Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B7-0541/2010/REV1Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B7-0541/2010/REV1

  BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
  pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 4 dalį
  keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:
  PPE (B7-0541/2010)
  S&D (B7-0542/2010)
  ALDE (B7-0543/2010)
  Verts/ALE (B7-0544/2010)
  GUE/NGL (B7-0545/2010)
  dėl Pasaulinės kovos su mirties bausme dienos
  Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz
  PPE frakcijos vardu
  Richard Howitt, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Raimon Obiols, Maria Eleni Koppa, Marc Tarabella
  S&D frakcijos vardu
  Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Sarah Ludford, Anneli Jäätteenmäki, Leonidas Donskis, Norica Nicolai, Marielle De Sarnez, Louis Michel
  ALDE frakcijos vardu
  Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen, Frieda Brepoels, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Michail Tremopoulos, Bart Staes, Franziska Keller, Keith Taylor, Jan Philipp Albrecht
  Verts/ALE frakcijos vardu
  Marie-Christine Vergiat, Søren Bo Søndergaard, Rui Tavares, Bairbre de Brún
  GUE/NGL frakcijos vardu

  4.10.2010


  Procedūra : 2010/2855(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  RC-B7-0541/2010

  Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: