Διαδικασία : 2010/2842(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B7-0493/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0493/2010

Συζήτηση :

PV 07/09/2010 - 11
CRE 07/09/2010 - 11

Ψηφοφορία :

PV 09/09/2010 - 5.2
CRE 09/09/2010 - 5.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0312

7.9.2010
RC-B7-0493/2010/REV1
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
S&D (B7-0493/2010)
GUE/NGL (B7-0500/2010)
ALDE (B7-0503/2010)
Verts/ALE (B7-0504/2010)
σχετικά με την κατάσταση των Ρομά και την ελευθερία κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Hannes Swoboda, Monika Beňová, Kinga Göncz, Rovana Plumb, María Muñiz De Urquiza, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Rita Borsellino, Ivailo Kalfin
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Marielle De Sarnez, Cecilia Wikström, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Olle Schmidt, Metin Kazak, Luigi de Magistris, Nathalie Griesbeck
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Hélène Flautre, Catherine Grèze
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares, Willy Meyer, Νικόλαος Χουντής, Patrick Le Hyaric, Miguel Portas, Jacky Hénin, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Jean-Luc Mélenchon
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 173kWORD 114k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου