Propunere comună de rezoluţie - RC-B7-0413/2010Propunere comună de rezoluţie
RC-B7-0413/2010

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE referitoare la intrarea în vigoare a Convenţiei privind muniţiile cu dispersie (CCM) şi rolul UE

6.7.2010

în conformitate cu articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluţie depuse de următoarele grupuri:
Verts/ALE (B7‑0413/2010)
PPE (B7‑0429/2010)
S&D (B7‑0430/2010)
ALDE (B7‑0431/2010)
GUE/NGL (B7‑0432/2010)

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Arnaud Danjean în numele Grupului PPE
Adrian Severin, Roberto Gualtieri, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza în numele Grupului S&D
Johannes Cornelis van Baalen, Elizabeth Lynne, Sonia Alfano în numele Grupului ALDE
Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer în numele Grupului Verts/ALE
Sabine Lösing, Willy Meyer, Helmut Scholz, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides în numele Grupului GUE/NGL


Procedură : 2010/2772(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
RC-B7-0413/2010

Rezoluţia Parlamentului European referitoare la intrarea în vigoare a Convenţiei privind muniţiile cu dispersie (CCM) şi rolul UE

Parlamentul European,

–   având în vedere Convenţia privind muniţiile cu dispersie (CCM) adoptată de 107 ţări la conferinţa diplomatică organizată la Dublin, în perioada 19-30 mai 2008,

–   având în vedere mesajul din 30 mai 2008 al Secretarului General al ONU, care a încurajat statele să semneze şi să ratifice fără întârziere acest acord important şi-a manifestat dorinţa de a asista la intrarea acestuia cât mai curând în vigoare,

–   având în vedere Rezoluţia sa din 20 noiembrie 2008 referitoare la Convenţia privind muniţiile cu dispersie[1],

–   având în vedere Rezoluţia sa din 10 martie 2010 referitoare la punerea în aplicare a strategiei europene de securitate şi a politicii comune de securitate şi apărare[2],

–   având în vedere articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât CCM a fost deschisă spre semnare începând cu 3 decembrie 2008, mai întâi la Oslo, iar ulterior, la sediul ONU din New York, şi va intra în vigoare în prima zi a celei de a şasea luni după cea de a treizecea ratificare, şi anume la 1 august 2010;

B.  întrucât CCM defineşte muniţiile cu dispersie ca muniţii concepute pentru a împrăştia sau elibera submnumiţii explozive, fiecare cântărind mai puţin de 20 de kilograme, şi include aceste submuniţii explozive;

C. întrucât CCM va interzice utilizarea, producerea, stocarea şi transferul muniţiilor cu dispersie ca o categorie de armament;

D. întrucât CCM va solicita statelor părţi să distrugă stocurile de asemenea arme;

E.  întrucât CCM va stabili un nou standard umanitar pentru asistenţa acordată victimelor şi va solicita statelor în cauză să îndepărteze resturile de muniţii cu dispersie neexplodate, rămase în urma conflictelor;

F.  întrucât muniţiile cu dispersie prezintă riscuri grave pentru populaţia civilă atunci când sunt utilizate în apropierea zonelor populate, din cauza cunoscutului lor efect letal accentuat, şi întrucât în contexte post-conflict utilizarea acestor muniţii a provocat numeroase răni grave civililor şi moartea a numeroşi dintre aceştia, deoarece submuniţiile rămase neexplodate sunt deseori găsite de copii şi de alte persoane nevinovate;

G. întrucât, până în prezent, 20 de state membre ale UE au semnat CCM, 11 state au ratificat-o, iar şapte state nici nu au semnat şi nici nu au ratificat CCM;

H. întrucât după intrarea în vigoare a CCM, la 1 august 2010, procesul de aderare la Convenţie va deveni mai exigent, deoarece statele vor fi nevoite să adere la Convenţie într-un proces care va consta într-o singură etapă;

I.   întrucât sprijinul majorităţii statelor membre ale UE, al iniţiativelor interparlamentare şi al unui mare număr de organizaţii ale societăţii civile a fost decisiv pentru încheierea cu succes a „Procesului de la Oslo” care a avut ca rezultat CCM;

J.   întrucât semnarea şi ratificarea CCM de către toate cele 27 de state membre ale UE, înainte de intrarea sa în vigoare la 1 august 2010, ar fi un semnal politic puternic de sprijinire a unei lumi fără muniţii cu dispersie şi a obiectivelor UE privind lupta împotriva proliferării armelor care ucid fără discriminare,

1.  salută apropiata intrare în vigoare a Convenţiei privind muniţiile cu dispersie (CCM) la 1 august 2010;

2.  invită toate statele membre ale UE şi ţările candidate să semneze şi să ratifice de urgenţă CCM, înainte de sfârşitul lui 2010, inclusiv statele nesemnatare Estonia, Finlanda, Grecia, Letonia, Polonia, România, Slovacia şi Turcia, precum şi statele care au semnat, dar care nu au ratificat încă Convenţia, şi anume Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Ungaria, Italia, Lituania, Ţările de Jos, Portugalia şi Suedia;

3.  felicită toate statele care au semnat şi ratificat CCM şi care au adoptat şi moratorii privind utilizarea, producerea şi transferul muniţiilor cu dispersie şi care au încheiat procesul de distrugere a stocurilor de astfel de muniţii;

4.  îndeamnă toate statele membre ale UE care au semnat CCM să profite de orice oportunitate pentru a încuraja statele care nu sunt părţi la CCM să semneze şi să ratifice sau să adere la Convenţie cât mai curând posibil, inclusiv prin reuniuni bilaterale, dialog între militari şi foruri multilaterale şi, în conformitate cu obligaţiile care le revin în temeiul articolului 21 din CCM, să depună toate eforturile pentru a descuraja statele care nu sunt părţi la Convenţie să utilizeze muniţii cu dispersie;

5.  invită toate statele membre ale UE să nu întreprindă acţiuni care ar putea eluda sau periclita CCM şi dispoziţiile acesteia; invită, în special, toate statele membre ale UE să nu adopte, să sprijine sau să ratifice ulterior niciun protocol la Convenţia privind armele convenţionale (CCW), care ar permite utilizarea muniţiilor cu dispersie, ceea ce nu ar fi compatibil cu interzicerea unor astfel de arme în temeiul articolelor 1 şi 2 din Convenţia privind muniţiile cu dispersie; invită Consiliul şi statele membre ale UE să ia măsuri în consecinţă în cadrul următoarei reuniuni CCW care va avea loc în perioada 30 august-3 septembrie 2010 la Geneva;

6.  îndeamnă statele membre ale UE care nu sunt încă parte la CCM să adopte măsuri interimare în aşteptarea aderării, inclusiv să adopte un moratoriu privind utilizarea, producerea şi transferul muniţiilor cu dispersie şi să demareze urgent procesul de distrugere a stocurilor de muniţii cu dispersie;

7.  îndeamnă toate statele să participe la viitoarea Primă Reuniune a statelor părţi (1 MSP) care va avea loc în perioada 8 -12 noiembrie 2010 în Vientiane, Laos, ţara cea mai contaminată de muniţii cu dispersie din lume;

8.  îndeamnă statele membre ale UE să adopte măsuri pentru a iniţia punerea în aplicare a Convenţiei, inclusiv prin distrugerea stocurilor, efectuarea operaţiunilor de lichidare şi acordarea de asistenţă victimelor, precum şi să contribuie la acordarea de finanţare sau diverse forme de asistenţă pentru alte state care doresc să pună în aplicare Convenţia;

9.  îndeamnă statele membre ale UE care au semnat Convenţia să adopte legi pentru a o aplica la nivel naţional;

10. invită Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate să depună toate eforturile pentru a garanta aderarea Uniunii la CCM, care este posibilă după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, şi, în plus, să dezvolte o strategie pentru prima conferinţă de revizuire sub forma unei decizii a Consiliului privind o poziţie comună;

11. invită Consiliul şi Comisia să includă interzicerea muniţiilor cu dispersie drept clauză standard în acordurile cu ţările terţe, pe lângă clauza standard cu privire la neproliferarea armelor de distrugere în masă;

12. invită Consiliul şi Comisia să facă din lupta împotriva muniţiilor cu dispersie parte integrantă din programele comunitare de asistenţă externă pentru a sprijini ţările terţe în vederea distrugerii stocurilor şi a acordării de asistenţă umanitară;

13. invită statele membre ale UE, Consiliul şi Comisia să ia măsuri pentru a împiedica ţările terţe să pună la dispoziţia actorilor nestatali muniţii cu dispersie;

14. îndeamnă statele membre ale UE să fie transparente în ceea ce priveşte eforturile depuse ca răspuns la prezenta rezoluţie şi să prezinte un raport public cu privire la activităţile lor în temeiul Convenţiei;

15. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie vicepreşedintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate, Consiliului, Comisiei, guvernelor şi parlamentelor statelor membre ale UE, ţărilor candidate, Secretarului General al ONU şi Coaliţiei privind muniţiile cu dispersie.