Fælles beslutningsforslag - RC-B7-0608/2010Fælles beslutningsforslag
RC-B7-0608/2010

    FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om det kommende topmøde mellem EU og USA og mødet i Det Transatlantiske Økonomiske Råd

9.11.2010

jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 4,
til erstatning af beslutningsforslag af:
PPE (B7‑0608/2010)
S&D (B7‑0609/2010)
Verts/ALE (B7‑0611/2010)

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco José Millán Mon, Elena Băsescu, Karl-Heinz Florenz, Romana Jordan Cizelj for PPE-Gruppen
Adrian Severin, Hannes Swoboda, Peter Skinner for S&D-Gruppen
Sarah Ludford, Lena Ek, Sharon Bowles, Olle Schmidt, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen
Reinhard Bütikofer, Eva Lichtenberger, Indrek Tarand, Jan Philipp Albrecht for Verts/ALE-Gruppen
Charles Tannock for ECR-Gruppen


Procedure : 2010/2898(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B7-0608/2010

Europa-Parlamentets beslutning om det kommende topmøde mellem EU og USA og mødet i Det Transatlantiske Økonomiske Råd

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til sin beslutning af 26. marts 2009 om de transatlantiske forbindelser efter valget i USA[1],

–   der henviser til sine beslutninger om Det Transatlantiske Økonomiske Råd og sine beslutninger af 22. oktober 2009 om det kommende topmøde mellem EU og USA og mødet i Det Transatlantiske Økonomiske Råd[2],

–   der henviser til resultaterne af topmødet mellem EU og USA i Washington den 3. november 2009,

–   der henviser til den statusrapport, der blev vedtaget under Det Transatlantiske Råds fjerde møde den 27. oktober 2009, samt den fælleserklæring, der blev vedtaget under den transatlantiske dialog mellem de lovgivende forsamlinger (TLD) og til møder i New York den 4.-9. december 2009 og i Madrid den 4.-6. juni 2010,

–   der henviser til EU's og USA's fælles erklæring om et styrket transatlantisk samarbejde vedrørende retfærdighed, frihed og sikkerhed af 28. oktober 2009,

–   der henviser til EU’s og USA’s fælles erklæring om terrorbekæmpelse af 3. juni 2010,

   der henviser til konklusionerne fra G20-topmøderne i Toronto den 26.-27. juni 2010 og i Seoul den 21.-23. oktober 2010,

–   der henviser til FN’s plenarmøde på højt plan om 2015-målene den 20.-22. september 2010 og konklusionerne heraf,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 4,

A.  der henviser til, at de transatlantiske forbindelser er enestående og spænder vidt og omfatter bl.a. fælles forpligtelser til demokrati, retsstat og menneskerettigheder, bekæmpelse af terrorisme og forebyggelse af spredning af masseødelæggelsesvåben; bemærker, i lyset af EU's og USA's fælles interesser og værdier, behovet for, at EU og USA lytter til hinanden, og at Europa-Parlamentet er villigt til at lytte til USA’s præsident og den amerikanske kongres,

B.  der henviser til, at EU og USA arbejder sammen over hele verden for at fremme en fælles dagsorden på grundlag af en fælles historie, kultur, interesser og værdier, og til, at forbindelserne mellem EU og USA skal spille en afgørende rolle med hensyn til at sikre, at globale problemer og udfordringer løses inden for rammerne af international ret og eksisterende multilaterale institutioner, herunder navnlig FN, OSCE og NATO,

C.  der henviser til, at de to transatlantiske partnere med i alt 4,28 billioner USD i fællesskab står for halvdelen af den globale økonomi, hvilket er det største, mest integrerede og længst varende økonomiske forbindelse i verden og en afgørende drivkraft for den globale økonomiske fremgang, og der henviser til, at styrke i og forpligtelserne til det transatlantiske partnerskab er af endnu større betydning i en periode med global finansiel og økonomisk krise,

D.  der henviser til, at de to partnere har forpligtet sig til at samarbejde med henblik på at fremme vækst og jobskabelse i deres respektive økonomier, og der henviser til, at Europa-Parlamentet fortsat arbejder for at fuldende et transatlantisk marked inden 2015, hvilket sammen med fuldendelsen af EU’s eget indre marked vil udgøre grundlaget for en genopretning af den globale økonomiske vækst,

E.  der henviser til, at udviklingslandene har bidraget mindst til virkningerne af klimaændringer forårsaget af menneskers aktiviteter, men at de slås med de alvorligste konsekvenser af disse klimaændringer; og der henviser til, at de negative virkninger af klimaændringer udgør en risiko for de internationale investeringer i fattigdomsbekæmpelse og dermed gør det vanskeligt at nå 2015-målene; der ligeledes henviser til behovet for en fortsat dialog om et transatlantisk partnerskab for udvikling,

 

Topmødet mellem EU og USA

 

1.  understreger betydningen af, at EU og USA’s regering intensiverer deres strategiske dialog, samarbejde og koordination, når de tager fat på globale udfordringer og regionale konflikter;

2.  opfordrer begge parter til at fremme respekt for demokrati og menneskerettighederne i verden som en central del af deres politik; understreger behovet for en omfattende koordinering, når det gælder forebyggende krisediplomati; opfordrer igen den amerikanske regering til at ratificere og tiltræde Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol; gentager sin opfordring til universel afskaffelse af dødsstraffen;

3.  anser det for afgørende, at begge parter under topmødet mellem EU og USA bør påtage sig en førende rolle i gennemførelsen af G20-forpligtelserne;

4.  understreger betydningen af, at EU og USA samarbejder om at opnå enighed om konkrete mål, således at der endelig kan indgås en international aftale på FN’s klimakonference i Cancun (COP 16) på grundlag af videnskabelige beviser og med passende international støtte inkluderet i finansieringen af imødegåelse af og tilpasning til klimaændringer i udviklingslande;

5. bifalder den amerikanske regerings nye strategi over for Israel og opfordrer til, at der sættes nyt skub i det europæisk-amerikanske partnerskab med henblik på at tackle konflikten mellem Israel og Palæstina; bifalder i denne forbindelse, at der som meddelt i Washington den 2. september 2010 nu indledes direkte forhandlinger mellem Israel og Den Palæstinensiske Myndighed; påpeger, at der er behov for yderligere forhandlinger, der inden for en aftalt tidsramme kan føre til en tostatsløsning med Staten Israel og en uafhængig, demokratisk og levedygtig palæstinensisk stat, der lever side om side i fred og sikkerhed; understreger, at en samlet fred, som er en grundlæggende interesse for alle parter i regionen og EU, skal opnås på grundlag af de relevante resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd, Madridprincipperne, herunder land for fred, køreplanen, de aftaler, som parterne tidligere har indgået, og understreger, at der er behov for Mellemøstkvartettens aktive engagement i fredsprocessen, hvor betydningen af det arabiske fredsinitiativ og det fortsatte samarbejde med arabiske partnere anerkendes; opfordrer indtrængende den israelske regering til at forny bosættelsesmoratoriet; kræver i den forbindelse et mere aktivt europæisk engagement over for Syrien og Libanon;

6.  understreger, at uvisheden omkring det iranske nukleare programs karakter bringer ikke-spredningsordningen og stabiliteten i regionen og verden i fare; er skuffet over, at Iran fortsat afslår at samarbejde fuldt ud med Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA) ved at obstruere organisationens arbejde, nægte at give inspektørerne adgang til landets vigtigste nukleare faciliteter og nedlægge veto mod udnævnelsen af inspektører; opfordrer den iranske ledelse til at sikre, at Iran opfylder sine forpligtelser i henhold til traktaten om ikke-spredning af kernevåben; opfordrer Teheran til at ratificere og gennemføre tillægsprotokollen om sikkerhedsaftalen og opfordrer USA og EU til at koordinere deres udenrigspolitikker med henblik på at nå dette mål;

7.  opfordrer til et bedre samarbejde mellem EU og USA i Afghanistan og Pakistan med henblik på at bidrage til fred og stabilitet, demokrati, menneskerettigheder og udvikling i regionen; understreger, at det er vigtigt, at nabolandene og andre nøgleaktører i regionen deltager i denne proces, som i væsentlig grad kan bidrage til stabilitet i regionen;

8.  er – selvom det er klar over, at det kan bringe militærpersonel i fare, når der lækkes fortrolige militærdokumenter – dybt bekymret over de seneste alvorlige beskyldninger om, at tortur tolereres i Irak; kræver, at dette problem behandles på topmødet mellem EU og USA med henblik på gennemførelse af en uafhængig transatlantisk undersøgelse;

9.  opfordrer kraftigt Den Demokratiske Folkerepublik Korea til at opfylde sine forpligtelser inden for rammerne af sekspartsdrøftelserne, herunder en fuldstændig og verificerbar fjernelse af alle atomvåben og eksisterende atomprogrammer; opfordrer Den Demokratiske Folkerepublik Korea til i fuldt omfang at opfylde alle relevante forpligtelser med hensyn til ikkespredning af atomvåben og nedrustning; gentager sin stærke støtte til sekspartsdrøftelserne og er fortsat fast besluttet på med diplomatiske midler at nå en tilfredsstillende og vidtspændende løsning på disse problemer;

10.  glæder sig over resultatet af topmødet om nuklear sikkerhed i april 2010, som understregede den globale betydning af at forebygge atomterrorisme og sikre alle sårbare nukleare materialer over fire år, og hvor der vedtoges en arbejdsplan med henblik på at forbedre eksisterende aftaler og programmer om nuklear sikkerhed og give dem universel karakter; støtter de initiativer, som enkelte lande har taget til forbedring af den nationale sikkerhed, og tilskynder andre stater til at træffe tilsvarende foranstaltninger;

11.  understreger NATO's betydning som fundamentet for den transatlantiske sikkerhed og opfordrer til strategisk samarbejde mellem USA og EU’s medlemsstaterne med henblik på at imødegå globale sikkerhedsudfordringer; bemærker den indsats, der er gjort for at nå til enighed om et nyt strategisk koncept; mener, at den relevante udvikling inden for denne bredere sikkerhedsstruktur også bør behandles i dialog med Rusland og de OSCE-medlemmer, der ikke er medlemmer af EU; understreger betydningen af FSFP (fælles sikkerheds- og forsvarspolitik) og værdien af en forbedret europæisk forsvarskapacitet for styrkelsen af den transatlantiske sikkerhed;

12.  noterer sig det stigende antal forskellige udfordringer, der dukker frem, og som er fælles for EU og USA; opfordrer indtrængende parterne til at iværksætte en overordnet fælles proces, hvorunder alle transatlantiske foranstaltninger evalueres og udvikles med henblik på at udarbejde én sammenhængende og bred strategi til løsning af disse problemer;

13.  bifalder den amerikanske præsident Barack Obamas og den russiske præsident Dmitry Medvedevs undertegnelse af den nye START-traktat den 8. april 2010 i Prag og ser frem til begge parters snarlige ratificering af traktaten;

14.  opfordrer indtrængende til, at EU og USA forstærker bestræbelserne for at lede Tyrkiet, Grækenland og Cypern hen mod at bidrage til FN's indsats for at opnå en varig løsning på Cypern-problemet på grundlag af en genforening af øen i en føderation omfattende to zoner og to samfund; understreger Tyrkiets strategiske betydning i forbindelserne mellem EU og USA;

15.  anerkender, at EU's og USA's kommercielle og politiske interesser i Latinamerika overlapper hinanden, hvor EU’s har indgået strategiske partnerskaber med Mexico og Brasilien og frihandelsaftaler med Chile og Mexico og forhandler i øjeblikket om en sådan aftale med Colombia;

 

Mødet i Det Transatlantiske Økonomiske Råd (TEC) og styrkelse af dette råd

 

16.  er overbevist om, at Det Transatlantiske Økonomiske Råd udgør det mest passende forum for forvaltning af den transatlantiske økonomiske forbindelse; opfordrer kraftigt parterne til at fuldt ud at anvende Det Transatlantiske Økonomiske Råds potentiale til at få bugt med eksisterende hindringer for økonomisk integration og til at nå et transatlantisk marked inden 2015, hvilket vil få en positiv indvirkning på den nuværende økonomiske og sociale krise;

17.  opfordrer til, at TEC gøres mere strategisk, således at den kan tackle alle interessenters ønsker; gentager opfordringen til en rettidig fordeling af tidsplaner for TEC-møder, dagsordener, køreplaner og fremskridtsrapporter, som bør stilles til rådighed for interessenter i god tid forud for møder, og derpå offentliggøres for at øge gennemsigtigheden;

18.  glæder sig over, at Det Transatlantiske Økonomiske Råd rådgives af en række interessenter, herunder repræsentanter for erhvervslivet, og opfordrer atter til, at repræsentanter for fagforeningsbevægelsen på begge sider af Atlanten får en lignende rolle; opfordrer til, at lederne af den transatlantiske arbejdsmarkedsdialog og den transatlantiske energidialog optages i gruppen af rådgivere;

19.  opfordrer Kommissionen til i lyset af det kommende møde i Det Transatlantiske Økonomiske Råd at arbejde for en formel vedtagelse af procedurer for gensidig anerkendelse af overensstemmelseserklæringer for produkter, der underlægges obligatorisk tredjepartskontrol, navnlig for så vidt angår informations- og kommunikationsteknologi og elektrisk udstyr, at insistere på gensidig anerkendelse af lovfæstede måleenheder, især accept af udelukkende metriske angivelser på varer fra EU i USA, at undersøge standardiseringsmuligheder sammen med de amerikanske myndigheder, at etablere rundbordsdrøftelser om standarder med fokus på innovative løsninger og at foretage international koordinering; mener, at innovationspartnerskabet bør gå videre end håndhævelse af intellektuel ejendomsret og tage fat på den strategiske dialog om konkurrencepolitik, teknologioverførsel og ensartede normer;

20.  finder det yderst vigtigt at indlede en dialog i Det Transatlantiske Økonomiske Råd om nye fødevarer og anvendelsen af nye teknologier i fødevareproduktionen; understreger bekymringerne omkring kloning inden for dyreavl;

21.  slår til lyd for, at der inden for Det Transatlantiske Økonomiske Råd samarbejdes om alle spørgsmål, der vedrører de lovgivningsmæssige rammer for industrier og navnlig SMV’er, og at fremgangsmåden i EU's "Small Business Act" - tænk småt først – følges, når det overvejes at indføre lovgivning med transatlantiske virkninger;

22.  glæder sig over undertegnelsen af den anden fase i luftfartsaftalen om det fælles luftrum, "Open Skies", mellem EU og USA i juni 2010 som en vigtig søjle i et effektivt samarbejde, og indgåelsen af den seneste aftale af 8. oktober 2010 inden for Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO) som et vigtigt skridt fremad for det transatlantiske luftfartsmarked; opfordrer imidlertid de amerikanske myndigheder og Kommissionen til at arbejde hen imod større investeringsfrihed og friere ejerforhold for luftfartsselskaber på tværs af Atlanten uagtet udenlandsk statsborgerskab;

23.  understreger, at det er vigtigt også at bruge Det Transatlantiske Økonomiske Råd som en ramme for makroøkonomisk samarbejde mellem parterne i lyset af deres enestående samarbejde under krisen, og opfordrer de kompetente monetære institutioner til at styrke koordinationen, navnlig inden for tilsyn og forebyggelse af systemiske risici; anerkender, at EU og USA spiller en afgørende rolle i verdens finansielle institutioner, herunder i IMF, Verdensbanken og Banken for Internationale Betalinger;

 

Betydningen af den transatlantiske dialog mellem de lovgivende forsamlinger og Det Transatlantiske Økonomiske Råd

24.  opfordrer på ny EU's og USA's ledere og Det Transatlantiske Økonomiske Råds (TEC) medformænd til at tage hensyn til den altafgørende rolle, som lovgiverne spiller for TEC’s succes; opfordrer dem indtrængende til fuldt ud og direkte at inddrage repræsentanter for den transatlantiske dialog mellem de lovgivende forsamlinger i Det Transatlantiske Økonomiske Råd, eftersom lovgiverne deler ansvaret for gennemførelsen af og kontrollen med mange af Det Transatlantiske Økonomiske Råds beslutninger med deres respektive udøvende magt;

25.  mener, at det er vigtigt at sikre, at de mest fremstående medlemmer af Kongressen og Europa-Parlamentet inddrages i den transatlantiske dialog mellem de lovgivende forsamlinger og Det Transatlantiske Økonomiske Råds proces med henblik på at forhindre lovgivning med en utilsigtet indvirkning på transatlantisk handel og investering; håber, at den nuværende den transatlantiske dialog mellem de lovgivende forsamlinger kan opgraderes til en transatlantisk interparlamentarisk forsamling i henhold til Europa-Parlamentets anbefalinger i dets beslutning af 26. marts 2009;

 

Bilateral og international handel

26.  er fast besluttet på fortsat at opfordre de amerikanske lovgivende myndigheder – og henstiller til Kommissionen at gøre det samme i Det Transatlantiske Økonomiske Råd – til at genoverveje forpligtelsen til 100 % scanning af containere og til at udvikle et samarbejde med USA baseret på risikoforvaltning, herunder gensidig anerkendelse af EU’s og USA’s handelspartnerskabsprogrammer, i overensstemmelse med Verdenstoldorganisationens ramme for standarder (SAFE);

27.  understreger, at der er et presserende behov for hurtigst muligt at få afsluttet Doha-udviklingsrunden; og opfordrer til en fælles tilgang sammen med vækstlande som Kina, Indien og Brasilien med hensyn til udviklingen af multilaterale handelsregler og forhandlinger;

28.  er overbevist om, at Det Transatlantiske Økonomiske Råd kan spille en væsentlig rolle ved at stimulere EU og USA til at finde frem til en fælles indfaldsvinkel til deres respektive handelsforbindelser med tredjelande, samtidig med at problemer med markedsadgang håndteres;

 

Udvikling

29.  minder om, at de internationale forpligtelser, der er indgået, hvad angår 2015-målene - og hvoraf mange er bagud med hensyn til gennemførelse - kun kan opfyldes, hvis de industrialiserede lande indfrier deres tilsagn og afsætter 0,7 % af bruttonationalproduktet til officiel udviklingsstøtte inden 2015; opfordrer derfor EU og USA samt andre internationale donorer til at opfylde deres forpligtelser og træffe foranstaltninger med henblik på at sætte gang i fremskridtene mod opfyldelse af 2015-målene inden 2015;

 

Økonomisk og finansiel krise

 

30.  minder om, at Basel II-aftalen og den kommende ændrede udgave heraf er beregnet til at være en global standard og opfordrer indtrængende USA til hurtigt at gennemføre Basel II; er derfor særdeles bekymret over, at de begrænsninger, der er fastsat i forskellige nationale lovgivningsmæssige foranstaltninger, der er vedtaget som reaktion på krisen (især i den amerikanske Wall Street-reform og forbrugerbeskyttelseslov, der begrænser anerkendelsen af eksterne ratings), kan medføre en alvorlig fragmentering i anvendelsen af denne globale standard; bemærker endvidere, at det er nødvendigt med globale ensartede regnskabsmetoder for at sikre lige vilkår, og opfordrer USA til at vedtage International Financial Reporting Standards (IFRS);

31.  bemærker, at krisen var den værste verdensomspændende recession siden den store depression, og at regeringer over hele verden, og herunder navnlig EU og USA, derfor har samarbejdet som aldrig før med henblik på at reformere de finansielle markeder og institutioner; opfordrer indtrængende den transatlantiske dialog om finanstilsyn (FMRD) mellem EU og USA til i dens rolle som strategikoordinator mellem lovgivere at fastslå mangler og at arbejde på at forbedre konvergensen;

32.  mener, at de økonomiske og finansielle styringsstrukturer, der eksisterede inden krisen på globalt plan, i USA eller i EU ikke i tilstrækkelig grad bragte stabilitet til det globale finansielle system; mener, at det i lyset af den stigende gensidige afhængighed på de økonomiske og finansielle markeder er nødvendigt at styrke samarbejdet omkring de makroøkonomiske politikker og om tilsynet med de større økonomier; erkender desuden, at EU skal tackle spørgsmålet om sin repræsentation i IMF;

33.  opfordrer EU og USA til sammen med Kina at arbejde for at løse de globale problemer vedrørende valutakurser uden gennemførelse af protektionistiske foranstaltninger eller gengældelsesforanstaltninger; mener, at EU’s medlemsstater er udsat for andre krav fra markedet i forhold til USA, navnlig med hensyn til statsobligation og den eksisterende monetære union;

34.  bemærker, at både den såkaldte Frank-Dodd Bill og programmet for lovgivningsmæssige reformer i EU er i overensstemmelse med G20-initiativerne og mener, at det er vigtigt, at dette samarbejde fortsætter gennem hele lovgivningsprocessen; bemærker, at dette navnlig er tydeligt inden for lovgivning om OTC-derivatmarkederne; understreger, at mange af forskellene skyldes forskellene i de lovgivende forsamlinger og i tilsynsmyndighedernes rolle i forbindelse med udformningen af lovgivningen;

 

Energi, miljø, transport, industri, forskning og videnskab

 

35.  bifalder etableringen af Energirådet EU-USA, der skal udgøre en ny ramme for en dybere transatlantisk dialog om strategiske energispørgsmål, f.eks. forsyningssikkerhed eller politikker, der skal fremme kulstoffattige energikilder og samtidig styrke det igangværende videnskabelige samarbejde om energiteknologier; bifalder paraferingen af en ny ENERGY STAR-aftale mellem EU og USA om koordinering af programmer for energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr og samarbejde om udvikling af energiteknologier;

36.  tilskynder Det Transatlantiske Økonomiske Råd til at udvikle samarbejdet med henblik på at nå frem til en fælles strategi for ekstern energi og råstoffer, der støtter diversificering af energikilder, forsyningsruter og infrastruktur og fremmer en miljøeffektiv økonomi for at øge forsyningssikkerheden og energiuafhængigheden; opfordrer Det Transatlantiske Økonomiske Råd til at medvirke til at finde konvergerende bæredygtighedskriterier for energimikset og øge forsknings- og udviklingsindsatsen, herunder for biobrændstoffer; mener, at en rimelig politik for råstoffer og de sjældne jordarter, der sigter mod at mindske afhængigheden af sådanne materialer, er af afgørende betydning;

37.  bemærker, at klimaændringer er en global udfordring, for hvilken der ikke findes en enkelt politisk og teknologisk løsning, men at en samlet udnyttelse af de forhåndenværende muligheder og en drastisk forøgelse af effektiviteten på alle områder i udviklede landes og udviklingslandes økonomi og samfundsstruktur kan levere et bidrag til løsning af ressource- og fordelingsproblemet og bane vej for en tredje industriel revolution;

38.  opfordrer indtrængende EU-formandskabet til under det kommende topmøde i Cancun at tilstræbe et ambitiøst tilsagn fra USA's side og til et samarbejde fra USA’s side om at fremme forbindelser mellem EU’s emissionshandelssystem og regionale eller føderale handelsordninger i USA; bemærker i denne forbindelse betydningen af at sikre fælles standarder og benchmarks på alle nye ETS-markeder for således at undgå unødige lovgivningsmæssige hindringer på disse nye markeder;

39.  opfordrer USA til at muliggøre fuldstændig og effektiv gennemførelse af første fase af luftfartsaftalen mellem EU og USA og aftalen mellem EU og USA om luftfartssikkerhed; minder både Kommissionen og de amerikanske myndigheder om, at manglende indgåelse af en aftale om anden fase kan medføre, at aftalen om første fase opsiges af nogle medlemsstater;

40.  opfordrer indtrængende Det Transatlantiske Økonomiske Råd til at fremme samarbejdet på forskningsområdet for at sikre en mere effektiv udnyttelse af potentialet i den nylig forlængede videnskabs- og teknologiaftale mellem EU og USA, navnlig ved at udvide en koordineret tilgang inden for områder af fælles strategisk interesse og ved at styrke samarbejdet inden for energiforskning;

 

Intellektuel ejendomsret og forbrugerbeskyttelse

 

41.  understreget behovet for et tæt transatlantisk samarbejde med hensyn til den digitale dagsorden, såsom det digitale marked, internetfrihed i verden, netneutralitet, retten til privatlivets fred, fælles standarder, gennemsigtighed og retsstaten i forbindelse med ACTA;

42.  mener, at det er af afgørende betydning, at der udvikles en fælles EU-USA-handlingsstrategi for håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder med henblik på at bekæmpe den stadig stigende globale handel med varemærkeforfalskede og piratkopierede varer; opfordrer til, at der nedsættes en transatlantisk taskforce til bekæmpelse af varemærkeforfalskning som et nødvendigt tegn på politisk vilje til at takle ulovlige aktiviteter, der undergraver innovative og kreative industriers konkurrenceevne samtidig med, at respekten for de borgerlige frihedsrettigheder, ytringsfriheden, privatlivets fred og retten til en retfærdig rettergang beskyttes;

 

Retligt samarbejde og politisamarbejde samt visumsamarbejde

 

43.  insisterer på, at EU bør forhandle som en enhed om adgang til USA’s visumfritagelsesprogram for at sikre, at de fire medlemsstater – Bulgarien, Cypern, Polen og Rumænien – der står uden for programmet, ikke indgår bilaterale aftaler med USA med henblik på at opnå visumfritagelse; gentager, at Kommissionen fortsat på politisk og teknisk niveau skal tage sagen op med USA og understrege, at det for EU er vigtigt, at de fire resterende EU-medlemsstater får adgang til visumfritagelsesprogrammet hurtigst muligt;

44.  understreger samarbejdsviljen mellem EU og USA i kampen mod global terrorisme og opfordrer EU og USA til fortsat at arbejde sammen med henblik på yderligere at bekæmpe den fornyede trussel fra terrorisme; gentager sin beslutsomhed på dette område, og at det er overbevist om nødvendigheden af at sikre, at sikkerhedsforanstaltninger ikke undergraver beskyttelsen af de borgerlige frihedsrettigheder og grundlæggende rettigheder samtidig med, at der sikres den største respekt for privatlivets fred og databeskyttelse; understreger atter, at nødvendighed og proportionalitet er centrale principper, uden hvilke kampen mod terrorisme aldrig vil blive effektiv;

45.  bifalder det forhold, at aftalen om overførsel af bankoplysninger mellem EU og USA afspejler USA's vilje til at reagere positivt på Europa-Parlamentets krav om databeskyttelse i SWIFT-betænkningen;

46. opfordrer Rådet til hurtigt at godkende et ambitiøst forhandlingsmandat for en databeskyttelsesaftale mellem EU og USA; opfordrer indtrængende Unionens forhandler til at gøre fremskridt i forhandlingerne med henblik på at sikre fuld beskyttelse af grundlæggende rettigheder; støtter Kommissionens strategi for, at en sådan rammeaftale finder anvendelse for alle fremtidige og eksisterende aftaler med USA om overførsel og bearbejdning af personoplysninger fra EU og medlemsstaterne som et led i det retlige samarbejde og politisamarbejdet;

47.  opfordrer både USA og EU til at begrænse dataindsamling og -behandling til det minimum, der er absolut nødvendigt af sikkerhedshensyn, således at trusler mod friheder og borgerlige rettigheder mindskes mest muligt, og opfordrer indtrængende til, at anmodninger om dataoverførsler og andre anmodninger inden for området retlige og indre anliggender generelt behandles inden for en multilateral USA-EU-ramme snarere end bilateralt med individuelle medlemsstater;

48. understreger sin dybe bekymring for den såkaldte Travel Promotion Act og dens diskriminerende konsekvenser, når den kun anvendes på rejsende under visumfritagelsesprogrammet, samt for databeskyttelse, idet den kun kan betales med et af de fire store kreditkort, hvis virksomheder alle har hovedkontor i USA; opfordrer til, at spørgsmålet om et gebyr for anvendelse af det elektroniske system for rejsetilladelser (ESTA) tages op på det næste RIA-ministermøde mellem EU og USA, som afholdes i december;

48.  opfordrer i lyset af den seneste udvikling på begge sider af Atlanterhavet, der udfordrer fredelige og forskelligartede samfund, til en åben dialog mellem vores regeringer og samfund om, hvordan vi alle kan arbejde hen mod større tolerance og respekt for forskelligheder i vores respektive samfund inden for rammerne af den universelle respekt for de grundlæggende menneskerettigheder;

49.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, USA’s kongres, formændene for den transatlantiske dialog mellem lovgivere samt Det Transatlantiske Økonomiske Råds formænd og dets sekretariat.