Kopīgas rezolūcijas priekšlikums - RC-B7-0571/2010Kopīgas rezolūcijas priekšlikums
RC-B7-0571/2010

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par Ukrainu

19.10.2010

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 110. panta 4. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
ALDE (B7‑0571/2010)
Verts/ALE (B7‑0575/2010)
ECR (B7‑0577/2010)
PPE (B7‑0578/2010)

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, György Schöpflin, Lena Kolarska-Bobińska, Joachim Zeller, Vytautas Landsbergis, Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu, Jacek Protasiewicz, Inese Vaidere PPE grupas vārdā
Johannes Cornelis van Baalen, Adina-Ioana Vălean, Ramon Tremosa i Balcells ALDE grupas vārdā
Werner Schulz, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā
Charles Tannock ECR grupas vārdā


Procedūra : 2010/2934(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
RC-B7-0571/2010
Iesniegtie teksti :
RC-B7-0571/2010
Pieņemtie teksti :

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Ukrainu

Eiropas Parlaments,

 

–   ņemot vērā tā iepriekšējās rezolūcijas par Ukrainu,

–   ņemot vērā Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas 2010. gada 5. oktobrī pieņemto rezolūciju Nr. 1755 par demokrātisku iestāžu darbību Ukrainā,

–   ņemot vērā Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas Uzraudzības komitejas 2010. gada 9. septembrī pieņemto ziņojumu,

–   ņemot vērā Eiropadomes 2010. gada 16. septembra secinājumus par Ukrainu,

–   ņemot vērā paziņojumu un ieteikumus, kas pieņemti pēc ES un Ukrainas Parlamentārās sadarbības komitejas 14. sanāksmes, kura notika 2010. gada 22. un 23. martā,

–   ņemot vērā Ukrainas parlamenta 2010. gada jūnijā pēdējā brīdī pirms pašvaldību vēlēšanām pieņemtās izmaiņas Ukrainas Vēlēšanu likumā,

–   ņemot vērā kopīgo paziņojumu, kas tika pieņemts ES un Ukrainas augstākā līmeņa sanāksmē 2009. gada 4. decembrī Kijevā,

–   ņemot vērā kopīgo deklarāciju par Austrumu partnerību, kuras īstenošana tika aizsākta Prāgā 2009. gada 7. maijā,

–   ņemot vērā Eiropas Savienības un Ukrainas Partnerības un sadarbības nolīgumu (PSN), kas stājās spēkā 1998. gada 1. martā, un pašreizējās sarunas par asociācijas nolīgumu (AN), kas izstrādāts, lai aizstātu PSN,

–   ņemot vērā Ukrainas Valsts indikatīvo programmu 2011.–2013. gadam,

–   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 4. punktu,

 

A. tā kā Ukraina ir Eiropas Savienībai stratēģiski nozīmīga Eiropas valsts; tā kā Ukrainas izmērs, resursi, iedzīvotāju skaits un ģeogrāfiskā atrašanās vieta piešķir tai īpašu vietu Eiropā un to padara par nozīmīgu reģionālo dalībnieku;

B.  tā kā gan Ukrainas nesen ievēlētais prezidents Viktors Janukovičs, gan Ukrainas parlaments (Verkhovna Rada) ir apstiprinājuši Ukrainas apņemšanos pievienoties Eiropas Savienībai;

C. tā kā ir izteiktas apsūdzības, ka pēdējo mēnešu laikā ir apdraudētas demokrātiskās brīvības, piemēram, pulcēšanās brīvība, vārda brīvība un plašsaziņas līdzekļu brīvība;

D. tā kā pēc prezidenta vēlēšanām novērojamas aizvien satraucošākas demokrātijas un plurālisma erozijas pazīmes, par ko jo īpaši liecina dažām nevalstiskajām organizācijām izteiktie draudi un atsevišķas žurnālistu sūdzības par redaktoru vai plašsaziņas līdzekļu īpašnieku izdarīto spiedienu, lai kādi notikumi tiktu vai netiktu atspoguļoti, kā arī Ukrainas Drošības dienesta plašāka un politiski motivēta darbība un administratīvo un tiesisko instrumentu ļaunprātīga izmantošana politiskiem mērķiem;

E.  tā kā ar Ukrainas Konstitucionālās tiesas 2010. gada 1. oktobra lēmumu ir atjaunota prezidentāla vadības sistēma; tā kā demokrātiskas, efektīvas un ilgtspējīgas kontroles un līdzsvara sistēmas izveidei arī turpmāk vajadzētu būt prioritātei un tā kā procesam šā mērķa sasniegšanai vajadzētu būt atvērtam, visaptverošam un pieejamam visām politiskajām partijām un dalībniekiem Ukrainā;

F.  tā kā 2010. gada 31. oktobrī Ukrainā notiks pašvaldību un reģionālās vēlēšanas; tā kā ir pausta kritika par dažiem šo vēlēšanu organizatoriskajiem aspektiem;

G. tā kā 2010.  gada 13. oktobrī Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) pārstāvis plašsaziņas līdzekļu brīvības jomā paziņoja, ka Ukraina ir panākusi plašsaziņas līdzekļu augstu brīvības līmeni, tomēr tai jāveic steidzami pasākumi, lai to saglabātu, un aicināja Ukrainas valdību atturēties no jebkādiem mēģinājumiem ietekmēt vai cenzēt plašsaziņas līdzekļu saturu un ievērot starptautiskos plašsaziņas līdzekļu brīvības standartus un EDSO saistības plašsaziņas līdzekļu brīvības jomā,

1.  uzsver, ka Ukrainai ir stipras vēsturiskās, kultūras un ekonomiskās saiknes ar Eiropas Savienību un ka tā ir viena no galvenajiem ES partneriem austrumu kaimiņvalstu reģionā, un ka tā būtiski ietekmē visa kontinenta drošību, stabilitāti un labklājību;

2.  pauž bažas par aizvien biežākām apsūdzībām un ticamiem ziņojumiem par to, ka pēdējo mēnešu laikā ir apdraudētas demokrātiskās brīvības un tiesības, piemēram, pulcēšanās brīvība, vārda brīvība un plašsaziņas līdzekļu brīvība;

3.  aicina varas iestādes pilnīgi izmeklēt visus ziņojumus par tiesību un brīvību pārkāpumiem un novērst jebkādus noteiktos pārkāpumus, kā arī izpētīt to, cik lielā mērā Ukrainas Drošības dienests iejaucas demokrātiskajā procesā;

4.  pauž bažas par nesenajiem notikumiem, kuri varētu apdraudēt plašsaziņas līdzekļu brīvību un plurālismu; aicina iestādes veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu šos demokrātiskas sabiedrības nozīmīgos aspektus un atturēties no jebkādiem mēģinājumiem tieši vai netieši kontrolēt valsts plašsaziņas līdzekļu ziņojumu saturu; uzsver steidzamo nepieciešamību grozīt tiesību aktus, kuri reglamentē plašsaziņas līdzekļu jomu, un tāpēc atzinīgi vērtē neseno priekšlikumu par sabiedriskās apraides ieviešanu Ukrainā; atzinīgi vērtē garantijas, ko Ukrainas varas iestādes ir sniegušas sabiedrībai, par to, ka sabiedriskās apraides ieviešanai nepieciešamā tiesiskā regulējuma izstrāde tiks pabeigta līdz šā gada beigām; aicina varas iestādes nodrošināt, ka tiesas procesu rezultātā nenotiek pārraides frekvenču selektīva atsaukšana, un pārskatīt jebkādus lēmumus vai personu iecelšanas amatā, kuras varētu izraisīt interešu konfliktu;

5.  aicina Ukrainas valdību tiesību aktus par plašsaziņas līdzekļu brīvību saskaņot ar EDSO standartiem;

6.  pauž bažas par to, ka vardarbīgi tika pārtrauktas miermīlīgās demonstrācijas, kuras tika rīkotas šā gada maijā un jūnijā, lai protestētu pret nelikumīgu ceļa būvi Gorkija parkā, Harkovā, gatavojoties 2012. gada Eiropas futbola čempionātam, kā rezultātā drošības dienestu un citu tiesībaizsardzības iestāžu darbinieki apspieda un arestēja demonstrācijas aktīvistus;

7.  pauž nožēlu par to, ka vēlēšanu noteikumi vēl joprojām ir diskusiju temats, un norāda, ka spēkā esošo vēlēšanu likumu, kas tika grozīts 2010. gada augustā, EDSO Demokrātisko iestāžu un cilvēktiesību birojs uzskata par soli atpakaļ salīdzinājumā ar iepriekšējo likumu, jo tas ir radījis neskaidru un nepilnīgu tiesisko regulējumu; aicina iestādes nodrošināt, ka vēlēšanu orgānu sastāvs visos līmeņos, tostarp vadošajos amatos, ir līdzsvarots; mudina iestādes veikt papildu pasākumus, lai veicinātu kandidātu un vēlētāju uzticību vēlēšanu procesam, piemēram, nodrošinot to, ka vēlēšanu procesā piedalās atzītas politiskās kustības ar to izvēlētiem nosaukumiem un ka kandidātu saraksti ir skaidri nodalīti; tāpēc atzinīgi vērtē Ukrainas varas iestāžu veiktās darbības, proti, starptautisko novērotāju uzaicināšanu, lai tie novērotu vēlēšanas un rūpīgi izmeklētu to, kas patiesībā notiek uz vietas;

8.  uzsver nepieciešamību stiprināt varas iestāžu uzticamību, stabilitāti, neatkarību un efektivitāti, tādējādi garantējot demokrātiju un tiesiskumu un veicinot konstitucionālās reformas procesu, pamatojoties uz skaidru varas nodalīšanu un efektīvu kontroles un līdzsvara sistēmu starp valsts iestādēm; uzsver, ka sadarbība ar Eiropas Komisiju par likumā pamatotu demokrātiju (Venēcijas komisiju) ir būtiski svarīga, lai nodrošinātu, ka likumdošanas reformu pakete, kas šobrīd tiek izstrādāta, pilnīgi atbilst Eiropas standartiem un vērtībām; aicina visus iesaistītos politiskos dalībniekus, tostarp valdību un opozīciju, piedalīties šajā procesā; aicina Ukrainas varas iestādes lūgt Venēcijas komisiju sagatavot atzinumu par likumu projektu galīgajām versijām;

9.  mudina Komisiju un Padomi pabeigt plānu bezvīzu režīma ieviešanai Ukrainas iedzīvotājiem, tostarp īstenojot starpmērķi, proti, pašreizējo vīzu nodevu atcelšanu; tomēr uzsver, ka jebkādā šādā nolīgumā paredzētās prasības ir jāievēro; pauž pārliecību, ka demokrātiskās attīstības nostiprināšana Ukrainā veicinās šo procesu;

10. uzsver Ukrainas integrācijas Eiropā procesa lielo nozīmi ekonomisko, sociālo un politisko reformu turpināšanai Ukrainā; tādēļ pauž cerību, ka nākamajā ES un Ukrainas augsta līmeņa sanāksmē, kurai jānotiek 2010. gada 22. novembrī Briselē, tiks gūti ievērojami panākumi ceļā uz asociācijas nolīguma drīzu noslēgšanu; tādēļ aicina Komisiju un Ukrainu pastiprināt centienus saistībā ar ES un Ukrainas asociācijas programmas īstenošanu;

11. pauž bažas par pret žurnālistiem vērstās vardarbības un iebaidīšanas gadījumiem un par Novy Styl reportiera Vasiļa Kļimentjeva pazušana 2010. gada 11. augustā; pauž pārliecību, ka Ukrainas varas iestādes veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai pabeigtu izmeklēšanu saistībā ar viņa pazušanu;

12. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām, Ukrainas prezidentam, valdībai un parlamentam, kā arī Eiropas Padomes un EDSO parlamentārajām asamblejām.