Kopīgas rezolūcijas priekšlikums - RC-B7-0541/2010/REV1Kopīgas rezolūcijas priekšlikums
RC-B7-0541/2010/REV1

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 110. panta 4. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
PPE (B7-0541/2010)
S&D (B7-0542/2010)
ALDE (B7-0543/2010)
Verts/ALE (B7-0544/2010)
GUE/NGL (B7-0545/2010)
par Pasaules dienu pret nāvessodu
Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz
PPE grupas vārdā
Richard Howitt, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Raimon Obiols, Maria Eleni Koppa, Marc Tarabella
S&D grupas vārdā
Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Sarah Ludford, Anneli Jäätteenmäki, Leonidas Donskis, Norica Nicolai, Marielle De Sarnez, Louis Michel
ALDE grupas vārdā
Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen, Frieda Brepoels, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Michail Tremopoulos, Bart Staes, Franziska Keller, Keith Taylor, Jan Philipp Albrecht
Verts/ALE grupas vārdā
Marie-Christine Vergiat, Søren Bo Søndergaard, Rui Tavares, Bairbre de Brún
GUE/NGL grupas vārdā
Fiorello Provera

4.10.2010


Procedūra : 2010/2855(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
RC-B7-0541/2010
Iesniegtie teksti :
RC-B7-0541/2010
Pieņemtie teksti :

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: