Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B7-0358/2010Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B7-0358/2010

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Korėjos pusiasalyje

15.6.2010

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 4 dalį
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:
ECR (B7‑0358/2010)
ALDE (B7‑0359/2010)
PPE (B7‑0361/2010)
S&D (B7‑0366/2010)

Christian Ehler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides PPE frakcijos vardu
Adrian Severin, George Sabin Cutaş, David Martin, Peter Simon S&D frakcijos vardu
Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez ALDE frakcijos vardu
Charles Tannock, Roger Helmer ECR frakcijos vardu


Procedūra : 2010/2685(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
RC-B7-0358/2010

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Korėjos pusiasalyje

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl klausimų, susijusių su padėtimi Korėjos pusiasalyje,

–   atsižvelgdamas į 2009 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimą 2009/1002/BUSP,

–   atsižvelgdamas į Komisijos Pirmininko pavaduotojos-vyriausiosios įgaliotinės C. Ashton 2010 m. gegužės 20 d. pareiškimą dėl Korėjos Respublikos laivo „Cheonan“ paskandinimo ataskaitos paskelbimo,

–   atsižvelgdamas į ataskaitą „Pietų Korėjos Respublikos laivo „Cheonan“ paskandinimo tyrimo rezultatai“,

–   atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijas Nr. 1718 (2006) ir Nr. 1874 (2009),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 4 dalį,

A. kadangi po laivo „Cheonan“ paskandinimo 2010 m. kovo 26 d., kurio metu žuvo 46 žmonės, labai padidėjo įtampa Korėjos pusiasalyje,

B.  kadangi 2010 m. gegužės 15 d. jūros dugne aptikta torpedos CHT-02D dalių,

C. kadangi Komisijos Pirmininko pavaduotoja-vyriausioji įgaliotinė Catherine Ashton pasmerkė išpuolį prieš laivą „Cheonan“ kaip gėdingą ir labai neatsakingą aktą,

D. kadangi tarptautinei jungtinei civilinių ir karinių tyrimų grupei atlikus tyrimą, t. y. atlikus tyrimo ir vertinimo procedūrą remiantis objektyviu moksliniu principu, rasta aiškių ir neginčytinų įrodymų, kad laivas „Cheonan“ nuskendo dėl išorinio povandeninio sprogimo, kurį sukėlė Korėjos Liaudies Demokratinėje Respublikoje (KLDR) pagaminta torpeda; ta pati išvada randama Neutralių tautų priežiūros komiteto atliktame vertinime,

E.  kadangi incidento metu visi kitų kaimyninių šalių povandeniniai laivai buvo savo bazėse arba netoli jų,

F.  kadangi JT Generalinis Sekretorius Ban Ki Moon pažymėjo, kad ataskaitos išvados kelia didžiulį susirūpinimą,

G. kadangi Korėjos Respublikos vyriausybė pareikalavo viešai atsiprašyti ir pažadėti, kad KLDR valdžios institucijos nesiims jokių tolesnių provokacinių veiksmų,

H. kadangi KLDR vyriausybė paneigė bet kokias sąsajas su laivo „Cheonan“ paskandinimu, apkaltino Korėjos Respubliką faktų klastojimu ir atvirai pagrasino karu, jeigu Korėjos Respublika imtų taikyti papildomas sankcijas,

I.   kadangi ginkluotosios KLDR pajėgos tęsė provokacinius ir beatodairiškus karinius veiksmus, kaip antai trijų Kinijos piliečių nužudymas 2010 m. birželio 4 d. Kinijos Liaudies Respublikos ir KLDR pasienyje,

J.   kadangi po incidento Korėjos Respublika paskelbė nutraukianti visus ryšius su KLDR, išskyrus humanitarinės pagalbos teikimą ir su Kaesongo pramonės kompleksu susijusią veiklą,

K. kadangi Korėjos Respublikos vyriausybė pareiškė negrįšianti prie šešiašalių derybų, kol KLDR atžvilgiu nebus imtasi atitinkamų priemonių,

L.  kadangi ES tvirtai pritaria tam, kad Korėjos pusiasalyje būtų atsisakyta branduolinio ginklo ir kad būtų atnaujintos šešiašalės derybos – esminis procesas taikai ir stabilumui regione užtikrinti,

M. kadangi Kinijos Liaudies Respublikos ir Rusijos Federacijos vyriausybės dar nepriėmė aiškios pozicijos dėl galutinės jungtinės tyrimų grupės ataskaitos ir išvadų,

N. kadangi Pietų Korėja oficialiai nukreipė klausimą svarstyti JT Saugumo Taryboje, o KLDR tuo pat metu raštu kreipėsi į JT Saugumo Tarybos Pirmininką neigdama bet kokią atsakomybę už išpuolį ir ragindama Saugumo Tarybą padėti KLDR užbaigti jos pačios atliekamus tyrimus,

1.  nuoširdžiai apgailestauja dėl tragiškų netekčių nuskendus Pietų Korėjos korvetei „Cheonan“ ir reiškia solidarią ir draugišką užuojautą Korėjos Respublikos vyriausybei, žuvusiųjų šeimoms ir Korėjos žmonėms;

2.  kaip ir Komisijos Pirmininko pavaduotoja-vyriausioji įgaliotinė, smerkia išpuolį ir teigiamai vertina santūrią Korėjos Respublikos reakciją;

3.  pritaria jungtinės tyrimų grupės galutinės ataskaitos išvadoms, kuriose nurodoma, kad laivas nuskendo dėl Šiaurės Korėjoje pagamintos torpedos sukelto sprogimo, ir griežtai smerkia šį išpuolį kaip provokacinį aktą, nukreiptą prieš taiką ir stabilumą Korėjos pusiasalyje;

4.  apgailestauja, kad Kinijos Liaudies Respublikos ir Rusijos Federacijos vyriausybės iki šiol nepriėmė aiškios pozicijos dėl galutinės jungtinės tyrimų grupės ataskaitos išvadų;

5.  ragina abi šalis elgtis santūriai, pritaikyti visas įmanomas priemones santykiams tarp Šiaurės ir Pietų Korėjos pagerinti ir dėti daugiau pastangų ilgalaikei taikai ir saugumui Korėjos pusiasalyje paskatinti;

6.  ragina Kinijos Liaudies Respublikos ir Rusijos Federacijos vyriausybes – nuolatines JT Saugumo Tarybos nares – atidžiai išanalizuoti galutinę jungtinės tyrimų grupės ataskaitą ir jos išvadas;

7.  ragina Kinijos Liaudies Respubliką – nuolatinę JT Saugumo Tarybos narę ir pagrindinę KLDR prekybos sąjungininkę – siekti daryti atitinkamą teigiamą įtaką KLDR ir pasistengti užtikrinti, kad konfliktas nebūtų toliau eskaluojamas;

8.  reiškia savo paramą Korėjos Respublikos vyriausybei, kuri nukreipė klausimą svarstyti JT Saugumo Taryboje;

9.  ragina šešiašalėse nusiginklavimo derybose dalyvaujančias šalis toliau bendradarbiauti siekiant užtikrinti, kad būtų atnaujintos derybos dėl KLDR branduolinės programos nutraukimo;

10. ragina Komisiją toliau vykdyti esamas humanitarinės pagalbos programas ir išsaugoti atvirus bendravimo su KLDR šaltinius, kadangi šios pagalbos programos tiesiogiai veikia KLDR žmonių gyvenimo sąlygas;

11. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos Pirmininkui, Komisijos Pirmininko pavaduotojai-vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Tarybos pirmininkui, valstybių narių ir šalių kandidačių vyriausybėms ir parlamentams, JT Generaliniam Sekretoriui ir Korėjos Respublikos bei KLDR vyriausybėms.