Návrh spoločného uznesenia - RC-B7-0493/2010/REV1Návrh spoločného uznesenia
RC-B7-0493/2010/REV1

  SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
  predložený v súlade s článkom 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,
  ktorý nahrádza návrhy skupín:
  S&D (B7-0493/2010)
  GUE/NGL (B7-0500/2010)
  ALDE (B7-0503/2010)
  Verts/ALE (B7-0504/2010)
  o situácii Rómov a slobode pohybu v Európskej únii
  Hannes Swoboda, Monika Beňová, Kinga Göncz, Rovana Plumb, María Muñiz De Urquiza, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Rita Borsellino, Ivailo Kalfin
  v mene skupiny S&D
  Renate Weber, Sophia in 't Veld, Marielle De Sarnez, Cecilia Wikström, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Olle Schmidt, Metin Kazak, Luigi de Magistris, Nathalie Griesbeck
  v mene skupiny ALDE
  Hélène Flautre, Catherine Grèze
  v mene skupiny Verts/ALE
  Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Miguel Portas, Jacky Hénin, Kyriacos Triantaphyllides, Jean-Luc Mélenchon
  v mene skupiny GUE/NGL

  7.9.2010


  Postup : 2010/2842(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  RC-B7-0493/2010

  Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: