Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B7-0541/2010/REV1Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B7-0541/2010/REV1

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
työjärjestyksen 110 artiklan 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
PPE (B7-0541/2010)
S&D (B7-0542/2010)
ALDE (B7-0543/2010)
Verts/ALE (B7-0544/2010)
GUE/NGL (B7-0545/2010)
kansainvälisestä kuolemanrangaistuksen vastaisesta päivästä
Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz
PPE-ryhmän puolesta
Richard Howitt, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Raimon Obiols, Maria Eleni Koppa, Marc Tarabella
S&D-ryhmän puolesta
Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Sarah Ludford, Anneli Jäätteenmäki, Leonidas Donskis, Norica Nicolai, Marielle De Sarnez, Louis Michel
ALDE-ryhmän puolesta
Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen, Frieda Brepoels, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Michail Tremopoulos, Bart Staes, Franziska Keller, Keith Taylor, Jan Philipp Albrecht
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Marie-Christine Vergiat, Søren Bo Søndergaard, Rui Tavares, Bairbre de Brún
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Fiorello Provera

4.10.2010


Menettely : 2010/2855(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B7-0541/2010
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B7-0541/2010
Hyväksytyt tekstit :

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: