Процедура : 2010/2738(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : RC-B7-0383/2010

Внесени текстове :

RC-B7-0383/2010

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/06/2010 - 12.2
CRE 17/06/2010 - 12.2

Приети текстове :

P7_TA(2010)0245

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 156kWORD 96k
16.6.2010
PE441.965v01-00}
PE441.966v01-00}
PE441.969v01-00}
PE441.970v01-00}
PE441.972v01-00}
PE441.979v01-00} RC1
 
B7-0383/2010}
B7-0384/2010}
B7-0387/2010}
B7-0388/2010}
B7-0390/2010}
B7-0397/2010} RC1

внесено съгласно член 122, параграф 5 от Правилника

вместо предложенията за резолюция, внесени от групите:

S&D (B7‑0383/2010)

ECR (B7‑0384/2010)

Verts/ALE (B7‑0387/2010)

PPE (B7‑0388/2010)

GUE/NGL (B7‑0390/2010)

ALDE (B7‑0397/2010)


относно Непал


Thomas Mann, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Monica Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Basescu, Sari Essayah от името на групата PPE
Veronique De Keyser, Rovana Plumb, John Attard Montalto от името на групата S&D
Niccolo Rinaldi, Mariette Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland от името на групата ALDE
Jean Lambert, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Raul Romeva от името на групата Verts/ALE
Michal Kaminski, Charles Tannock, Tomasz Poreba, Adam Bielan от името на групата ECR
Marie-Christine Vergiat, Helmuth Scholz, Rui Tavares от името на групата GUE/NGL

Резолюция на Европейския парламент относно Непал  

Европейският парламент,

–   като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–   като взе предвид Международния пакт за гражданските и политически права от 1966 г.,

–   като взе предвид основните принципи на ООН за употреба на сила и огнестрелно оръжие от правоприлагащите органи от 1990 г.,

–   като взе предвид изявлението на Генералния секретар на ООН Бан Ки-мун относно политическото положение в Непал,

–   като взе предвид изявлението на говорителя на върховния представител Катрин Аштън от 30 април 2010 г. относно политическото положение в Непал,

–   като взе предвид член 122, параграф 5 от своя правилник,

A. като има предвид, че на 21 ноември 2006 г. беше сключено Всестранно мирно споразумение (ВМС) между Алианса „7 партии“ и Обединената комунистическа партия на Непал (маоисти) (ОКПН(м)), които контролираха големи части от страната, което сложи край на 10 години гражданска война с 13 000 жертви,

Б.  като има предвид, че това историческо споразумение показа, какво може да бъде постигнато, когато политическите сили преговарят добросъвестно, проправяйки път за избори за конституционно събрание, създаването на временно правителство, включващо маоистката партия, разоръжаването на маоистките бойци и техните лагери, както и прибирането на непалската армия в казармите,

В.  като има предвид, че много от условията в мирното споразумение, сключено през 2006 г. след десетгодишната гражданска война между маоистите и правителството, останаха неизпълнени,

Г.  като има предвид, че след изборите за конституционно събрание на 10 април 2008 г., оценени от мисиите на ЕС за наблюдение на изборите като изпълняващи, макар и не всички, международни стандарти, и на които ОКПН(м) спечелиха близо 40% от гласовете, конституционното събрание реши да прекрати 240-годишната монархия и да превърне Непал във федеративна демократична република,

Д. като има предвид, че Непал не е станала по-мирна страна през последните години, особено през 2009 и 2010 г., според Глобалния индекс на мира (GPI),

Е.  като има предвид, че през май 2009 г. министър-председателят Пушпа Камал Дахал (“Прачанда“) подаде оставка, а неговата партия ОКПН(м) се оттегли от правителството в спор с президента (от Непалски конгрес) във връзка с освобождаването от длъжност на главнокомандващият на армията, който имал разногласия с маоистите относно реинтегрирането на бившите бойци на народната освободителна партия в непалската армия,

Ж. като има предвид, че в последвалата политическа нестабилност, засилена от кампаниите на маоистите да нарушат гражданския и парламентарния живот, крехкият антимаоистки алианс от 22 партии под водачеството на министър-председателя Мадхав Кумар Непал (CPN-UML) не успя да откликне на двете основни очаквания: широко приемлива нова конституция за федеративната република преди крайния срок от две години на 28 май 2010 г. и споразумение за реинтегрирането/реабилитацията на приблизително 20 000 бивши бойци от народната освободителна армия,

З.  като има предвид, че формалните разговори между лидерите на партиите от партийното обединение CPN-UML за съставяне на ново правителство бяха възобновени след като в последния момент бе постигнато споразумение от три точки, в което се предвижда продължаването на мандата на конституционното събрание с една година, съставяне на правителство на националния консенсус и оставката на министър-председателя Мадхав Кумар Непал „ във възможно най-кратък срок“, както и "напредък по отношение на мирното споразумение",

И. като има предвид, че видеоматериалът от Shaktikhor, което дава основания за обвинения в измама по отношение на броя на бойците и плановете за използването на „демократизацията“ за политизиране на националната армия, повдига основателни въпроси, на които ОКПН(м) все още не е изяснила,

Й. като има предвид, че продължаващата политическа нестабилност има съществено въздействие върху социалното, икономическото и туристическото развитие на Непал, който с положението си между Индия и Китай, най-бързо развиващите се икономики в света, се нуждае от политическа стабилност, за да се възползва от стратегическото си положение,

К. като има предвид, че Непал продължава да страда от слабо икономическо и социално развитие в сериозна степен; като има предвид, че над 30% от населението се намират под абсолютната граница на бедността, 16 % от населението страдат от остро недохранване, процентът на неграмотност остава най-високият в южна Азия, а развитието е възпрепятствано от всеобщ недостиг на основни горива, предизвикващи спиране на електроснабдяването, ограничения в транспорта и увеличение на цените на храните,

Л. като има предвид, че положението на много бежанци в Непал, по-специално на тези от Тибет, дава основание за загриженост,

М. като има предвид, че непалските органи трябва да бъдат похвалени за спазването на „джентълменското споразумение“ за бежанците от Тибет,

Н. като има предвид, че досега нито един член на държавните сили за сигурност или на народната освободителна армия не са били подведени под наказателна отговорност за тежките и систематични нарушения на военновременните закони, извършени по време на конфликта,

О. като има предвид, че делегацията на Европейския парламент за връзки с южна Азия предприе мисия до Катманду през важния период 23-29 май,

1.  изразява дълбока загриженост от несъществуването на конституция, основана на демократични ценности и права на човека и изразява своята солидарност с непалския народ и всички семейства, които са изгубили свои роднини в насилието на последните години;

2.  приветства решението в последния момент на 28 май на политическите партии да предприемат необходимите стъпки за удължаване на мандата на конституционното събрание и изразява похвала за важното влияние на Събранието на жените;

3.  настоятелно приканва конституционното събрание и всички участващи политически организации да преговарят без предварителни условия, да проявят гъвкавост, да избягват всякакви провокативни действия и да работят заедно за националното единство, за да намерят ясна структура за новата конституция, да установят действаща федеративна демокрация и да спазят новия краен срок, който беше удължен с една година на 28 май 2010 г.;

4.  призовава всички страни да улеснят и насърчат дейността на конституционните комитети във връзка с бъдещата пътна карта след продължаването на мандата на конституционното събрание;

5.  подчертава необходимостта от ясно и публично оповестяване на всички договорености и следователно приветства обещаната бяла книга, която трябва да обясни на населението постигнатия до този момент напредък в изготвянето на конституцията на федеративната република; поздравява трите от общо 11-те тематични комитета, които приключиха работа;

6.  приветства решението на Непалския конгрес от 31 май 2010 г., с което се поема ангажимент за правителство на националното единство, отворено за всички политически партии, включително главната опозиционна партия ОКПН(м);

7.  призовава ОКПН(м) да се ангажира с процеса на конструктивно планиране и да намери начин да интегрира маоистките бунтовници в обществото, включително групите, пребиваващи в лагерите, наблюдавани от Мисията на ООН в Непал (UNMIN);

8.  призовава ЕС и държавите-членки да подкрепят всички усилия на непалското правителство и партиите да намерят решение на проблема с интегрирането на бившите маоистки бунтовници в националната армия или други сили за сигурност, както и жизнеспособни алтернативни решения за онези, които не могат да бъдат интегрирани в такива организации;

9.  призовава политическите партии и особено КПН-М да обуздаят своите милитаристични младежки организации и да престанат да набират деца войници; призовава КПН-М да осигури безпрепятствен достъп до реабилитационните пакети за малолетни лица, които са били разпуснати неотдавна от техните лагери;

10. призовава непосредствено ООН да установи, най-добре в сътрудничество с правителството, процедури за проучване на потенциалните членове на силите за сигурност, с цел изключването на лица, които имат явна вина за нарушаване на правата на човека, от всякакви позиции, свързани с мироопазващите дейности на ООН; напомня на непалската армия, че професионализмът и репутацията, с които е известна, за съжаление са вече изложени на риск от компрометиране и съвсем ясно ще продължат да бъдат под въпрос, докато неразрешените от много време насам и добре документирани случаи на безнаказаност сред нейните редици не получат обективно решение, т.е. не бъдат разрешени от правосъдието;

11. изразява безпокойството си относно сведенията за ново набиране на членове на националната армия; припомня, че върховният съд реши, че такова набиране е съвместимо с Всестранното мирно споразумение единствено ако се отнася до технически персонал; при все това, отбелязва, че подобно набиране може да изостри проблемите пред преходния процес;

12. запазва дълбокото си убеждение, че две години след отказа от монархия, над армията следва да се установи пълен демократичен контрол, включително по отношение на бюджетните аспекти; потвърждава солидарността си с конституционното събрание относно всички възможни стъпки, които би могло да предприеме във връзка с това;

13. повтаря пред държавите-членки на ЕС, че износът на смъртоносни оръжия в Непал продължава да бъде забранен съгласно Всестранното мирно споразумение и ги призовава да окажат финансова и техническа подкрепа за намирането на креативни решения за преструктурирането на непалската армия;

14. изразява пълната си подкрепа за важната роля на UNMIN и счита, че мандатът на мисията следва да бъде удължен поне до момента, когато мирният процес навлезе в устойчива фаза;

15. изразява своята загриженост относно сведенията за нарастващото разпространение на изтезания и агресивно насилие; в този контекст, приветства работата на националната комисия по правата на човека в Непал; същевременно съжалява, че статусът на комисията като независим орган не е защитен от законодателството;

16. изразява безпокойството си, че правителството на Непал удължи мандата на Службата на върховния комисар на ООН за бежанците с една година, но с преразгледан мандат, постепенно прекратявайки регионалните операции на органа, което е в разрез с надеждите за засилване на функциите му за наблюдение на положението в областта на правата на човека;

17. призовава за създаването на комисия по изчезванията, комисия за истина и помирение и комисия за национален мир и реабилитация, както се посочва във Всестранното мирно споразумение;

18. силно осъжда факта, че до този момент в гражданските съдилища не е имало нито едно съдебно дело за нито едно от сериозните престъпления, извършени и от двете страни по време на конфликта;

19. настоятелно призовава партиите и правителството да прекратят политическата намеса в наказателните производства, да създадат политически независима съдебна система в рамките на конституционния процес и във връзка с това да планират ратификацията на статута на Международния наказателен съд;

20. приветства съобщението от страна на Непал през 2009 г., че ще подкрепи проекта на ООН относно принципите и насоките за премахване на дискриминацията, основана на кастов признак, но изразява загрижеността си относно продължаващата практика на принудителен труд, особено в Kamaiya, Haruwa и Charuwa, както и обезпокоителното положение на милиони безимотни хора, което заплашва да се влошава допълнително под въздействието на изменението на климата; призовава правителството и страните да насърчават дейността на революционната комисия за поземлена реформа;

21. призовава непалското правителство да разреши проблема с 800 000-те непалци без гражданство, като опрости бюрократичните процедури и намали разходите, свързани с кандидатстването за удостоверения за гражданство; счита, че е жизненоважно това да бъде взето под внимание по време на преговорите за мирния процес;

22. настоятелно призовава непалското правителство да осигури стандарти на защита за всички бежанци и да продължи усилията за предотвратяване и ограничаване на проблема с липсата на гражданство, по-специално на лица от Бутан, в съответствие с международните стандарти, да подпише конвенцията относно бежанците от 1951 г. или протоколът към нея от 1967 г. и да следва стандартите, установени от Службата на върховния комисар на ООН за бежанците;

23. счита, че е важно непалските органи да продължат с пълното прилагане на „джентълменското споразумение“ за бежанците от Тибет с оглед запазване на контактите между Службата на върховния комисар на ООН за бежанците и тибетските общности; в това отношение приветства възможностите за позволяване на достъпа до територията в рамките на „джентълменското споразумение“ със Службата на върховния комисар на ООН за бежанците и осигуряване на по-дълготрайни решения;

24. призовава върховния представител на ЕС чрез делегацията в Катманду да наблюдава отблизо политическото положение в Непал и да използва своето влияние да отправи апел към съседните сили в региона, по-специално Китай и Индия, да подкрепят преговорите за създаване на правителство на националното единство;

25. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на държавите-членки, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външната политика и политиката на сигурност, на правителството на Непал, на правителствата и парламентите на Индия и на Китайската народна република, и на генералния секретар на ООН.

 

Правна информация - Политика за поверителност