Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B7-0541/2010/REV1Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B7-0541/2010/REV1

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 4 dalį
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:
PPE (B7-0541/2010)
S&D (B7-0542/2010)
ALDE (B7-0543/2010)
Verts/ALE (B7-0544/2010)
GUE/NGL (B7-0545/2010)
dėl Pasaulinės kovos su mirties bausme dienos
Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz
PPE frakcijos vardu
Richard Howitt, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Raimon Obiols, Maria Eleni Koppa, Marc Tarabella
S&D frakcijos vardu
Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Sarah Ludford, Anneli Jäätteenmäki, Leonidas Donskis, Norica Nicolai, Marielle De Sarnez, Louis Michel
ALDE frakcijos vardu
Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen, Frieda Brepoels, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Michail Tremopoulos, Bart Staes, Franziska Keller, Keith Taylor, Jan Philipp Albrecht
Verts/ALE frakcijos vardu
Marie-Christine Vergiat, Søren Bo Søndergaard, Rui Tavares, Bairbre de Brún
GUE/NGL frakcijos vardu

4.10.2010


Procedūra : 2010/2855(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
RC-B7-0541/2010

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: