Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B7-0370/2010Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B7-0370/2010

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl ES ir JAV oro susisiekimo susitarimo

15.6.2010

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 4 dalį
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:
ALDE (B7‑0370/2010)
S&D (B7‑0371/2010)
Verts/ALE (B7‑0372/2010)
PPE (B7‑0373/2010)
ECR (B7‑0374/2010)

Mathieu Grosch PPE frakcijos vardu
Saïd El Khadraoui S&D frakcijos vardu
Gesine Meissner ALDE frakcijos vardu
Eva Lichtenberger Verts/ALE frakcijos vardu
Jacqueline Foster ECR frakcijos vardu

Procedūra : 2010/2724(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
RC-B7-0370/2010
Pateikti tekstai :
RC-B7-0370/2010
Priimti tekstai :

Europos Parlamento rezoliucija dėl ES ir JAV oro susisiekimo susitarimo

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 25 d. parafuoto Protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Jungtinių Amerikos Valstijų oro susisiekimo susitarimas, tekstą („antrojo etapo susitarimas“),

–   atsižvelgdamas į savo 2010 m. gegužės 5 d. rezoliuciją dėl derybų dėl susitarimų dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) su JAV, Australija ir Kanada pradžios[1],

–   atsižvelgdamas į savo 2009 m. sausio 13 d. rezoliuciją dėl bendradarbiavimo civilinės aviacijos saugos reglamentavimo srityje[2],

–   atsižvelgdamas į savo 2007 m. kovo 14 d. ir spalio 11 d. rezoliucijas dėl EB ir JAV oro susisiekimo susitarimo[3] („pirmojo etapo susitarimas“),

–   atsižvelgdamas į savo 2006 m. sausio 17 d. rezoliuciją dėl Bendrijos išorės politikos aviacijos srityje darbotvarkės rengimo[4],

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 4 dalį,

A. kadangi pirmojo etapo susitarime, kuris laikinai pradėtas taikyti 2008 m. kovo 30 d., buvo numatyta sustabdymo sąlyga, kuria būtų galima pasinaudoti, jei iki 2010 m. lapkričio mėn. nebūtų pasiektas antrojo etapo susitarimas,

B.  kadangi pirmojo etapo susitarimas tebuvo pirmasis žingsnis atveriant ES ir JAV aviacijos rinkas, abiems šalims ryžtingai įsipareigojant tęsti derybas dėl tolesnio rinkos atvėrimo ir toliau siekti didesnės naudos vartotojams, oro susisiekimo bendrovėms, užimtumui ir bendruomenėms, taip pat spręsti įvairius klausimus, įskaitant palankesnių sąlygų investicijoms sudarymą, siekiant geriau atsižvelgti į pasaulio aviacijos pramonės realijas, transatlantinių oro susisiekimo paslaugų sistemos stiprinimą ir sistemos, pagal kurią kitos valstybės būtų paskatintos atverti savo oro susisiekimo paslaugų rinkas, sukūrimą,

C. kadangi vykstant 2008 m. gegužės mėn. pradėtoms deryboms 2010 m. kovo 25 d. buvo pasiektas preliminarus susitarimas,

D. kadangi ES ir JAV aviacijos rinkų, kurios abi apima apie 60 proc. pasaulio oro eismo, atvėrimas būtų naudingas vartotojams abiejose Atlanto vandenyno pusėse, be to, būtų gauta didelės ekonominės naudos ir sukurta naujų darbo vietų,

Bendrieji principai

1.  atkreipia dėmesį į 2010 m. kovo 25 d. preliminarų susitarimą, kuriuo apjungiami patekimo į rinką privalumai, įtraukti į pirmojo etapo susitarimą, ir siūlomas glaudesnis bendradarbiavimas reguliavimo srityje;

2.  primena, kad vietos lygmeniu reikėtų apibrėžti įvairius aviacijos reglamentavimo aspektus, įskaitant triukšmo ir naktinių skrydžių apribojimus, visapusiškai atsižvelgiant į subsidiarumo principą; prašo Europos Komisiją koordinuoti šiuos klausimus ES lygmeniu, atsižvelgiant į valstybių narių nacionalinius teisės aktus, kad būtų galima tęsti derybas su JAV ir išspręsti kitus su šiomis problemomis susijusius klausimus, pavyzdžiui, kabotažo klausimą;

Rinkos atvėrimas

3.  apgailestauja, kad nėra padaryta esminė pažanga panaikinant pasenusius reguliavimo apribojimus užsienio investicijų srityje, ir mano, kad dėl to JAV išliks šiuo metu galiojantys nesubalansuoti užsienio asmenų įsigijimo ir valdymo galimybių apribojimai;

4.  primena, kad galutinis ES ir JAV oro susisiekimo susitarimo tikslas – baigti rinkos atvėrimą abiems šalims nenustatant jokių apribojimų;

5.  pažymi, kad ES vežėjai gaus ribotą prieigą prie JAV vyriausybės finansuojamų skrydžių (programa „Fly America“), ir primena, kad ES valstybių narių vyriausybės nėra priėmusios panašių nuostatų;

Teisės aktų derinimas, sauga ir saugumas

6.  ragina jungtinį komitetą parengti papildomų pasiūlymų dėl reglamentavimo sprendimų tarpusavio pripažinimo atsižvelgiant į geresnio reglamentavimo principus;

7.  didelę pirmenybę teikia bendradarbiavimui rengiant ES ir JAV oro eismo valdymo sistemas („SESAR“ ir „Next Gen“), siekiant sąveikumo bei suderinamumo ir siekiant sumažinti poveikį aplinkai;

8.  džiaugiasi ES ir JAV valdžios institucijų, atsakingų už skrydžių saugą, bendradarbiavimu visais lygmenimis;

9.  apgailestauja, kad nebuvo imtasi tolesnių veiksmų užsienio remonto stočių klausimais;

10. dar kartą pabrėžia Europos reikalavimų neatitinkančių vežėjų juodojo sąrašo ir JAV vežėjų standartų kontrolės sistemos svarbą ir ragina abi šalis dalytis informacija šiais klausimais;

11. pabrėžia, kad, ES ir JAV keičiantis keleivių asmens duomenimis, turėtų būti gerbiamas Europos ir JAV piliečių privatumas vadovaujantis kriterijais, kuriuos Europos Parlamentas paragino taikyti savo 2010 m. gegužės 5 d. rezoliucijoje; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad labai svarbu susitarti dėl visuotinių duomenų apsaugos ir privatumo standartų;

12. pabrėžia, kad Europos Sąjunga yra grindžiama teisinės valstybės principu ir kad, perduodant ES ir jos valstybių narių asmens duomenis saugumo sumetimais, turėtų būti remiamasi tarptautiniais susitarimais, kurie turi teisės aktų statusą, siekiant užtikrinti ES piliečiams būtiną apsaugą, taip pat turėtų būti atsižvelgiama į procedūrines garantijas ir teisę į gynybą ir laikomasi nacionalinių ir ES teisės aktų dėl duomenų apsaugos;

13. pabrėžia, jog svarbu užtikrinti teisinį tikrumą ES ir JAV piliečiams ir oro susisiekimo bendrovėms, o pastarosioms būtina nustatyti suderintus standartus;

14. pažymi konsultacijų ir bendradarbiavimo saugumo priemonių klausimais svarbą, tačiau įspėja, kad nereikėtų taikyti pernelyg gausių ar nesuderintų priemonių, nepagrįstų tinkamu rizikos vertinimu;

15. dar kartą ragina Komisiją ir JAV peržiūrėti papildomų saugumo priemonių, priimtų nuo 2001 m., veiksmingumą, siekiant pašalinti iš dalies sutampančias ir silpnas saugumo grandis;

16. labiau pritaria „vieno langelio saugumo“ koncepcijai, o ne pakartotiniam keleivių ir bagažo tikrinimui kiekvieno persėdimo (perkrovimo) metu;

Aplinka

17. pripažįsta, kad neigiamas poveikis, kurį aviacijos sektorius daro aplinkai, yra įvairus, ypač todėl, kad aviacija yra triukšmo šaltinis bei prisideda prie klimato kaitos; taip pat pripažįsta, kad augant aviacijos sektoriui šis poveikis didės;

18. pažymi, kad bendras pareiškimas dėl bendradarbiavimo aplinkos klausimais, yra lemiamos svarbos sprendžiant tarptautinės aviacijos poveikio aplinkai klausimą, tačiau apgailestauja, kad Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos reglamentas nėra preliminaraus susitarimo dalis; atkreipia dėmesį į tai, kad reikės tęsti derybas su JAV, atsižvelgiant į Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos reglamento įsigaliojimą iki 2012 m.;

19. pritaria susitarimui dirbti kartu Tarptautinėje civilinės aviacijos organizacijoje (angl. ICAO), kad būtų sumažintas orlaivių keliamas triukšmas ir išmetamų teršalų kiekis, taip pat ketinimui sustiprinti ES ir JAV techninį bendradarbiavimą klimato mokslo, mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros, oro transporto degalų naudojimo efektyvumo didinimo ir išmetamųjų teršalų mažinimo srityse ir keistis pažangiausia patirtimi triukšmo mažinimo srityje, pripažįstant vietos sąlygų skirtumus;

Socialinė politika

20. džiaugiasi, kad susitarime pripažįstama socialinio aspekto svarba ir kad jungtiniam komitetui suteikiama atsakomybė atlikti susitarimo socialinio poveikio stebėseną ir, prireikus, ieškoti tinkamų sprendimo būdų;

21. ragina Komisiją naudotis susitarimu skatinant laikytis susijusių tarptautinių teisės aktų, reglamentuojančių socialines teises, ypač darbo standartų, numatytų pagrindinėse Tarptautinės darbo organizacijos konvencijose (1930–1999 m. TDO konvencijos), OECD tarptautinių įmonių gairių (1976 m., peržiūrėtos 2000 m.) ir 1980 m. Romos konvencijos dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės;

22. primygtinai reikalauja, kad darbuotojams, priimamiems dirbti ir (arba) dirbantiems valstybėse narėse, būtų taikomi ES socialiniai teisės aktai, ypač direktyvos dėl konsultavimosi su darbuotojais ir jų informavimo (2002/14/EB, 98/59/EB ir 80/987/EEB), direktyva dėl civilinės aviacijos mobiliųjų darbuotojų darbo laiko organizavimo (2000/79/EB) ir direktyva dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje (96/71/EB);

Susitarimo veikimas

23. ragina Komisiją užtikrinti, kad Europos Parlamentas būtų išsamiai informuojamas ir su juo būtų konsultuojamasi dėl jungtinio komiteto darbo, kaip ir su visomis susijusiomis suinteresuotosiomis šalimis;

24. primena, kad įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, prieš sudarant susitarimus, apimantiems sritis, kurioms taikoma įprasta teisėkūros procedūra, privaloma gauti Europos Parlamento pritarimą (218 straipsnio 6 dalis);

25. pritaria minčiai rengti nuolatinius Europos Parlamento ir JAV Kongreso narių susitikimus siekiant aptarti visus su ES ir JAV aviacijos politika susijusius klausimus;

26. ragina Europos Komisiją pradėti trečiojo etapo derybų procesą siekiant iki 2013 m. gruodžio 31 d. įtraukti šiuos klausimus:

     1.  tolesnį skrydžių teisių liberalizavimą;

     2.  papildomas užsienio investicijų galimybes;

     3.  aplinkos apsaugos priemonių ir infrastruktūros suvaržymų poveikį naudojimuisi skrydžių teisėmis;

     4.  geresnį keleivių teisių politikos organizavimą siekiant užtikrinti geriausią įmanomą keleivių apsaugos lygį;

o

o o

27. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams ir Jungtinių Valstijų Kongresui.