Kopīgas rezolūcijas priekšlikums - RC-B7-0370/2010Kopīgas rezolūcijas priekšlikums
RC-B7-0370/2010

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par ES un ASV gaisa satiksmes nolīgumu

15.6.2010

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 110. panta 4. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
ALDE (B7‑0370/2010)
S&D (B7‑0371/2010)
Verts/ALE (B7‑0372/2010)
PPE (B7‑0373/2010)
ECR (B7‑0374/2010)

Mathieu Grosch PPE grupas vārdā
Saïd El Khadraoui S&D grupas vārdā
Gesine Meissner ALDE grupas vārdā
Eva Lichtenberger Verts/ALE grupas vārdā
Jacqueline Foster ECR grupas vārdā

Procedūra : 2010/2724(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
RC-B7-0370/2010
Iesniegtie teksti :
RC-B7-0370/2010
Pieņemtie teksti :

Eiropas Parlamenta rezolūcija par ES un ASV gaisa satiksmes nolīgumu

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā teksta redakciju Protokolam, ar ko groza Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu, no vienas puses, un Amerikas Savienoto Valstu, no otras puses, gaisa satiksmes nolīgumu, ko parafēja 2010. gada 25. martā (otrā posma nolīgums),

–   ņemot vērā 2010. gada 5. maija rezolūciju par sarunu uzsākšanu saistībā ar Pasažieru datu reģistra (PDR) nolīgumiem ar Amerikas Savienotajām Valstīm, Austrāliju un Kanādu[1],

–   ņemot vērā 2009. gada 13. janvāra rezolūciju par sadarbību civilās aviācijas drošības reglamentācijā[2],

–   ņemot vērā 2007. gada 14. marta un 11. oktobra rezolūcijas par EK un ASV gaisa satiksmes nolīgumu[3] (pirmā posma nolīgums),

–   ņemot vērā 2006. gada 17. janvāra rezolūciju par Kopienas aviācijas ārējās politikas programmas attīstīšanu[4],

–   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 4. punktu,

A. tā kā pirmā posma nolīgumā, kuru sāka provizoriski piemērot 2008. gada 30. martā, bija iekļauta pārtraukšanas klauzula, kas varētu stāties spēkā, ja līdz 2010. gada novembrim netiktu noslēgts otrā posma nolīgums;

B.  tā kā pirmā posma nolīgums bija tikai pirmais solis ES un ASV aviācijas tirgu atvēršanā, nosakot abām pusēm stingras saistības turpināt sarunas, lai padarītu tirgus pieejamākus un maksimāli palielinātu ieguvumu patērētājiem, aviosabiedrībām, darbaspēkam un sabiedrībai, un risinot tādus jautājumus kā ieguldījumu veikšanas atvieglojumi, lai labāk atspoguļotu pasaules mēroga aviācijas nozares aspektus, stiprinātu transatlantisko gaisa pārvadājumu sistēmu un izveidotu sistēmu, kas mudinās citas valstis atvērt savus gaisa pakalpojumu tirgus;

C. tā kā 2008. gada maijā sākto sarunu rezultātā 2010. gada 25. martā tika noslēgts pagaidu nolīgums;

D. tā kā, atverot ES un ASV aviācijas tirgus, kas kopā nodrošina 60 % no pasaules gaisa satiksmes, no tā gūtu labumu patērētāji abās Atlantijas okeāna pusēs, tiktu radītas nozīmīgas ekonomiskas priekšrocības un izveidotas darbavietas,

Vispārējie principi

1.  ņem vērā 2010. gada 25. marta pagaidu nolīgumu, ar ko varētu gan nostiprināt pirmā posma nolīgumā panākto attiecībā uz tirgus piekļuves nodrošināšanu, gan uzlabot regulatīvo sadarbību;

2.  atgādina, ka dažādi aviācijas regulējuma aspekti, tai skaitā trokšņa un nakts reisu ierobežojumi, ir jānosaka vietējā līmenī, pilnīgi ievērojot subsidiaritātes principu; prasa Eiropas Komisijai, ņemot vērā dalībvalstu tiesību aktus, koordinēt šos jautājumus Eiropas līmenī, lai turpinātu sarunas ar ASV un arī lai risinātu citus ar šo jomu saistītos jautājumus, piemēram, jautājumu par kabotāžu;

Tirgus atvēršana

3.  ar nožēlu konstatē, ka nav panākts vērā ņemams progress attiecībā uz novecojušu normatīvo ierobežojumu atcelšanu ārvalstu ieguldījumu jomā, un uzskata, ka, tam nemainoties, Amerikas Savienotajās Valstīs tiks saglabāti pašlaik nelīdzsvarotie ārvalstnieku īpašumtiesību un kontroles ierobežojumi;

4.  atgādina, ka ES un ASV gaisa satiksmes nolīguma galīgais mērķis ir pabeigt tirgus atvēršanu tā, ka neviena no pusēm nenosaka nekādus ierobežojumus;

5.  ņem vērā, ka ES aviopārvadātāji iegūs ierobežotu piekļuvi ASV valdības finansētai satiksmei (Fly America programmai), un atgādina, ka ES dalībvalstu valdības nav paredzējušas līdzīgus noteikumus;

Regulējuma konverģence, drošums un drošība

6.  mudina Apvienoto komiteju izstrādāt papildu priekšlikumus regulatīvo lēmumu savstarpējai atzīšanai saskaņā ar labāka regulējuma principiem;

7.  uzskata sadarbību Eiropas un ASV gaisa satiksmes pārvaldības sistēmu (SESAR un Next Gen) attīstīšanas jomā par svarīgu prioritāti, lai panāktu to savstarpēju izmantojamību un savietojamību un veicinātu ietekmes uz vidi mazināšanu;

8.  atzinīgi vērtē par aviācijas drošību atbildīgo ES un ASV iestāžu sadarbību visos līmeņos;

9.  pauž nožēlu par to, ka nav veikti nekādi turpmāki pasākumi saistībā ar ārvalstu remonta darbnīcām;

10. atkārtoti norāda, ka prasībām neatbilstošo pārvadātāju sarakstam Eiropā un ASV sistēmai, ar kuras palīdzību uzrauga pārvadātāja atbilstību prasībām, ir liela nozīme, un aicina abas puses apmainīties ar informāciju šajā jomā;

11. uzsver, ka, apmainoties ar pasažieru personas datiem, būtu jāievēro ES un ASV pilsoņu tiesības uz privāto dzīvi atbilstīgi kritērijiem, kas noteikti Eiropas Parlamenta 2010. gada 5. maija rezolūcijā; līdz ar to uzsver, ka pēc iespējas ātrāk jāvienojas par starptautiskiem datu un privātuma aizsardzības standartiem;

12. uzsver, ka Eiropas Savienības pamatā ir tiesiskums un ka visos gadījumos, kad personu datus drošības apsvērumu dēļ pārsūta no ES un tās dalībvalstīm, tam vajadzētu notikt, pamatojoties uz starptautiskiem nolīgumiem, kuriem ir leģislatīvu aktu statuss, lai nodrošinātu ES pilsoņiem nepieciešamo aizsardzību, ievērotu procesuālās garantijas un aizsardzības tiesības, kā arī nodrošinātu atbilstību dalībvalstu un Eiropas mēroga tiesību aktiem datu aizsardzības jomā;

13. uzsver to, ka ES un ASV pilsoņiem un aviosabiedrībām ir svarīga juridiskā noteiktība, un to, ka aviosabiedrībām ir nepieciešami saskaņoti standarti;

14. norāda uz apspriešanās un sadarbības svarīgumu attiecībā uz drošības pasākumiem, taču neatbalsta pārlieku stingrus vai nesaskaņotus pasākumus, kas nav balstīti uz pienācīgu riska novērtējumu;

15. atkārtoti aicina Komisiju un ASV pārskatīt to, cik efektīvi ir kopš 2001. gada ieviestie papildu drošības pasākumi, lai drošības pārbaužu ķēdē novērstu pārklāšanos un trūkumus;

16. atbalsta „vienas pieturas drošības sistēmu”, kurā paredz pasažierus un bagāžu pārbaudīt tikai ceļojuma sākumā, nevis veikt atkārtotas pārbaudes katrā pārsēšanās punktā;

Vide

17. atzīst, ka gaisa satiksmes nozarei ir raksturīgi vairāki vidi negatīvi ietekmējoši faktori, proti, tā rada troksni un sekmē klimata pārmaiņas, un ka līdz ar gaisa satiksmes attīstību palielināsies šo negatīvo faktoru ietekme;

18. konstatē, ka kopīgs paziņojums par sadarbību vides jomā ir būtiski svarīgs, lai risinātu jautājumus saistībā ar starptautiskās aviācijas ietekmi uz vidi, bet pauž nožēlu, ka pagaidu nolīgumā nav iekļauta emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas regula; norāda, ka būs vajadzīgas turpmākas sarunas ar ASV, lai no 2012. gada emisijas kvotu tirdzniecības sistēma stātos spēkā;

19. atzinīgi vērtē to, ka ES un ASV ir panākušas vienošanos sadarboties Starptautiskajā civilās aviācijas organizācijā, lai samazinātu gaisa satiksmes radīto troksni un emisijas, kā arī pauž atzinību par ieceri veicināt ES un ASV tehnisko sadarbību klimata zinātnes, izpētes un tehnoloģiju izstrādes, degvielas efektīvas izmantošanas un gaisa satiksmes radīto emisiju samazināšanas jomās, kā arī paraugprakses apmaiņā trokšņa samazināšanas jomā, vienlaikus atzīstot vietējo apstākļu atšķirības;

Sociālā politika

20. atzinīgi vērtē to, ka nolīgumā ir atzīta sociālā aspekta nozīme un ka Apvienotajai komitejai tiek uzticēta atbildība uzraudzīt nolīguma ietekmi uz sociālo jomu un nepieciešamības gadījumā atbilstīgi reaģēt;

21. aicina Komisiju izmantot nolīgumu, lai veicinātu atbilstību attiecīgajiem starptautiskajiem tiesību aktiem sociālo tiesību jomā, jo īpaši Starptautiskās Darba organizācijas pamatkonvencijās ietvertajiem darba standartiem (SDO 1930.–1999. g.), ESAO pamatnostādnēm daudznacionālajiem uzņēmumiem (1976. g., pārskatītas 2000. g.) un 1980. gada Romas Konvenciju par līgumsaistībām piemērojamo likumu;

22. prasa, lai uz dalībvalstīs darbā pieņemtajiem un/vai strādājošajiem darbiniekiem attiecinātu ES sociālās jomas tiesību aktus, jo īpaši direktīvas par darbinieku informēšanu un uzklausīšanu (2002/14/EK, 98/59/EK un 80/987/EEK), direktīvu par civilās aviācijas mobilo darba ņēmēju darba laika organizēšanu (2000/79/EK) un direktīvu par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā (96/71/EK);

Nolīguma darbība

23. aicina Komisiju nodrošināt, ka Eiropas Parlamentu tāpat kā visas attiecīgās ieinteresētās personas pilnīgi informē par Apvienotās komitejas darbu un ar Parlamentu tāpat kā ar minētajām ieinteresētajām personām par to apspriežas;

24. atgādina, ka pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās, slēdzot starptautiskos nolīgumus jomās, kurās izmanto parasto procedūru, ir nepieciešama Eiropas Parlamenta piekrišana (218. panta 6. punkts);

25. atzinīgi vērtē domu par Eiropas Parlamenta deputātu un ASV Kongresa locekļu regulāru sanāksmju organizēšanu, lai apspriestu visus atbilstošos ar ES un ASV aviācijas politiku saistītos jautājumus;

26. prasa Eiropas Komisijai sākt trešā posma sarunu procesu, lai līdz 2013. gada 31. decembrim iekļautu šādus jautājumus:

     1.  satiksmes tiesību turpmāka liberalizācija;

     2.  papildu iespējas attiecībā uz ārvalstu ieguldījumiem;

     3.  pasākumu vides jomā ietekme un infrastruktūras ierobežojumi, kas kavē satiksmes tiesību īstenošanu;

     4.  labāka politiku koordinācija pasažieru tiesību jomā, lai nodrošinātu pasažieriem lielāko iespējamo aizsardzības līmeni;

o

o o

27. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem un ASV Kongresam.