Procedūra : 2010/2738(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : RC-B7-0383/2010

Pateikti tekstai :

RC-B7-0383/2010

Debatai :

Balsavimas :

PV 17/06/2010 - 12.2
CRE 17/06/2010 - 12.2

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0245

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 142kWORD 92k
16.6.2010
PE441.965v01-00}
PE441.966v01-00}
PE441.969v01-00}
PE441.970v01-00}
PE441.972v01-00}
PE441.979v01-00} RC1
 
B7-0383/2010}
B7-0384/2010}
B7-0387/2010}
B7-0388/2010}
B7-0390/2010}
B7-0397/2010} RC1

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį

keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:

S&D (B7‑0383/2010)

ECR (B7‑0384/2010)

Verts/ALE (B7‑0387/2010)

PPE (B7‑0388/2010)

GUE/NGL (B7‑0390/2010)

ALDE (B7‑0397/2010)


dėl Nepalo


Thomas Mann, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah PPE frakcijos vardu
Véronique De Keyser, John Attard-Montalto, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Rovana Plumb S&D frakcijos vardu
Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland ALDE frakcijos vardu
Jean Lambert, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan ECR frakcijos vardu
Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz, Rui Tavares GUE/NGL frakcijos vardu
Fiorello Provera

Europos Parlamento rezoliucija dėl Nepalo  

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–   atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

–   atsižvelgdamas į 1990 m. pagrindinius Jungtinių Tautų teisėsaugos pareigūnų jėgos ir šaunamųjų ginklų naudojimo pagrindinius principus,

–   atsižvelgdamas į JT Generalinio sekretoriaus Ban Ki-moono 2010 m. gegužės 29 d. pareiškimą dėl politinės padėties Nepale,

–   atsižvelgdamas į vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton spaudos atstovės 2010 m. balandžio 30 d. pareiškimą dėl politinės padėtis Nepale,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį,

A. kadangi 2006 m. lapkričio 21 d. Septynių partijų aljanso ir maoistų (Jungtinės Nepalo komunistų partijos), kurie kontroliavo dideles šalies teritorijos dalis, visuotinis taikos susitarimas (VTS) užbaigė dešimt metų trukusį pilietinį karą, kuriame žuvo apie 13 000 žmonių,

B.  kadangi šis istorinis susitarimas parodė, ką galima pasiekti, kai politinės jėgos geranoriškai derasi, ir sudarė sąlygas surengti Steigiamosios asamblėjos rinkimus, sudaryti laikinąją vyriausybę, į kurią įėjo maoistai, nuginkluoti kovotojus maoistus ir juos apgyvendinti stovyklose, taip pat kareivinėse izoliuoti Nepalo kariuomenę,

C. kadangi daugelis 2006 m. po dešimtmetį trukusio maoistų ir vyriausybės pilietinio karo sudaryto taiko susitarimo sąlygų neįvykdytos,

D. kadangi po 2008 m. balandžio 10 d. įvykusių rinkimų į Steigiamąją asamblėją, kuriuos ES rinkimų stebėjimo misija įvertino kaip atitinkančius daugumą, o galbūt ir visus, tarptautinių standartų ir kuriuose Jungtinė Nepalo komunistų partija (maoistai) gavo beveik 40 % balsų, Steigiamoji asamblėja nusprendė nutraukti 240 metų trukusią monarchiją ir reformuoti Nepalą į federacinę demokratinę respubliką,

E.  kadangi pagal taikos pasaulyje indeksą (angl. GPI) pastaraisiais metais, ypač 2009 ir 2010-aisiais, taikai Nepale iškilo grėsmė,

F.  kadangi 2009 m. gegužės mėn. atsistatydino ministras pirmininkas Pushpa Kamal Dahal (Prachanda), o jo partija, Jungtinė Nepalo komunistų partija (maoistai), pasitraukė iš vyriausybės po ginčo su Nepalo kongreso partijos pirmininku dėl kariuomenės vado, su kuriuo maoistai nesutarė dėl buvusių Liaudies išlaisvinimo armijos (angl. PLA) kovotojų integracijos į Nepalo kariuomenę, atleidimo,

G. kadangi dėl šių priežasčių susidarius politiniam nestabilumui, kurį padidino maoistų pilietinės ir parlamentinės veiklos žlugdymo kampanijos, maoistams priešiškas ministro pirmininko Madhav Kumar Nepal (Nepalo komunistų partija-Jungtinė marksistų-leninistų partija, angl. CPN-UML) vadovaujamas trapus 22 partijų aljansas nepajėgė įgyvendinti dviejų svarbiausių lūkesčių: priimti visuotinai priimtinos naujos konstitucijos federacinei respublikai prieš pasibaigiant dviejų metų terminui 2010 m. gegužės 28 d. ir sudaryti susitarimo dėl maždaug 20 000 buvusių PLA kovotojų integracijos ir reabilitacijos,

H. kadangi partijų aljanso ir CPN-UML partijų vadovų oficialios darybos dėl naujos vyriausybės suformavimo atnaujintos po paskutinę minutę pasiekto trijų punktų susitarimo, kuriame numatyta pratęsti Steigiamosios asamblėjos darbą vieneriems metams, suformuoti nacionalinio konsensuso vyriausybę ir atstatydinti ministrą pirmininką Madhav Kumar Nepal „kiek įmanoma greičiau“, kartu siekiant „taikos susitarimo įgyvendinimo pažangos“,

I.   kadangi Shaktikhore nufilmuota vaizdo medžiaga, kuri yra kaltinimus dėl kovotojų skaičiaus klastojimo ir planų panaudoti „demokratizaciją“ nacionalinei kariuomenei politizuoti iš esmės pagrindžiantis įrodymas, kelia pagrįstų klausimų, į kuriuos Jungtinė Nepalo komunistų partija (maoistai) dar neatsakė,

J.   kadangi besitęsiantis politinis nestabilumas turi labai svarbių padarinių turizmo plėtrai, socialiniam ir ekonominiam Nepalo, kuriam, esančiam tarp pasaulyje sparčiausiai augančios didžiųjų ekonomikos šalių, Indijos ir Kinijos, reikia politinio stabilumo, kad galėtų pasinaudoti savo strategine geografine padėtimi, vystymuisi,

K. kadangi Nepalas ir toliau kenčia nuo didelio ekonominio ir socialinio atsilikimo; kadangi daugiau kaip 30 % gyventojų yra už visiško skurdo ribos, 16 % gyventojų labai prastai maitinasi, neraštingumo rodiklis – pats didžiausias Pietų Azijoje, o vystymuisi kliudo kuro trūkumas nacionaliniu mastu, dėl kurio nutrūksta energijos tiekimas, ribojamas susisiekimas ir auga maisto kainos,

L.  kadangi daugelio pabėgėlių, o ypač tibetiečių, padėtis Nepale kelia susirūpinimą,

M. kadangi reikia palankiai įvertinti Nepalo valdžios institucijas už žodinio susitarimo dėl tibetiečių pabėgėlių laikymąsi,

N. kadangi nė vienas valstybės saugumo pajėgų ar PLA narys iki šiol nepatrauktas baudžiamojon atsakomybėn už didelius ir sistemingus konflikto metu įvykdytus karo teisės pažeidimus,

O. kadangi Europos Parlamento delegacija ryšiams su Pietų Azijos šalimis vykdė misiją Katmandu labai svarbiu gegužės 23-29 d. laikotarpiu,

1.  reiškia gilų susirūpinimą dėl demokratinėmis vertybėmis ir žmogaus teisėmis grindžiamos konstitucijos nebuvimo ir reiškia savo užuojautą Nepalo gyventojams ir visoms šeimoms, kurios prarado artimuosius per smurto protrūkius pastaraisiais metais;

2.  palankiai vertina paskutinę minutę politinių partijų sudarytą gegužės 28 d. susitarimą imtis reikalingų veiksmų Steigiamosios asamblėjos kadencijai pratęsti ir ypač palankiai vertina svarbią parlamentarių moterų sąjungos įtaką;

3.  ragina Steigiamąją asamblėją ir visus atitinkamus politinius veikėjus derėtis be išankstinių sąlygų, būti lanksčius, vengti bet kokių provokuojamųjų veiksmų ir dirbti kartu siekiant nacionalinės vienybės, kad būtų parengta aiški naujosios konstitucijos struktūra, sukurta funkcionuojanti federacinė demokratija, ir laikytis naujo termino, kuris 2010 m. gegužės 28 d. pratęstas vieneriems metams,

4.  ragina visas partijas sudaryti darbo sąlygas konstituciniams komitetams ir skatinti jų darbą dėl ateities gairių, kadangi pratęsta Steigiamosios asamblėjos kadencija;

5.  pabrėžia, kad reikia aiškiai ir viešai paskelbti apie visus klausimus, dėl kurių sutarta, ir todėl palankiai vertina parengiamąjį dokumentą, kuriuo žadama gyventojams paaiškinti, kokia iki šiol pasiekta pažanga rengiant federacinės respublikos konstituciją; labai gerai vertina jau pabaigusių savo darbą trijų iš vienuolikos teminių komitetų veiklą;

6.  palankiai vertina Nepalo kongreso partijos 2010 m. gegužės 31 d. sprendimą įsipareigoti sudaryti visoms partijoms, įskaitant pagrindinę opozicinę Jungtinę Nepalo komunistų (maoistų) partiją, atvirą nacionalinės vienybės vyriausybę;

7.  ragina Jungtinę Nepalo komunistų (maoistų) partiją įsitraukti į konstruktyvų planavimą ir rasti būdą integruoti maoistų kovotojus, įskaitant JT misijos Nepale (angl. UNMIN) stebimose stovyklose gyvenančias grupes, į visuomenę;

8.  ragina ES ir valstybes nares remti visas Nepalo vyriausybės ir partijų pastangas rasti sprendimą, kaip integruoti buvusius maoistų kovotojus į nacionalinę kariuomenę ar kitas saugumo pajėgas, arba perspektyvius alternatyvius sprendimus dėl tų, kurie negali būti integruojami į šias organizacijas;

9.  ragina politines partijas, o ypač Jungtinę Nepalo komunistų (maoistų) partiją kontroliuoti savo sukarinto jaunimo dalinius ir nebeimti į kariuomenę vaikų; ragina Jungtinę Nepalo komunistų (maoistų) partiją užtikrinti netrukdomą neseniai iš stovyklų paleistų nepilnamečių prieigą prie reabilitacijos programų;

10. tiesiogiai ragina JT, geriausia bendradarbiaujant su vyriausybe, nustatyti potencialių saugumo pajėgų narių patikrinimo tvarką, kad į JT taikos palaikymo pajėgas nebūtų priimami tie, kurie aiškiai kalti dėl žmogaus teisių pažeidimų; primena Nepalo kariuomenei, kad, deja, jos pagarsėjęs profesionalumas ir reputacija jau kelia abejonių ir neabejotina, kad taip liks tol, kol objektyviai, t.y. teisme, nebus išspręsti seniai iškilę ir gerai dokumentais pagrįsti aukštas pareigas užimančių jos pareigūnų nebaudžiamumo klausimai;

11. reiškia susirūpinimą dėl pranešimų apie naują naujokų ėmimą į nacionalinę kariuomenę; primena, kad Aukščiausiasis teismas yra nusprendęs, jog tai suderinama su visuotiniu taikos susitarimu tik tuo atveju, jei samdomas tik techninis personalas; visgi pažymi, kad toks naujokų priėmimas gali padidinti sunkumus, su kuriais susiduriama pereigos procese;

12. lieka giliai įsitikinęs, kad praėjus dvejiems metams nuo monarchijos nuvertimo, kariuomenė turėtų būti visiškoje demokratinėje priežiūroje, įskaitant biudžeto aspektus; patvirtina savo solidarumą su Steigiamąja asamblėja, jei ši imtųsi kokių nors veiksmų sprendžiant šį klausimą;

13. dar kartą pakartoja ES valstybėms narėms, kad pagal visuotinį taikos susitarimą pavojingų ginklų eksportas į Nepalą lieka uždraustas ir ragina jas teikti finansinę ir techninę pagalbą ieškant kūrybiškų Nepalo kariuomenės restruktūrizacijos sprendimų;

14. reiškia visapusišką savo paramą vaidmeniui, kurį atlieka JT misija Nepale, ir mano, kad jos įgaliojimus reikėtų pratęsti bent iki tol, kol taikos procesas pasieks taikos įsitvirtinimo etapą;

15. išreiškia susirūpinimą dėl pranešimų apie vis dažnesnius kankinimus ir smurtinius išpuolius; atsižvelgdamas į tai, pritaria Nepalo nacionalinės žmogaus teisių komisijos veiklai; vis dėlto apgailestauja, kad ji dar nėra įstatymais įteisinta kaip nepriklausomas organas;

16. išreiškia savo susirūpinimą tuo, kad Nepalo vyriausybė pratęsė Jungtinių Tautų Vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro įgaliojimus vieniems metams tik persvarsčiusi jo įgaliojimus, palaipsniui nutraukdama šio organo veiklą regione; tokie veiksmai žlugdo viltis, kad šis organas galėtų aktyviau vykdyti savo žmogaus teisių stebėsenos funkcijas;

17. ragina įsteigti Dingusių asmenų komisiją, Tiesos ir susitaikymo komisiją ir Nacionalinės taikos ir reabilitacijos komisiją, kaip numatyta visuotiniame taikos susitarime;

18. labai apgailestauja, kad iki šiol civiliniuose teismuose neiškelta nė viena byla, susijusi su abiejų šalių įvykdytais sunkiais nusikaltimais konflikto metu;

19. ragina partijas ir vyriausybę nutraukti politinį kišimąsi į baudžiamuosius teismo procesus, sukurti politiškai nepriklausomą teismų sistemą vykdant konstitucinį procesą ir tuo pat metu suplanuoti Tarptautinio baudžiamojo teismo statuto ratifikavimą;

20. teigiamai vertina tai, kad 2009 m. Nepalas paskelbė, jog jis pritartų Jungtinių Tautų diskriminavimo kastos pagrindu panaikinimo principų ir gairių projektui, tačiau išreiškia savo susirūpinimą dėl ir toliau praktikuojamo priverstinio darbo už skolas, ypač Kamaiya, Haruwa ir Charuwa regionuose, ir dėl nerimą keliančios milijonų bežemių gyventojų padėties, kuri gali ir toliau blogėti dėl klimato kaitos daromo poveikio, ir ragina vyriausybę bei partijas skatinti veikti Revoliucinę žemės reformos komisiją;

21. ragina Nepalo vyriausybę spręsti 800 000 pilietybės neturinčių nepaliečių problemą, supaprastinti biurokratines procedūras ir sumažinti prašymų dėl pilietybės pažymėjimo pateikimo kainas; mano, kad derybose dėl taikos proceso nepaprastai svarbu atsižvelgti ir į šiuos gyventojus;

22. ragina Nepalo vyriausybę užtikrinti, kad būtų laikomasi apsaugos standartų visų pabėgėlių atžvilgiu, ir toliau dėti pastangas siekiant išvengti pilietybės neturėjimo atvejų ir mažinti pilietybės neturinčių asmenų, ypač butaniečių, skaičių laikantis tarptautinių standartų, pasirašyti 1951 m. Pabėgėlių konvenciją arba jos 1967 m. protokolą ir laikytis Jungtinių Tautų Vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro nustatytų standartų;

23. mano, kad, norint palaikyti Jungtinių Tautų Vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro ir tibetiečių bendruomenių ryšius, labai svarbu, jog Nepalo valdžios institucijos ir toliau visapusiškai įgyvendintų žodinį susitarimą dėl tibetiečių pabėgėlių; šiuo klausimu palankiai vertina galimybes leisti atvykti į teritoriją pagal žodinį susitarimą su Jungtinių Tautų Vyriausiuoju pabėgėlių reikalų komisaru ir surasti tvirtesnius sprendimus;

24. ragina ES vyriausiąją įgaliotinę, pasitelkiant savo delegaciją Katmandu, atidžiai stebėti politinę padėtį Nepale, pasinaudoti savo įtaka ir kreiptis į galingas kaimynines regiono valstybes, visų pirma, Kiniją ir Indiją, kad jos remtų derybas dėl nacionalinės vienybės vyriausybės sudarymo;

25. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybėms narėms, Komisijos Pirmininko pavaduotojai-Europos Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Nepalo vyriausybei, Indijos ir Kinijos Liaudies Respublikos vyriausybėms bei parlamentams ir Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui.

 

 

Teisinė informacija - Privatumo politika