Wspólny projekt rezolucji - RC-B7-0413/2010Wspólny projekt rezolucji
RC-B7-0413/2010

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie wejścia w życie Konwencji o broni kasetowej (CCM) oraz roli UE

6.7.2010

zgodnie z art. 110 ust. 4 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
Verts/ALE (B7‑0413/2010)
PPE (B7‑0429/2010)
S&D (B7‑0430/2010)
ALDE (B7‑0431/2010)
GUE/NGL (B7‑0432/2010)

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Arnaud Danjean w imieniu grupy politycznej PPE
Adrian Severin, Roberto Gualtieri, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza w imieniu grupy politycznej S&D
Johannes Cornelis van Baalen, Elizabeth Lynne, Sonia Alfano w imieniu grupy politycznej ALDE
Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Sabine Lösing, Willy Meyer, Helmut Scholz, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides w imieniu grupy politycznej GUE/NGL


Procedura : 2010/2772(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
RC-B7-0413/2010

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wejścia w życie Konwencji o broni kasetowej (CCM) oraz roli UE

Parlament Europejski,

–   uwzględniając Konwencję o broni kasetowej (CCM) przyjętą przez 107 krajów na konferencji dyplomatycznej, która odbyła się w Dublinie w dniach 19–30 maja 2008 r.,

–   uwzględniając oświadczenie sekretarza generalnego ONZ z dnia 30 maja 2008 r., w którym zachęcił on państwa do niezwłocznego podpisania i ratyfikowania tej ważnej umowy oraz stwierdził, że oczekuje jej rychłego wejścia w życie,

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie konwencji o broni kasetowej[1],

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie wdrażania europejskiej strategii bezpieczeństwa oraz wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony[2],

–   uwzględniając art. 110 ust. 4 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że CCM jest otwarta do podpisu od dnia 3 grudnia 2008 r. (najpierw w Oslo, a następnie w siedzibie ONZ w Nowym Jorku) i że wejdzie w życie pierwszego dnia szóstego miesiąca od ratyfikowania jej przez trzydzieste państwo, czyli w dniu 1 sierpnia 2010 r.,

B.  mając na uwadze, że CCM definiuje broń kasetową jako broń, która służy do rozpraszania lub uwalniania podpocisków (każdy o wadze mniejszej niż 20 kilogramów) i obejmuje również te podpociski,

C. mając na uwadze, że CCM zakaże stosowania, produkcji, składowania i przekazywania broni kasetowej jako kategorii broni,

D. mając na uwadze, że CCM zobowiąże państwa-strony konwencji do likwidacji składów takiej broni,

E.  mając na uwadze, że CCM ustanowi nowe humanitarne standardy pomocy ofiarom oraz zobowiąże odnośne państwa do usunięcia niewybuchów broni kasetowej, które pozostały po konfliktach,

F.  mając na uwadze, że broń kasetowa stosowana na obszarach zaludnionych stanowi poważne zagrożenie dla osób cywilnych ze względu na zazwyczaj skutki śmiertelne na szeroka skalę i że po zakończeniu konfliktu stosowanie tej broni powoduje wiele tragicznych obrażeń i zgonów ludności cywilnej, gdyż pozostawione w terenie podpociski będące niewypałami są często znajdowane przez dzieci i inne niewinne, niczego niepodejrzewające osoby,

G. mając na uwadze, że do tej pory dwadzieścia państw członkowskich UE podpisało CCM, jedenaście ratyfikowało tę konwencję, a siedem ani jej nie podpisało, ani nie ratyfikowało,

H. mając na uwadze, że po wejściu CCM w życie w dniu 1 sierpnia 2010 r. proces przystąpienia do konwencji stanie się bardziej wymagający, ponieważ państwa będą musiały przystąpić do tej konwencji, stosując jednostopniową procedurę,

I.   mając na uwadze, że poparcie ze strony większości państw członkowskich UE, inicjatyw międzyparlamentarnych oraz ogromnej liczby organizacji społeczeństwa obywatelskiego miało decydujące znaczenie dla udanego zakończenia „procesu z Oslo” skutkującego CCM,

J.   mając na uwadze, że podpisanie i ratyfikowanie CCM przez wszystkie 27 państw członkowskich UE przed jej wejściem w życie w dniu 1 sierpnia 2010 r. dałoby silny sygnał polityczny na rzecz stworzenia świata wolnego od broni kasetowej oraz realizacji celów UE w odniesieniu do walki z rozprzestrzenianiem broni, która zabija na oślep,

1.  z zadowoleniem przyjmuje rychłe wejście w życie konwencji o broni kasetowej (CCM) w dniu 1 sierpnia 2010 r.;

2.  wzywa do pilnego podpisania i ratyfikowania CCM przed 1 sierpnia 2010 r. wszystkie państwa członkowskie UE i kraje kandydujące, w tym państwa, które nie podpisały tej konwencji, czyli Estonię, Finlandię, Grecję, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację i Turcję, oraz państwa, które podpisały konwencję, lecz jej nie ratyfikowały, czyli Bułgarię, Cypr, Czechy, Węgry, Włochy, Litwę, Holandię, Portugalię i Szwecję;

3.  wyraża uznanie dla wszystkich państw, które podpisały i ratyfikowały CCM i przyjęły również moratoria na stosowanie, produkcję i przekazywania broni kasetowej, a także zniszczyły swoje składy takiej broni;

4.  wzywa wszystkie państwa członkowskie UE, które podpisały CCM, do wykorzystania każdej okazji – m.in. spotkań dwustronnych, dialogu wojskowego i forów wielostronnych – aby zachęcić państwa niebędące stronami CCM do jak najszybszego podpisania i ratyfikowania tej konwencji lub przystąpienia do niej oraz – zgodnie z ich zobowiązaniami wynikającymi z art. 21 CCM – do dołożenia wszelkich starań, aby zniechęcić państwa niebędące stronami konwencji do stosowania broni kasetowej;

5.  wzywa państwa członkowskie UE, żeby nie podejmowały żadnych działań, które mogą prowadzić do omijania lub naruszania CCM i jej postanowień; w szczególności wzywa wszystkie państwa członkowskie UE, żeby nie przyjmowały, nie zatwierdzały ani następnie nie ratyfikowały żadnego protokołu do konwencji o broni konwencjonalnej (CCW), który zezwala na zastosowanie broni kasetowej, co byłoby sprzeczne z zakazem takiej broni przewidzianym na mocy art. 1 i 2 CCM; wzywa Radę i państwa członkowskie UE do podjęcia stosownych działań na kolejnym spotkaniu w sprawie CCW w dniach od 30 sierpnia do 3 września 2010 r. w Genewie;

6.  apeluje do państw członkowskich UE, które jeszcze nie są stroną CCM, aby do momentu przystąpienia do konwencji podjęły przejściowe działania, obejmujące wprowadzenie moratorium na stosowanie, produkcję i przekazywanie broni kasetowej oraz rozpoczęcie likwidacji składów broni kasetowej w trybie pilnym;

7.  wzywa wszystkie państwa do wzięcia udziału w nadchodzącym pierwszym spotkaniu państw-stron konwencji, które odbędzie się w dniach 8-12 listopada 2010 r. w Wientianie w Laosie, najbardziej „skażonym” bronią kasetową kraju na świecie;

8.  wzywa państwa członkowskie do podjęcia działań na rzecz rozpoczęcia wdrażania konwencji, włącznie z niszczeniem składów broni, usuwaniem jej i udzielaniem pomocy ofiarom, a także do wniesienia wkładu w finansowanie lub różne formy pomocy dla innych państw pragnących przystąpić do wdrażania konwencji;

9.  wzywa państwa członkowskie UE, które podpisały tę konwencję, do przyjęcia przepisów wdrażających ją na szczeblu krajowym;

10. wzywa wysoką przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa do dołożenia wszelkich starań na rzecz zapewnienia przystąpienia Unii do CCM, które jest możliwe po wejściu w życie traktatu lizbońskiego, a ponadto do opracowania strategii na pierwszą konferencję przeglądową w postaci decyzji Rady w sprawie wspólnego stanowiska;

11. wzywa Radę i Komisję do włączenia do porozumień z krajami trzecimi zakazu broni kasetowej jako klauzuli standardowej obok klauzuli standardowej dotyczącej nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia;

12. wzywa Radę i Komisję do uczynienia z walki z bronią kasetową nieodłącznej części programów pomocy zagranicznej Wspólnoty w celu wsparcia krajów trzecich w niszczeniu zapasów oraz udzielaniu pomocy humanitarnej;

13. wzywa państwa członkowskie UE, Radę i Komisję do podjęcia działań na rzecz powstrzymania krajów trzecich od dostarczania broni kasetowej podmiotom niepaństwowym;

14. wzywa państwa członkowskie UE do przejrzystości w działaniach podejmowanych w wyniku niniejszej rezolucji i do publicznego składania sprawozdań z działalności objętej omawianą konwencją;

15. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wiceprzewodniczącej Komisji i zarazem wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich UE i krajów kandydujących, sekretarzowi generalnemu ONZ oraz Koalicji przeciwko Broni Kasetowej.