Gemensamt förslag till resolution - RC-B7-0360/2010Gemensamt förslag till resolution
RC-B7-0360/2010

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 1236/2005 om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning

15.6.2010

i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från grupperna:
ALDE (B7‑0360/2010)
PPE (B7‑0363/2010)
S&D (B7‑0365/2010)
ECR (B7‑0368/2010)
GUE/NGL (B7‑0369/2010)

Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés för PPE-gruppen
Richard Howitt, Kader Arif, Véronique De Keyser, Maria Eleni Koppa för S&D-gruppen
Metin Kazak, Marietje Schaake för ALDE-gruppen
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan för ECR-gruppen
Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Chountis, Rui Tavares för GUE/NGL-gruppen


Förfarande : 2010/2685(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
RC-B7-0360/2010

Europaparlamentets resolution om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 1236/2005 om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av det absoluta förbudet mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, ett förbud som gäller under alla omständigheter och i alla stater, som en av folkrättens tvingande rättsregler,

–   med beaktande av att detta förbud uttrycks i flera internationella och regionala instrument och dokument om mänskliga rättigheter, bl.a. den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (tortyrkonventionen), den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

–   med beaktande av sin resolution av den 3 oktober 2001[1] i vilken kommissionen uppmanades att agera snabbt för att få fram ett lämpligt gemenskapsinstrument som förbjuder marknadsföring och export av samt handel med polis- och säkerhetsutrustning som är avsedd för grym, omänsklig eller förnedrande behandling,

–   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1236/2005 av den 27 juni 2005 om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, vilken trädde i kraft den 30 juli 2006,

–   med beaktande av riktlinjerna för EU:s politik gentemot tredje land om tortyr och annan grym, omänsklig och förnedrande behandling eller bestraffning, som antogs 2001 och sågs över 2008,

–   med beaktande av 2008 års rapport från rådets generalsekretariat om genomförande av EU:s riktlinjer om tortyr och annan grym, omänsklig och förnedrande behandling eller bestraffning,

–   med beaktande av aktivitet i andra länder efter utarbetandet av rådets förordning (EG) nr 1236/2005, särskilt de ändringar av den amerikanska exportkontrollagen som lades fram av det amerikanska organet för industri och säkerhet (Bureau of Industry and Security) i augusti 2009, vilka avspeglar och i vissa fall går längre än vissa bestämmelser i rådets förordning (EG) nr 1236/2005,

–   med beaktande av samförståndsavtalet mellan Europarådet och Europeiska unionen, där Europarådets kommitté för förebyggande av tortyr uppmanas att intensifiera sitt samarbete med relevanta EU-institutioner, och av den 17:e allmänna rapporten om verksamheten i kommittén för förebyggande av tortyr, där Europarådet uppmanas att beakta den roll som kommittén skulle kunna spela i genomförandet av rådets förordning (EG) nr 1236/2005,

–   med beaktande av rapporterna från Amnesty International och Omega Research Foundation 2007 och 2010, där man lyfter fram särskilda svagheter i rådets förordning (EG) nr 1236/2005 och uttrycker oro över att vissa av EU:s medlemsstater inte har genomfört förordningen på ett tillfredsställande sätt,

–   med beaktande av artikel 115.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Tortyrkonventionen förpliktar staterna att förebygga tortyr och annan misshandel, undersöka förekomsten av sådan behandling, ställa förövare inför rätta och säkra kompensation för offren.

B.  Trots dessa skyldigheter förekommer fortfarande tortyr och annan misshandel i hela världen, och en stor mängd polis- och säkerhetsutrustning har använts för sådana metoder.

C. FN:s särskilde rapportör om tortyr hävdar att det är varje stats skyldighet enligt FN:s tortyrkonvention att kontrollera handel med sådan utrustning.

D. Enligt riktlinjerna för EU:s politik gentemot tredje land om tortyr och annan grym, omänsklig och förnedrande behandling eller bestraffning ska EU uppmana tredjeländer att förhindra användning av, framställning av och handel med utrustning som är avsedd att användas för tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning och förhindra missbruk av annan utrustning i dessa syften.

E.  I 2008 års rapport från rådets generalsekretariat om EU:s arbete med att bekämpa tortyr och annan misshandel i tredjeländer står följande: ”Antagandet av förordningen om tortyrinstrument är det första exemplet på en EU-förordning antagen i enlighet med riktlinjerna för mänskliga rättigheter. FN:s särskilde rapportör har välkomnat detta steg och uttryckt sin uppfattning att den skulle kunna fungera som modell för en global förordning på samma tema. Detta innebär för EU att det är nödvändigt att utvärdera genomförandet av förordningen.”

F.  Sedan rådets förordning (EG) nr 1236/2005 trätt i kraft har vissa EU-medlemsstater beviljat exporttillstånd för sådana varor som regleras genom förordningen, som fotbojor, irriterande kemikalier och elektriska bedövningsvapen, till länder där situationen för de mänskliga rättigheterna är dålig.

G. Endast tolv medlemsstater hade den 29 augusti 2006 infört regler om sanktioner i enlighet med artikel 17 i rådets förordning (EG) nr 1236/2005.

H. Endast sju medlemsstater har sammanställt en eller fler av de offentliga, årliga verksamhetsrapporter med information om deras beslut i fråga om tillståndsgivande enligt artikel 13 i rådets förordning (EG) nr 1236/2005.

I.   Enligt rådets förordning (EG) nr 1236/2005 får EU:s medlemsstater importera kroppsburna anordningar som begränsar rörelsefriheten genom elchocker, förutsatt att det inte är förbjudet att bedriva handel med dessa anordningar. Detta trots att anordningarna i allt väsentligt har samma verkan som de bälten som begränsar rörelsefriheten genom elchocker och som inte får importeras enligt rådets förordning (EG) nr 1236/2005. Amnesty International, Omega Research Foundation och Inter-Press Service har rapporterat om att EU-baserade företag har importerat dem till några medlemsstater.

J.   Förteckningen över varor och utrustning vars handel är förbjuden enligt rådets förordning (EG) nr 1236/2005 inbegriper inte viss polis- och säkerhetsutrustning som för närvarande köps och säljs internationellt och som inte har någon annan praktisk användning än tortyr och annan misshandel, däribland spikbatonger, vissa anordningar för fasthållande vid vägg eller golv, vissa ben-, finger- och tumfängsel, tumskruvar samt kroppsburna anordningar som begränsar rörelsefriheten genom elchocker, förutom elchocksbälten.

K. Förteckningen över varor och utrustning vars handel regleras av rådets förordning (EG) nr 1236/2005 omfattar inte viss polis- och säkerhetsutrustning som för närvarande köps och säljs internationellt och som kan användas i legitima syften vid brottsbekämpning eller inom kriminalvården, där användningen regleras i enlighet med internationella människorättsförpliktelser och normer för bästa praxis i fråga om brottsbekämpning, men som i stor omfattning missbrukas för tortyr eller annan misshandel, inbegripet handfängsel, batonger och andra handhållna anordningar för att utdela slag, högspänningsvapen för elchocker på under 10 000 volt samt särskilt utformade komponenter och tillbehör för kontrollerad och förbjuden utrustning.

L.  Kommittén för gemensamma exportregler ska enligt planerna sammanträda igen den 29 juni 2010.

1.  Europaparlamentet uppmanar alla medlemsstater att omedelbart informera kommissionen om de sanktioner som de infört mot överträdelser av rådets förordning (EG) nr 1236/2005, vilket de är skyldiga att göra enligt artikel 17 i förordningen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och kommittén för gemensamma exportregler att bistå och hjälpa medlemsstaterna att skärpa dessa sanktioner ifall de är otillräckliga eller inte har införts.

3.   Europaparlamentet påpekar att alla medlemsstater, enligt artikel 13.3 i rådets förordning (EG) nr 1236/2005, i god tid ska sammanställa offentliga, årliga verksamhetsrapporter och uppmanar kommissionen att skriftligen uppmana de medlemsstater som inte har skickat in några sådana rapporter till kommissionen att uppfylla sina skyldigheter.

4.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att de årliga verksamhetsrapporterna innehåller tillräcklig information för en meningsfull offentlig tillsyn. Rapporterna bör minst innehålla uppgifter om antalet ansökningar som mottagits, de berörda varorna och bestämmelseländerna för varje ansökan, de beslut som fattats för var och en av dessa ansökningar samt, i tillämpliga fall, rapporter om ”obefintlig aktivitet”.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta fram en mall för medlemsstaternas årliga verksamhetsrapporter, så att man gör det lättare för alla medlemsstater att sammanställa dessa rapporter och ser till att de är konsekventa.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, med stöd av kommittén för gemensamma exportregler (som bemyndigas genom artiklarna 15 och 16 i förordningen), genomföra en formell översyn av medlemsstaternas genomförande och tillståndsverksamhet enligt förordningen, inklusive en granskning av alla medlemsstaters årliga verksamhetsrapporter. Kommissionen uppmanas också att offentliggöra denna översyn tillsammans med de årliga verksamhetsrapporter som varje år inkommit från samtliga medlemsstater sedan förordningen trädde i kraft.

7.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att förfarandena i artikel 13 i rådets förordning (EG) nr 1236/2005 om utbyte av information mellan medlemsstaterna och kommissionen när det gäller beslut om tillstånd och genomförandeåtgärder genomförs på rätt sätt, antingen genom den mekanism för anmälan om avslag som redan inrättats för avslag i samband med militär export inom arbetsgruppen för export av konventionella vapen (COARM), eller genom andra effektiva förfaranden.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att informera parlamentet om den verksamhet som hittills bedrivits i syfte att göra det lättare för medlemsstaterna att tillämpa artikel 13.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förse parlamentet med den information som den, varje år sedan förordningen trädde i kraft, har mottagit från varje medlemsstat och att offentliggöra denna information. Framför allt ska denna information omfatta anmälningar om avslag på ansökningar om tillstånd enligt artikel 11 i förordningen, utförliga uppgifter om de sanktioner som varje medlemsstat har infört för överträdelser av förordningen samt hela innehållet i medlemsstaternas årliga verksamhetsrapporter.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att kommittén för gemensamma exportregler sammanträder med jämna mellanrum, utarbetar en tydlig tidsplan för en formell översyn av förordningen och fastställer ett förfarande som gör det möjligt att i god tid utreda eventuella överträdelser av förordningen.

11. Europaparlamentet uppmanar alla medlemsstater att – för att bidra till att förebygga tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning – övervaka det tekniska biståndet till tredjeländer, så att det inte missbrukas till att tillverka varor som är avsedda att användas vid verkställande av dödsstraff eller i samband med tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

12. Europaparlamentet fördömer kraftfullt alla försök från medlemsstaternas eller de EU‑baserade företagens sida att importera elchocksbälten, som belagts med importförbud enligt rådets förordning (EG) nr 1236/2005, eller andra kroppsburna anordningar som begränsar rörelsefriheten genom elchocker och som i allt väsentligt har samma verkan men ändå är lagliga. Kommissionen uppmanas att så snart som möjligt genomföra en utredning för att ta reda på om och när elchocksbälten och därmed sammanhängande delar, andra kroppsburna anordningar som begränsar rörelsefriheten genom elchocker, teknisk assistans eller utbildning har överförts till någon medlemsstat före eller efter förordningens ikraftträdande. Det är viktigt att slå fast om de berörda anordningarna har använts av brottsbekämpande myndigheter eller kriminalvårdsmyndigheter i dessa länder, och att parlamentet underrättas om resultaten.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över och aktualisera den förteckning över varor som är förbjudna enligt bilaga II i rådets förordning (EG) nr 1236/2005, så att den även omfattar spikbatonger, anordningar för fasthållande vid vägg eller golv, benfängsel, kedjor och fotbojor, tumfängsel, fingerfängsel och tumskruvar, hand- och fotbojor som begränsar rörelsefriheten genom elchocker samt andra kroppsburna anordningar som begränsar rörelsefriheten genom elchocker.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över och aktualisera den förteckning över varor som ska kontrolleras enligt bilaga III i rådets förordning (EG) nr 1236/2005, så att den även omfattar handbojor, batonger och andra handhållna anordningar för att utdela slag samt bärbara elchocksanordningar på under 10 000 volt.

15. Europaparlamentet uppmanar vidare kommissionen att fastställa ett särskilt förfarande för att regelbundet se över förteckningarna över varor i bilagorna II och III, såsom föreskrivs i artikel 23 i rådets förordning (EG) nr 1236/2005.

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag om att så snart som möjligt införa en klausul i förordningen om ”slutanvändning i tortyrsyfte”, vilken skulle ge medlemsstaterna möjlighet att, utifrån tidigare upplysningar, licensbelägga och därmed vägra export av alla varor som löper en betydande risk att användas för dödsstraff, tortyr eller annan misshandel av deras avsedda slutanvändare.

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att så snart som möjligt lägga fram ett förslag om att införa ett förbud i förordningen mot att någon fysisk eller juridisk person i Europeiska unionen från någon plats förmedlar transaktioner som inbegriper internationella överföringar med syftet att finansiera tortyrredskap, inklusive försäljning och export av varor som inte har någon annan praktisk användning än för dödsstraff, tortyr eller annan misshandel, som ingår i bilaga II i förordningen. Parlamentet kräver att medlemsstaterna ska införa effektiva mekanismer för att kontrollera förmedling av transaktioner i vilka det förekommer överföring av varor som förtecknas i bilaga III i förordningen.

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att så snart som möjligt lägga fram ett förslag om att införa ett krav i förordningen om att importörer ska anskaffa importtillstånd för import av varor som är förtecknade i bilaga III i förordningen till Europeiska unionen, och om att medlemsstaterna ska vägra sådana importtillstånd om det finns rimliga skäl att anta att sådan utrustning skulle kunna användas för tortyr eller misshandel endera inom Europeiska unionen eller när den sålts vidare utanför Europeiska unionen.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga metoder att slopa undantaget från kravet på import- eller exporttillstånd för varor som förtecknas i bilaga III och transiteras genom Europeiska unionen.

20. Europaparlamentet påminner om uppdateringen 2008 av riktlinjerna för EU:s politik gentemot tredje land om tortyr och annan grym, omänsklig och förnedrande behandling eller bestraffning och uppmanar rådet och kommissionen att i enlighet med dessa riktlinjer lyfta fram rådets förordning (EG) nr 1236/2005 som ett exempel på bästa praxis vid möten med tredjeländer och att uppmana de tredjeländer som exporterar utrustning som belagts med importförbud enligt rådets förordning (EG) nr 1236/2005 att göra handlarna i dessa länder medvetna om förbuden i förordningen.

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att på internationell nivå arbeta för kontroll av internationell handel med utrustning som kan användas för dödsstraff, tortyr och annan misshandel, och att särskilt verka för att bredda FN:s generalförsamlings årliga uppmaning att förhindra och förbjuda framställning, handel, export och användning av utrustning som specifikt utformats för att utöva tortyr, så att alla stater också uppmanas att reglera framställning, handel, export och användning av utrustning som inte är specifikt utformad för, men som i stor utsträckning missbrukas för att utöva tortyr eller annan misshandel.

22. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar.