Resolutsiooni ühisettepanek - RC-B7-0358/2010Resolutsiooni ühisettepanek
RC-B7-0358/2010

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK Olukord Korea poolsaarel

15.6.2010

vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 4,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
ECR (B7‑0358/2010)
ALDE (B7‑0359/2010)
PPE (B7‑0361/2010)
S&D (B7‑0366/2010)

Christian Ehler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides fraktsiooni PPE nimel
Adrian Severin, George Sabin Cutaş, David Martin, Peter Simon fraktsiooni S&D nimel
Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez fraktsiooni ALDE nimel
Charles Tannock, Roger Helmer fraktsiooni ECR nimel


Menetlus : 2010/2685(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
RC-B7-0358/2010
Esitatud tekstid :
RC-B7-0358/2010
Vastuvõetud tekstid :

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Korea poolsaarel

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Korea poolsaare kohta;

–   võttes arvesse nõukogu 22. detsembri 2009. aasta otsust 2009/1002/ÜVJP;

–   võttes arvesse kõrge esindaja ja asepresidendi Catherine Ashtoni 20. mai 2010. aasta avaldust Korea Vabariigi laeva „Cheonan” uppumist käsitleva aruande avaldamise kohta;

–   võttes arvesse Korea Vabariigi laeva „Cheonan” uppumise uurimistulemusi käsitlevat aruannet;

–   võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone 1718 (2006) ja 1874 (2009);

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 4,

A. arvestades, et Korea poolsaarel on pärast laeva „Cheonan” uppumist, mis toimus 26. märtsil 2010 ja lõppes 46 inimese traagilise hukuga, suhted oluliselt teravnenud;

B.  arvestades, et 15. mail 2010 leiti merepõhjast torpeedo CHT-02D osad;

C. arvestades, et kõrge esindaja ja asepresident Catherine Ashton mõistis „Cheonani” põhjalaskmise kui kõlvatu ja vastutustundetu teo teravalt hukka;

D. arvestades, et rahvusvahelistest ekspertidest koosneva ühise tsiviil-sõjaväelise uurimisrühma poolt teadusliku ja objektiivse lähenemisviisi alusel läbi viidud uurimis- ja kontrolliprotsessi tulemused koos neutraalsete riikide järelevalvekomitee sõltumatu hinnanguga tõendavad selgelt ja veenvalt, et Korea Vabariigi laev „Cheonan” uppus veealuse välise plahvatuse tagajärjel, mille põhjustas Korea Rahvademokraatlikus Vabariigis (Korea RDV) valmistatud torpeedo;

E.  arvestades, et kõigi teiste naabermaade allveelaevad olid õnnetuse toimumise hetkel oma baasides või nende läheduses;

F.  arvestades, et ÜRO peasekretär Ban Ki Moon on kirjeldanud aruande tulemusi äärmiselt murettekitavatena;

G. arvestades, et Korea Vabariigi valitsus nõudis, et Korea RDV ametivõimud vabandaksid avalikult ning lubaksid, et nende poolt ei järgne täiendavaid provokatsioone;

H. arvestades, et Korea RDV valitsus eitas igasugust seotust laeva „Cheonan” uppumisega ning süüdistas Korea Vabariiki fabritseerimises ja ähvardas alustada avalikku sõjategevust, kui Korea Vabariik peaks edasisi sanktsioone kehtestama;

I.   arvestades, et Korea RDV relvajõud on jätkanud provokatsioonilist ja jõhkrat sõjalist tegevust ning tapnud näiteks 4. juunil 2010 Hiina RV ja Korea RDV vahelisel piiril kolm Hiina kodanikku;

J.   arvestades, et selle vahejuhtumi tõttu on Korea Vabariik teatanud kõikide suhete peatamisest Korea RDVga, v.a humanitaarabi ja Kaesongi tööstuskompleksiga seotud tegevus;

K. arvestades, et Korea Vabariigi valitsus on teatanud, et enne kui Korea Rahvademokraatliku Vabariigi suhtes ei ole võetud asjakohaseid meetmeid, ei pöördu Korea Vabariik kuuepoolsete kõneluste juurde tagasi;

L.  arvestades, et EL toetab igati Korea poolsaare tuumarelvavabaks piirkonnaks muutmist ning on arvamusel, et kuuepoolsete kõneluste jätkamine on selle piirkonna rahu ja stabiilsuse jaoks ülimalt oluline;

M. arvestades, et Hiina Rahvavabariigi ja Venemaa Föderatsiooni valitsused ei ole veel asunud ühise uurimisrühma lõpparuande ja järelduste suhtes selgele seisukohale;

N. arvestades, et Korea Vabariik edastas selle küsimuse ametlikult ÜRO Julgeolekunõukogule arutamiseks, samal ajal kui Korea RDV saatis ÜRO Julgeolekunõukogu presidendile kirja, milles eitatakse mis tahes vastutust rünnakuga seoses ning soovitakse Julgeolekunõukogu abi Korea RDV poolse uurimise läbiviimiseks,

1.  avaldab sügavat kahetsust inimeste hukkumise pärast Korea Vabariigi korveti „Cheonan” pardal ning avaldab solidaarsuse ja sõpruse vaimus kaastunnet Korea Vabariigi valitsusele, hukkunute perekondadele ja Korea rahvale;

2.  mõistab sarnaselt kõrge esindaja ja asepresidendiga rünnaku hukka ning hindab Korea Vabariigi poolt ilmutatud vaoshoitust;

3.  võtab teadmiseks ühise uurimisrühma lõpparuande järeldused laeva uppumise kohta, mille põhjustas Põhja-Korea torpeedo, ning mõistab teravalt hukka laeva põhjalaskmise, mis kujutab endast provokatsiooniakti rahu ja stabiilsuse vastu Korea poolsaarel;

4.  on pettunud, et Hiina Rahvavabariigi ja Venemaa Föderatsiooni valitsused ei ole veel asunud ühise uurimisrühma lõpparuande ja järelduste suhtes selgele seisukohale;

5.  kutsub mõlemat poolt üles ilmutama vaoshoitust ning kasutama kõiki võimalikke vahendeid Põhja- ja Lõuna-Korea vaheliste suhete parandamiseks ning suurendama jõupingutusi püsiva rahu ja turvalisuse edendamiseks Korea poolsaarel;

6.  kutsub Hiina Rahvavabariigi ja Venemaa Föderatsiooni valitsusi kui ÜRO julgeolekukomitee alalise liikmeid üles vaatama põhjalikult läbi ühise uurimiskomitee töö lõpparuande ja järeldused;

7.  kutsub Hiina Rahvavabariiki kui ÜRO julgeolekukomitee alalist liiget ja Korea RDV põhilist kaubanduspartnerit üles avaldama Põhja-Koreale asjakohast positiivset mõju ja püüdma takistada konflikti edasist süvenemist;

8.  rõhutab, et parlament toetab Korea Vabariigi otsust suunata see küsimus ÜRO Julgeolekunõukogule;

9.  kutsub kuuepoolsetesse desarmeerimiskõnelustesse kaasatud riike jätkama koostööd, tagamaks et alustatakse uuesti kõnelusi Põhja-Korea tuumaprogrammi lõpetamiseks;

10. kutsub komisjoni üles jätkama käimasolevaid humanitaarabi programme ja hoidma avatuna kanalid Korea RDVga suhtlemiseks, kuna sellised abiprogrammid mõjutavad otseselt inimeste elutingimusi Korea RDVs;

11. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni presidendile, komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, nõukogu eesistujale, liikmesriikide ja kandidaatriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile, Korea Vabariigi valitsusele ja Korea Rahvademokaraatliku Vabariigi valitsusele.