Gemensamt förslag till resolution - RC-B7-0541/2010/REV1Gemensamt förslag till resolution
RC-B7-0541/2010/REV1

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
i enlighet med artikel 110.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från grupperna:
PPE (B7-0541/2010)
S&D (B7-0542/2010)
ALDE (B7-0543/2010)
Verts/ALE (B7-0544/2010)
GUE/NGL (B7-0545/2010)
om Internationella dagen mot dödsstraffet
Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz
för PPE-gruppen
Richard Howitt, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Raimon Obiols, Maria Eleni Koppa, Marc Tarabella
för S&D-gruppen
Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Sarah Ludford, Anneli Jäätteenmäki, Leonidas Donskis, Norica Nicolai, Marielle De Sarnez, Louis Michel
för ALDE-gruppen
Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen, Frieda Brepoels, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Michail Tremopoulos, Bart Staes, Franziska Keller, Keith Taylor, Jan Philipp Albrecht
för Verts/ALE-gruppen
Marie-Christine Vergiat, Søren Bo Søndergaard, Rui Tavares, Bairbre de Brún
för GUE/NGL-gruppen
Fiorello Provera

4.10.2010


Förfarande : 2010/2855(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
RC-B7-0541/2010
Ingivna texter :
RC-B7-0541/2010
Antagna texter :

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: