Fælles beslutningsforslag - RC-B7-0493/2010/REV1Fælles beslutningsforslag
RC-B7-0493/2010/REV1

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 4,
til erstatning af beslutningsforslag af:
S&D (B7-0493/2010)
GUE/NGL (B7-0500/2010)
ALDE (B7-0503/2010)
Verts/ALE (B7-0504/2010)
om situationen for romaerne og retten til fri bevægelighed i EU
Hannes Swoboda, Monika Beňová, Kinga Göncz, Rovana Plumb, María Muñiz De Urquiza, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Rita Borsellino, Ivailo Kalfin
for S&D-Gruppen
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Marielle De Sarnez, Cecilia Wikström, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Olle Schmidt, Metin Kazak, Luigi de Magistris, Nathalie Griesbeck
forfor ALDE-Gruppen
Hélène Flautre, Catherine Grèze
for Verts/ALE-Gruppen
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Miguel Portas, Jacky Hénin, Kyriacos Triantaphyllides, Jean-Luc Mélenchon
forfor GUE/NGL-Gruppen

7.9.2010


Procedure : 2010/2842(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B7-0493/2010

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: