Kopīgas rezolūcijas priekšlikums - RC-B7-0541/2010/REV1Kopīgas rezolūcijas priekšlikums
RC-B7-0541/2010/REV1

  KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
  iesniegts saskaņā ar Reglamenta 110. panta 4. punktu
  nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
  PPE (B7-0541/2010)
  S&D (B7-0542/2010)
  ALDE (B7-0543/2010)
  Verts/ALE (B7-0544/2010)
  GUE/NGL (B7-0545/2010)
  par Pasaules dienu pret nāvessodu
  Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz
  PPE grupas vārdā
  Richard Howitt, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Raimon Obiols, Maria Eleni Koppa, Marc Tarabella
  S&D grupas vārdā
  Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Sarah Ludford, Anneli Jäätteenmäki, Leonidas Donskis, Norica Nicolai, Marielle De Sarnez, Louis Michel
  ALDE grupas vārdā
  Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen, Frieda Brepoels, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Michail Tremopoulos, Bart Staes, Franziska Keller, Keith Taylor, Jan Philipp Albrecht
  Verts/ALE grupas vārdā
  Marie-Christine Vergiat, Søren Bo Søndergaard, Rui Tavares, Bairbre de Brún
  GUE/NGL grupas vārdā
  Fiorello Provera

  4.10.2010


  Procedūra : 2010/2855(RSP)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  RC-B7-0541/2010
  Iesniegtie teksti :
  RC-B7-0541/2010
  Pieņemtie teksti :

  Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: