Gemensamt förslag till resolution - RC-B7-0383/2010Gemensamt förslag till resolution
RC-B7-0383/2010

  GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om Nepal

  16.6.2010

  i enlighet med artikel 122.5 i arbetsordningen
  som ersätter resolutionsförslagen från grupperna:
  S&D (B7‑0383/2010)
  ECR (B7‑0384/2010)
  Verts/ALE (B7‑0387/2010)
  PPE (B7‑0388/2010)
  GUE/NGL (B7‑0390/2010)
  ALDE (B7‑0397/2010)

  Thomas Mann, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah för PPE-gruppen
  Véronique De Keyser, John Attard-Montalto, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Rovana Plumb för S&D-gruppen
  Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland för ALDE-gruppen
  Jean Lambert, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen
  Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan för ECR-gruppen
  Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz, Rui Tavares för GUE/NGL-gruppen
  Fiorello Provera

  Förfarande : 2010/2738(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  RC-B7-0383/2010
  Ingivna texter :
  RC-B7-0383/2010
  Debatter :
  Antagna texter :

  Europaparlamentets resolution om Nepal

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –   med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

  –   med beaktande av Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966,

  –   med beaktande av FN:s grundläggande principer om användning av våld och vapen av tjänstemän inom brottsbekämpande myndigheter från 1990,

  –   med beaktande av FN:s generalsekreterare Ban-Ki Moons uttalande av den 29 maj 2010 om det politiska läget i Nepal,

  –   med beaktande av uttalandet av den 30 april 2010 från talesmannen för den höga representanten Catherine Ashton om det politiska läget i Nepal,

  –   med beaktande av artikel 122.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

  A. Den 21 november 2006 satte ett övergripande fredsavtal mellan Sjupartialliansen och Maoisterna (UCPN), som kontrollerade stora delar av landet, punkt för tio års inbördeskrig som skördat ca 13 000 dödsoffer.

  B.  Detta historiska avtal visade vad som kan uppnås när politiska krafter förhandlar i god tro och banar väg för val till en konstituerande församling, inrättande av en interimsregering, med deltagande av maoisterna, avväpning av maoistsoldaterna och deras internering i läger samt kasernförbud för Nepals armé.

  C. Många av punkterna i det fredsavtal som slöts 2006 efter tio år av inbördeskrig mellan maoistgerillan och regeringen har ännu inte fullgjorts.

  D. Efter valet till den konstituerande församlingen den 10 april 2008, vilket enligt EU:s valövervakningsgrupp uppfyllde många, om än inte alla internationella standarder, där det förenade kommunistpartiet-maoisterna (UCPN-M) fick närmare 40 % av rösterna, beslutade den konstituerande församlingen att upphäva den 240 år gamla monarkin och göra Nepal till en federal demokratisk republik.

  E.  Under de senaste åren, särskilt under 2009 och 2010, har Nepal blivit mindre fredligt enligt Globalt fredsindex (GPI).

  F.  I maj 2009 avgick premiärminister Pushpa Kamal Dahal (Prachanda), och hans parti, UCPN-M, lämnade regeringen till följd av en tvist med ordföranden för Nepals kongress rörande avskedandet av arméchefen, som hade varit oense med maoisterna i frågan om inlemmandet i Nepals armé av de tidigare soldaterna i Folkets befrielsearmé.

  G. Under den efterföljande politiska instabiliteten, förstärkt av civila och parlamentariskt understödda söndringskampanjer som genomfördes av maoisterna, har en svag anti-maoistallians, bestående av 22 partier, under ledning av premiärminister Madhav Kumar Nepal (CPN-UML) varit oförmögen att uppfylla de två viktigaste förväntningarna: en brett accepterad ny konstitution för den federala republiken inom den tvååriga tidsfristen som fastställts till den 28 maj 2010 och en överenskommelse om återintegrering/rehabilitering av de omkring 20 000 före detta soldaterna i Folkets befrielsearmé.

  H. De formella samtalen mellan alliansens partiledare och CPN-UML om bildandet av en ny regering har återupptagits efter att en trepunktsuppgörelse nåddes i sista minuten. Enligt denna ska den konstituerande församlingens mandat förlängas med ett år, det ska bildas en nationell samförståndsregering och premiärminister Madhav Kumar Nepal ska avgå snarast möjligt. Dessutom förutser överenskommelsen framsteg när det gäller fredsavtalet.

  I.   Shaktikhor–videon, som tycks bekräfta rapporter om besvikelse över antalet soldater och planer på att utnyttja ”demokratiseringen” för att politisera den nationella armén, reser helt legitima frågor som UCPN-M ännu inte har klartgjort.

  J.   Den rådande politiska instabiliteten påverkar på ett avgörande sätt Nepals sociala och ekonomiska utveckling och utvecklingen av landets turism. Landet befinner sig mellan Indien och Kina, världens snabbast växande stora ekonomier, och behöver politisk stabilitet för att kunna dra nytta av sitt strategiska läge.

  K. Nepal lider fortfarande av allvarlig ekonomisk och social underutveckling. Över 30 % av befolkningen lever under den absoluta fattigdomsgränsen, 16 % av befolkningen lider av akut undernäring, antalet analfabeter är bland det högsta i Sydasien och utvecklingen hämmas av landsomfattande bränslebrist, vilket leder till strömavbrott, transportrestriktioner och ökade livsmedelspriser.

  L.  Situationen för många flyktingar i Nepal, särskilt tibetanerna, är oroväckande.

  M. Nepals myndigheter måste lovordas för att ha respekterat den informella överenskommelsen om de tibetanska flyktingarna.

  N. Ingen medlem av de statliga säkerhetsstyrkorna eller Folkets befrielsearmé har hittills ställts inför rätta för det allvarliga och systematiska missbruk av krigslagarna som skedde under konflikten.

  O. Europaparlamentets delegation för förbindelserna med Sydostasien genomförde ett besök i Kathmandu under den avgörande veckan 23–29 maj.

  1.  Europaparlamentet är djupt oroat över avsaknaden av en konstitution som grundar sig på demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter, och uttrycker sin medkänsla med Nepals befolkning och alla familjer som har förlorat anhöriga under de senaste årens våldsamheter.

  2.  Europaparlamentet välkomnar det beslut som de politiska partierna fattade i sista minuten den 28 maj om att vidta nödvändiga åtgärder för att förlänga den konstituerande församlingens mandat, och lovordar särskilt kvinnornas stora inflytande.

  3.  Europaparlamentet uppmanar med kraft den konstituerande församlingen och alla inblandade politiska aktörer att förhandla förbehållslöst, att visa flexibilitet, att undvika provocerande handlingar och att arbeta gemensamt för nationell enighet i syfte att komma fram till en tydlig struktur för den nya konstitutionen, etablera en fungerande federal demokrati och respektera den nya tidsfrist som den 28 maj 2010 förlängdes med ett år.

  4.  Europaparlamentet uppmanar alla parter att underlätta och stödja den konstituerande församlingens arbete om den framtida färdplanen efter förlängningen av församlingens mandat.

  5.  Europaparlamentet betonar att allmänheten på ett tydligt sätt måste informeras om alla överenskomna frågor, och välkomnar således den vitbok som ska användas för att förklara för befolkningen vilka framsteg som hittills har gjorts i arbetet med att utforma den federala republikens konstitution. Parlamentet lovordar de tre (av elva) tematiska utskott som har slutfört sitt arbete.

  6.  Europaparlamentet välkomnar den nepalesiska kongressens beslut från den 31 maj 2010 att arbeta för en nationell enhetsregering som är öppen för alla politiska partier, inbegripet det största oppositionspartiet UCPN-M.

  7.  Europaparlamentet uppmanar UCPN-M att lägga fram konstruktiva planer och att komma fram till en lösning på frågan om hur maoistsoldaterna ska kunna integreras i samhället, inbegripet de grupper som är förlagda till de läger som övervakas av Unmin.

  8.  Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att stödja alla insatser som görs av Nepals regering och parterna för att hitta en lösning på frågan om att integrera före detta maoistsoldater i den nationella armén eller i andra säkerhetsstyrkor och för att hitta alternativa lösningar för dem som inte kan integreras i dessa organisationer.

  9.  Europaparlamentet uppmanar de politiska partierna, särskilt CPN-M, att hålla tillbaka sina militanta ungdomsfalanger och att sluta att rekrytera barn. Parlamentet uppmanar CPN-M att garantera att minderåriga som nyligen sänts iväg från sina läger får obegränsat tillträde till rehabiliteringsprogrammen.

  10. Europaparlamentet uppmanar direkt FN, helst i samarbete med regeringen, att fastställa förfaranden för att kritiskt granska potentiella medlemmar av säkerhetsstyrkorna för att förhindra att personer som tveklöst har begått människorättsbrott ingår i något av FN:s fredsbevarande uppdrag. Parlamentet påminner den nepalesiska armén om att den professionalism och det rykte den är känd för tyvärr redan står på spel och att detta inte kommer att ändras så länge som utdragna och väldokumenterade fall av straffrihet inom dess led inte hanteras objektivt, dvs. av rättsväsendet.

  11. Europaparlamentet är oroat över rapporterna om nyrekryteringar till den nationella armén. Parlamentet påminner om att Högsta domstolen har fastställt att de är förenliga med det övergripande fredsavtalet så länge de endast omfattar teknisk personal. Parlamentet noterar emellertid att sådana rekryteringar kan förvärra de svårigheter som förekommer i övergångsprocessen.

  12. Två år efter monarkins fall är Europaparlamentet djupt övertygat om att armén bör ställas under fullständig demokratisk kontroll, vilket även bör gälla för budgetaspekter. Parlamentet uttrycker sin solidaritet med den konstituerande församlingen i alla de åtgärder den kan vidta på detta område.

  13. Europaparlamentet påminner på nytt medlemsstaterna om att vapenexport till Nepal fortfarande är förbjuden enligt det övergripande fredsavtalet, och uppmanar dem att ge finansiellt och tekniskt stöd för att bidra till kreativa lösningar för en omstrukturering av Nepals armé.

  14. Europaparlamentet stöder helhjärtat Unmins viktiga roll, och anser att dess mandat bör förlängas åtminstone tills fredsprocessen har gått in i en konsoliderad fas.

  15. Europaparlamentet är bekymrat över rapporterna om ökade fall av tortyr och våldsangrepp. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang det arbete som har genomförts av Nepals nationella människorättskommission, men beklagar att dess ställning som oberoende organ inte har lagfästs.

  16. Europaparlamentet är bekymrat över att Nepals regering förlängde mandatet för FN:s flyktingorgan UNHCR med endast ett år med bara ett reviderat mandat, och att den stegvis har lagt ner organets regionala verksamhet, vilket går emot förhoppningarna om att dess människorättsövervakande verksamhet skulle kunna utvidgas.

  17. Europaparlamentet begär att de organ som anges i det övergripande fredsavtalet ska inrättas, nämligen kommissionen för försvinnanden, sannings- och försoningskommissionen och kommissionen för nationell fred och rehabilitering.

  18. Europaparlamentet beklagar djupt att ingen hittills har dömts i en civil domstol för något av de allvarliga brott som båda sidor begick under konflikten.

  19. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck parterna och regeringen att höra upp med att på politisk väg blanda sig i brottmålsförfaranden, att skapa en politiskt oberoende domstol inom ramen för den konstitutionella processen och att se till att Internationella brottmålsdomstolens stadgar ratificeras i samma instans.

  20. Europaparlamentet välkomnar Nepals uttalande från 2009 att stödja förslaget till FN:s principer och riktlinjer för att avskaffa kastdiskriminering, men är oroat över att skuldslaveri fortfarande förkommer, särskilt i Kamaiya, Haruwa och Charuwa, och över den oroväckande situationen för de miljoner jordlösa personer vars situation riskerar att förvärras ytterligare till följd av klimatförändringen. Parlamentet uppmanar regeringen och parterna att uppmuntra den revolutionära landreformkommissionens verksamhet.

  21. Europaparlamentet uppmanar Nepals regering att ta itu med problemet med de 800 000 statslösa nepaleserna genom att förenkla de administrativa förfarandena och minska kostnaderna för att ansöka om medborgarskapsintyg. Parlamentet anser det vara av största betydelse att hänsyn tas även till dessa personer under fredsförhandlingarna.

  22. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck Nepals regering att garantera skyddsnormer för alla flyktingar och att fortsätta insatserna för att förhindra och minska statslösheten, i synnerhet för människor från Bhutan i enlighet med internationella normer, att underteckna 1951 års flyktingkonvention eller dess protokoll från 1967 och att följa de standarder som fastställs av FN:s flyktingorgan.

  23. Europaparlamentet anser att det är viktigt att de nepalesiska myndigheterna fortsätter att fullt ut tillämpa den informella överenskommelsen om de tibetanska flyktingarna så att kontakterna mellan FN:s flyktingorgan och den tibetanska befolkningen kan upprätthållas. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang möjligheterna att ge tillträde till territoriet inom ramen för den informella överenskommelsen med FN:s flyktingorgan och att tillhandahålla mer varaktiga lösningar.

  24. Europaparlamentet uppmanar EU:s höga representant att genom sin delegation i Kathmandu närmare bevaka det politiska läget i Nepal och att använda sitt inflytande för att vädja till grannländerna i området, särskilt Kina och Indien, att stödja förhandlingarna om att inrätta en nationell enhetsregering.

  25. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaterna, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Nepals regering, Indiens och Kinas regeringar och parlament samt FN:s generalsekreterare.