Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B7-0541/2010/REV1Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B7-0541/2010/REV1

  YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
  työjärjestyksen 110 artiklan 4 kohdan mukaisesti
  joka korvaa poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
  PPE (B7-0541/2010)
  S&D (B7-0542/2010)
  ALDE (B7-0543/2010)
  Verts/ALE (B7-0544/2010)
  GUE/NGL (B7-0545/2010)
  kansainvälisestä kuolemanrangaistuksen vastaisesta päivästä
  Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz
  PPE-ryhmän puolesta
  Richard Howitt, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Raimon Obiols, Maria Eleni Koppa, Marc Tarabella
  S&D-ryhmän puolesta
  Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Sarah Ludford, Anneli Jäätteenmäki, Leonidas Donskis, Norica Nicolai, Marielle De Sarnez, Louis Michel
  ALDE-ryhmän puolesta
  Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen, Frieda Brepoels, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Michail Tremopoulos, Bart Staes, Franziska Keller, Keith Taylor, Jan Philipp Albrecht
  Verts/ALE-ryhmän puolesta
  Marie-Christine Vergiat, Søren Bo Søndergaard, Rui Tavares, Bairbre de Brún
  GUE/NGL-ryhmän puolesta
  Fiorello Provera

  4.10.2010


  Menettely : 2010/2855(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  RC-B7-0541/2010
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  RC-B7-0541/2010
  Hyväksytyt tekstit :

  Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: