Gemensamt förslag till resolution - RC-B7-0541/2010/REV1Gemensamt förslag till resolution
RC-B7-0541/2010/REV1

  GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
  i enlighet med artikel 110.4 i arbetsordningen
  som ersätter resolutionsförslagen från grupperna:
  PPE (B7-0541/2010)
  S&D (B7-0542/2010)
  ALDE (B7-0543/2010)
  Verts/ALE (B7-0544/2010)
  GUE/NGL (B7-0545/2010)
  om Internationella dagen mot dödsstraffet
  Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz
  för PPE-gruppen
  Richard Howitt, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Raimon Obiols, Maria Eleni Koppa, Marc Tarabella
  för S&D-gruppen
  Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Sarah Ludford, Anneli Jäätteenmäki, Leonidas Donskis, Norica Nicolai, Marielle De Sarnez, Louis Michel
  för ALDE-gruppen
  Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen, Frieda Brepoels, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Michail Tremopoulos, Bart Staes, Franziska Keller, Keith Taylor, Jan Philipp Albrecht
  för Verts/ALE-gruppen
  Marie-Christine Vergiat, Søren Bo Søndergaard, Rui Tavares, Bairbre de Brún
  för GUE/NGL-gruppen
  Fiorello Provera

  4.10.2010


  Förfarande : 2010/2855(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  RC-B7-0541/2010
  Ingivna texter :
  RC-B7-0541/2010
  Antagna texter :

  Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: