Propunere comună de rezoluţie - RC-B7-0419/2010Propunere comună de rezoluţie
RC-B7-0419/2010

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE referitoare la situația din Kârgâzstan

6.7.2010

depusă în conformitate cu articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de următoarele grupuri:
Verts/ALE (B7‑0419/2010)
PPE (B7‑0420/2010)
ALDE (B7‑0422/2010)
S&D (B7‑0423/2010)
ECR (B7‑0434/2010)

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Paolo Bartolozzi, Joachim Zeller, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Elisabeth Jeggle în numele Grupului PPE
Hannes Swoboda, Adrian Severin, Henri Weber, Katarína Neveďalová, Kristian Vigenin în numele Grupului S&D
Niccolò Rinaldi, Metin Kazak, Ramon Tremosa i Balcells, Anneli Jäätteenmäki, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake în numele Grupului ALDE
Heidi Hautala, Bart Staes, Nicole Kiil-Nielsen în numele Grupului Verts/ALE
Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Konrad Szymański, Jacek Olgierd Kurski, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Jacek Włosowicz în numele Grupului ECR

Procedură : 2010/2770(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
RC-B7-0419/2010
Texte depuse :
RC-B7-0419/2010
Texte adoptate :

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Kârgâzstan

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Kârgâzstan și Asia Centrală și, în special, cele din 12 mai 2005 și din 6 mai 2010,

–   având în vedere Rezoluția sa din 20 februarie 2008 privind o strategie a Uniunii Europene pentru Asia Centrală[1],

–   având în vedere Programul UE de prevenire a conflictelor violente, adoptat de Consiliul European în 2001 la Göteborg,

–   având în vedere declarațiile Vicepreședintei/Înaltei Reprezentante Catherine Ashton privind noile confruntări din Kârgâzstan din 11 iunie 2010 și referendumul constituțional din 28 iunie 2010,

–   având în vedere concluziile Consiliului pentru Afaceri Externe din 14 iunie 2010,

–   având în vedere declarația comună privind situația din Kârgâzstan, emisă la 16 iunie 2010 de Trimisul special al președintelui în exercițiu al OSCE, Reprezentantul special al ONU și Reprezentantul special al UE în Kârgâzstan,

–   având în vedere Strategia UE pentru un nou parteneriat cu Asia Centrală, adoptată la reuniunea Consiliului European din 21-22 iunie 2007,

–   având în vedere Raportul comun din 14 iunie 2010 al Consiliului și Comisiei privind progresele înregistrate în aplicarea strategiei UE pentru Asia Centrală, prezentat Consiliului European,

–   având în vedere Acordul de parteneriat și cooperare (APC) dintre UE și Kârgâzstan, care a intrat în vigoare în 1999,

–   având în vedere Documentul de strategie regională al Comunității Europene privind asistența acordată Asiei Centrale în perioada 2007-2013,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât, la 11 iunie 2010, în orașele din sudul Kârgâzstanului, Osh și Jalal-Abad, au izbucnit confruntări violente, care au continuat, intensificându-se, până la 14 iunie 2010, sute de persoane armate invadând străzile orașului, ucigând civili și incendiind magazine și alegându-și victimele pe bază etnică;

B.  întrucât, conform autorităților kârgâze, aproximativ 300 de persoane și-au pierdut viața în aceste conflicte, însă există temeri, exprimate inclusiv de către șeful guvernului interimar, Rosa Otunbayeva, că cifra reală este mult mai ridicată; întrucât mai mult de 2 000 de persoane au fost rănite sau internate în spital și multe alte persoane sunt date dispărute;

C. întrucât se estimează că, datorită violențelor, 300 000 de persoane au fost strămutate în interiorul țării și că alte 100 000 de persoane s-au refugiat în Uzbekistanul vecin; întrucât guvernul de la Tașkent a oferit, cu ajutorul organizațiilor internaționale, asistență umanitară refugiaților, însă și-a închis frontiera cu Kârgâzstanul la 14 iunie 2010, invocând incapacitatea sa de a primi mai multe persoane;

D. întrucât guvernul interimar a declarat stare de urgență în regiune, iar forțele de ordine au fost incapabile să preia controlul; întrucât apelurile lansate de către Președinta interimară Rosa Otunbayeva Președintelui rus Medvedev și Organizației Tratatului de Securitate Colectivă de acordare a unei asistențe militare pentru restabilirea ordinei au primit răspunsuri negative; întrucât a fost adresată OSCE o cerere de trimitere a unei forțe de ordine internaționale, iar această cerere este, în prezent, analizată;

E.  întrucât UE este clar interesată ca Kârgâzstan să fie un teritoriu pașnic, democratic și prosper din punct de vedere economic; întrucât UE s-a angajat, în special prin Strategia sa privind Asia Centrală, să fie un partener al țărilor din această regiune; întrucât, în momentul de față, este nevoie urgentă de un angajament internațional mai important, iar reacția UE va influența credibilitatea sa ca partener;

F.  întrucât Comisia Europeană a alocat 5 milioane de euro pentru sprijin medical de urgență, ajutor umanitar, produse nealimentare, protecție și asistență psihologică pentru persoanele afectate de criză; întrucât această inițiativă ar trebui raportată la apelul de urgență al ONU pentru strângerea a 71 de milioane de dolari pentru ajutor de urgență;

G. întrucât UE, prin intermediul Programului de la Göteborg, adoptat în 2001, și alte documente ulterioare, recunoaște importanța prevenirii conflictelor, iar situația actuală din Kârgâzstan impune necesitatea transformării analizei teoretice în acțiune concretă;

H. întrucât rezultatele referendumului care s-a desfășurat, în condiții destul de pașnice, la 27 iunie 2010 și la care s-a înregistrat o înaltă rată de participare la vot, au indicat că mai mult de 90% din votanți sunt în favoarea unei noi constituții care să echilibreze competențele prezidențiale și parlamentare, a confirmării Rosei Otunbayeva în calitate de Președinte interimar până la 31 decembrie 2011 și a dizolvării Curții constituționale; întrucât alegerile parlamentare sunt planificate să aibă loc la 10 octombrie 2010;

I.   întrucât țările din Asia Centrală se confruntă cu o serie de provocări comune, precum sărăcia și amenințările grave la adresa siguranței persoanelor, precum și cu necesitatea de a consolida democrația, buna guvernare și statul de drept; întrucât este necesar să se restaureze și să se consolideze cooperarea regională în vederea dezvoltării unei abordări comune a problemelor și a provocărilor din această regiune; întrucât trebuie să se urmărească găsirea unei abordări mai integrate din partea actorilor regionali și internaționali a problemelor și provocărilor cu care se confruntă această regiune;

J.   întrucât UE trebuie să își respecte întotdeauna angajamentul de a integra drepturile omului, democrația și statul de drept în acordurile sale cu țări terțe și să promoveze reformele democratice prin intermediul unor politici coerente menite să îi consolideze credibilitatea în calitate de actor regional,

1.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la confruntările tragice și violente care au izbucnit în sudul Kârgâzstanului și prezintă condoleanțele sale familiilor tuturor victimelor;

2.  condamnă actele recente de violență din sudul Kârgâzstanului; deplânge pierderea de vieți omenești și își exprimă speranța că poate fi găsită o soluție pașnică pentru conflictul din Kârgâzstan, pe baza unor principii democratice, a statului de drept și a respectării drepturilor omului;

3.  invită guvernul interimar să desfășoare o investigație credibilă, imparțială și independentă a actelor de violență, cu eventuala asistență a actorilor internaționali, în vederea aducerii criminalilor în fața justiției;

4.  invită autoritățile interimare să depună toate eforturile pentru a aduce situația la normal și să creeze toate condițiile necesare întoarcerii voluntare, sigure și demne acasă a persoanelor refugiate și a persoanelor strămutate în interiorul țării; îndeamnă autoritățile locale să adopte măsuri eficace de instaurare a unui climat de încredere și să demareze un dialog veritabil cu toate comunitățile etnice care trăiesc în sudul Kârgâzstanului, în vederea dezvoltării unui proces de reconciliere credibil;

5.  solicită, în acest context, Comisiei să consolideze asistența umanitară, în cooperare cu organizațiile internaționale și să demareze programe pe termen scurt și mediu de reconstrucție a caselor distruse și de înlocuire a bunurilor pierdute, precum și proiecte de reabilitare în colaborare cu autoritățile kârgâze și cu alți donatori în vederea creării unor condiții favorabile pentru întoarcerea persoanelor refugiate și a persoanelor strămutate în interiorul țării; atrage atenția, în acest sens, asupra importanței proiectelor de dezvoltare locală;

6.  atrage atenția asupra necesității unui efort internațional substanțial de sprijin în vederea reconstrucției, stabilizării și reconcilierii din sudul Kârgâzstanului și a oportunității de a pune bazele pentru aceste eforturi oferite de reuniunea programată a donatorilor din Bishkek, la 27 iulie 2010;

7.  subliniază că sprijinul umanitar trebuie însoțit de eforturi de stabilizare a situației și de reducere și prevenire a riscului important de noi violențe, care reprezintă o amenințare la adresa păcii și securității și în alte părți ale Văii Ferghana, care se întinde în Uzbekistan, Kârgâzstan și Tadjikistan;

8.  solicită o creștere substanțială a ajutorului umanitar al UE destinat persoanelor afectate de recenta violență din sudul Kârgâzstanului, precum și utilizarea cuprinzătoare a Instrumentului pentru stabilitate;

9.  consideră că un nou nivel al implicării UE în sudul Kârgâzstanului va fi necesar, de asemenea, pe termen lung; își reiterează apelul către Comisie de a pregăti propuneri pentru o realocare a fondurilor în conformitate cu Instrumentul pentru cooperarea pentru dezvoltare, menită să aducă UE într-o poziție mai favorabilă care să-i permită să adopte o reacție susținută la noua situație în Kârgâzstan; subliniază că plasarea accentului pe securitatea umană este esențială în politica UE privind Asia Centrală;

10. invită Vicepreședinta/Înalta Reprezentantă și statele membre să sprijine și să contribuie în mod activ la desfășurarea promptă a unei misiuni de forțe de ordine a OSCE în scopul prevenirii răbufnirii unor noi violențe, al stabilizării situației din orașele afectate de conflicte, al protejării victimelor și a persoanelor celor mai vulnerabile, precum și în scopul facilitării întoarcerii persoanelor refugiate și a celor strămutate în interiorul țării;

11. ia act de desfășurarea în condiții destul de pașnice a referendumului constituțional organizat în Kârgâzstan la 27 iunie 2010; subliniază că revenirea la ordinea constituțională și la statul de drept este esențială în ceea ce privește stabilizarea pe termen lung a situației din țară; subliniază că următoarele alegeri parlamentare (programate provizoriu pentru octombrie 2010) ar trebui să ofere baza constituțională pentru un guvern care să beneficieze atât de o legitimitate solidă, cât și de sprijinul larg al populației; solicită, prin urmare, autorităților din Kârgâzstan, să ia măsuri imediate și hotărâte pentru a remedia la timp deficiențele semnificative identificate de OSCE/BIDDO înaintea alegerilor parlamentare care vor urma; așteaptă cu interes stabilirea unor legături interparlamentare puternice cu viitorul parlament din Kârgâzstan;

12. își exprimă îngrijorarea cu privire la raporturile privind arestarea unor apărători ai drepturilor omului din Kârgâzstan și solicită eliberarea lor imediată; invită autoritățile kârgâze să ia toate măsurile necesare pentru a garanta faptul că apărătorii drepturilor omului își pot desfășura munca de promovare și de protecție a drepturilor omului fără opreliști;

13. subliniază interesul comun și responsabilitatea comună a Kârgâzstanului, a vecinilor săi, Rusia, China, UE, SUA, OSCE și restul comunității internaționale în prevenirea destabilizării, și invită toți factorii implicați să identifice sinergiile;

14. își exprimă îngrijorarea față de dificultățile procesului de democratizare din Kârgâzstan, care par să își aibă originea în poziția slabă a guvernului interimar din Kârgâzstan și forța rețelelor criminale din țară, inclusiv a traficanților de droguri din sudul Kârgâzstanului;

15. consideră că întemeierea unui sistem politic care permite reprezentarea unor interese diferite și arbitrajul este fundamental pentru a reduce tensiunile și a evita izbucnirea unor noi violențe, iar UE și statele membre ale acesteia trebuie să sprijine în mod activ democratizarea și să depună eforturi pentru a reduce diferențele dintre atitudinile actorilor internaționali, astfel încât să îmbunătățească perspectivele procesului de reformă din Kârgâzstan;

16. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Consiliului, Comisiei, parlamentelor și guvernelor statelor membre, guvernului interimar al Kârgâzstanului, Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite, Secretarului General al OSCE, precum și Secretarului General al Consiliului Europei.