Gemensamt förslag till resolution - RC-B7-0358/2010Gemensamt förslag till resolution
RC-B7-0358/2010

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen på Koreahalvön

15.6.2010

i enlighet med artikel 110.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från grupperna:
ECR (B7‑0358/2010)
ALDE (B7‑0359/2010)
PPE (B7‑0361/2010)
S&D (B7‑0366/2010)

Christian Ehler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides för PPE-gruppen
Adrian Severin, George Sabin Cutaş, David Martin, Peter Simon för S&D-gruppen
Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez för ALDE-gruppen
Charles Tannock, Roger Helmer för ECR-gruppen


Förfarande : 2010/2685(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
RC-B7-0358/2010
Ingivna texter :
RC-B7-0358/2010
Antagna texter :

Europaparlamentets resolution om situationen på Koreahalvön

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om frågor som rör Koreahalvön,

–   med beaktande av rådets beslut 2009/1002/Gusp av den 22 december 2009,

–   med beaktande av uttalandet av den 20 maj 2010 av den vice ordföranden/höga representanten Catherine Ashton om offentliggörandet av rapporten om det sydkoreanska fartyget Cheonans förlisning,

–   med beaktande av rapporten ”Investigation Result on the Sinking of ROKS 'Cheonan'”,

–   med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner 1718 (2006) och 1874 (2009),

–   med beaktande av artikel 110.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Spänningarna på Koreahalvön har ökat dramatiskt sedan fartyget Cheonans förlisning den 26 mars 2010, som mycket tragiskt skördade 46 dödsoffer.

B.  Delar av en CHT-02D-torped hämtades upp från havsbotten den 15 maj 2010.

C. Vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Catherine Ashton, har fördömt sänkningen av Cheonan som en avskyvärd och djupt oansvarig handling.

D. Det finns otvetydiga bevis för att fartyget Cheonan sjönk som en följd av en extern undervattensexplosion förorsakad av en torped som framställts i Nordkorea. Detta framgår dels av en utredning som genomförts av en internationell gemensam civil-militär utredningsgrupp, inom ramen för en vetenskaplig och objektiv utrednings- och granskningsprocess, dels av en oberoende utvärdering från de neutrala staternas övervakningskommission (Neutral Nations Supervisory Committee).

E.  Vid tidpunkten för händelsen befann sig alla ubåtar från andra grannländer antingen på eller i närheten av sina baser.

F.  FN:s generalsekreterare, Ban Ki Moon, har beskrivit slutsatserna i rapporten som mycket oroväckande.

G. Sydkoreas regering har krävt en offentlig ursäkt och ett löfte om att det inte kommer att förekomma några ytterligare provokationer från de nordkoreanska myndigheternas sida.

H. Nordkoreas regering har nekat till all inblandning i det sydkoreanska fartyget Cheonans förlisning, anklagar Sydkorea för att ha fabricerat händelsen och har hotat med krig om Sydkorea inför ytterligare sanktioner.

I.   Nordkoreas väpnade styrkor har fortsatt sina provokationer och oansvariga militära handlingar. Till exempel dödades tre kinesiska medborgare vid gränsen mellan Kina och Nordkorea den 4 juni 2010.

J.   Som en följd av händelsen har Sydkorea meddelat att man avbryter alla förbindelser med Nordkorea, med undantag för humanitärt bistånd och verksamhet med koppling till industrikomplexet Kaesong.

K. Sydkoreas regering har förklarat att man inte tänker återvända till sexpartssamtalen förrän lämpliga åtgärder har vidtagits mot Nordkorea.

L.  EU stöder kraftfullt kärnvapennedrustningen på Koreahalvön, och anser att återupptagandet av sexpartssamtalen är av största vikt för att uppnå fred och stabilitet i regionen.

M. Kinas och Rysslands regeringar har ännu inte tagit tydlig ställning till den slutliga rapporten och slutsatserna från den gemensamma utredningsgruppen.

N. Den sydkoreanska regeringen har formellt hänskjutit frågan till FN:s säkerhetsråd för diskussion. Samtidigt har Nordkorea, i en skrivelse till ordföranden för FN:s säkerhetsråd, avsagt sig allt ansvar för attacken och uppmuntrat säkerhetsrådet att hjälpa Nordkorea med dess utredningar.

1.  Europaparlamentet beklagar djupt de tragiska dödsfallen på den sydkoreanska korvetten Cheonan och uttrycker sin medkänsla med Sydkoreas regering, de omkomnas familjer och det koreanska folket i en anda av solidaritet och vänskap.

2.  Europaparlamentet upprepar den vice ordförandens/höga representantens fördömande av attacken och lovordar den återhållsamhet som Sydkorea visat.

3.  Europaparlamentet accepterar slutsatserna i den gemensamma utredningsgruppens slutrapport, enligt vilka sänkningen av fartyget förorsakades av en nordkoreansk torped, och fördömer bestämt sänkningen som en provokativ handling mot fred och stabilitet på Koreahalvön.

4.  Europaparlamentet uttrycker sin besvikelse över att Kinas och Rysslands regeringar ännu inte har tagit tydlig ställning till slutsatserna i den gemensamma utredningsgruppens slutrapport.

5.  Europaparlamentet uppmanar båda parter att visa återhållsamhet och använda alla tillgängliga medel för att förbättra förbindelserna mellan Nord- och Sydkorea och att stärka insatserna för att främja varaktig fred och säkerhet på Koreahalvön.

6.  Europaparlamentet uppmanar Kinas och Rysslands regeringar att som ständiga medlemmar i FN:s säkerhetsråd nära undersöka den slutliga rapporten och slutsatserna från den gemensamma utredningsgruppen.

7.  Europaparlamentet uppmanar Kina, som är ständig medlem i FN:s säkerhetsråd och Nordkoreas främsta handelspartner, att utöva lämpligt positivt inflytande på Nordkorea och försöka se till att konflikten inte eskalerar ytterligare.

8.  Europaparlamentet stöder den sydkoreanska regeringens beslut att hänskjuta frågan till FN:s säkerhetsråd.

9.  Europaparlamentet uppmanar de länder som deltar i sexpartsförhandlingarna om nedrustning att fortsätta att arbeta för att se till att förhandlingarna om att få stopp på Nordkoreas kärnenergiprogram återupptas.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att upprätthålla befintliga humanitära biståndsprogram och att hålla kommunikationskanalerna med Nordkorea öppna, eftersom dessa biståndsprogram direkt inverkar på det nordkoreanska folkets levnadsvillkor.

11. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionens ordförande, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådets ordförande, medlemsstaternas och kandidatländernas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare och Sydkoreas och Nordkoreas regeringar.