Eljárás : 2010/2772(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : RC-B7-0413/2010

Előterjesztett szövegek :

RC-B7-0413/2010

Viták :

PV 07/07/2010 - 19
CRE 07/07/2010 - 19

Szavazatok :

PV 08/07/2010 - 6.7
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0285

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 138kWORD 80k
6.7.2010
PE442.011v01-00}
PE442.027v01-00}
PE442.028v01-00}
PE442.029v01-00}
PE442.030v01-00} RC1
 
B7-0413/2010}
B7-0429/2010}
B7-0430/2010}
B7-0431/2010}
B7-0432/2010} RC1

az eljárási szabályzat 110. cikkének (4) bekezdése alapján

az alábbi képviselőcsoportok indítványainak helyébe lép:

Verts/ALE (B7‑0413/2010)

PPE (B7‑0429/2010)

S&D (B7‑0430/2010)

ALDE (B7‑0431/2010)

GUE/NGL (B7‑0432/2010)


a kazettás bombákról szóló egyezmény (CCM) 2010. augusztus 1-jei hatálybalépéséről és az EU szerepéről


Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Arnaud Danjean a PPE képviselőcsoport nevében
Adrian Severin, Roberto Gualtieri, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza az S&D képviselőcsoportja nevében
Johannes Cornelis van Baalen, Elizabeth Lynne, Sonia Alfano az ALDE képviselőcsoport nevében
Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Sabine Lösing, Willy Meyer, Helmut Scholz, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
MÓDOSÍTÁSOK

Az Európai Parlament állásfoglalása a kazettás bombákról szóló egyezmény (CCM) 2010. augusztus 1-jei hatálybalépéséről és az EU szerepéről  

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a 2008. május 19–30-i dublini diplomáciai konferencián 107 ország által elfogadott, a kazettás bombákról szóló egyezményre (CCM),

–   tekintettel az ENSZ főtitkárának 2008. május 30-i üzenetére, amelyben ösztönzi „a tagállamokat, hogy késlekedés nélkül írják alá és ratifikálják ezt a fontos egyezményt” és kijelenti, hogy várja „annak gyors életbelépését”,

–   tekintettel a kazettás bombákról szóló egyezményre vonatkozó, 2008. november 20-i állásfoglalására(1),

–   tekintettel az európai biztonsági stratégia és a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról szóló, 2010. március 10-i állásfoglalására(2),

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (4) bekezdésére,

A. mivel a kazettás bombákról szóló egyezmény Oslóban, majd New Yorkban az ENSZ-nél 2008. december 3-tól áll nyitva aláírásra, és a harmincadik ratifikációt követő hatodik hónap első napján, azaz 2010. augusztus 1-jén lép hatályba,

B.  mivel a kazettás bombákról szóló egyezmény meghatározása szerint a kazettás bombákat robbanótöltetek szétszórására vagy kibocsátására tervezték, egyenként kevesebb mint 20 kg tömegűek és robbanótölteteket tartalmaznak,

C. mivel a kazettás bombákról szóló egyezmény tiltani fogja a kazettás bombák mint külön fegyverkategória használatát, gyártását, felhalmozását és szállítását,

D. mivel a kazettás bombákról szóló egyezmény a részt vevő államokat az ilyen bombakészletek megsemmisítésére fogja kötelezni,

E.  mivel a kazettás bombákról szóló egyezmény új humanitárius szabványokat fog meghatározni az áldozatoknak nyújtott segítség tekintetében és arra fogja kötelezni az érintett államokat, hogy eltakarítsák a konfliktusokból visszamaradt, fel nem robbant kazettás bombákat,

F.  mivel a kazettás bombák – mivel nagy számban szednek halálos áldozatokat – súlyos kockázatot jelentenek a civil lakosság számára, ha lakott területek környezetében alkalmazzák őket, és a konfliktusokat követő rendezés során e bombák számos tragikus civil sérülést és halálesetet okoztak, mivel a hátrahagyott, fel nem robbant tölteteket gyakran gyermekek vagy más gyanútlan, ártatlan személyek találják meg,

G. mivel eddig húsz EU-tagállam írta alá, 11 ratifikálta, 7 pedig nem írta alá és nem is ratifikálta a kazettás bombákról szóló egyezményt,

H. mivel a kazettás bombákról szóló egyezmény 2010. augusztus 1-jei hatálybalépését követően az egyezményhez való csatlakozáshoz több követelményt kell teljesíteni, mivel ezen időpont után az államoknak már egy egylépcsős folyamatban kell csatlakozniuk az Egyezményhez,

I.   mivel a legtöbb európai uniós tagállam, a parlamentközi kezdeményezések és a civil szervezetek nagymértékű támogatása döntő jelentőségűnek bizonyult a kazettás bombákról szóló egyezményhez vezető oslói folyamat sikeres lezárásában,

J.   mivel ha mind a 27 EU-tagállam aláírja és ratifikálja a kazettás bombákról szóló egyezményt annak 2010. augusztus elsejei hatálybalépését megelőzően, az határozott politikai jelzést adna a kazettás bombáktól mentes világ megteremtésére és a válogatás nélkül pusztító fegyverek elterjedése elleni küzdelemre vonatkozó európai uniós célkitűzések támogatására,

1.  üdvözli, hogy a kazettás bombákról szóló egyezmény (CCM) 2010. augusztus 1-jén hatályba lép;

2.  felhívja valamennyi uniós tagállamot és tagjelölt országot, hogy sürgősen, még 2010 vége előtt írja alá és ratifikálja a CCM-et, ideértve azokat az államokat – Észtországot, Finnországot, Görögországot, Lengyelországot, Lettországot, Romániát, Szlovákiát és Törökországot –, amelyek még nem írták alá az egyezményt, valamint azokat – Bulgáriát, Ciprust, Csehországot, Hollandiát, Magyarországot, Litvániát, Olaszországot, Portugáliát és Svédországot –, amelyek már aláírták, ám még nem ratifikálták;

3.  elismerését fejezi ki mindazon államoknak, amelyek aláírták és ratifikálták a CCM-et, valamint moratóriumot vezettek be a kazettás bombák használatára, gyártására és szállítására, továbbá befejezték e bombakészleteik megsemmisítését;

4.  sürgeti a CCM-et aláíró valamennyi uniós tagállamot, hogy a CCM 21. cikke szerinti kötelezettségükkel összhangban – a kétoldalú tárgyalásokat, a hadseregek közötti párbeszédet és a multilaterális fórumokat is beleértve – ragadjanak meg minden lehetőséget arra, hogy az egyezmény mielőbbi aláírására és ratifikálására vagy az egyezményhez való csatlakozásra buzdítsák azokat az államokat, amelyek nem aláíró felei a CCM-nek;

5.  felhívja valamennyi uniós tagállamot, hogy ne tegyen olyan lépéseket, amelyek megkerülhetik vagy veszélyeztethetik a kazettás bombákról szóló egyezményt és annak rendelkezéseit; felhívja különösen az EU valamennyi tagállamát, hogy ne fogadja el, ne támogassa és következésképpen ne ratifikálja a hagyományos fegyverekről szóló (CCW) egyezmény – a kazettás bombák használatát engedélyező – olyan esetleges jegyzőkönyvét, amely nincs összhangban a kazettás bombákról szóló egyezmény e bombák használatát tiltó 1. és 2. cikkével; felhívja a Tanácsot és az uniós tagállamokat, hogy a CCW soron következő, 2010. augusztus 30. és szeptember 3. között, Genfben tartandó ülésén ennek megfelelően járjanak el;

6.  sürgeti azokat az uniós tagállamokat, amelyek még nem részes felei a CCM-nek, hogy az egyezményhez való csatlakozásig hozzanak ideiglenes intézkedéseket, többek között vezessenek be moratóriumot a kazettás bombák használatára, gyártására és szállítására vonatkozóan, továbbá sürgősen kezdjék meg kazettásbomba-készleteik megsemmisítését;

7.  sürgeti valamennyi államot, hogy vegyen részt a részes felek 2010. november 8. és 12. között, Vientiánban megrendezendő első találkozóján (1MSP) Laoszban, amely a világ kazettás bombákkal legjobban fertőzött országa;

8.  sürgeti az uniós tagállamokat, hogy tegyenek lépéseket az egyezmény végrehajtására, ideértve a készletek megsemmisítését, a bombamentesítés elvégzését és az áldozatoknak történő segítségnyújtást, valamint finanszírozás vagy a végrehajtáshoz különböző formában nyújtott segítség formájában támogassák az egyezményt végrehajtani kívánó államokat;

9.  sürgeti az Egyezményt aláíró uniós tagállamokat, hogy fogadjanak el az annak végrehajtását célzó nemzeti szintű jogszabályokat;

10. felhívja az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjét, hogy tegyen meg minden tőle telhetőt az Unió CCM-hez való csatlakozása érdekében, amire a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése óta már sor kerülhet, továbbá hogy az első felülvizsgálati konferenciára közös álláspontról szóló tanácsi határozat formájában stratégiát dolgozzanak ki;

11. felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy a harmadik országokkal kötött megállapodásokba a tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozására vonatkozó egységes záradék mellett egységes záradékként illesszék be a kazettás bombák tilalmát is;

12. felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy a kazettás bombák elleni küzdelmet tegyék a közösségi segítségnyújtási programok szerves elemévé annak érdekében, hogy a harmadik országokat támogassák a készletek megsemmisítésében és a humanitárius segítségnyújtásban;

13. felhívja az európai uniós tagállamokat, a Tanácsot és a Bizottságot, hogy tegyenek lépéseket annak érdekében, hogy megakadályozzák a kazettás bombák harmadik országok általi, nem állami szereplők számára történő elterjesztését;

14. sürgeti az uniós tagállamokat, hogy az ezen állásfoglalás keretében vállalt erőfeszítések tekintetében átláthatóan járjanak el, és az egyezmény szerinti tevékenységeikről nyilvánosan számoljanak be;

15. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottság alelnökének/az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Tanácsnak, a Bizottságnak, az uniós tagállamok és a tagjelölt országok kormányainak és parlamentjeinek, az ENSZ főtitkárának és a Kazettásbomba-ellenes Koalíciónak.

 

(1)

HL C 16E., 2010.1.22., 61. o.

(2)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0061.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat