Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B7-0358/2010Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B7-0358/2010

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Korean niemimaan tilanteesta

15.6.2010

työjärjestyksen 110 artiklan 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
ECR (B7‑0358/2010)
ALDE (B7‑0359/2010)
PPE (B7‑0361/2010)
S&D (B7‑0366/2010)

Christian Ehler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides PPE-ryhmän puolesta
Adrian Severin, George Sabin Cutaş, David Martin, Peter Simon S&D-ryhmän puolesta
Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez ALDE-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Roger Helmer ECR-ryhmän puolesta


Menettely : 2010/2685(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B7-0358/2010
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B7-0358/2010
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma Korean niemimaan tilanteesta

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Korean niemimaata koskevista asioista,

–   ottaa huomioon 22. joulukuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2009/1002/YUTP,

–   ottaa huomioon korkean edustajan / varapuheenjohtajan Catherine Ashtonin 20. toukokuuta 2010 antaman julkilausuman Korean tasavallan Cheonan-aluksen uppoamista koskevan raportin julkaisemisesta,

–   ottaa huomioon Korean tasavallan Cheonan-aluksen uppoamisen tutkimustuloksia koskevan raportin,

–   ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 1718 (2006) ja 1874 (2009),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 4 kohdan,

A. ottaa huomioon, että jännitteet Korean niemimaalla ovat lisääntyneet dramaattisesti sen jälkeen, kun Cheonan-alus upposi 26. maaliskuuta 2010 ja vaati 46 ihmishenkeä,

B.  ottaa huomioon, että 15. toukokuuta 2010 merenpohjasta nostettiin CHT-02D‑torpedon osia,

C. ottaa huomioon, että Euroopan unionin korkea edustaja / varapuheenjohtaja Catherine Ashton on tuominnut Cheonan-aluksen upottamisen ja todennut sen olleen katala ja erittäin vastuuton teko,

D. ottaa huomioon, että yhteinen kansainvälinen siviili- ja sotilasasioiden tutkintaryhmä toteutti tutkinta- ja varmennusprosessia käyttämällä tieteellisen ja objektiivisen tutkimuksen, josta ilmeni selviä kiistattomia todisteita siitä, että Cheonan-aluksen upotti vedenalainen räjähdys, jonka aiheutti Korean demokraattisessa tasavallassa valmistettu torpedo; toteaa, että samaan tulokseen päädyttiin puolueettomien valtioiden valvontakomitean riippumattomassa arviossa,

E.  ottaa huomioon, että muiden naapurimaiden kaikki sukellusveneet olivat joko omissa satamissaan tai niiden lähellä räjähdyksen tapahtumahetkellä,

F.  ottaa huomioon, että YK:n pääsihteeri Ban Ki Moon on kuvaillut raportin tuloksia erittäin huolestuttaviksi,

G. ottaa huomioon, että Korean tasavallan hallitus on vaatinut julkista anteeksipyyntöä ja lupausta siitä, että Korean demokraattisen kansantasavallan viranomaiset eivät jatka provosointia,

H. ottaa huomioon, että Korean demokraattisen kansantasavallan hallitus on kiistänyt osallisuutensa Cheonan-aluksen uppoamiseen syyttäen Korean tasavaltaa "sepitelmästä" ja on uhannut avoimella sodalla, mikäli Korean tasavalta asettaa uusia pakotteita,

I.   ottaa huomioon, että Korean demokraattisen kansantasavallan armeija on jatkanut provosoivia ja häikäilemättömiä sotilaallisia toimiaan, kuten kolmen kiinalaisen surmaaminen Kiinan kansantasavallan ja Korean demokraattisen tasavallan rajalla 4. kesäkuuta 2010,

J.   ottaa huomioon, että tapahtuneen seurauksena Korean tasavalta on ilmoittanut kaikkien suhteiden katkaisemisesta Korean demokraattiseen tasavaltaan lukuun ottamatta humanitaarista apua ja Kaesongin erityistalousalueeseen liittyvää toimintaa;

K. ottaa huomioon, että Korean tasavallan hallitus on todennut, että se ei palaa kuuden osapuolen neuvotteluihin ennen kuin Korean demokraattiseen kansantasavaltaan on kohdistettu asianmukaisia toimenpiteitä,

L.  ottaa huomioon, että Euroopan unioni tukee lujasti Korean niemimaan riisumista ydinaseista, ja katsoo, että kuuden osapuolen neuvottelujen käynnistäminen uudelleen on olennainen osa alueen rauhan ja vakauden edistämistä,

M. ottaa huomioon, että Kiinan kansantasavallan ja Venäjän federaation hallitukset eivät ole vielä ilmaisseet selkeästi kantaansa yhteisen tutkintaryhmän loppuraporttiin ja päätelmiin,

N. ottaa huomioon, että Korean tasavalta on virallisesti tuonut asian YK:n turvallisuusneuvostoon keskusteltavaksi, kun taas Korean demokraattinen tasavalta on kirjoittanut YK:n turvallisuusneuvoston puheenjohtajalle kieltäen kaiken osallisuutensa hyökkäykseen ja kannustaen turvallisuusneuvostoa auttamaan Korean demokraattista tasavaltaa toteuttamaan sen omia tutkimuksia,

1.  pahoittelee syvästi ihmishenkien menetyksiä eteläkorealaisella Cheonan-korvetilla ja ilmaisee myötätuntonsa Korean tasavallan hallitukselle, kuolleiden omaisille ja Korean kansalle solidaarisuuden ja ystävyyden hengessä;

2.  tukee korkean edustajan / varapuheenjohtajan tuomiota hyökkäykselle ja pitää myönteisenä sitä, että Korean tasavalta on osoittanut pidättyvyyttä;

3.  antaa tunnustusta yhteisen tutkintaryhmän loppuraportin päätelmille, joiden mukaan aluksen uppoamisen aiheutti pohjoiskorealainen torpedo, ja tuomitsee jyrkästi upottamisen provosoivana tekona Korean niemimaan rauhaa ja vakautta vastaan;

4.  on pettynyt siihen, että Kiinan kansantasavallan ja Venäjän federaation hallitukset eivät ole vielä ilmaisseet selkeästi kantaansa yhteisen tutkintaryhmän loppuraportin päätelmiin,

5.  kehottaa molempia osapuolia toimimaan pidättyväisesti ja pyrkimään kaikin mahdollisin keinoin parantamaan Koreoiden välisiä suhteita ja tehostamaan toimiaan pysyvän rauhan ja turvallisuuden edistämiseksi Korean niemimaalla;

6.  pyytää Kiinan kansantasavallan ja Venäjän federaation, jotka ovat YK:n turvallisuusneuvoston pysyviä jäseniä, hallituksia tutkimaan tarkasti yhteisen tutkintaryhmän loppuraporttia ja päätelmiä;

7.  kehottaa Kiinaa, joka on YK:n turvallisuusneuvoston pysyvä jäsen ja Korean demokraattisen tasavallan pääasiallinen kauppakumppani, vaikuttamaan asianmukaisella tavalla Korean demokraattiseen tasavaltaan ja pyrkimään takaamaan, ettei konflikti pahene entisestään;

8.  ilmaisee tukensa sille, että Korean tasavallan hallitus on vienyt asian YK:n turvallisuusneuvoston käsiteltäväksi;

9.  kehottaa kuuden osapuolen aseidenriisuntaneuvotteluihin osallistuvia maita jatkamaan yhteistyötä taatakseen, että keskustelut Korean demokraattisen tasavallan ydinohjelman lakkauttamisesta jatkuvat;

10. kehottaa komissiota jatkamaan nykyisiä humanitaarisen avun ohjelmia ja ylläpitämään viestintäkanavia Korean demokraattisen kansantasavallan kanssa, koska avustusohjelmat vaikuttavat suoraan Korean demokraattisen kansantasavallan kansan elinoloihin;

11. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvoston puheenjohtajalle, jäsenvaltioiden sekä ehdokasmaiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n pääsihteerille sekä Korean tasavallan ja Korean demokraattisen kansantasavallan hallituksille.