Предложение за обща резолюция - RC-B7-0572/2010Предложение за обща резолюция
RC-B7-0572/2010

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ относно проведените реформи и промените в Република Молдова

19.10.2010

внесено съгласно член 110, параграф 4 от Правилника
вместо предложенията за резолюция, внесени от групите:
PPE (B7‑0572/2010)
ALDE (B7‑0573/2010)
GUE/NGL (B7‑0579/2010)
Verts/ALE (B7‑0580/2010)
S&D (B7‑0581/2010)
ECR (B7‑0582/2010)

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Monica Luisa Macovei, Ioannis Kasoulides, Traian Ungureanu, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Elena Băsescu от името на групата PPE
Adrian Severin, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Marek Siwiec от името на групата S&D
Graham Watson, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells от името на групата ALDE
Werner Schulz, Tatjana Ždanoka, Elisabeth Schroedter от името на групата Verts/ALE
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański от името на групата ECR
Jiří Maštálka от името на групата GUE/NGL


Процедура : 2010/2915(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B7-0572/2010
Внесени текстове :
RC-B7-0572/2010
Приети текстове :

Резолюция на Европейския парламент относно проведените реформи и промените в Република Молдова

Европейският парламент,

–   като взе предвид Споразумението за партньорство и сътрудничество, подписано на 28 ноември 1994 г. между Република Молдова и Европейския съюз и влязло в сила на 1 юли 1998 г.,

–   като взе предвид съвместното изявление на Съвета за сътрудничество ЕС – Молдова от 21 декември 2009 г.,

–   като взе предвид текущите преговори за сключване на споразумение за асоцииране между Република Молдова и Европейския съюз, както и преговорите относно либерализирането на визовия режим между Съюза и Република Молдова,

–   като взе предвид доклада на Комисията за напредъка на Република Молдова от 12 май 2010 г. (COM(2010)0207),

–   като взе предвид изявленията на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно Молдова/Приднестровието от 17 май 2010 г., относно ограничителните мерки срещу ръководителите на Приднестровския регион от 27 септември 2010 г. и относно ратифицирането на Римския статут на Международния наказателен съд от Република Молдова на 14 октомври 2010 г.,

–   като взе предвид резултатите от парламентарните избори на 29 юли 2009 г. и резултатите от референдума от 5 септември 2010 г. относно конституционната реформа, както и решението за провеждане на предсрочни парламентарни избори на 28 ноември 2010 г.,

–   като взе предвид предишните си резолюции относно Република Молдова и относно Приднестровския регион,

–   като взе предвид член 110, параграф 4 от своя правилник,

A. като има предвид, че Европейската политика за съседство (ЕПС) и Източното партньорство, на което беше даден ход през май 2009 г., признаха европейските стремежи и значението на Република Молдова като държава с дълбоки исторически, културни и икономически връзки с държавите-членки на Европейския съюз,

Б.  като има предвид, че споразумението за асоцииране, което се договаря в момента между ЕС и Република Молдова, следва значително да укрепи общата институционална рамка ЕС – Република Молдова, да улесни задълбочаването на отношенията във всички области и да засили политическото асоцииране и икономическата интеграция, като включи двустранни права и задължения,

В.  като има предвид, че през изминалата година беше осъществен значителен напредък в отношенията между ЕС и Молдова, факт, който беше надлежно отразен в доклада на Европейската комисия от 12 май 2010 г. за напредъка на страната, който констатира, че е постигнат напредък в повечето секторни области, обхванати от плана за действие в рамките на ЕПС,

Г.  като има предвид, че влизането в сила на Договора от Лисабон, създаването на Европейската служба за външна дейност и назначаването на заместник-председател/върховен представител дават на Европейския съюз нов тласък към още по-проактивна роля за справяне със замразените конфликти в съседните му страни, включително с проблема с Приднестровието,

1.  приветства напредъка, постигнат от Република Молдова през изминалата година, и се надява, че изборният процес може допълнително да укрепи демократичните институции и зачитането на принципите на правовата държава и правата на човека в Молдова; очаква от органите на Молдова да проведат необходимите реформи и да изпълнят ангажимента си Република Молдова да продължи напред по пътя към сигурна европейска интеграция;

2.  приветства започването на преговори за споразумение за асоцииране между Европейския съюз и Република Молдова на 12 януари 2010 г. и отбелязва със задоволство много добрите резултати, които Комисията получава от Република Молдова в този процес;

3.  призовава Комисията да представи оценка на съществуващото споразумение за облекчаване на визовия режим, да осъществи напредък към бързо споразумение за официална пътна карта за либерализиране на визовия режим и да предостави целенасочена подкрепа и помощ на молдовските органи за постигане на необходимите показатели за напълно безвизови пътувания; призовава Съвета да прикани Комисията да пристъпи към изготвяне на пътната карта за либерализирането на визовия режим, като по този начин се премине към напълно оперативната фаза на визовия диалог, въз основа на напредъка на Република Молдова след проучвателни разговори по четирите блока на визовия диалог;

4.  приветства предоставянето на макро-финансова помощ на Република Молдова под формата на безвъзмездни средства с максимален размер 90 млн. евро с оглед подпомагане на икономическото й стабилизиране и облекчаване на платежния баланс и бюджетните й нужди, както е определено в настоящата програма на МВФ; подчертава, че е необходимо Република Молдова да ускори усилията си за ефективно осъществяване на структурни реформи, особено по отношение на принципите на правовата държава, борбата срещу корупцията и условията за бизнес и инвестиране;

5.  подкрепя инициативата „Приятели на Молдова“, в която участват няколко министри на външните работа на държави-членки и членът на Европейската комисия, отговарящ за разширяването и Европейската политика за съседство Štefan Füle, и която има за цел да изрази ясна подкрепа от страна на ЕС и солидарност с Република Молдова и е ясен сигнал за силна ангажираност за подкрепа на страната да се справи с предизвикателствата, пред които е изправена; счита, че тази инициатива ще подпомогне ефективно Република Молдова да осъществи вътрешни реформи и ще я доближи до Европейския съюз;

6.  приема становището, че ЕС може да допринесе за разрешаването на приднестровския проблем, като насърчава процеса на изграждане на доверие, по-специално като подкрепя изпълнението на съвместни проекти, които са насочени към общи потребности на населението, работа с местните общности и гражданското общество, и като предоставя подкрепа за ограничаване на икономическата криза от двете страни на река Днестър;

7.  подчертава, че разрешаването на приднестровския въпрос представлява жизненоважен елемент за насърчаването на политическата стабилност и икономическия просперитет в Република Молдова и региона; отново заявява своята подкрепа за териториалната цялост на Република Молдова и посочва, че е необходима по-силна роля на ЕС за намиране на решение на приднестровския въпрос, тъй като продължаването на този проблем не следва да пречи на интеграцията на Молдова в ЕС;

8.  приветства неофициалните срещи, проведени в рамките на формата „5+2“ във връзка с усилията за разрешаване на въпроса с Приднестровието от юни 2009 г. насам, и призовава страните възможно най-скоро да се върнат към официалните преговори в рамките на този формат, както и приветства инициативата „Мезеберг“ за намиране на решение на конфликта в Приднестровието, започната от германския канцлер Анжела Меркел и руския президент Дмитрий Медведев, и счита, че един форум за сигурност на равнище външни министри съвместно с неговите партньори би могъл да допринесе за намирането на устойчиво разрешение на конфликта;

9.  подчертава необходимостта от увеличаване на доверието на хората в държавните институции и съдебните органи, по-специално след участието на някои служители на правоприлагащите органи в насилието по време на събитията от април 2009 г., и очаква, че всички, считани за отговорни за случаи на насилие, ще бъдат изправени пред съда;

10. насърчава всички демократични политически сили и етнокултурни общности да избягват ненужни конфронтации и да се концентрират върху изработването на широка визия за Република Молдова с цел страната да се насочи към постигането на своите европейски цели;

11. надява се, че предстоящите на 28 ноември 2010 г. избори ще се проведат при пълно спазване на международните норми, и напомня на всички заинтересовани страни, че предизборната кампания трябва да осигури равни възможности за всички политически сили; очаква, че ще бъдат взети мерки с цел да се гарантира на молдовските граждани, живеещи в чужбина, действително упражняване на правото им да гласуват, и призовава фактическите органи в отцепническия Приднестровски регион да не възпрепятстват молдовските граждани да вземат участие в процеса на гласуване;

12. призовава парламента на Република Молдова да участва в Парламентарната асамблея Евронест в съответствие с Учредителния акт на асамблеята;

13. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и Комисията, държавите-членки и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, и на правителството и парламента на Република Молдова.