Kopīgas rezolūcijas priekšlikums - RC-B7-0358/2010Kopīgas rezolūcijas priekšlikums
RC-B7-0358/2010

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par stāvokli Korejas pussalā

15.6.2010

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 110. panta 4. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
ECR (B7‑0358/2010)
ALDE (B7‑0359/2010)
PPE (B7‑0361/2010)
S&D (B7‑0366/2010)

Christian Ehler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides PPE grupas vārdā
Adrian Severin, George Sabin Cutaş, David Martin, Peter Simon S&D grupas vārdā
Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez ALDE grupas vārdā
Charles Tannock, Roger Helmer ECR grupas vārdā


Procedūra : 2010/2685(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
RC-B7-0358/2010
Iesniegtie teksti :
RC-B7-0358/2010
Pieņemtie teksti :

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Korejas pussalā

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Korejas pussalu,

–   ņemot vērā Padomes 2009. gada 22. decembra Lēmumu 2009/1002/KĀDP,

–   ņemot vērā augstās pārstāves / priekšsēdētāja vietnieces Catherine Ashton paziņojumu par 2010. gada 20. maija ziņojuma publicēšanu par Korejas Republikas kuģa „Cheonan” nogrimšanu,

–   ņemot vērā ziņojumu „Izmeklēšanas rezultāti Korejas Republikas kuģa „Cheonan” nogrimšanas lietā”,

–   ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes rezolūcijas Nr. 1718 (2006) un Nr. 1874 (2009),

–   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 4. punktu,

A. tā kā spriedze Korejas pussalā ir būtiski palielinājusies pēc „Cheonan” nogrimšanas 2010. gada 26. martā, kad dzīvību zaudēja 46 cilvēki;

B.  tā kā 2010. gada 15. maijā no jūras dzelmes tika izceltas torpēdas „CHT-02D” detaļas,

C. tā kā augstā pārstāve / priekšsēdētāja vietniece Catherine Ashton ir nosodījusi kuģa „Cheonan” nogremdēšanu kā briesmīgu un ārkārtīgi bezatbildīgu rīcību;

D. tā kā starptautiskās Kopīgās civilmilitārās izmeklēšanas grupas veiktā izmeklēšana, piemērojot izmeklēšanas un pārbaudes procedūru, kas pamatojas uz objektīvu zinātnisku pieeju, un Neitrālo valstu uzraudzības komitejas neatkarīgais novērtējums skaidri un neapstrīdami liecināja, ka kuģis „Cheonan” nogrima zemūdens sprādziena dēļ, ko izraisīja Korejas Tautas Demokrātiskajā Republikā (KTDR) izgatavota torpēda;

E.  tā kā šī incidenta laikā visas kaimiņvalstu zemūdenes atradās savās bāzēs vai to tuvumā;

F.  tā kā ANO ģenerālsekretārs Ban Ki Moon ziņojuma secinājumus ir nodēvējis par ļoti satraucošiem;

G. tā kā Korejas Republikas valdība ir pieprasījusi publisku atvainošanos un solījumu, ka šādas KTDR provokācijas vairs neatkārtosies;

H. tā kā KTDR valdība ir noliegusi jebkādu saistību ar kuģa „Cheonan” nogrimšanu, vainojot Korejas Republiku faktu „safabricēšanā”, un draudējusi sākt karu, ka Korejas Republika piemēros turpmākas sankcijas;

I.   tā kā KTDR bruņotie spēki ir turpinājuši veikt provocējošus un bezatbildīgus militāros aktus, piemēram, 2010. gada 4. jūnijā uz ĶTR un KTDR robežas nogalinot trīs Ķīnas pilsoņus;

J.   tā kā šā incidenta dēļ Korejas Republika pārtrauca visas attiecības ar KTDR, izņemot humāno palīdzību un Kesonas rūpnieciskā kompleksa darbību;

K. tā kā Korejas Republikas valdība ir paziņojusi, ka tā neatgriezīsies pie sešu pušu sarunām tik ilgi, kamēr pret KTDR netiks pieņemti attiecīgi pasākumi;

L.  tā kā ES stingri atbalsta Korejas pussalas atbrīvošanu no kodolieročiem un uzskata, ka ir būtiski atsākt sešu pušu sarunas, lai reģionā panāktu mieru un stabilitāti;

M. tā kā Ķīnas Tautas Republika un Krievijas Federācija vēl nav paudušas stingru nostāju par kopējās izmeklēšanas grupas galīgo ziņojumu un secinājumiem;

N. tā kā Korejas Republika ir oficiāli nodevusi šo lietu apspriešanai ANO Drošības padomē, savukārt KTDR ir nosūtījusi ANO Drošības padomes priekšsēdētājam vēstuli, kurā tā noliedz jebkādu saistību ar šo uzbrukumu un mudina Drošības padomi palīdzēt KTDR veikt pašai savu izmeklēšanu,

1.  pauž dziļu nožēlu par Dienvidkorejas kuģa „Cheonan” bojāgājušajiem un draudzības un solidaritātes garā izsaka līdzjūtību Korejas Republikas valdībai, nogalināto ģimenēm un Korejas tautai;

2.  atkārto augstās pārstāves / priekšsēdētāja vietnieces pausto nosodījumu par uzbrukumu, un atzinīgi vērtē Korejas Republikas savaldīgo rīcību;

3.  atzīst kopējās izmeklēšanas grupas galīgo ziņojumu par kuģa nogrimšanu Ziemeļkorejas torpēdas dēļ un stingri nosoda kuģa nogremdēšanu kā provokāciju, lai apdraudētu miera un stabilitātes procesu Korejas pussalā;

4.  pauž vilšanos, ka tā kā Ķīnas Tautas Republikas un Krievijas Federācijas valdības vēl nav paudušas stingru nostāju par kopējās izmeklēšanas grupas galīgā ziņojuma secinājumiem;

5.  aicina abas puses būt savaldīgām, izmantot visus iespējamos līdzekļus Korejas pussalas iekšējo attiecību uzlabošanai un pastiprināt centienus par miera un drošības panākšanu Korejas pussalā;

6.  aicina Ķīnas Tautas Republikas un Krievijas Federācijas valdības kā Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes pastāvīgās locekles rūpīgi izskatīt kopējās izmeklēšanas grupas galīgo ziņojumu un secinājumus;

7.  aicina Ķīnas Tautas Republiku kā ANO Drošības padomes pastāvīgo locekli un KTDR galveno tirdzniecības partneri attiecīgi labvēlīgi ietekmēt KTDR un censties panākt, lai konflikts neattīstītos tālāk;

8.  pauž atbalstu Korejas Republikas valdības lēmumam šo jautājumu nodot Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomei;

9.  aicina sešu pušu atbruņošanās sarunās iesaistītās valstis turpināt kopīgi strādāt, lai atsāktu sarunas par KTDR kodolprogrammas pārtraukšanu;

10. aicina Komisiju saglabāt pašreizējās humānās palīdzības programmas Korejas Tautas Demokrātiskajai Republikai un sakaru kanālus ar to, jo šīs palīdzības programmas tieši ietekmē KTDR iedzīvotāju dzīves apstākļus;

11. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijas priekšsēdētājam, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Padomes priekšsēdētājam, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, ANO ģenerālsekretāram un Korejas Republikas un Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas valdībām.