Kopīgas rezolūcijas priekšlikums - RC-B7-0413/2010Kopīgas rezolūcijas priekšlikums
RC-B7-0413/2010

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par Konvencijas par kasešu munīcijas aizliegumu (CCM) stāšanos spēkā un ES lomu

6.7.2010

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 110. panta 4. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
Verts/ALE (B7‑0413/2010)
PPE (B7‑0429/2010)
S&D (B7‑0430/2010)
ALDE (B7‑0431/2010)
GUE/NGL (B7‑0432/2010)

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Arnaud Danjean PPE grupas vārdā
Adrian Severin, Roberto Gualtieri, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza S&D grupas vārdā
Johannes Cornelis van Baalen, Elizabeth Lynne, Sonia Alfano ALDE grupas vārdā
Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā
Sabine Lösing, Willy Meyer, Helmut Scholz, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL grupas vārdā


Procedūra : 2010/2772(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
RC-B7-0413/2010
Iesniegtie teksti :
RC-B7-0413/2010
Pieņemtie teksti :

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Konvencijas par kasešu munīciju (CCM) stāšanos spēkā un ES lomu

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Konvenciju par kasešu munīciju (CCM), ko 107 valstis pieņēma diplomātiskā konferencē Dublinā 2008. gada 19.-30. maijā,

–   ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāra 2008. gada 30. maija ziņojumu, kurā viņš mudina „valstis bez kavēšanās parakstīt un ratificēt šo svarīgo vienošanos”, un apliecina, ka cer „uz tās ātru stāšanos spēkā”,

–   ņemot vērā 2008. gada 20. novembra rezolūciju par Konvenciju par šķembu munīcijas aizliegumu[1],

–   ņemot vērā 2010. gada 10. marta rezolūciju par Eiropas drošības stratēģijas un Eiropas kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu[2],

–   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 4. punktu,

A. tā kā CCM ir pieejama parakstīšanai kopš 2008. gada 3. decembra sākotnēji Oslo un pēc tam Apvienoto Nāciju Organizācijā Ņujorkā, un tā stāsies spēkā sestā mēneša pirmajā dienā pēc tam, kad to būs ratificējušas 30 valstis, proti, 2010. gada 1. augustā;

B.  tā kā CCM noteikts, ka kasešu munīcija ir paredzēta, lai izkliedētu vai izmestu sprāgstošu submunīciju, kas katra sver mazāk nekā 20 kilogramu, un ietver šādu sprāgstošu submunīciju;

C. tā kā ar CCM tāda ieroču veida kā kasešu munīcijas izmantošana, ražošana, uzkrāšana un pārvietošana tiks aizliegta pilnībā;

D. tā kā ar CCM pusēm tiks izvirzīta prasība iznīcināt šādas munīcijas krājumus;

E.  tā kā ar CCM tiks noteikti jauni humanitārie standarti attiecībā uz palīdzību cietušajām personām un attiecīgajām valstīm tiks izvirzīta prasība savākt neeksplodējušās kasešu munīcijas atliekas, kas palikušas pēc konfliktiem;

F.  tā kā kasešu munīcija rada nopietnu risku civiliedzīvotājiem, ja to izmanto ap apdzīvotām vietām, ņemot vērā tās tipiski lielo nāvējošo ietekmi, un tā kā šīs munīcijas izmantošana ir radījusi daudz traģisku ievainojumu un nāves gadījumu civiliedzīvotāju vidū pēc konfliktiem, jo pamestu nesprāgušu submunīciju nereti atrod bērni un citas ar konfliktu nesaistītas personas;

G. tā kā līdz šim divdesmit ES dalībvalstis ir parakstījušas, vienpadsmit ir ratificējušas, bet septiņas nav nedz parakstījušas, nedz ratificējušas CCM;

H. tā kā pēc CCM stāšanās spēkā 2010. gada 1. augustā pievienošanās process konvencijai kļūs sarežģītāks, jo valstīm būs jāpievienojas konvencijai vienas pakāpes procesā;

I.   tā kā lielākās daļas ES dalībvalstu, starpparlamentu iniciatīvu un daudzu pilsoniskās sabiedrības organizāciju atbalsts bija noteicošs, lai „Oslo procesu” varētu veiksmīgi noslēgt ar CCM pieņemšanu;

J.   tā kā CCM parakstīšana un ratifikācija visās 27 ES dalībvalstīs vēl pirms tās stāšanās spēkā 2010. gada 1. augustā būtu spēcīgs politisks signāls par labu pasaulei bez kasešu munīcijas un ES mērķiem saistībā ar cīņu pret tādu ieroču izplatību, kas nogalina nešķirojot,

1.  atzinīgi vērtē Konvencijas par kasešu munīciju (CCM) gaidāmo stāšanos spēkā 2010. gada 1. augustā;

2.  aicina visas ES dalībvalstis un kandidātvalstis steidzami līdz 2010. gada beigām parakstīt un ratificēt CCM, tajā skaitā tās valstis, kas konvenciju vēl nav parakstījušas, proti, Igauniju, Grieķiju, Latviju, Poliju, Rumāniju, Slovākiju, Turciju un Somiju, un valstis, kas to ir parakstījušas, bet vēl nav ratificējušas, proti, Bulgāriju, Čehijas Republiku, Itāliju, Kipru, Lietuvu, Nīderlandi, Portugāli, Ungāriju un Zviedriju;

3.  izsaka atzinību visām valstīm, kuras ir parakstījušas un ratificējušas CCM un arī pieņēmušas moratoriju attiecībā uz kasešu munīcijas lietošanu, ražošanu un nodošanu, kā arī pabeigušas šādas munīcijas krājumu iznīcināšanu;

4.  mudina visas ES dalībvalstis, kuras ir parakstījušas CCM, izmantot ikvienu iespēju, lai aicinātu tās valstis, kas vēl nav CCM dalībvalstis, pēc iespējas ātrāk parakstīt un ratificēt konvenciju vai pievienoties tai, tai skaitā izmantojot divpusējas sanāksmes, militārpersonu dialogu un daudzpusējos forumus, kā arī atbilstoši konvencijas 21. pantā noteiktajiem valstu pienākumiem darīt visu iespējamo, lai no kasešu munīcijas izmantošanas atturētu valstis, kas nav pievienojušas konvencijai;

5.  aicina ES dalībvalstis neveikt nekādas darbības, ar kurām var apiet vai apdraudēt CCM un tās noteikumus, jo īpaši aicina visas ES dalībvalstis nepieņemt, neapstiprināt vai vēlāk neratificēt Konvencijas par parastajiem ieročiem (CCW) jebkādu protokolu, kas ļautu izmantot kasešu munīciju, kas nebūtu saderīga ar CCM 1. un 2. pantā noteikto šādas munīcijas aizliegumu; aicina Padomi un ES dalībvalstis attiecīgi rīkoties nākamajā CCW sanāksmē, kas no 2010. gada 30. augusta līdz 3. septembrim notiks Ženēvā;

6.  mudina ES dalībvalstis, kas vēl nav pievienojusies CCM, veikt pagaidu pasākumus līdz pievienošanās brīdim, tai skaitā steidzami pieņemt kasešu munīcijas lietošanas, ražošanas un nodošanas moratoriju un uzsākt šī munīcijas veida krājumu iznīcināšanu;

7.  mudina visas valstis piedalīties gaidāmajā Pirmajā pušu sanāksmē (1MSP), kas no 2010. gada 8. līdz 12. novembrim notiks Vientiane, Laosā — ar kasešu munīciju visvairāk piesārņotajā valstī pasaulē;

8.  mudina ES dalībvalstis veikt pasākumus, lai sāktu konvencijas īstenošanu, tai skaitā iznīcinot krājumus, veicot munīcijas savākšanu un sniedzot palīdzību upuriem, kā arī iesaistīties finansēšanā vai dažāda cita veida palīdzībā citām valstīm, kuras vēlas īstenot konvenciju;

9.  mudina tās ES dalībvalstis, kuras parakstījušas konvenciju, pieņemt attiecīgos tiesību aktus, lai konvenciju varētu īstenotu valsts līmenī;

10. aicina Savienības augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos darīt visu iespējamo, lai panāktu Savienības pievienošanos CCM, kas ir iespējams pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā, kā arī Padomes lēmuma par kopējo nostāju formā izstrādātu stratēģiju pirmajai pārskata konferencei;

11. aicina Padomi un Komisiju papildus standarta klauzulai par masu iznīcināšanas ieroču neizplatīšanu kā standarta klauzulu nolīgumos ar trešām valstīm iekļaut arī kasešu munīcijas aizliegumu;

12. aicina Padomi un Komisiju cīņu pret kasešu munīciju padarīt par Kopienas ārējās palīdzības programmu neatņemamu sastāvdaļu, lai atbalstītu trešās valstis šī munīcijas krājumu iznīcināšanā un sniegtu humāno palīdzību;

13. aicina ES dalībvalstis, Padomi un Komisiju veikt pasākumus, lai nepieļautu, ka trešās valstis nodod kasešu munīciju nevalstiskiem dalībniekiem;

14. mudina ES dalībvalstis nodrošināt pārskatāmību par to centieniem saistībā ar šo rezolūciju un publiski ziņot par savu darbību saskaņā ar konvenciju;

15. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Padomei, Komisijai, ES dalībvalstu un kandidātvalstu valdībām un parlamentiem, ANO ģenerālsekretāram un Kasešu munīcijas koalīcijai.