Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B7-0370/2010Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B7-0370/2010

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS EU:n ja Yhdysvaltojen ilmailusopimuksesta

15.6.2010

työjärjestyksen 110 artiklan 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
ALDE (B7‑0370/2010)
S&D (B7‑0371/2010)
Verts/ALE (B7‑0372/2010)
PPE (B7‑0373/2010)
ECR (B7‑0374/2010)

Mathieu Grosch PPE-ryhmän puolesta
Saïd El Khadraoui S&D-ryhmän puolesta
Gesine Meissner ALDE-ryhmän puolesta
Eva Lichtenberger Verts/ALE-ryhmän puolesta
Jacqueline Foster ECR-ryhmän puolesta

Menettely : 2010/2724(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B7-0370/2010
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B7-0370/2010
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n ja Yhdysvaltojen ilmailusopimuksesta

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon pöytäkirjan, jolla tarkistettiin Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen lentoliikennesopimusta, joka parafoitiin 25. maaliskuuta 2010 ("toisen vaiheen sopimus"),

–   ottaa huomioon 5. toukokuuta 2010 antamansa päätöslauselman neuvottelujen aloittamisesta PNR- eli matkustajarekisteritietoja koskevien sopimusten tekemiseksi Yhdysvaltojen, Australian ja Kanadan kanssa[1],

–   ottaa huomioon 13. tammikuuta 2009 antamansa päätöslauselman yhteistyöstä siviili-ilmailun turvallisuuden sääntelyssä[2],

–   ottaa huomioon 14. maaliskuuta 2007 ja 11. lokakuuta 2007 antamansa päätöslauselman EU:n ja Yhdysvaltojen välisestä lentoliikennesopimuksesta[3] ("ensimmäisen vaiheen sopimus"),

–   ottaa huomioon 17. tammikuuta 2006 antamansa päätöslauselman yhteisön ulkoisen ilmailupolitiikan kehittämisestä[4],

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 4 kohdan,

A. ottaa huomioon, että ensimmäisen vaiheen sopimus, jonka väliaikainen soveltaminen alkoi 30. maaliskuuta 2008, sisälsi lykkäysehdon siltä varalta, että toisen vaiheen sopimusta ei olisi saatu tehtyä marraskuuhun 2010 mennessä,

B.  ottaa huomioon, että ensimmäisen vaiheen sopimus oli vasta ensimmäinen askel EU:n ja Yhdysvaltojen ilmailumarkkinoiden avaamisessa, ja siinä molemmat osapuolet velvoitettiin lujasti jatkamaan neuvotteluja markkinoille pääsyn jatkamisesta ja maksimoimaan hyödyn kuluttajille, lentoyhtiöille, työntekijöille ja yhteisöille ja käsittelemään esimerkiksi kysymystä investointien helpottamisesta maailmanlaajuisen ilmailualan realiteettien ottamiseksi paremmin huomioon, vahvistamaan transatlanttista lentoliikennejärjestelmää ja luomaan puitteet, joilla kannustetaan muita maita avaamaan omat lentoliikennemarkkinansa,

C. ottaa huomioon, että toukokuussa 2008 käynnistettyjen neuvottelujen tuloksena saatiin aikaan alustava sopimus 25. maaliskuuta 2010,

D. ottaa huomioon, että EU:n ja Yhdysvaltojen ilmailumarkkinat vastaavat yhdessä noin 60:tä prosenttia maailman lentoliikenteestä ja niiden avaaminen hyödyttäisi kuluttajia Atlantin molemmilla puolilla, toisi merkittävää taloudellista hyötyä ja loisi työpaikkoja,

Yleiset periaatteet

1.  panee merkille 25. maaliskuuta 2010 tehdyn alustavan sopimuksen, jolla voitaisiin sekä vahvistaa markkinoille pääsyssä saavutettuja, ensimmäisen vaiheen sopimukseen sisältyviä edistysaskeleita, sekä parantaa sääntely-yhteistyötä;

2.  muistuttaa, että monista lentoliikenteen sääntelyn näkökohdista, esimerkiksi melurajoituksista sekä yölennoille asetettavista rajoituksista, olisi päätettävä paikallisella tasolla toissijaisuusperiaatteen mukaisesti, ja pyytää Euroopan komissiota koordinoimaan kyseisiä aiheita Euroopan tasolla ja ottamaan tässä yhteydessä huomioon jäsenvaltioiden kansalliset lainsäädännöt, jotta voidaan jatkaa neuvotteluja Yhdysvaltojen kanssa ja ratkaista myös muut näihin ongelmiin liittyvät kysymykset, esimerkiksi kabotaasi;

Markkinoiden avaaminen

3.  pitää valitettavana, että ulkomaisia sijoituksia koskevien epäajanmukaisten lainsäädännöllisten rajoitusten poistamisessa ei ole edistytty merkittävästi, ja katsoo, että tämä pitää voimassa nykyiset yksipuoliset rajoitukset, joita Yhdysvallat on asettanut ulkomaiselle omistukselle ja määräysvallalle;

4.  palauttaa mieliin, että EU:n ja Yhdysvaltojen lentoliikennesopimuksen perimmäisenä tavoitteena on markkinoiden täydellinen avaaminen siten, että kumpikaan osapuoli ei aseta mitään rajoituksia;

5.  panee merkille, että EU:n lentoyhtiöt saavat vain rajoitetun pääsyn Yhdysvaltain hallituksen rahoittamaan lentoliikenteeseen ("Fly America Programme" -ohjelma), ja muistuttaa, että EU:n jäsenvaltioiden hallituksilla ei ole samanlaisia säännöksiä;

Sääntelyn lähentäminen, turvallisuus ja varmuus

6.  kannustaa sekakomiteaa kehittämään uusia ehdotuksia sääntelypäätösten vastavuoroiseksi tunnustamiseksi sääntelyn parantamisen periaatteiden mukaisesti;

7.  pitää erittäin tärkeänä yhteistyön tekemistä EU:n ja Yhdysvaltojen ilmaliikenteen hallintajärjestelmien ("SESAR" ja "Next Gen") kehittämiseksi, jotta voidaan varmistaa yhteentoimivuus ja -sopivuus sekä myötävaikuttaa ympäristövaikutusten vähentämiseen;

8.  pitää myönteisenä EU:n ja Yhdysvaltojen lentoturvallisuusviranomaisten yhteistyötä kaikilla tasoilla;

9.  pitää valitettavana, että ulkomaisia korjausasemia koskevissa kysymyksissä ei ole tapahtunut edistystä;

10. toteaa jälleen, että Euroopassa laadittu ala-arvoisten lentoyhtiöiden musta lista sekä yhdysvaltalaisten lentoyhtiöiden tason seurantajärjestelmä ovat tärkeitä, ja kehottaa molempia osapuolia jakamaan asiaa koskevia tietoja;

11. korostaa, että Euroopan ja Yhdysvaltojen kansalaisten yksityisyyttä olisi kunnioitettava, kun EU ja Yhdysvallat vaihtavat henkilötietoja, kuten Euroopan parlamentti vaatii 5. toukokuuta 2010 antamassaan päätöslauselmassa; korostaa tähän liittyen, että on tärkeää sopia pikaisesti maailmanlaajuisista normeista tietosuojan ja yksityisyyden suojan alalla;

12. korostaa, että Euroopan unioni perustuu oikeusvaltioperiaatteeseen ja että kaikenlaisen turvallisuustarkoituksiin tapahtuvan henkilötietojen siirtämisen EU:sta ja sen jäsenvaltioista olisi perustuttava säädöksen asemassa oleviin kansainvälisiin sopimuksiin, jotta voidaan antaa EU:n kansalaisille tarvittavat takeet, kunnioittaa menettelyllisiä takeita ja oikeutta puolustukseen sekä noudattaa kansallista ja unionin tietosuojalainsäädäntöä;

13. korostaa EU:n ja Yhdysvaltojen kansalaisten ja lentoliikenteenharjoittajien oikeusvarmuuden sekä lentoliikenteenharjoittajia koskevien yhdenmukaistettujen vaatimusten merkitystä;

14. toteaa, että kuulemisella ja yhteistyöllä on tärkeä merkitys ilmailun turvamääräysten yhteydessä, mutta varoittaa liiallisista tai koordinoimattomista toimista, jotka eivät perustu asianmukaiseen riskien arviointiin;

15. kehottaa uudestaan komissiota ja Yhdysvaltoja tarkastelemaan uudelleen vuoden 2001 jälkeen asetettujen lisäturvatoimien tehokkuutta, jotta turvaketjun päällekkäiset ja heikot lenkit voidaan poistaa;

16. pitää kannatettavana kerralla toteutettavia turvatoimia eikä matkustajien ja matkatavaroiden tarkastamista jokaisen välilaskun yhteydessä uudelleen;

Ympäristö

17. tunnustaa, että lentoliikenne aiheuttaa useita kielteisiä ympäristövaikutuksia, erityisesti melunlähteenä ja ilmastonmuutoksen myötävaikuttajana, ja että nämä vaikutukset lisääntyvät lentoliikenteen kasvun myötä;

18. toteaa, että ympäristöalan yhteistyötä koskeva yhteinen julistus on ratkaisevan tärkeä kansainvälisen lentoliikenteen ympäristövaikutuksia käsiteltäessä, mutta pitää kuitenkin valitettavana, että päästökauppajärjestelmää koskevaa asetusta ei ole sisällytetty alustavaan sopimukseen; huomauttaa, että neuvotteluja Yhdysvaltojen kanssa on jatkettava, koska päästökauppajärjestelmä tulee voimaan vuoteen 2012 mennessä;

19. pitää myönteisenä, että on sovittu yhteistyön tekemisestä Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) puitteissa lentomelun ja päästöjen rajoittamiseksi, sekä pyrkimystä tehostaa EU:n ja Yhdysvaltojen välistä teknistä yhteistyötä ilmastonmuutosta koskevan tieteellisen tutkimuksen alalla sekä lentoliikenteen teknologian kehittämisen, polttoainetehokkuuden ja päästöjen rajoittamisen aloilla ja tiedon levittämiseksi melun vähentämistä koskevista parhaista toimintatavoista siten, että tunnustetaan paikallisissa olosuhteissa olevat erot;

Sosiaalipolitiikka

20. panee tyytyväisenä merkille, että sopimuksessa tunnustetaan sosiaalisen ulottuvuuden merkitys ja annetaan sekakomitealle vastuu seurata sopimuksen sosiaalisia vaikutuksia ja kehittää tarpeen vaatiessa asianmukaisia vastauksia;

21. kehottaa komissiota edistämään sopimuksella sosiaalisia oikeuksia koskevan kansainvälisen lainsäädännön ja erityisesti työmarkkinanormien noudattamista, joista on säädetty Kansainvälisen työjärjestön perussopimuksissa (ILO 1930–1999), OECD:n toimintaohjeissa monikansallisille yrityksille (1976, tarkistettu 2000) ja Rooman yleissopimuksessa sopimusvelvoitteiden yhteydessä sovellettavasta oikeudesta (1980);

22. vaatii, että jäsenvaltioissa palvelukseen otettuihin ja/tai työskenteleviin työntekijöihin olisi sovellettava EU:n sosiaalilainsäädäntöä ja erityisesti direktiivejä työntekijöiden kuulemisesta ja heille tiedottamisesta (2002/14/EY, 98/59/EY ja 80/987/EY), siviili-ilmailun liikkuvien työntekijöiden työajan järjestämisestä (2000/79/EY) ja palvelun tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon (96/71/EY);

Sopimuksen toiminta

23. kehottaa komissiota varmistamaan, että Euroopan parlamentille sekä kaikille asian kannalta merkityksellisille sidosryhmille tiedotetaan ja niitä kuullaan täysimääräisesti sekakomitean työstä;

24. muistuttaa, että Lissabonin sopimuksen tultua voimaan Euroopan parlamentin on annettava hyväksyntänsä ennen tavallisen lainsäätämisjärjestyksen piiriin kuuluvan kansainvälisen sopimuksen tekemistä (218 artiklan 6 kohta);

25. pitää myönteisenä ajatusta Euroopan parlamentin jäsenten ja Yhdysvaltojen kongressin jäsenten yhteisistä kokouksista, joissa keskustellaan kaikista EU:n ja Yhdysvaltojen lentoliikennepolitiikkaan liittyvistä kysymyksistä;

26. pyytää Euroopan komissiota käynnistämään neuvottelujen kolmannen vaiheen, jotta sopimukseen voidaan sisällyttää 31. joulukuuta 2013 mennessä seuraavat kohdat:

1.  liikenneoikeuksien vapauttaminen edelleen;

2.  ulkomaisten investointien lisämahdollisuudet;

3.  ympäristötoimenpiteiden ja infrastruktuurirajoitusten vaikutus liikenneoikeuksien käyttöön;

4.  matkustajien oikeuksia koskevien politiikkojen parempi koordinointi, jotta voidaan varmistaa matkustajien mahdollisimman hyvä suojelu;

o

o o

27. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Yhdysvaltojen kongressille.