Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B7-0608/2010Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B7-0608/2010

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την επικείμενη σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ και το Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο

9.11.2010

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
PPE (B7‑0608/2010)
S&D (B7‑0609/2010)
Verts/ALE (B7‑0611/2010)

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco José Millán Mon, Elena Băsescu, Karl-Heinz Florenz, Romana Jordan Cizelj εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Adrian Severin, Hannes Swoboda, Peter Skinner εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Sarah Ludford, Lena Ek, Sharon Bowles, Olle Schmidt, Marietje Schaake εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Reinhard Bütikofer, Eva Lichtenberger, Indrek Tarand, Jan Philipp Albrecht εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock εξ ονόματος της Ομάδας ECR


Διαδικασία : 2010/2898(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B7-0608/2010
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B7-0608/2010
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την επικείμενη σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ και το Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–    έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Μαρτίου 2009 για την κατάσταση των διατλαντικών σχέσεων μετά τις εκλογές στις ΗΠΑ[1],

 

–    έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του για το Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο και το ψήφισμά του της 22ας Οκτωβρίου 2009 για την επικείμενη σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ και τη συνεδρίαση του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου[2],

 

–    έχοντας υπόψη την έκβαση της συνόδου κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ που πραγματοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον στις 3 Νοεμβρίου 2009,

 

–    έχοντας υπόψη την έκθεση προόδου που ενέκρινε η τέταρτη σύνοδος του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου στις 27 Οκτωβρίου 2009, την κοινή δήλωση που ενέκρινε ο Διατλαντικός Διάλογος των Νομοθετών (ΔΔΝ) και τις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Νέα Υόρκη από τις 4 έως τις 9 Δεκεμβρίου 2009 και στη Μαδρίτη από τις 4 έως τις 6 Ιουνίου 2010,

 

–    έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση ΕΕ-ΗΠΑ της 28ης Οκτωβρίου 2009 για την ‘ενίσχυση της διατλαντικής συνεργασίας στον τομέα της δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της ασφάλειας’,

 

–    έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση ΕΕ-ΗΠΑ για την αντιτρομοκρατική πολιτική της 3ης Ιουνίου 2010,

 

–    έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα των διασκέψεων κορυφής του G-20 στο Τορόντο στις 26 και 27 Ιουνίου 2010 και στη Σεούλ από τις 21 έως τις 23 Οκτωβρίου 2010,

 

–    έχοντας υπόψη τη σύνοδο ολομελείας υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ για τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας, η οποία διεξήχθη στις 20-22 Σεπτεμβρίου 2010, καθώς και τις παρατηρήσεις της επ' αυτών,

 

–    έχοντας υπόψη το άρθρο 110 του Κανονισμού του,

 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διατλαντική σχέση είναι μοναδική και ευρεία, καλύπτοντας την αμοιβαία δέσμευση υπέρ της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την πρόληψη της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής· επισημαίνοντας, ενόψει των κοινών συμφερόντων και αξιών της ΕΕ και των ΗΠΑ, την ανάγκη διαλόγου μεταξύ τους και την προθυμία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ακούει τις απόψεις του Προέδρου και του Κογκρέσου των ΗΠΑ,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάζονται ανά την υφήλιο για να προωθήσουν μια κοινή ατζέντα με βάση την κοινή ιστορία, πολιτισμό, συμφέροντα και αξίες, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ πρέπει να διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο για τη διασφάλιση του ότι τα παγκόσμια ζητήματα και οι νέες προκλήσεις θα αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και των ήδη υφισταμένων πολυμερών θεσμών, ιδίως δε του ΟΗΕ, του ΟΑΣΕ και του NATO,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από κοινού οι δύο διαντλαντικοί εταίροι εκπροσωπούν το ήμισυ της παγκόσμιας οικονομίας, με την αξίας 4,28 τρις δολαρίων εταιρική σχέση τους να είναι η μεγαλύτερη, πιο ολοκληρωμένη και πιο μακρόχρονη οικονομική σχέση στον κόσμο και βασική κινητήρια δύναμη για την παγκόσμια οικονομική ευημερία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισχύς της διατλαντικής σχέσης και η υπέρ αυτής δέσμευση είναι ακόμη πιο σημαντικά δεδομένης της σημερινής παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δύο εταίροι έχουν δεσμευτεί να συνεργάζονται με στόχο την προαγωγή της ανάπτυξης και της απασχόλησης στα πλαίσια των οικονομιών τους, και λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξακολουθεί να υποστηρίζει την ολοκλήρωση μιας διατλαντικής αγοράς μέχρι το 2015, η επίτευξη της οποίας – εκ παραλλήλου προς την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς της ίδιας της ΕΕ – θα αποτελέσει βασικό στοιχείο για μια νέα ώθηση της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης και ανάκαμψης,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες είναι οι λιγότερο υπεύθυνες για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής που καταλογίζεται στην ανθρώπινη δραστηριότητα, αλλά υφίστανται τις σοβαρότερες συνέπειες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρνητικές εξωγενείς επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής διακυβεύουν τη διεθνή επένδυση προς μείωση της φτώχειας, διακυβεύοντας έτσι την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας· επισημαίνοντας επίσης την ανάγκη συνεχούς διαλόγου σχετικά με την πρωτοβουλία για μια διατλαντική εταιρική σχέση με στόχο την ανάπτυξη,

 

Σύνοδος κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ

 

1.  τονίζει και πάλι πόσο σημαντικό είναι να εντείνουν η ΕΕ και οι ΗΠΑ το στρατηγικό τους διάλογο, τη συνεργασία και το συντονισμό κατά την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων και περιφερειακών διενέξεων·

2.  καλεί τους δύο εταίρους να προωθήσουν το σεβασμό της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο ως κεντρικό στοιχείο της πολιτικής τους· υπογραμμίζει την ανάγκη για εντατική συνεργασία στον τομέα της διπλωματίας για την πρόληψη και επίλυση κρίσεων· καλεί την κυβέρνηση των ΗΠΑ να επικυρώσει το Καταστατικό της Ρώμης για την ίδρυση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και να προσχωρήσει σε αυτό· επαναλαμβάνει την έκκλησή του υπέρ της καθολικής κατάργησης της θανατικής ποινής·

3.   κρίνει απαραίτητο να αναλάβουν οι δύο εταίροι κατά τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ ηγετικό ρόλο όσον αφορά την υλοποίηση των δεσμεύσεων του G-20·

 

4.  τονίζει τη σημασία της συνεργασίας ΕΕ-ΗΠΑ για τη συμφωνία επί παραδόσιμων αποτελεσμάτων, ούτως ώστε να επιτευχθεί επί τέλους διεθνής συμφωνία στη διάσκεψη των ΗΕ για την αλλαγή του κλίματος (COP-16) στο Κανκούν, βάσει επιστημονικών στοιχείων και προβλέποντας επαρκή διεθνή συνδρομή για τη χρηματοδότηση του μετριασμού των επιπτώσεων και την προσαρμογή των αναπτυσσόμενων χωρών·

5.  χαιρετίζει τη νέα προσέγγιση της Κυβέρνησης των ΗΠΑ έναντι του Ισραήλ και ζητεί να αναζωογονηθεί η ευρω-αμερικανική συνεργασία όσον αφορά την Ισραηλο-Παλαιστινιακή διένεξη· στο πλαίσιο αυτό, χαιρετίζει την έναρξη άμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Παλαιστινιακής Αρχής που ανακοινώθηκε στην Ουάσιγκτον στις 2 Σεπτεμβρίου 2010· υπενθυμίζει ότι χρειάζονται περαιτέρω διαπραγματεύσεις που θα οδηγήσουν, εντός συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος, στη λύση των δύο κρατών με την ειρηνική και ασφαλή συμβίωση του κράτους του Ισραήλ και ενός ανεξάρτητου, δημοκρατικού και βιώσιμου Παλαιστινιακού κράτους· τονίζει ότι η συνεκτική ειρήνη, που αποτελεί θεμελιώδες συμφέρον όλων των μερών στην περιοχή και της ΕΕ, πρέπει να επιτευχθεί με βάση τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τις αρχές της Μαδρίτης μεταξύ των οποίων η αρχή ‘εδάφη για ειρήνη’, το χάρτη πορείας και τις συμφωνίες που έχουν ήδη επιτευχθεί μεταξύ των μερών, και τονίζει ότι είναι απαραίτητη η ενεργός συμμετοχή στην ειρηνευτική διαδικασία της Τετραμερούς Διάσκεψης για τη Μέση Ανατολή, αναγνωρίζοντας τη σημασία της Αραβικής Ειρηνευτικής Πρωτοβουλίας και της συνεχούς συνεργασίας με τους Άραβες εταίρους· παροτρύνει την Κυβέρνηση του Ισραήλ να ανανεώσει την προσωρινή αναστολή της οικοδόμησης οικισμών· ζητεί να υιοθετήσει η Ευρώπη ενεργητικότερη στάση έναντι της Συρίας και του Λιβάνου·

6.  υπογραμμίζει ότι η αβεβαιότητα όσον αφορά τη φύση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν θέτει σε κίνδυνο τόσο το σύστημα μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων όσο και τη σταθερότητα στη συγκεκριμένη περιοχή αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο· εκφράζει την απογοήτευσή του για τη συνεχιζόμενη άρνηση του Ιράν να συνεργαστεί πλήρως με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), παρεμποδίζοντας το έργο του ΔΟΑΕ, αρνούμενο την πρόσβαση σε βασικές πυρηνικές εγκαταστάσεις και προβάλλοντας βέτο στον ορισμό επιθεωρητών· καλεί την ηγεσία του Ιράν να σεβαστεί τις υποχρεώσεις του Ιράν βάσει της συνθήκης περί μη διαδόσεων των πυρηνικών όπλων· καλεί την Τεχεράνη να επικυρώσει και εφαρμόσει το πρόσθετο πρωτόκολλο της συμφωνίας διασφαλίσεων και καλεί τις ΗΠΑ και την ΕΕ να συντονίσουν την εξωτερική πολιτική τους προς επίτευξη του στόχου αυτού·

7.  ζητεί να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ σε ό,τι αφορά το Αφγανιστάν και το Πακιστάν στην προοπτική της συμβολής στην ειρήνη και σταθερότητα, στην εδραίωση της δημοκρατίας, στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην ανάπτυξη της περιοχής· τονίζει τη σημασία που αποκτά στη διεργασία αυτή η συμμετοχή των γειτονικών χωρών και άλλων βασικών παραγόντων της περιοχής, η οποία μπορεί να συνεισφέρει αισθητά στην επίτευξη περιφερειακής σταθερότητας·

8.  παρότι γνωρίζει ότι η διαρροή απόρρητων στρατιωτικών εγγράφων δημιουργεί κίνδυνο για την ασφάλεια στρατιωτικών, ανησυχεί έντονα για τις πρόσφατες σοβαρές καταγγελίες ότι παραβλέφθηκε η διεξαγωγή βασανιστηρίων στο Ιράκ· ζητεί να τεθεί το θέμα αυτό στη σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ με στόχο τη διεξαγωγή ανεξάρτητης διατλαντικής έρευνας·

9.  παροτρύνει ένθερμα τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας (ΛΔΚ) να σεβαστεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις εξαμερείς συνομιλίες, μεταξύ των οποίων για την ολοσχερή και επαληθεύσιμη εγκατάλειψη όλων των πυρηνικών όπλων και των υφισταμένων πυρηνικών προγραμμάτων· καλεί τη ΛΔΚ να σεβαστεί πλήρως όλες τις σχετικές υποχρεώσεις στον τομέα της μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων και του αφοπλισμού· επιβεβαιώνει την ακλόνητη υποστήριξή του προς τις εξαμερείς συνομιλίες και παραμένει αποφασισμένο να επιτύχει ικανοποιητική και συνεκτική λύση των προβλημάτων με διπλωματικά μέσα·

10. χαιρετίζει το αποτέλεσμα της Διάσκεψης Κορυφής για την Πυρηνική Ασφάλεια τον Απρίλιο του 2010, όπου τονίζεται η σημασία της πρόληψης της πυρηνικής τρομοκρατίας σε παγκόσμιο επίπεδο και της διασφάλισης όλων των ευάλωτων πυρηνικών υλικών εντός τετραετίας, καθώς και της συμφωνίας επί ενός σχεδίου εργασίας για τη βελτίωση και την παγκοσμιοποίηση των υφισταμένων συμφωνιών και προγραμμάτων για την πυρηνική ασφάλεια· υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες που έλαβαν μεμονωμένες χώρες για τη βελτίωση της εσωτερικής τους ασφάλειας και ενθαρρύνει και άλλα κράτη να συμμετάσχουν στη διαδικασία αυτή·

11. τονίζει τη σημασία του NATO ως ακρογωνιαίου λίθου της διατλαντικής ασφάλειας και παροτρύνει σε στρατηγική συνεργασία των ΗΠΑ και των κρατών μελών της ΕΕ προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι παγκόσμιες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας· επισημαίνει το έργο που έχει γίνει προς συμφωνία επί νέου στρατηγικού δόγματος· θεωρεί ότι οι σχετικές εξελίξεις στα πλαίσια αυτής της ευρύτερης δομής ασφάλειας θα πρέπει επίσης να αντιμετωπιστούν με βάση το διάλογο με τη Ρωσία και τις τρίτες χώρες του ΟΑΣΕ· επισημαίνει τη σημασία της ΚΠΑΑ και την αξία της ενισχυμένης αμυντικής ικανότητας της Ευρώπης για την ενίσχυση της διατλαντικής ασφάλειας·

12. επισημαίνει τον πολλαπλασιασμό των διαφόρων προκλήσεων που ανακύπτουν ως κοινές για την ΕΕ και τις ΗΠΑ· παροτρύνει τους εταίρους να εγκαινιάσουν μια σφαιρική κοινή στρατηγική στα πλαίσια της οποίας τα μέτρα διατλαντικής πολιτικής θα αξιολογούνται και αναπτύσσονται με στόχο την επίτευξη ενιαίας, συνεπούς και ευρείας στρατηγικής προς αποτελεσματική αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών·

13. χαιρετίζει την υπογραφή της νέας συνθήκης START στις 8 Απριλίου 2010, στην Πράγα, από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα και τον Πρόεδρο της Ρωσίας Ντιμίτρι Μεντβέντεφ και αναμένει την ταχεία επικύρωσή της από τα δύο μέρη·

14. παροτρύνει σε ένταση των προσπαθειών της ΕΕ και των ΗΠΑ στις επαφές με την Τουρκία, την Ελλάδα και την Κύπρο ως συμβολή στις προσπάθειες του ΟΗΕ για την επίτευξη μόνιμης ρύθμισης του Κυπριακού βάσει ενός διζωνικού και δικοινοτικού ομοσπονδιακού συντάγματος για μια επανενωμένη νήσο· τονίζει τη στρατηγική σημασία της Τουρκίας στο πλαίσιο των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ·

15. αναγνωρίζει τα επικαλυπτόμενα εμπορικά και πολιτικά συμφέροντα της ΕΕ και των ΗΠΑ στη Λατινική Αμερική, όπου η ΕΕ διατηρεί στρατηγικές εταιρικές σχέσεις με το Μεξικό και τη Βραζιλία, συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών με τη Χιλή και το Μεξικό, ενώ διαπραγματεύεται μια ΣΕΕ με την Κολομβία·

Συνάντηση του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου (ΔΟΣ) και ενίσχυσή του

 

16. πιστεύει ότι το Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο (ΔΟΣ) αποτελεί τον καταλληλότερο μηχανισμό για τη διαχείριση της διατλαντικής οικονομικής σχέσης· παροτρύνει τους εταίρους να εκμεταλλευθούν το πλήρες δυναμικό του ΔΟΣ για να ξεπεράσουν τα υπάρχοντα εμπόδια για την οικονομική ολοκλήρωση και να επιτύχουν μια διατλαντική αγορά έως το 2015, η οποία θα αποτελέσει θετική απάντηση στη σημερινή οικονομική και κοινωνική κρίση·

17. καλεί το ΔΟΣ να επιδεικνύει πιο στρατηγικό πνεύμα ούτως ώστε να καλύπτει τους προβληματισμούς όλων των ενδιαφερομένων· επαναλαμβάνει την έκκληση για έγκαιρη διανομή των προγραμμάτων των συνεδριάσεων του ΔΟΣ, των ημερησίων διατάξεων, των χαρτών πορείας και των εκθέσεων προόδου, έγγραφα τα οποία πρέπει να διατίθενται στους ενδιαφερόμενους αρκετό χρόνο πριν από τις συνεδριάσεις και στη συνέχεια να δημοσιεύονται με σκοπό τη βελτίωση της διαφάνειας·

18. χαιρετίζει το γεγονός ότι το ΔΟΣ δέχεται συμβουλές από διάφορους ενδιαφερόμενους, μεταξύ άλλων από εκπροσώπους επιχειρήσεων, και ζητεί να δοθεί ανάλογος ρόλος στους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων κάθε πλευράς του Ατλαντικού· ζητεί να συμπεριληφθούν στην ομάδα συμβούλων οι επικεφαλής του Διατλαντικού Εργατικού Διαλόγου και του Διατλαντικού Ενεργειακού Διαλόγου·

19. καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει, ενόψει της επικείμενης συνεδρίασης του ΔΟΣ, την επίσημη έγκριση διαδικασιών για την αμοιβαία αναγνώριση των δηλώσεων πιστότητας των προϊόντων που υπόκεινται σε υποχρεωτικό έλεγχο τρίτων, ιδίως όσον αφορά τις ΤΠΕ και τον ηλεκτρικό εξοπλισμό, να εμμείνει επί της αμοιβαίας αναγνώρισης των νόμιμων μονάδων μέτρησης, ιδίως της αποδοχής της επισήμανσης με μετρικές μόνο μονάδες των προϊόντων της ΕΕ στις ΗΠΑ, να διερευνήσει με τις αρχές των ΗΠΑ τις δυνατότητες τυποποίησης, να θεσπίσει στρογγυλές τράπεζες για τις προδιαγραφές με εστίαση στις καινοτόμες λύσεις και να συνεχίσει το διεθνή συντονισμό· πιστεύει ότι η εταιρική σχέση για τη δράση στον τομέα της καινοτομίας πρέπει να υπερκεράσει την εφαρμογή της πνευματικής ιδιοκτησίας και να εξετάσει τον στρατηγικό διάλογο που αφορά την πολιτική ανταγωνισμού, τη μεταφορά τεχνολογίας και τη σύγκλιση των προδιαγραφών·

20. κρίνει απόλυτα σημαντικό να διενεργηθεί στο πλαίσιο του ΔΟΣ διάλογος σχετικά με τα νέα τρόφιμα και τη χρήση νέων τεχνολογιών παραγωγής τροφίμων· επισημαίνει τις ανησυχίες όσον αφορά την κλωνοποίηση στην κτηνοτροφία·

21. ζητεί συνεργασία εντός του ΔΟΣ εφ’ όλων των θεμάτων που αφορούν το ρυθμιστικό περιβάλλον των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ, και να ακολουθείται η προσέγγιση του ‘Small Business Act’ για την Ευρώπη – προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις – κατά την εξέταση νομοθεσίας με διατλαντική επίπτωση·

22. χαιρετίζει την υπογραφή της συμφωνίας δευτέρου σταδίου αερομεταφορών μεταξύ EΕ και ΗΠΑ "Ανοικτοί ουρανοί" τον Ιούνιο 2010 ως ακρογωνιαίου λίθου μιας αποτελεσματικής συνεργασίας, και τη σύναψη της πλέον πρόσφατης συμφωνίας του  Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) της 8ης Οκτωβρίου 2010 ως σημαντικό βήμα προς τη διατλαντική αγορά αεροπορικών μεταφορών· καλεί ωστόσο τις αρχές των ΗΠΑ και την Επιτροπή να εργαστούν προς την κατεύθυνση της μεγαλύτερης ελευθερίας επενδύσεων και ιδιοκτησίας των αερομεταφορέων εκατέρωθεν του Ατλαντικού, ανεξαρτήτως αλλοδαπής ιθαγένειας·

23. τονίζει ότι ο ΔΟΣ πρέπει να χρησιμοποιηθεί και ως πλαίσιο μακροοικονομικής συνεργασίας των εταίρων, δεδομένης της άνευ προηγουμένου συνεργασίας τους κατά τη διάρκεια της κρίσης, και ενθαρρύνει τους αρμόδιους νομισματικούς φορείς να εντείνουν το συντονισμό τους, ιδίως στον τομέα της εποπτείας και πρόληψης συστημικών κινδύνων· αναγνωρίζει το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν η ΕΕ και οι ΗΠΑ στους παγκόσμιους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, όπως το ΔΝΤ, η Παγκόσμια Τράπεζα και η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών·

Ο ρόλος του ΔΔΝ στο ΔΟΣ

24. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις ηγεσίες της ΕΕ και των ΗΠΑ, καθώς και προς τους συμπροέδρους του ΔΟΣ, να λάβουν υπόψη τον καίριο ρόλο των νομοθετών για την επιτυχία του ΔΟΣ· τους προτρέπει, συνεπώς, να εντάξουν πλήρως και άμεσα τους εκπροσώπους του ΔΔΝ στο ΔΟΣ, δεδομένου ότι οι νομοθέτες, μαζί με τα αντίστοιχα εκτελεστικά θεσμικά όργανα, μοιράζονται την ευθύνη της υλοποίησης και παρακολούθησης πολλών εκ των αποφάσεων του ΔΟΣ·

25. πιστεύει ότι έχει καίρια σημασία να εξασφαλισθεί η συμμετοχή σημαντικών μελών του Κογκρέσου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον Διάλογο των Νομοθετών και στη διαδικασία του ΔΟΣ, ώστε να διασφαλιστεί ότι η νομοθεσία δεν θα έχει ακούσιες συνέπειες στις διατλαντικές εμπορικές και επενδυτικές δραστηριότητες· ελπίζει ότι ο σημερινός ΔΔΝ θα αναβαθμιστεί σταδιακά σε διατλαντική διακοινοβουλευτική συνέλευση, σύμφωνα με τις συστάσεις που διατύπωσε το Κοινοβούλιο στο προαναφερθέν ψήφισμά του της 26ης Μαρτίου 2009·

Διμερές και διεθνές εμπόριο

26. είναι αποφασισμένο να εξακολουθήσει να απευθύνει εκκλήσεις στις νομοθετικές αρχές των ΗΠΑ - και παροτρύνει την Επιτροπή να κάνει το ίδιο στο πλαίσιο του ΔΟΣ - να επανεξετάσουν την υποχρέωση του λεπτομερούς ελέγχου του 100% των εμπορευματοκιβωτίων, καθώς και να αναπτύξει συνεργασία με τις ΗΠΑ, με βάση τη διαχείριση του κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβαίας αναγνώρισης των εμπορικών προγραμμάτων εταιρικής σχέσης ΕΕ και ΗΠΑ, σύμφωνα με το πλαίσιο κανόνων SAFE του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων·

27. τονίζει την επείγουσα ανάγκη να ολοκληρωθεί ο Αναπτυξιακός Γύρος της Ντόχα το ταχύτερο δυνατόν· ζητεί να υπάρχει κοινή προσέγγιση, από κοινού με αναδυόμενες οικονομίες όπως η Κίνα, η Ινδία και η Βραζιλία, όσον αφορά τη διαμόρφωση πολυμερών εμπορικών κανόνων και διαπραγματεύσεων·

28. είναι πεπεισμένο ότι το ΔΟΣ μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για τη διαμόρφωση κοινής προσέγγισης της ΕΕ και των ΗΠΑ στις εμπορικές σχέσεις τους με τρίτες χώρες και για την ικανοποίηση των σχετικών με την πρόσβαση στην αγορά ανησυχιών·

Ανάπτυξη

29. υπενθυμίζει ότι οι διεθνείς δεσμεύσεις σχετικά με τους ΑΣΧ, για πολλούς από τους οποίους σημειώνεται καθυστέρηση, θα μπορέσουν να επιτευχθούν μόνον εφόσον οι βιομηχανικές χώρες διατηρήσουν τις υποσχέσεις τους και συνεισφέρουν το 0,7% του ΑΕγχΠ τους σε επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια μέχρι το 2015· καλεί επομένως την ΕΕ και τις ΗΠΑ, καθώς και άλλους διεθνείς δωρητές, να σεβαστούν τις υποχρεώσεις τους και να λάβουν μέτρα προς επιτάχυνση της διαδικασίας για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας έως το 2015·

Οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση

 

30. υπενθυμίζει ότι η συμφωνία της Βασιλείας II, και η επικείμενη αναθεώρησή της, προορίζεται να αποτελέσει παγκόσμιο πρότυπο και παροτρύνει τις ΗΠΑ να την εφαρμόσουν ταχέως· εκφράζει συνεπώς έντονη ανησυχία για το γεγονός ότι οι περιορισμοί που θεσπίζουν διάφορες εθνικές νομοθεσίες ως απάντηση στην κρίση (ιδίως από τη μεταρρύθμιση της Wall Street και τον νόμο περί προστασίας των καταναλωτών στις ΗΠΑ, που έχουν αποτέλεσμα να περιορίζεται η αναγνώριση των εξωτερικών αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας) θα κατέληγαν σε σοβαρή κατάτμηση της εφαρμογής αυτού του παγκόσμιου προτύπου· επισημαίνει περαιτέρω ότι η ύπαρξη συνεπών παγκόσμιων λογιστικών κανόνων είναι ουσιαστική για την ύπαρξη ίσων όρων ανταγωνισμού και καλεί τις ΗΠΑ να υιοθετήσουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ)·

31. επισημαίνει ότι η κρίση αποτέλεσε τη χειρότερη παγκόσμια ύφεση μετά τη ‘Μεγάλη Ύφεση’ της δεκαετίας του ’30 στις ΗΠΑ, και ότι σε αντίδραση οι ανά τον κόσμο κυβερνήσεις, ιδίως της ΕΕ και των ΗΠΑ, συνεργάστηκαν κατά πρωτοφανή τρόπο προς μεταρρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών και θεσμών· παροτρύνει το διάλογο προς ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών ΕΕ-ΗΠΑ (FMRD), στα πλαίσια του ρόλου του για το συντονισμό των προσεγγίσεων μεταξύ ρυθμιστικών αρχών, να επισημαίνει τα κενά και να εργάζεται υπέρ της βελτίωσης της σύγκλισης·

32. πιστεύει ότι οι δομές οικονομικής και χρηματοπιστωτικής διακυβέρνησης που ίσχυαν στην αρχή της κρίσης, είτε σε παγκόσμιο επίπεδο, είτε στις ΗΠΑ, είτε εντός της ΕΕ, δεν έδωσαν αρκετή σταθερότητα στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα· πιστεύει ότι, με την εντεινόμενη αλληλεξάρτηση των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών αγορών, θα πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία επί των μακροοικονομικών πολιτικών και η εποπτεία των σημαντικών οικονομιών· δέχεται, επιπλέον, ότι η ΕΕ πρέπει να εξετάσει το θέμα της εκπροσώπησής της στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο·

33. καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες να συνεργαστούν με την Κίνα για τη διευθέτηση της παγκόσμιας διένεξης επί των συναλλαγματικών ισοτιμιών χωρίς εφαρμογή προστατευτικών μέτρων ή αντιποίνων· πιστεύει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ υπόκεινται σε διαφορετικές πιέσεις της αγοράς σε σύγκριση με τις ΗΠΑ, ιδίως όσον αφορά τα κρατικά ομόλογα και την ύπαρξη της νομισματικής ένωσης·

34. επισημαίνει ότι τόσο ο νόμος ‘Frank-Dodd Bill’ όσο και το πρόγραμμα ρυθμιστικής μεταρρύθμισης της ΕΕ ακολουθούν τις πρωτοβουλίες του G20, και θεωρεί σημαντική τη συνέχιση αυτής της συνεργασίας καθ’ όλη τη διαδικασία διαμόρφωσης κανόνων· επισημαίνει ότι αυτό είναι ιδιαίτερα προφανές στη νομοθεσία για τις εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές αγορών παραγώγων· τονίζει ότι πολλές διαφορές προκαλούνται από διαφορές της φύσης των νομοθεσιών και του ρόλου των εποπτών κατά τη διαδικασία έγκρισης κανόνων·

 

Ενέργεια, περιβάλλον, μεταφορές, βιομηχανία, έρευνα και επιστήμες

 

35. χαιρετίζει τη δημιουργία του Ενεργειακού Συμβουλίου ΕΕ-ΗΠΑ με στόχο να προσφέρει νέο πλαίσιο για την ενίσχυση του διατλαντικού διαλόγου επί στρατηγικών ενεργειακών ζητημάτων, όπως η ασφάλεια του εφοδιασμού ή οι πολιτικές για πηγές ενέργειας με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ενισχύοντας παράλληλα τη συνεχιζόμενη επιστημονική συνεργασία επί των ενεργειακών τεχνολογιών· επικροτεί τη μονογράφηση της νέας Συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ ‘Energy Star’ για το συντονισμό των προγραμμάτων επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού γραφείου, καθώς και τη συνεργασία στην ανάπτυξη ενεργειακών τεχνολογιών·

36. παροτρύνει το ΔΟΣ να αναπτύξει τη συνεργασία για κοινή εξωτερική στρατηγική επί θεμάτων ενέργειας και πρώτων υλών που θα υποστηρίζει τη διαφοροποίηση των πηγών, των οδών εφοδιασμού και των υποδομών και θα προάγει μια ενεργειακά αποδοτική οικονομία, ούτως ώστε να ενισχυθεί η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και η ενεργειακή ανεξαρτησία· παροτρύνει επίσης το ΔΟΣ να συμβάλει στην επιδίωξη συγκλινόντων κριτηρίων βιωσιμότητας για το ενεργειακό μίγμα, και να εντείνει την έρευνα και ανάπτυξη, συμπεριλαμβάνοντας τα βιοκαύσιμα· κρίνει ζωτική την ύπαρξη ικανοποιητικής πολιτικής για τις πρώτες ύλες και τις σπάνιες γαίες με στόχο τη μείωση της εξάρτησης από αυτά·

37. τονίζει ότι η αλλαγή του κλίματος συνιστά παγκόσμια πρόκληση για την οποία δεν υπάρχει μία μόνο πολιτική και τεχνολογική λύση, αλλά ότι ο συνδυασμός υφισταμένων δυνατοτήτων και η δραματική αύξηση της απόδοσης σε όλους τους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας των αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών θα συνέβαλε στην αντιμετώπιση του προβλήματος των πόρων και της διανομής και θα άνοιγε το δρόμο για μια τρίτη βιομηχανική επανάσταση·

38. ζητεί από την Προεδρία της ΕΕ να επιδιώξει, κατά την επικείμενη διάσκεψη κορυφής του Κανκούν, την ανάληψη φιλόδοξης δέσμευσης εκ μέρους των ΗΠΑ και τη συνεργασία των ΗΠΑ στην προώθηση των δεσμών μεταξύ του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ και των περιφερειακών ή ομοσπονδιακών συστημάτων εμπορίας των ΗΠΑ· τονίζει σχετικά ότι πρέπει να εξασφαλιστούν κοινά πρότυπα και κριτήρια σε όλες τις αναδυόμενες αγορές εμπορίας εκπομπών προς αποφυγή περιττών κανονιστικών εμποδίων σε αυτήν την αναδυόμενη αγορά·

39. καλεί τις ΗΠΑ να επιτρέψουν την πλήρη και ουσιαστική εφαρμογή της αεροπορικής συμφωνίας πρώτου σταδίου ΕΕ-ΗΠΑ και της συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ασφάλεια των αερομεταφορών· υπενθυμίζει τόσο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και στις αρχές των ΗΠΑ ότι η αποτυχία σύναψης συμφωνίας δεύτερου σταδίου θα μπορούσε να οδηγήσει στην ακύρωση της συμφωνίας πρώτου σταδίου από ορισμένα κράτη μέλη·

40. παροτρύνει το ΔΟΣ να τονώσει τη συνεργασία στον τομέα της έρευνας για την αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση του δυναμικού της πρόσφατα διευρυνθείσας συμφωνίας επιστήμης και τεχνολογίας ΕΕ-ΗΠΑ, ιδίως με τη διεύρυνση συντονισμένης προσέγγισης σε τομείς αμοιβαίου στρατηγικού ενδιαφέροντος και με την ενίσχυση της συνεργασίας στην ενεργειακή έρευνα·

Διανοητική ιδιοκτησία και προστασία των καταναλωτών

 

41. τονίζει τη σημασία στενής διατλαντικής συνεργασίας επί της ψηφιακής ατζέντας, σε θέματα όπως η ψηφιακή αγορά, η ελευθερία του διαδικτύου ανά την υφήλιο, η ουδετερότητα του διαδικτύου, το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, τα κοινά πρότυπα, η διαφάνεια και το κράτος δικαίου σε σχέση με την εμπορική συμφωνία καταπολέμησης της παραποίησης (ACTA)·

42. κρίνει απαραίτητη την ανάπτυξη κοινής στρατηγικής δράσης ΕΕ-ΗΠΑ προς ενίσχυση της επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας με στόχο την καταπολέμηση του ανθούντος παγκόσμιου εμπορίου προϊόντων παραποίησης και πειρατείας· ζητεί να δημιουργηθεί ειδική διατλαντική ομάδα για την καταπολέμηση της παραποίησης ως απαραίτητο σημάδι πολιτικής αποφασιστικότητας για την πάταξη των παράνομων δραστηριοτήτων που διαβρώνουν την ανταγωνιστικότητα καινοτόμων και δημιουργικών βιομηχανιών, με παράλληλο σεβασμό των πολιτικών ελευθεριών, της ελευθερίας της έκφρασης, της ιδιωτικής ζωής και της τήρησης της νομιμότητας·

Δικαστική και αστυνομική συνεργασία, θεωρήσεις διαβατηρίου

 

43. εμμένει ότι η ΕΕ πρέπει να διαπραγματευτεί ως ενιαία οντότητα το θέμα της προσχώρησης στο πρόγραμμα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης των ΗΠΑ, ώστε να διασφαλίσει ότι τα τέσσερα κράτη μέλη – Βουλγαρία, Κύπρος, Πολωνία και Ρουμανία – που δεν εμπίπτουν στο πρόγραμμα αυτό δεν θα συνάψουν διμερείς συμφωνίες με τις ΗΠΑ προς απόκτηση του καθεστώτος απαλλαγής· επαναλαμβάνει ότι η Επιτροπή πρέπει να συνεχίσει να τονίζει στις ΗΠΑ, σε πολιτικό και τεχνικό επίπεδο, τη σημασία που προσδίδει η ΕΕ στην ταχύτερη δυνατή αποδοχή των τεσσάρων απομενόντων κρατών μελών της ΕΕ στο πρόγραμμα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης·

44. τονίζει το πνεύμα συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ στη μάχη κατά της παγκόσμιας τρομοκρατίας και παροτρύνει την ΕΕ και τις ΗΠΑ να συνεχίσουν τη συνεργασία τους προς περαιτέρω αντιμετώπιση της ανανεωμένης απειλής της τρομοκρατίας· εκφράζει εκ νέου την αποφασιστικότητά του στον τομέα αυτό καθώς και την ακλόνητη πεποίθησή του ότι πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα μέτρα ασφαλείας δεν θα υπονομεύουν την προστασία των πολιτικών ελευθεριών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων καθώς και τον απόλυτο σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας των δεδομένων· επαναλαμβάνει ότι η αναγκαιότητα και η αναλογικότητα αποτελούν κεφαλαιώδεις αρχές χωρίς τις οποίες αποκλείεται να είναι αποτελεσματική η καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

45. χαιρετίζει το γεγονός ότι η συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ για τη διαβίβαση τραπεζικών δεδομένων αντικατοπτρίζει την προθυμία των ΗΠΑ να ανταποκριθούν στα αιτήματα προστασίας των δεδομένων που διατύπωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την έκθεση για τη SWIFT·

46. καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει ταχέως φιλόδοξη διαπραγματευτική εντολή για τη σύναψη συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ για την προστασία των δεδομένων· παροτρύνει το διαπραγματευτή της Ένωσης να επιτύχει την πρόοδο των διαπραγματεύσεων ούτως ώστε να εξασφαλίσει την πλήρη προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων· υποστηρίζει την προσέγγιση της Επιτροπής να ισχύει αυτή η συμφωνία πλαίσιο σε όλες τις υπάρχουσες και μελλοντικές συμφωνίες της ΕΕ ή κρατών μελών με τις ΗΠΑ για τη διαβίβαση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας·

47. καλεί τόσο τις ΗΠΑ όσο και την ΕΕ να περιορίσουν τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων στο ελάχιστο που πραγματικά απαιτείται για την επίτευξη στόχων ασφαλείας, ούτως ώστε να ελαχιστοποιήσουν τις απειλές κατά της ελευθερίας και των πολιτικών ελευθεριών, και παροτρύνει τα αιτήματα μεταβίβασης δεδομένων καθώς και οι λοιπές ρυθμίσεις στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων να εξετάζονται γενικώς στο πολυμερές πλαίσιο ΗΠΑ-ΕΕ, αντί να επιδιώκονται διμερώς με μεμονωμένα κράτη μέλη·

48. τονίζει τις σοβαρές ανησυχίες του για τον αποκαλούμενο ‘Travel Promotion Act’ και τις διακρίσεις που θεσπίζει, επειδή ισχύει μόνο για επιβάτες που εμπίπτουν στο πρόγραμμα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης των ΗΠΑ, καθώς και για τις ανησυχίες όσον αφορά την προστασία των δεδομένων επειδή θα μπορούν να γίνονται πληρωμές μόνο με μία από τις τέσσερεις μεγάλες πιστωτικές κάρτες, οι επιχειρήσεις των οποίων εδρεύουν όλες στις ΗΠΑ· ζητεί να τεθεί το θέμα της επιβολής διοικητικών τελών για τη χορήγηση άδειας από το ηλεκτρονικό σύστημα για την άδεια ταξιδίου (ESTA) κατά την επόμενη υπουργική διάσκεψη ΔΕΥ ΕΕ-ΗΠΑ το Δεκέμβριο·

49. ενόψει των πρόσφατων εξελίξεων εκατέρωθεν του Ατλαντικού που συνιστούν προκλήσεις για τις αρμονικές και διαφορετικές κοινωνίες, ζητεί να πραγματοποιηθεί ανοιχτός διάλογος μεταξύ των κυβερνήσεων και κοινωνιών μας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε όλοι να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε περισσότερη ανοχή και μεγαλύτερο σεβασμό της ποικιλομορφίας στις αντίστοιχες κοινότητές μας, εντός του πλαισίου του σεβασμού από όλους των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

50. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, στους συμπροέδρους του Διατλαντικού Διαλόγου των Νομοθετών και στους συμπροέδρους και τη γραμματεία του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου.