Διαδικασία : 2010/2855(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B7-0541/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0541/2010

Συζήτηση :

PV 06/10/2010 - 10
CRE 06/10/2010 - 10

Ψηφοφορία :

PV 07/10/2010 - 9.4
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0351

4.10.2010
RC-B7-0541/2010/REV1
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
PPE (B7-0541/2010)
S&D (B7-0542/2010)
ALDE (B7-0543/2010)
Verts/ALE (B7-0544/2010)
GUE/NGL (B7-0545/2010)
σχετικά με την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Θανατικής Ποινής
Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Richard Howitt, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Raimon Obiols, Μαρία-Ελένη Κοππά, Marc Tarabella
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Sarah Ludford, Anneli Jäätteenmäki, Leonidas Donskis, Norica Nicolai, Marielle De Sarnez, Louis Michel
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen, Frieda Brepoels, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Μιχάλης Τρεμόπουλος, Bart Staes, Franziska Keller, Keith Taylor, Jan Philipp Albrecht
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marie-Christine Vergiat, Søren Bo Søndergaard, Rui Tavares, Bairbre de Brún
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Fiorello Provera
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 162kWORD 117k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου