Postup : 2010/2738(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B7-0383/2010

Předložené texty :

RC-B7-0383/2010

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/06/2010 - 12.2
CRE 17/06/2010 - 12.2

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0245

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 147kWORD 90k
16. 6. 2010
PE441.965v01-00}
PE441.966v01-00}
PE441.969v01-00}
PE441.970v01-00}
PE441.972v01-00}
PE441.979v01-00} RC1
 
B7-0383/2010}
B7-0384/2010}
B7-0387/2010}
B7-0388/2010}
B7-0390/2010}
B7-0397/2010} RC1

předložený v souladu s čl. 122 odst. 5 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

S&D (B7‑0383/2010)

ECR (B7‑0384/2010)

Verts/ALE (B7‑0387/2010)

PPE (B7‑0388/2010)

GUE/NGL (B7‑0390/2010)

ALDE (B7‑0397/2010)


o Nepálu


Thomas Mann, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah za skupinu PPE
Véronique De Keyser, John Attard-Montalto, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Rovana Plumb za skupinu S&D
Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland za skupinu ALDE
Jean Lambert, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan za skupinu ECR
Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz, Rui Tavares za skupinu GUE/NGL
Fiorello Provera

Usnesení Evropského parlamentu o Nepálu   

Evropský parlament,

–   s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–   s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (ICCPR) z roku 1966,

–   s ohledem na základní zásady Organizace spojených národů pro užití síly a střelných zbraní úředními osobami prosazujícími zákon z roku 1990,

–   s ohledem na prohlášení, jež učinil dne 29. května 2010 generální tajemník OSN Pan Ki-mun o politické situaci v Nepálu,

–   s ohledem na prohlášení, jež učinila dne 30. dubna 2010 mluvčí vysoké představitelky Catherine Ashtonové o politické situaci v Nepálu,

–   s ohledem na čl. 122 odst. 5 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že dne 21. listopadu 2006 na základě souhrnné mírové dohody, kterou uzavřela Aliance sedmi stran (SPA) s maoistickou Sjednocenou komunistickou stranou Nepálu (SKSN-M), která kontrolovala velké části území, byla ukončena desetiletá občanská válka, během níž zahynulo přibližně13 000 osob,

B.  vzhledem k tomu, že tato historicky významná dohoda ukázala, čeho lze dosáhnout, vyjednávají-li politické síly v dobré víře, a připravila předpoklady pro volby do zákonodárného shromáždění, vytvoření prozatímní vlády zahrnující maoisty, odzbrojení maoistických bojovníků a jejich ubytování v táborech a stažení nepálské armády do kasáren,

C. vzhledem k tomu, že mnoho podmínek mírové dohody z roku 2006, jež byla uzavřena po desetileté občanské válce mezi maoisty a vládními silami, nebylo splněno,

D. vzhledem k tomu, že po volbách do zákonodárného shromáždění dne 10. dubna 2008, které dle pozorovatelské mise EU splnily téměř veškeré mezinárodní normy a ve kterých SKSN (M) získala téměř 40 % hlasů, se toto shromáždění rozhodlo ukončit 240leté období monarchie a transformovat Nepál na federální demokratickou republiku,

E.  vzhledem k tomu, že podle světového mírového indexu (GPI) v posledních letech nepokoje v Nepálu vzrostly, a to zejména v letech 2009 a 2010,

F.  vzhledem k tomu, že v květnu 2009 premiér Pušpa Kamál Dahal (Pračánda) odstoupil a jeho strana SKSN (M) opustila vládu kvůli sporu s prezidentem (ze strany Nepálský kongres) o odvolání velitele armády, který se s maoisty neshodl v otázce znovuzačlenění bývalých bojovníků Lidové osvobozenecké armády do nepálské armády,

G. vzhledem k tomu, že v situaci takto vzniklé politické nestability, jež byla zvýšena maoistickými občanskými a parlamentními rozvratnými kampaněmi, nebyla křehká protimaoistická aliance 22 stran pod vedením premiéra Madhava Kumára Nepála (Komunistická strana Nepálu-sjednocení marxisté-leninisté: KSN-SML) schopna naplnit dvě klíčová očekávání, a to: široce akceptovatelnou novou ústavu federální republiky v plánované dvouleté lhůtě stanovené na 28. května 2010 a dohodu o znovuzačlenění/rehabilitaci přibližně 20 000 bývalých bojovníků Lidové osvobozenecké armády,

H. vzhledem k tomu, že oficiální rozhovory mezi vedoucími činiteli stran aliance a KSN (SML) o vytvoření nové vlády byly zahájeny poté, co bylo na poslední chvíli dosaženo dohody o třech bodech, jež stanovuje prodloužení funkčního období zákonodárného shromáždění o jeden rok, vytvoření vlády národního konsensu a odstoupení premiéra Madhava Kumára Nepála „co nejdříve” a také „pokrok v otázce mírové dohody“,

I.   vzhledem k tomu, že SKSN (M) dosud neobjasnila opodstatněné otázky, které vyvolal „videozáznam ze Shaktikhoru“, jenž patrně postačuje k tomu, aby bylo vzneseno obvinění z podvodů ohledně počtu bojovníků a plánů na využití „demokratizace“ ke zpolitizování národní armády,

J.   vzhledem k tomu, že přetrvávající politická nestabilita má zásadní dopad na rozvoj nepálské sociální a ekonomické sféry i oblasti cestovního ruchu v Nepálu, jehož poloha mezi Indií a Čínou – nejrychleji rostoucími světovými ekonomikami – vyžaduje politickou stabilitu, má-li z této strategické pozice těžit,

K. vzhledem k tomu, že Nepál i nadále trpí závažným nedostatkem rozvoje v hospodářské i sociální oblasti; vzhledem k tomu, že více než 30 % obyvatel se nachází pod hranicí absolutní chudoby, 16 % obyvatel trpí závažnou podvýživou, míra negramotnosti je i nadále nejvyšší v jižní Asii a rozvoj je omezován celostátním nedostatkem základních pohonných hmot, v jehož důsledku dochází k výpadkům elektřiny, dopravním omezením a nárůstu cen potravin,

L.  vzhledem k tomu, že situace mnoha uprchlíků v Nepálu, zejména Tibeťanů, vyvolává obavy,

M. vzhledem k tomu, že nepálské úřady je třeba ocenit za to, že ctí džentlmenskou dohodu o uprchlících z Tibetu,

N. vzhledem k tomu, že žádný z příslušníků státních bezpečnostních složek Lidové osvobozenecké armády dosud nebyl pohnán k trestní odpovědnosti za závažné a systematické porušování válečného práva, k němuž docházelo během konfliktu,

O. vzhledem k tomu, že Delegace Evropského parlamentu pro vztahy se zeměmi jižní Asie uspořádala v rozhodujícím období mezi 23. a 29. květnem misi do Káthmándú,

1.  vyjadřuje hluboké politování nad tím, že dosud neexistuje ústava založená na demokratických hodnotách a lidských právech a vyjadřuje solidaritu nepálskému lidu a všem rodinám, které ztratily v důsledku násilí nedávných let své blízké;

2.  vítá rozhodnutí, které na poslední chvíli učinily politické strany dne 28. května s cílem podniknout nutná opatření na prodloužení funkčního období zákonodárného shromáždění, a chválí zejména významný vliv tzv. ženského výboru;

3.  naléhavě vyzývá zákonodárné shromáždění a všechny zúčastněné politické činitele k vyjednávání, aniž by si předem kladli podmínky, k prokázání flexibility, k tomu, aby upustili od jakýchkoli provokací a spolupracovali na národní jednotě s cílem vymezit jasnou strukturu pro novou ústavu, zřídit fungující federální demokracii a dodržet novou lhůtu, která byla dne 28. května 2010 prodloužena o jeden rok;

4.  vyzývá všechny strany, aby podpořily práci ústavních výborů na plánu budoucí činnosti v důsledku prodloužení funkčního období zákonodárného shromáždění;

5.  zdůrazňuje nutnost, aby body, v nichž bylo dosaženo shody, byly jasně a veřejně oznámeny, a proto vítá bílou knihu, jež má obyvatelstvu objasnit, jakého pokroku bylo doposud dosaženo při tvorbě návrhu ústavy federální republiky; vyjadřuje ocenění třem tématickým výborům (z celkového počtu jedenácti), které dokončily svou práci;

6.  vítá rozhodnutí Nepálského kongresu ze dne 31. května 2010 angažovat se ve prospěch vlády národní jednoty, která bude otevřena všem politickým stranám, včetně hlavní opoziční strany SKSN (M);

7.  vyzývá SKSN (M), aby se zapojila do konstruktivního plánování a nalezla způsob, jak začlenit maoistické bojovníky do společnosti, včetně skupin, které žijí v táborech monitorovaných misí OSN v Nepálu (UNMIN);

8.  vyzývá EU a členské státy, aby podpořily veškeré úsilí nepálské vlády a jednotlivých stran nalézt řešení v otázce začlenění bývalých maoistických bojovníků do národní armády či jiných bezpečnostních sil a schůdná řešení pro ty, jejichž začlenění do těchto organizací není možné;

9.  vyzývá politické strany, zejména pak SKSN (M), aby získaly kontrolu nad svými militantními mládežnickými křídly a přestaly provádět nábor dětí; vyzývá maoistickou SKSN (M), aby zajistila volný přístup k reintegračním balíčkům pro nezletilé, kteří byli nedávno propuštěni z jejích táborů;

10. vyzývá přímo OSN, aby, pokud možno ve spolupráci s vládou, zavedla postupy pro prověrky potenciálních příslušníků bezpečnostních sil a vyloučila se tak možnost, že by v řadách mírových jednotek OSN působily osoby, které nesporně porušily lidská práva; připomíná nepálské armádě, že její proslulá profesionalita a pověst jsou bohužel již ohroženy a že tomu tak bude i nadále, dokud se dlouhá léta nevyřešené a patřičně zdokumentované případy beztrestnosti v jejích řadách nebudou nestranně řešit, tzn. dokud se jimi nebudou zabývat soudy;

11. je znepokojen zprávami o tom, že probíhají nové odvody do národní armády; připomíná, že nejvyšší soud rozhodl, že tyto odvody jsou v souladu se souhrnnou mírovou dohodou, jedná-li se pouze o nábor technického personálu; konstatuje nicméně, že tato náborová kampaň může vyhrotit potíže, ke kterým dochází v období transformace;

12. je i nadále hluboce přesvědčen o tom, že dva roky po zániku monarchie by armáda měla podléhat plné demokratické kontrole, včetně rozpočtových aspektů; vyjadřuje svou solidaritu se zákonodárným shromážděním ve věci jakýchkoli opatření, které by v tomto ohledu mohlo přijmout;

13. připomíná členským státům EU, že vývoz smrtících zbraní do Nepálu je podle souhrnné mírové dohody i nadále zakázán a vyzývá je, aby poskytly finanční a technickou podporu zaměřenou na kreativní řešení restrukturalizace nepálské armády;

14. vyjadřuje svou plnou podporu, pokud jde o zásadní úlohu, kterou splňuje mise OSN v Nepálu, a je přesvědčen, že její mandát by měl být prodloužen přinejmenším do doby, kdy mírový proces vstoupí do stabilizované fáze;

15. vyjadřuje své obavy nad zprávami o rostoucím počtu případů mučení a násilných útoků; vyjadřuje v tomto ohledu uznání Národnímu výboru Nepálu pro lidská práva, vyjadřuje však politování na tím, že jeho status nezávislého subjektu nebyl dosud právně zakotven;

16. vyjadřuje obavy nad skutečností, že nepálská vláda prodloužila mandát Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky pouze o jeden rok, a to pouze prostřednictvím revidovaného mandátu, přičemž postupně ukončuje regionální činnost tohoto úřadu, což je v rozporu s nadějemi na posílení jeho úlohy v oblasti monitorování lidských práv;

17. vyzývá k vytvoření komise, která by se zabývala zmizením osob, komise pro pravdu a usmíření a komise pro národní mír a rehabilitaci, jak je specifikováno v souhrnné mírové dohodě;

18. silně odsuzuje skutečnost, že do dnešního dne nedošlo v rámci civilních soudů k jedinému soudnímu stíhání osob kvůli závažným zločinům spáchaným v průběhu konfliktu na obou stranách;

19. naléhavě vyzývá jednotlivé strany a vládu, aby ukončily politické vměšování do trestního řízení, vytvořily politicky nezávislou soudní moc v rámci ústavního procesu a plánovaly v téže souvislosti ratifikaci statutu Mezinárodního trestního soudu;

20. vítá, že Nepál v roce 2009 oznámil, že podpoří návrh zásad a pravidel pro odstranění diskriminace na základě kasty, který předložila OSN, vyjadřuje však obavy nad přetrvávající praxí nucené práce, zejména pokud jde o systémy Kamaiya, Haruwa a Charuwa, a rovněž nad znepokojivou situací milionů lidí bez půdy, jejíž další zhoršení hrozí v důsledku dopadů změny klimatu, a vyzývá vládu a jednotlivé strany, aby podporovaly činnost Revolučního výboru pro pozemkovou reformu;

21. vyzývá nepálskou vládu, aby řešila problém 800 000 Nepálců bez státní příslušnosti a to tím, že zjednoduší úřední postupy a sníží náklady související s podáním žádosti o osvědčení občanství; domnívá se, že je nezbytné, aby tyto osoby byly rovněž zohledněny v rámci procesu mírových jednání;

22. naléhavě vyzývá nepálskou vládu, aby zajistila standardy v oblasti ochrany všech uprchlíků a pokračovala v úsilí s cílem snížit počet osob bez státní příslušnosti, zejména pokud se jedná o Bhútánce, a to v souladu s mezinárodními standardy, a aby podepsala Úmluvu o uprchlících z roku 1951 anebo její protokol z roku 1967 a řídila se standardy stanovenými úřadem UNHCR;

23. domnívá se, že pokračování plného provádění džentlmenské dohody o tibetských uprchlících ze strany nepálských orgánů má zásadní význam pro to, aby byl zachován kontakt mezi UNHCR a tibetskými společenstvími; vítá v tomto ohledu možnost poskytnout v rámci uvedené džentlmenské dohody s UNHCR přístup na dané území a zajistit udržitelnější řešení;

24. vyzývá vysokou představitelku Unie, aby prostřednictvím své delegace v Káthmándú pečlivě sledovala politickou situaci v Nepálu a využila svého vlivu k tomu, aby apelovala na sousední velmoci v této oblasti, zejména na Čínu a Indii, aby podpořily jednání o vytvoření vlády národní jednoty;

25. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, členským státům, místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládě Nepálu, vládě a parlamentu Indie a Čínské lidové republiky a generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů.

 

 

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí