Процедура : 2010/2855(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : RC-B7-0541/2010

Внесени текстове :

RC-B7-0541/2010

Разисквания :

PV 06/10/2010 - 10
CRE 06/10/2010 - 10

Гласувания :

PV 07/10/2010 - 9.4
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0351

4.10.2010
RC-B7-0541/2010/REV1
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
внесено съгласно член 110, параграф 4 от Правилника на дейността
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
PPE (B7-0541/2010)
S&D (B7-0542/2010)
ALDE (B7-0543/2010)
Verts/ALE (B7-0544/2010)
GUE/NGL (B7-0545/2010)
относно Световния ден срещу смъртното наказание
Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz
от името на групата PPE
Richard Howitt, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Raimon Obiols, Maria Eleni Koppa, Marc Tarabella
от името на групата S&D
Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Sarah Ludford, Anneli Jäätteenmäki, Leonidas Donskis, Norica Nicolai, Marielle De Sarnez, Louis Michel
от името на групата ALDE
Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen, Frieda Brepoels, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Michail Tremopoulos, Bart Staes, Franziska Keller, Keith Taylor, Jan Philipp Albrecht
от името на групата Verts/ALE
Marie-Christine Vergiat, Søren Bo Søndergaard, Rui Tavares, Bairbre de Brún
от името на групата GUE/NGL
Fiorello Provera
ИЗМЕНЕНИЯ

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 175kWORD 111k
Правна информация - Политика за поверителност