratické republiky.