Предложение за обща резолюция - RC-B7-0413/2010Предложение за обща резолюция
RC-B7-0413/2010

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ относно влизането в сила на Конвенцията за забраната на касетъчните боеприпаси (КЗКБ) и ролята на ЕС

6.7.2010

внесено съгласно член 110, параграф 4 от Правилника на дейността
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
Verts/ALE (B7‑0413/2010)
PPE (B7‑0429/2010)
S&D (B7‑0430/2010)
ALDE (B7‑0431/2010)
GUE/NGL (B7‑0432/2010)

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Arnaud Danjean от името на групата PPE
Adrian Severin, Roberto Gualtieri, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza от името на групата S&D
Johannes Cornelis van Baalen, Elizabeth Lynne, Sonia Alfano от името на групата ALDE
Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer от името на групата Verts/ALE
Sabine Lösing, Willy Meyer, Helmut Scholz, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides от името на групата GUE/NGL


Процедура : 2010/2772(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B7-0413/2010
Внесени текстове :
RC-B7-0413/2010
Приети текстове :

Резолюция на Европейския парламент относно влизането в сила на Конвенцията за забраната на касетъчните боеприпаси (КЗКБ) и ролята на ЕС

Европейският парламент,

–   като взе предвид Конвенцията за забраната на касетъчните боеприпаси (КЗКБ), приета от 107 държави по време на дипломатическата конференция в Дъблин от 19 до 30 май 2008 г.,

–   като взе предвид посланието на генералния секретар на ООН от 30 май 2008 г., в което той заявява, че насърчава „държавите да подпишат и ратифицират това важно споразумение без отлагане” и че очаква „бързото му влизане в сила”,

–   като взе предвид резолюцията си от 20 ноември 2008 г. относно Конвенцията за забраната на касетъчните боеприпаси[1],

–   като взе предвид своята резолюция от 10 март 2010 г. относно изпълнението на Европейската стратегия за сигурност и на Общата политика за сигурност и отбрана[2],

–   като взе предвид член 110, параграф 4 от своя правилник,

A. като има предвид, че КЗКБ е отворена за подпис от 3 декември 2008 г., първо в Осло, а след това и в квартирата на ООН в Ню Йорк, и ще влезе в сила на първия ден от шестия месец след извършването на тридесетата ратификация, а именно 1 август 2010 г.,

Б.  като има предвид, че КЗКБ определя касетъчните боеприпаси като боеприпаси, предназначени да се разпръскват или да пускат суббоеприпаси с взривно действие, теглото на всеки от които е под 20 килограма, като включва тези суббоеприпаси с взривно действие,

В.  като има предвид, че КЗКБ ще забрани използването, производството, складирането и преноса на касетъчни боеприпаси като категория оръжия,

Г.  като има предвид, че КЗКБ ще изисква всички държави, страни по нея, да унищожат запасите си от такива боеприпаси,

Д. като има предвид, че КЗКБ ще създаде нов хуманитарен стандарт за подпомагане на жертвите и ще изисква от съответните държави да разчистят невзривените касетъчни боеприпаси, останали след края на конфликти,

Е.  като има предвид, че касетъчните боеприпаси представляват сериозна заплаха за цивилното население, когато се използват около населени места, поради типичната за тях висока степен на смъртоносно действие, а в райони с приключили конфликти използването на такива боеприпаси е причинило многобройни трагични наранявания и смърт на цивилни граждани, тъй като останалите неексплодирали суббоеприпаси често са намирани от деца и други, нищо неподозиращи невинни лица,

Ж. като има предвид, че към днешна дата двадесет държави-членки на ЕС са подписали КЗКБ, единадесет са я ратифицирали, а седем нито са я подписали, нито са я ратифицирали,

З.  като има предвид, че след влизането в сила на КЗКБ на 1 август 2010 г. процесът на присъединяване към конвенцията ще стане по-ангажиращ, защото държавите ще трябва да се присъединяват към конвенцията чрез еднократно действие,

И. като има предвид, че подкрепата от страна на повечето държави-членки на ЕС, междупарламентарните инициативи и огромен брой организации на гражданското общество изигра решаваща роля за успешното приключване на „Процеса от Осло“, довел до КЗКБ,

Й. като има предвид, че подписването и ратифицирането на КЗКБ от страна на всичките 27 държави-членки на ЕС преди нейното влизане в сила на 1 август 2010 г. би било силен политически сигнал в подкрепа на свят без касетъчни боеприпаси, както и за целите на ЕС по отношение на борбата срещу разпространението на оръжия, които убиват безразборно,

1.  приветства предстоящото влизане в сила на Конвенцията за забраната на касетъчните боеприпаси (КЗКБ) на 1 август 2010 г.;

2.  призовава всички държави-членки на ЕС и страните, кандидатки за членство в ЕС, спешно да подпишат и ратифицират КЗКБ, преди края на 2010 г., включително Естония, Финландия, Гърция, Латвия, Полша, Румъния, Словакия и Турция, които не са страни по конвенцията, както и държавите, които са я подписали, но все още не са я ратифицирали, а именно България, Кипър, Чешката република, Унгария, Италия, Литва, Нидерландия, Португалия и Швеция;

3.  приветства всички държави, които са подписали и ратифицирали КЗКБ, като също така са приели мораториуми над използването, производството и преноса на касетъчни боеприпаси и са приключили с унищожаването на своите запаси от такива боеприпаси;

4.  настоятелно призовава всички държави-членки на ЕС, подписали КЗКБ, да се възползват от всяка възможност за насърчаване на държави, които не са страни по КЗКБ, да я подпишат и ратифицират или да се присъединят към нея възможно най-скоро, включително чрез двустранни срещи, диалог между военните, както и на многостранните форуми, и да положат максимални усилия, в съответствие със задълженията си съгласно член 21 от КЗКБ, за да убедят държавите, които не са страна по конвенцията, да не използват касетъчни боеприпаси;

5.  призовава държавите-членки на ЕС да не предприемат действия, които биха могли да заобиколят или да изложат на риск КЗКБ и нейните разпоредби; по-специално призовава всички държави-членки на ЕС да не приемат, да не одобряват и да не ратифицират впоследствие протокол към Конвенцията за конвенционалните оръжия (ККО), разрешаващ използването на касетъчни боеприпаси, което не би било съвместимо със забраната на такива боеприпаси съгласно членове 1 и 2 от КЗБК; призовава Съвета и държавите-членки на ЕС да действат съобразно с това на следващата среща, посветена на КЗКБ, която ще се проведе в Женева в периода между 30 август и 3 септември 2010 г.;

6.  настоятелно призовава държавите-членки на ЕС, които все още не са страна по КЗБК, да предприемат временни мерки до присъединяването си към нея, включително да приемат мораториум над използването, производството и преноса на касетъчни боеприпаси и да започнат да унищожават запасите от тях, като въпрос с неотложен характер;

7.  настоятелно призовава всички държави да вземат участие в предстоящата първа среща на държавите, страни по конвенцията, която ще се проведе в периода 8-12 ноември 2010 г. във Виентян, Лаос, най-замърсената от касетъчни боеприпаси държава в света;

8.  настоятелно призовава държавите-членки на ЕС да предприемат мерки, за да започнат да прилагат конвенцията, включително чрез унищожаване на запасите, извършване на разчистване и предоставяне на помощ за жертвите, и да допринесат за осигуряването на финансиране или на различни форми на помощ за други държави, желаещи да прилагат конвенцията;

9.  настоятелно призовава държавите-членки на ЕС, които са подписали конвенцията, да приемат законодателство за нейното прилагане на национално равнище,

10. призовава върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност да положи максимални усилия, за да се гарантира присъединяването на Съюза към КЗКБ, което е възможно след влизането в сила на Договора от Лисабон, като, в допълнение, се изготви стратегия за първата конференция за преразглеждане на конвенцията под формата на решение на Съвета относно обща позиция;

11. призовава Съвета и Комисията да включат забраната на касетъчните боеприпаси като стандартна клауза в споразуменията с трети страни, успоредно със стандартната клауза относно неразпространението на оръжия за масово унищожение;

12. призовава Съвета и Комисията да превърнат борбата срещу касетъчните боеприпаси в неразделна част от програмите на Общността за външна помощ, за да се подпомагат трети държави по отношение на унищожаването на запасите и осигуряването на хуманитарна помощ;

13. призовава държавите-членки на ЕС, Съвета и Комисията да предприемат мерки, за да се попречи на трети страни да предоставят касетъчни боеприпаси на действащи лица, които не представляват държави;

14. настоятелно призовава държавите-членки на ЕС да се стремят към прозрачност по отношение на полаганите от тях усилия в отговор на настоящата резолюция и да се отчитат публично за своите действия в съответствие с конвенцията;

15. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външната политика и политиката на сигурност, Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки на ЕС и страните, кандидатки за членство в ЕС, както и на генералния секретар на ООН и на Коалицията срещу касетъчните боеприпаси.